Άτομο – Πρόσωπο – Βάσις – Ιδεολογία

Άτομο – Πρόσωπο – Βάσις – Ιδεολογία

[ Μελετάς πρώτα «Βάσις» στό καταστατικό τής ΑΔΕ καί μετά μελετάς : Βάσις : ιδεολογία & Βάσις τής ΑΔΕ. ]

            Μία δημοκρατική πολιτεία απαρτίζεται από πολίτες, καί πολίτης είναι ο «(δυνάμενος) άρχεσθαι καί άρχειν» (Αριστοτέλης).

«Εν τό σοφόν · επίστασθαι γνώμην οτέη εκυβέρνησε πάντα διά πάντων.», [ Ένα τό σοφό · νά κατέχεις τήν ιδέα που κυβερνά τά πάντα μέσα από τά πάντα.] Ηράκλειτος, 85(41). Ήτοι, η σχέση μεταξύ τών μελών τής βάσεως μέ τούς «άρχοντες» πρέπει νά είναι αυτή τής αλληλο-συνεργασίας καί αλληλο-εξάρτησης μέσω τής δημοκρατικής διαβούλευσης.

{ Όταν ο ανιδιοτελής, ικανότατος ερευνητής μάς προσφέρει τήν ζύμη γιά τό θρέψιμο μίας υγιούς, σωτήριας ιδέας τότε, γιά νά δικαιούμαστε τόν αυτοπροσδιορισμό μας «νοήμονα όντα», πρέπει από απλοί αναγνώστες ή ακροατές νά μεταμορφωνόμαστε σέ αποδημητικά πουλιά ιδεών. }

{ Ο γενναίος πεθαίνει μία φορά, ο δέ δειλός κάθε μέρα. Ο οιοσδήποτε γενναίος, ανθρωπιστής, ενεργός συμπολίτης μας μπορεί νά είναι αυτός ο οποίος θά χαράξει τήν σωτήρια σωστή πορεία τής αληθινούς αναγέννησης. Οι δέ Βάσεις τής ΑΔΕ τού παρέχουν τό μέσον : α) διά τού οποίου οι επαναστατικές ιδέες του καί τό έργο του θά φέρνουν καρπούς, καί β)- χάρη στό οποίο τό έργο του δέν θά θαφτεί από τούς «Μπράβους» τών ασπόνδυλων κορακιών πού άμεσα ή έμμεσα κυβερνούν τήν χώρα μας. }

{ Ο κάθε ενεργός συμπολίτης μας είναι ένας ενεργός ιδεολόγος. Ο δέ «ιδιώτης», απαθής, αμέτοχος… συμπολίτης μας είναι τό φαινομενικώς αδρανές δομικό υλικό τής κοινωνίας μας – φαινομενικώς δέ, διότι ουδείς δέν μπορεί νά μήν επιλέξει : μέ τό νά ρίχνεις λευκό επανεκλέγεις τό κατεστημένο κ.τ.λ. }

Δυναμική Ομάδας τής Βάσεως

            Πολλά άτομα τού στενού κύκλου τών διασήμων απολαμβάνουν μία παρασιτική επιδοκιμασία / διασημότητα – δηλαδή, η φήμη τους δέν οφείλεται σέ κάποια συνεισφορά τους γιά τήν επιτυχία τών αυθεντικών διασήμων.

Οι κοινωνικοί ψυχολόγοι περιγράφουν αυτό τό φαινόμενο μέ τόν όρο ΖεσΑνΔο1, Ζεσταίνομαι από τήν Αντανακλώμενη Δόξα. Όντως, συχνά ζεσταινόμαστε ταυτιζόμενοι μέ κάποιον ή κάποια επιτυχημένη ομάδα χωρίς νά έχουμε συνεισφέρει άμεσα στήν επιτυχία του / της. Ο κάποιος μπορεί νά είναι ο εξάδελφος ή συγχωριανός μας Ολυμπιονίκης, η ομάδα μπορεί νά είναι η ποδοσφαιρική μας ομάδα κ.τλ. Συνεπώς, τό ΖεσΑνΔο υποδηλώνει ότι η προσωπική μας ταυτότητα μπορεί νά κρυφτεί – νά αδρανοποιηθεί καί νά υποστεί μεταμόρφωση – πίσω από τήν ταυτότητα μίας ισχυρής προσωπικότητας ή ομάδας. Γι’ αυτό καί ο τρόπος συνεργασίας μεταξύ τών μελών τής Βάσεως πρέπει νά ενθαρρύνει τήν ανάπτυξη καί συνεισφορά όλων τών προσωπικοτήτων αυτής ώστε νά υπάρχει καλλιέργεια αυτών καί ως φυσική συνέπεια αξιόλογο συλλογικό έργο αυτής.

Πρός τούτο, τά μέλη της πρέπει πρώτα νά αναγνωρίζουν καί νά καταργούν τήν ανάπτυξη τού φαινομένου Ρίνγκλμαν : τό σύνολο είναι μικρότερο από τό άθροισμα τών στοιχείων του. Αυτό τό φαινόμενο μάς λέει ότι, ως παράδειγμα, άν πάρουμε μία ομάδα που συμμετέχει σ’ ένα αγώνα διελκυστίνδας, τό κάθε μέλος της ασκεί περισσότερη δύναμη στό δυναμόμετρο όταν αξιολογείται ή γυμνάζεται ατομικά, παρά όταν συμμετέχει στόν αγώνα μέ τά μέλη τής ομάδος του.

