Αιολική Ενέργεια

[ ΑΔΕ : Οι ανεμογεννήτριες καί ο εξοπλισμός τους θά παράγονται στήν Ελλάδα. ]

            Γενικά αιολική ενέργεια ονομάζεται η ενέργεια που παράγεται από τήν εκμετάλλευση τού πνέοντος ανέμου. Η ενέργεια αυτή χαρακτηρίζεται "ήπια μορφή ενέργειας" καί περιλαμβάνεται στίς "καθαρές" πηγές, όπως συνηθίζονται νά λέγονται οι πηγές ενέργειας που δέν εκπέμπουν ή δέν προκαλούν ρύπους - δέν εκλύουν χημικές ουσίες στό περιβάλλον οι οποίες προκαλούν όξινη βροχή ή αέρια τού θερμοκηπίου.

Η αρχαιότερη μορφή εκμετάλλευσης τής αιολικής ενέργειας ήταν τά ιστία (πανιά) τών πρώτων ιστιοφόρων πλοίων καί πολύ αργότερα οι ανεμόμυλοι στήν ξηρά. Ονομάζεται αιολική γιατί στήν ελληνική μυθολογία ο Αίολος ήταν ο θεός τού ανέμου.

  Ο ανεμόμυλος, εδώ στό Κίντερνταϊκ τής Ολλανδίας, μία από τίς παλιότερες μεθόδους εκμετάλλευσης τής αιολικής ενέργειας.

 

    Η αιολική ενέργεια αποτελεί σήμερα μία ελκυστική λύση στό πρόβλημα τής ηλεκτροπαραγωγής. Πρόκειται γιά ''καθαρή'' ενέργεια. Η χρήση μίας τουρμπίνας 600KW, σέ κανονικές συνθήκες, αποτρέπει τήν αποβολή 1200 τόνων CO2 ετησίως, που θά αποβάλλονταν στό περιβάλλον αν χρησιμοποιείτο άλλη πηγή γιά παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, όπως π.χ. άνθρακας. Δεν έχει καμιά επιβάρυνση γιά τό περιβάλλον καί ο τρόπος παραγωγής έχει αδιαμφισβήτητη ασφάλεια.
Η αιολική ενέργεια είναι σήμερα η πιό φτηνή απ' όλες τίς υπάρχουσες ήπιες μορφές καί είναι ανεξάντλητη. Η παραγωγή ενέργειας από μία ανεμογεννήτρια κατά τά 20 χρόνια λειτουργίας της ισοδυναμεί μέ τήν 80πλάσια ποσότητα ενέργειας που απαιτείται γιά τήν κατασκευή, λειτουργία καί καταστροφή της όταν αυτή κριθεί ανενεργή.

    Θεωρητικά, η αξιοποίηση τού αιολικού δυναμικού τής Ευρώπης στό μέγιστο θά μπορούσε νά καλύψει όλες τίς ανάγκες γιά ηλεκτρική ενέργεια. Στήν Ευρώπη, στίς αρχές τού 1999, πάνω από 6600MW κάλυψαν τίς ανάγκες 7 εκατομμυρίων ανθρώπων.

Η Δανία κατέχει τήν πρώτη θέση στήν παγκόσμια παραγωγή. Τό παραγόμενο αιολικό δυναμικό στήν Δανία τό 1998 ήταν 1200 MW καί τό ίδιο έτος οι Δανοί κατασκευαστές κατείχαν τό 50% τής παγκόσμιας αγοράς σέ ανεμογεννήτριες. Τό 1999 η αιολική ενέργεια κάλυψε τό 10% τών αναγκών γιά ηλεκτρισμό στήν Δανία καί τό 2003 αναμένεται νά καλύψει τό 14%.

Οι δημοσκοπήσεις σέ ευρωπαϊκές χώρες, όπως Δανία, Γερμανία, Ολλανδία, Μ. Βρετανία έδειξαν ότι τό 70% τού πληθυσμού προτιμά τήν παραγωγή καί χρήση αιολικής ενέργειας.

Επίσης, τά οικονομικά οφέλη μίας περιοχής από τήν ανάπτυξη τής αιολικής βιομηχανίας είναι αξιοσημείωτα. 

Αιολικό πάρκο στό Χόλσταϊν τής Γερμανίας.

 

    Η σημερινή τεχνολογία βασίζεται σέ ανεμογεννήτριες οριζοντίου άξονα 2 ή 3 πτερυγίων, μέ αποδιδόμενη ηλεκτρική ισχύ 200 – 400kW. Όταν εντοπιστεί μία ανεμώδης περιοχή – καί εφόσον βέβαια έχουν προηγηθεί οι απαραίτητες μετρήσεις καί μελέτες – γιά τήν αξιοποίηση τού αιολικού της δυναμικού τοποθετούνται μερικές δεκάδες ανεμογεννήτριες, οι οποίες απαρτίζουν ένα «αιολικό πάρκο».

