Αλουμίνιο

Η Ελλάδα είναι πρώτη σέ παραγωγή του στήν Ευρώπη.

Αποτελεί ένα από τά βασικά υλικά σέ διάφορους τομείς εφαρμογών όπως δόμηση, συσκευασία, καλώδια κ.λπ. Άρχισε νά χρησιμοποιείται έντονα στήν χώρα μας τήν δεκαετία τού 60.

Οι λόγοι τής ραγδαίας ανάπτυξης τών εφαρμογών του ήταν κυρίως οι εξής: Η αξιοποίηση τού ελληνικού βωξίτη μέ τήν ίδρυση τής μονάδας Αλουμίνιον τής Ελλάδος γιά τήν παραγωγή πρωτόχυτου αλουμινίου. Η αξιοποίηση μίας εθνικής πρώτης ύλης είχε ως αποτέλεσμα τήν ανάπτυξη μίας μεταποιητικής βιομηχανίας που κατατάσσεται μεταξύ τών κυριοτέρων τής Ευρώπης.  

Η αλματώδης οικοδομική ανάπτυξη τής χώρας που ήταν καί ο καθοριστικός παράγοντας γιά τήν αύξηση τού ΑΕΠ.

            Σήμερα ο κλάδος, πλήρως καθετοποιημένος, περιλαμβάνει τόσο μεγάλες βιομηχανίες όσο καί πάρα πολλές μικρές βιοτεχνίες καί κατατάσσεται μεταξύ τών έξι πιό δυναμικών παραγωγικών κλάδων τής Ελληνικής οικονομίας. Οι συνεχείς επενδύσεις τών επιχειρήσεων τόσο σέ τεχνολογικό εξοπλισμό όσο καί σέ ανθρώπινο δυναμικό τους επιτρέπει νά δραστηριοποιούνται επιτυχώς σέ αγορές στό εσωτερικό καί τό εξωτερικό έντονα ανταγωνιστικές καί συνεχώς μεταβαλλόμενες. Δείγμα τής ανταγωνιστικότητας τών Ελληνικών προϊόντων Αλουμινίου αποτελούν οι εξαγωγές προϊόντων πρώτης μεταποίησης που πλησιάζουν τό 68% τών συνολικών πωλήσεων. Ο κλάδος απασχολεί άμεσα ή έμμεσα 40.000 άτομα καί έχει έναν κύκλο εργασιών που εκτιμάται ότι ξεπερνά τά 2 δις €.

 

Αλουμίνα

Είναι τό βασικό ενδιάμεσο προϊόν τής μεταλλουργίας τού αλουμινίου. Για τήν παραγωγή 1 τόνου αλουμίνας απαιτούνται 2 τόνοι βωξίτη. Στήν χώρα μας παραγωγή αλουμίνας γίνεται από τήν Αλουμίνιον τής Ελλάδος, η μονάδα τής οποίας έχει ετήσια δυναμικότητα 735.000 τόνων περίπου.

 Πρωτόχυτο Αλουμίνιο.
Για τήν παραγωγή 1 τόνου πρωτόχυτου αλουμινίου απαιτούνται 2 τόνοι αλουμίνας.

Στήν χώρα μας η παραγωγή πρωτόχυτου αλουμινίου γίνεται στό εργοστάσιο τής Αλουμίνιον τής Ελλάδος που η ετήσια παραγωγική του δυναμικότητα ξεπερνάει τους 160.000 τόνους. Τά 2/3 περίπου τής παραγωγής διατίθενται στήν εγχώρια αγορά ενώ τό 1/3 εξάγεται κυρίως σέ χώρες τής Ευρωπαϊκής Ένωσης.


Δευτερόχυτο Αλουμίνιο
Η επεξεργασία τού scrap αλουμινίου γιά τήν παραγωγή μετάλλου αλουμινίου, απαιτεί υψηλή τεχνολογία καί τεχνογνωσία. Στήν Ελλάδα, σήμερα, υπάρχουν σημαντικές μονάδες (

ΕΛΒΑΛ, ΕΠΑΛΜΕ κλπ) που είναι σέ θέση νά αξιοποιήσουν πλήρως τό scrap αλουμινίου γιά τήν παραγωγή πρώτης ύλης αλουμινίου κατάλληλης γιά τήν παραγωγή νέων προϊόντων. Τό δευτερόχυτο αλουμίνιο χρησιμοποιείται σχεδόν αποκλειστικά γιά τίς ανάγκες τής εγχώριας μεταποιητικής βιομηχανίας, ενώ οι εξαγωγές είναι λίγες.

