วิทยาศาสตร์


วิทยาศาสตร์
 สาระที่ 1 สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการ

ตัวอย่างข้อสอบ ชั้น ป.6  สาระที่ 1  สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการ ชุดที่ 1

               จงเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียง คำตอบ

1.        สิ่งใดไม่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตของพืช

1    ความร้อน                                                                     2    ดิน               

3   อากาศ                                                                            4    แสงสว่าง

       2.   ข้อใดเป็นธาตุอาหารสำคัญของพืช

                1   โพแทสเซียม                                                                  2   ไฮโดรเจน

                3    คาร์บอนมอนอกไซด์                                                    4    คาเฟอีน

       3.   การสร้างอาหารของพืชไม่ได้อาศัยข้อใด

                1     แสงแดด                                                                      2     น้ำ

                3    ก๊าซออกซิเจน                                                              4     ก๊าซมีเทน

       4.   หญ้าแฝกมีผลดีด้านใดมากที่สุด

                1.   ช่วยป้องกันการกัดเซาะและการพังทลายของดินของดิน   2   ช่วยเพิ่มธาตุอาหารของดิน

                3.   ช่วยให้ต้นพืชอื่นเจริญงอกงามได้ดี                                    4.   ช่วยลดการไหลของน้ำ

       5.  ส่วนที่สะสมอาหารไว้เลี้ยงต้นอ่อนในเมล็ดคืออะไร

               1.  เปลือก หุ้ม                                                                              2    ใบเลี้ยง

                3.  รากแรกงอก                                                                            4    ยอดใบแรกเกิด

      6.   พืชชนิดใดสะสมอาหารไว้ที่ราก ทั้งหมด

                1.  มันเทศ      ถั่วลิสง                                                               2     หอม               เผือก

                3   ข่า            ตะไคร้                                                                 4    กล้วย        มันฝรั่ง

      7.    นำถุงพลาสติกหุ้มใบไม้ แล้วสังเกตดูว่าจะปรากฏเห็นสิ่งใด

                   1.  ถุงพลาสติกมีสีดำคล้ำ                                                         2  มีละอองและหยดน้ำภายในถุง

                   3    มีละอองและหยดน้ำรอบนอกถุง                                        4.  ถุงขยายใหญ่ขึ้นด้วยแรงดันและแตก

     8.  ถ้านำดิน ทราย  ดินเหนียว  ดินร่วน  ใส่กระถางแล้วปลูกพืชชนิดเดียวกัน พืชจะเจริญเติบโตกับดินชนิดใด          

          ได้ดีที่สุด

                  1    ดินร่วน                                                                              2    ดินเหนียว

                   3  ดินทราย                                                                             4    ทั้ง ดินทราย  ดินเหนียว   ดิน ร่วน

     9.  การทำลายทรัพยากรธรรมชาติจะเกิดผลกระทบอะไรมากที่สุด

                1   ระบบนิเวศน์                                                                       2    กระแสน้ำ

                3   อากาศ                                                                                  4    ดิน

     10.  ถ้าทดลองนำวัสดุทึบแสงปกคลุมหญ้า อีกหนึ่งสัปดาห์เปิดออกจะสังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงอย่างไร

                1    หญ้าเจริญงอกงาม                                                              2   ใบหญ้าสีเหลืองซีด

                3    ดินชุ่มน้ำ                                                                             4.  มีดอกมากขึ้น
คู่มือ-เตรียมสอบ เจาะข้อสอบ 0- net ป.6 www.poombundit.co.th
 สาระที่ 6 กระบวนการเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลก ชุดที่ 1

 

สาระที่ 6  กระบวนการเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลก    ชุดที่  1

 

 

 


จงเลือกคำตอบ

1.        จากกระบวนการเกิดหินข้อใดเกิดขึ้นเป็นอันดับแรก

1.  การพัดพา  การทับถม                                         2.  การสึกกร่อน

3.  การหลอมเหลว  การเย็นตัว                               4.  การสร้างหินใหม่

      2.   สิ่งที่ถูกพัดพาไปได้ไกลที่สุด คือตัวเลือกใด

                1.  เม็ดดิน                                                               2.  เม็ดทราย