Οι ανεμογεννήτριες δέν εκλύουν χημικές ουσίες στό περιβάλλον οι οποίες προκαλούν όξινη βροχή ή αέρια τού θερμοκηπίου.
Στις Ηνωμένες Πολιτείες η αιολική ενέργεια είναι οικιακή πηγή ενέργειας, καθώς αφθονεί η διαθέσιμη πηγή, ο άνεμος. Η τεχνολογία που αναπτύσσεται περί τήν αιολική ενέργεια είναι μία από τίς πιό οικονομικές που υπάρχουν σήμερα στόν χώρο τών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Κοστίζει ανάμεσα σέ 4 καί 6 cents ανά κιλοβατώρα · η τιμή εξαρτάται από τήν ύπαρξη/παροχή ανέμου καί από τήν χρηματοδότηση ή μή τού εκάστοτε προγράμματος παραγωγής αιολικής ενέργειας.

Η γαλλική εταιρεία GUAL INDUSTRIE κατασκεύασε μία ανεμογεννήτρια μέ κάθετο άξονα που είναι καταλληλότερη γιά κατοικημένες περιοχές.
Οι ανεμογεννήτριες μπορούν νά στηθούν σέ αγροκτήματα ή ράντσα, έτσι ωφελώντας τήν οικονομία τών αγροτικών περιοχών, όπου βρίσκονται οι περισσότερες από τίς καλύτερες τοποθεσίες από τήν άποψη τού ανέμου. Οι αγρότες μπορούν νά συνεχίσουν νά εργάζονται στήν γή, καθώς οι ανεμογεννήτριες χρησιμοποιούν μόνον ένα μικρό μέρος τής γής. Οι ιδιοκτήτες τών εγκαταστάσεων γιά τήν παραγωγή αιολικής ενέργειας πληρώνουν ενοίκιο στούς αγρότες γιά τήν χρήση τής γής.

 

Μειονεκτήματα

            Παρότι τό κόστος τής αιολικής ενέργειας έχει μειωθεί δραματικά τά τελευταία 10 χρόνια, η τεχνολογία απαιτεί μία αρχική επένδυση υψηλότερη από εκείνη τών γεννητριών που λειτουργούν μέ καύση ορυκτών.
Η ισχυρότερη πρόκληση στήν χρησιμοποίηση τού ανέμου ως πηγή ενέργειας είναι ότι ο άνεμος είναι περιοδικά διακοπτόμενος καί δέν φυσά πάντα όταν ο ηλεκτρισμός απαιτείται. Η αιολική ενέργεια δέν μπορεί νά αποθηκευτεί εκτός αν χρησιμοποιηθούν μπαταρίες. Επιπλέον, δέν μπορούν όλοι οι άνεμοι νά τιθασευτούν ώστε νά καλυφθούν, τήν στιγμή που προκύπτουν, οι ανάγκες σέ ηλεκτρισμό.
Τά κατάλληλα σημεία γιά αιολικά πάρκα συχνά βρίσκονται σέ απομακρυσμένες περιοχές, μακριά από πόλεις όπου χρειάζεται ο ηλεκτρισμός.
Η ανάπτυξη τής εκμετάλλευσης τού ανέμου ως φυσικού πόρου μπορεί ίσως νά συναγωνιστεί άλλες χρήσεις τής γής καί αυτές οι εναλλακτικές χρήσεις ίσως χαίρουν μεγαλύτερης εκτιμήσεως απ' ότι η παραγωγή ηλεκτρισμού.
Αν καί τά αιολικά πάρκα έχουν σχετικά μικρή επίπτωση στό περιβάλλον σέ σύγκριση μέ άλλες συμβατικές εγκαταστάσεις παραγωγής ενέργειας, υπάρχει ένας προβληματισμός γιά τον θόρυβο που παράγεται από τίς λεπίδες τού ηλεκτρικού κινητήρα (ρότορα) καί γιά τήν αισθητική (οπτική) επίπτωση.

            Οι ανεμογεννήτριες μπορεί νά προκαλέσουν τραυματισμούς ή θανατώσεις πουλιών, κυρίως αποδημητικών γιατί τά ενδημικά «συνηθίζουν» τήν παρουσία τών μηχανών καί τίς αποφεύγουν. Γι’ αυτό καλύτερα νά μην κατασκευάζονται αιολικά πάρκα σέ δρόμους μετανάστευσης πουλιών. Σε κάθε περίπτωση, πριν τήν δημιουργία ενός αιολικού πάρκου ή καί οποιασδήποτε εγκατάστασης ΑΠΕ θά πρέπει νά έχει προηγηθεί Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ). Πάντως η συχνότητα ατυχημάτων πουλιών σέ αιολικά πάρκα είναι πολύ μικρότερη αυτής τών ατυχημάτων μέ αυτοκίνητα. Με τήν εξέλιξη όμως τής τεχνολογίας καί τήν αυστηρότερη επιλογή τού τόπου εγκατάστασης (π.χ. πλωτές πλατφόρμες σέ ανοικτή θάλασσα) τό παραπάνω πρόβλημα, αλλά καί ο θόρυβος από τήν λειτουργία τών μηχανών, έχουν σχεδόν λυθεί.