Ο πρώτος λόγος εμφάνισης αυτού τού φαινομένου είναι η απώλεια συντονισμού. Η ανάγκη συντονισμού είναι ένας από τούς λόγους γιά τούς οποίους οι λεμβοδρόμοι έχουν ανάμεσα τους έναν κατά τ’ άλλα άχρηστο πηδαλιούχο. Ο Εκπρόσωπος μίας Βάσεως εκτελεί τόν ρόλο τού χρήσιμου πηδαλιούχου – τού αποτελεσματικού συντονιστή τής ομάδος του – αυτού που κατευθύνει τούς κωπηλάτες τής Βάσεως του πρός τήν εκτέλεση τού έργου που έχουν επιλέξει όλοι τους ομόφωνα.

Ο δεύτερος λόγος εμφάνισης του είναι η κοινωνική ραθυμία, η οποία σχετίζεται μέ τήν διάχυση τής ευθύνης. Στά ομαδικά αθλήματα, η ευθύνη γιά τήν απώλεια ή τό κέρδος βαθμών επιμερίζεται εξίσου σέ όλα τά μέλη της · που σημαίνει ότι κατά τήν διάρκεια τού αγώνος, ένας παίκτης μπορεί νά χαλαρώσει όταν δέν διατρέχει τόν κίνδυνο ν’ αποκαλυφθεί. Ο Εκπρόσωπος μίας Βάσεως δέν δύναται νά επιβάλει σέ οιονδήποτε μέλος τής Βάσεως του τόν βαθμό συνεισφοράς του στήν συλλογική προσπάθεια τής ομάδος τους, εκτός από τό προσπαθεί νά τούς πείσει γιά τήν σημασία τής προσπάθειας τους καί νά επικαλεστεί τό φιλότιμο τους.  Τό 80% αυτής όμως, μπορεί νά ζητήσει από ένα μέλος της νά αποχωρήσει από τήν ομάδα τους όταν αυτός χαλαρώνει περισσότερο από τό επιτρεπτό όριο τής ομάδος τους.

Η κοινωνική ραθυμία δέν εμφανίζεται σέ μία ομάδα εξειδικευμένων επιστημόνων διότι γιά νά επιτύχει η επιστήμη αιχμής απαιτείται η μέγιστη δυνατή επιστημονική ευσυνειδησία τους ώστε ο καθένας τους νά συνεισφέρει τό απαραίτητο έργο τής ειδικότητας του γιά τήν ολοκλήρωση τού τελικού, επιθυμητού προϊόντος. Γιά άλλη μία φορά λοιπόν, ο Εκπρόσωπος πρέπει νά είναι ένας καλός συντονιστής που μπορεί νά ανακαλύψει τήν ειδικότητα τών μελών καί νά τήν αξιοποιήσει.

Σέ μία ποδοσφαιρική ομάδα ή ένα μουσικό συγκρότημα, σχεδόν πάντα, ξεχωρίζουν γιά τίς ικανότητες τους ένας ή καί περισσότερα μέλη τής ομάδος. Αυτό δέν εμποδίζει τήν ομάδα / συγκρότημα νά επιτυγχάνει τούς στόχους της. Ομοίως, όταν σέ μία Βάση ξεχωρίζουν μερικά μέλη της γιά τό ταλέντο τους, τά υπόλοιπα μέλη καλό είναι νά τό αναγνωρίζουν καί νά συνεργάζονται μαζί τους έχοντας ως γνώμονα τό κοινό καλό, διότι όπου κυριαρχεί ο εγωισμός καί η ανάγκη γιά προσωπική προβολή, επέρχεται η διάλυση ακόμη καί όταν η ομάδα συγκροτείται από άτομα εξαιρετικών ικανοτήτων.

Μία οιονδήποτε Βάσις δέ, δέν είναι κάποια ποδοσφαιρική ομάδα ή ένας στρατός που μπορεί νά έχει ή όχι τό πλεονέκτημα τής έδρας, αλλά μία ομάδα που ανήκει στήν Πυραμίδα τής ΑΔΕ, όπου μαζί μέ τίς άλλες ομάδες, Βάσεις της, εργάζονται γιά έναν κοινό σκοπό : τό κοινό αγαθό καί τήν προσωπική τους ευτυχία.

Μέ απλά λόγια, η επιτυχία ή αποτυχία μίας Βάσεως εξαρτάται από τήν πνευματική ωριμότητα τών μελών της – ήτοι, εις τό εάν η κοσμοθεωρία τους θεωρεί τό κοινό αγαθό τής κοινωνίας τους ως μία από τίς υπέρτατες αξίες τού πολιτισμού τους.

1( BIRGing, Basking in Reflected Glory )

 

 

Σπύρος Ε. Κουλουμπέρης

http://amesidemocratiaellenon.blogspot.com

adeepsilon@yahoo.gr

27440-26458

694-1569303

Comments