                3.  กรวดขนาดใหญ่                                                4.  กรวดขนาดเล็ก

     3.   ข้อใดไม่ใช่ปัจจัยที่ทำให้หินประเภทหนึ่งเปลี่ยนแปลงไปเป็นหินอีกประเภทหนึ่งได้

                1.  การหลอมเหลวและการเย็นตัว                         

2.  การสึกหรอและการทับถม

                3.  การระเหยและการกลั่นตัว                

4.  การเปลี่ยนแปลงจากความร้อนและความดันภายในโลก

   4.   ฟอสซิล  คืออะไร

                1.  ส่วนของหินที่ความแข็งน้อยที่สุด

                2.  ส่วนของหินที่มีลวดลายสวยงาม

                3.  หินที่หลอมละลายด้วยความร้อนสูง

                4.  ซากพืชหรือซากสัตว์ที่ถูกทับถมเป็นเวลานาน

   5.   ข้อใดไม่ใช่ผลกระทบที่เกิดจากอุณหภูมิของโลกเปลี่ยนแปลง

                1.   การเพิ่มขึ้นของระดับน้ำทะเล                          2.  พันธุ์พืชและสัตว์มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น 

                3.  การเปลี่ยนแปลงชนิดของพืชในป่า                   3.  การแพร่กระจายของโรคเขตร้อน

    6.  “บริเวณที่มีฝนเกิดน้อย จะเกิดการกร่อน โดยลมได้มากกว่าบริเวณฝนตกมาก” จากคำกล่าวนี้สอดคล้องกับ

           สมมุติฐานใด

1.        พื้นดินแห้งแล้ง ดินแตกสลายได้ง่ายเมื่อถูกลมพัด

2.        บริเวณที่แห้งแล้งลมจะพัดแรงกว่าบริเวณที่ฝนตกชุก

3.        บริเวณที่แห้งแล้ง พื้นดินจับตัวแน่นน้อยกว่าพื้นดินชุ่มชื้น

4.        บริเวณที่ชุ่มชื้น ลมจะพัดหน้าดินได้มากกว่าบริเวณที่แห้งแล้ง

7.        การกร่อนของเปลือกโลกในไทยที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติเกิดจากการกระทำใดมากที่สุด

             1.  กระแสลม                                          2.  กระแสน้ำ

             2.  การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ           3.  ปฏิกิริยาทางเคมี

8.   การเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลกที่ไม่รุนแรงได้แก่การกระทำในข้อใด

             1.  การระเบิดภูเขา                                  2.  ภูเขาไฟระเบิด

             3.  แผ่นดินไหวใต้มหาสมุทร                 4.  น้ำท่วมที่ราบลุ่ม

9.   กิจกรรมที่มนุษย์กระทำเป็นสาเหตุทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลกมากที่สุดคืออะไร

             1.  การขุดอุโมงค์ทำเหมืองแร่ 2.  การทดลองระเบิดนิวเคลียร์ใต้ดิน

             3.  การไถพรวนเพื่อทำการเกษตร           3.  การสร้างบ้านเรือนที่อยู่อาศัย

10.   ตะกอนที่ตกได้เร็วต้องมีลักษณะอย่างไรและเกิดขึ้นกับสิ่งใด

            

ข้อ

ตะกอน

กระแสน้ำ

1

2

3

4

เล็ก

เล็ก

ใหญ่

ใหญ่

ช้า

เร็ว

เร็ว

ช้า

            

เฉลย   1 (3)     2  (1)     3  (3)       4  (4)      5(2)       6(1)       7(2)      8  (1)       9 (2)     10 (4)
 
จากคู่มือเตรียมสอบ เจาะข้อสอบ 0 - net  สำนักพิมพ์ภูมิบัณฑิต www.poombundit.co.th
Comments