Α΄ Μεταποίηση

Με τον όρο πρώτη μεταποίηση αλουμινίου εννοούμε τίς βιομηχανικές μονάδες που επεξεργάζονται είτε πρωτόχυτο, είτε δευτερόχυτο αλουμίνιο (σέ μορφή χελώνας, κολώνας, πλάκας), μέ σκοπό τήν παραγωγή ημιτελικών προϊόντων αλουμινίου. Η πρώτη μεταποίηση αποτελείται από 4 βασικούς υποκλάδους ανάλογα μέ τήν επεξεργασία που υπόκειται η πρώτη ύλη. Οι υποκλάδοι αυτοί είναι: η βιομηχανία τής έλασης, η οποία παράγει πλατέα ημιπροϊόντα αλουμινίου όπως φύλλα καί foil · η βιομηχανία τής διέλασης που παράγει επιμήκη ημιπροϊόντα αλουμινίου όπως τά προφίλ που συνθέτουν ένα παράθυρο · η βιομηχανία καλωδίων καί οι μονάδες παραγωγής χυτών προϊόντων αλουμινίου.

Στήν χώρα μας  πάνω από 30 εταιρείες δραστηριοποιούνται σέ αυτό τό στάδιο, ενώ οι βιομηχανίες τής έλασης καί τής διέλασης υπολογίζεται ότι καλύπτουν τό 96% τής παραγωγής ημιπροϊόντων αλουμινίου.


Επιφανειακή Επεξεργασία

Πρόκειται γιά ενδιάμεσο στάδιο μεταξύ πρώτης καί δεύτερης μεταποίησης τού μετάλλου. Αφορά τήν επικάλυψη τής εξωτερικής επιφάνειας τών προϊόντων γιά λόγους προστασίας καί διακόσμησης μέ δύο τεχνολογίες: 

Τήν ανοδίωση, που είναι η διαδικασία δημιουργίας ενός στρώματος οξειδίου τού αλουμινίου στήν επιφάνεια τού μετάλλου, τόσο γιά τήν προστασία του όσο καί γιά λόγους εμφάνισης. Στήν χώρα μας πάνω από 6 επιχειρήσεις ασχολούνται μέ τήν ανοδίωση αλουμινίου κυρίως σέ διατομές, μέ εγκατεστημένη δυναμικότητα 170.000 Amperes. 

Τήν ηλεκτροστατική βαφή, που είναι η διαδικασία τής επιφανειακής επικάλυψης μέ πούδρα βαφής, κυρίως προϊόντων αλουμινίου που προορίζονται γιά αρχιτεκτονικές εφαρμογές, τόσο γιά λόγους προστασίας όσο καί γιά λόγους εμφάνισης. Στήν Ελλάδα πάνω από 30 επιχειρήσεις ασχολούνται μέ τήν ηλεκτροστατική βαφή αλουμινίου, μέ δυναμικότητα που εκτιμάται κοντά στούς 120.000 τόνους.


Δεύτερη Μεταποίηση
Στήν δεύτερη μεταποίηση δραστηριοποιούνται οι επιχειρήσεις που ασχολούνται μέ τήν παραγωγή τελικών προϊόντων γιά διάφορες χρήσεις όπως κατασκευές κτιρίων σέ μορφή δομικού υλικού καί εξωτερικών επικαλύψεων, συσκευασίες τροφίμων καί ποτών, κατασκευή μεταφορικών μέσων, κατασκευή οικιακού εξοπλισμού κλπ. Εκτιμάται ότι πάνω από 8.000 επιχειρήσεις, από μεγάλες βιομηχανίες μέχρι οικογενειακές βιοτεχνίες, δραστηριοποιούνται στόν τομέα αυτόν.
Είναι αξιοσημείωτο ότι ο κύκλος εργασιών τών επιχειρήσεων τής δεύτερης μεταποίησης αντιπροσωπεύει τό 50% περίπου τού συνόλου τού κλάδου, λόγω τής μεγάλης προστιθέμενης αξίας που προσλαμβάνει τό αλουμίνιο σέ κάθε φάση τής επεξεργασίας του καί ειδικότερα στήν τελική. (bmetap2008)
Στήν χώρα μας δύο είναι οι βασικές αγορές γιά τά τελικά προϊόντα τού μετάλλου, η οικοδομή καί η συσκευασία. Οι υπόλοιπες χρήσεις περιορίζονται σέ ποσοστά κάτω από 10% καί δέν απορροφούν σημαντικές ποσότητες.
 


Πηγή πληροφοριών:
-
Ελληνική Ένωση Αλουμινίου
- Περιοδικό "
Aluminium Magazine

Comments