Επιπλέον, γιά τήν δημιουργία αιολικών πάρκων θά πρέπει νά ληφθεί υπ' όψιν η επιβάρυνση που θά προκληθεί στήν τοποθεσία, διότι γιά νά χτιστεί η εγκατάσταση θά πρέπει νά κοπούν δέντρα η γενικώς νά καταστραφεί μέρος τής γής στήν οποία θά γίνει τό εγχείρημα. Με τήν εξέλιξη όμως τής τεχνολογίας καί τήν αυστηρότερη επιλογή τού τόπου εγκατάστασης (π.χ. πλωτές πλατφόρμες σέ ανοικτή θάλασσα) τό παραπάνω πρόβλημα, αλλά καί ο θόρυβος από τήν λειτουργία τών μηχανών, έχουν σχεδόν λυθεί.

 

Η κατάσταση στήν Ελλάδα

Η Ελλάδα είναι μία χώρα μέ μεγάλη ακτογραμμή καί τεράστιο πλήθος νησιών. Ως εκ τούτου, οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν κυρίως στίς νησιωτικές καί παράλιες περιοχές προσδίδουν ιδιαίτερη σημασία στήν ανάπτυξη τής αιολικής ενέργειας στήν χώρα. Τό εκμεταλλεύσιμο αιολικό δυναμικό εκτιμάται ότι αντιπροσωπεύει τό 13,6% τού συνόλου τών ηλεκτρικών αναγκών τής χώρας.

Η περιφέρεια τής Δυτικής Ελλάδας αν καί έχει μικρότερο αιολικό δυναμικό σέ σύγκριση μέ άλλες περιοχές, διαθέτει ένα ισχυρό ηλεκτρικό δίκτυο καί τό γεγονός αυτό σέ συνδυασμό μέ τήν ύπαρξη ανεμωδών «νησίδων» (λόφοι, υψώματα κλπ. μέ εκμεταλλεύσιμο αιολικό δυναμικό) τήν καθιστούν ενδιαφέρουσα γιά τήν ανάπτυξη αιολικών πάρκων.

Αιολικά πάρκα υπάρχουν καί σέ πλήθος νησιών, όπως τό Αιολικό Πάρκο «Μανολάτη - Ξερολίμπα» τού Δ.Δ. Διλινάτων Δήμου Αργοστολίου στήν Κεφαλονιά. Στο ίδιο νησί έχουν ήδη δημιουργηθεί δύο ακόμη αιολικά πάρκα: τό Αιολικό Πάρκο "Αγία Δυνατή" τού Δήμου Πυλαρέων, καί τό Αιολικό Πάρκο "Ημεροβίγλι" στά διοικητικά όρια τών Δήμων Αργοστολίου καί Πυλαρέων. Με τήν λειτουργία τών τριών αιολικών πάρκων ο Νομός Κεφαλληνίας τροφοδοτεί τό δίκτυο ηλεκτροδότησης τής χώρας μέ σύνολο 75,6 MW ηλεκτρικής ισχύος. Επιπλέον, σέ διαδικασία αδειοδότησης βρίσκονται πέντε ακόμη μονάδες. Αξίζει νά σημειωθεί ότι οι ανάγκες τού νησιού σέ ηλεκτρική ενέργεια καί σέ περίοδο αιχμής (Αύγουστος) ανέρχονται σέ 50MW. Η αντιστοιχία μεταξύ τής ισχύος που αποδίδει η Κεφαλονιά στό δίκτυο καί τής ισχύος που καταναλώνει είναι εξαιρετικά ενθαρρυντική γιά τήν εξάπλωση τής αιολικής ενέργειας καί σέ πολλά ακόμη νησιά τής επικράτειας.

Στα νησιά τού Αιγαίου, στήν Κρήτη καί στήν Αν. Στερεά Ελλάδα οι μέσες ταχύτητες ανέμου είναι 6 - 7 m/sec, μέ αποτέλεσμα τό κόστος τής παραγόμενης ενέργειας νά είναι ιδιαίτερα ικανοποιητικό, γι' αυτό παρατηρείται πληθώρα έργων εκμετάλλευσης στίς περιοχές αυτές.

 


 

Comments