ေၾကာ္ျငာ
အသက္တာတြင္ ဘုရားသခင္ ျပဳေတာ္မူေသာ အမႈမ်ားႏွင့္အတူ ေပးေတာ္မူေသာ ေကာင္းႀကီးမဂၤလာ တရားမ်ားကို ကၽြန္ေတာ့္ဘ၀အသက္တာတြင္ တစ္ပါးသူအား ျမန္မာ့ေရခံ ေျမခံ ႏွင့္အညီ ေ၀မွ်ရင္း တည္ေဆာက္ခဲ့မႈ အစုစုတို႕အား ဤစာအုပ္၌ ေရးသားေဖၚျပထားသကဲ့သို႕ ျမန္မာ့ေရခံ ေျမခံႏွင့္ လိုက္ေလွ်ာညီေထြစြာ မိမိတို႕၏ ယံုၾကည္ခ်က္အား သမၼာတရားႏွင့္အညီ မီးေမာင္းထိုးျပျခင္းျဖင့္ မိမိအတြက္ တည္ေဆာက္ျခင္းအမႈကို ရရွိခဲ့သကဲ့သို႕ တစ္ပါးသူမ်ားအားလည္း မိမိ၏ စစ္မွန္ေသာ ယံုၾကည္ခ်က္ကို ျမင္ေတြ႕လာေစရန္ ေရးသားထုတ္ေ၀ရျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

တစ္ဖန္ မိမိကဲ့သို႕ ဘ၀တူ ယံုၾကည္သူမ်ားအတြက္ မိမိတို႕ ရွိေနရာ၊ ေရာက္ေလရာမွ မိမိယံုၾကည္ခ်က္ကို ဂဃနဏ သိရွိျခင္းျဖင့္ ရဲ၀ံစြာ ရပ္တည္ျခင္းအခြင့္ရရွိႏိုင္၍ တစ္ပါးသူမ်ားအားလည္း လက္တြဲေခၚေဆာင္ႏိုင္သူမ်ားျဖစ္လာရန္။ ထိုနည္းတူ ကၽြႏု္ပ္တို႕ ျမန္မာ လူမ်ိဳးမ်ားၾကားတြင္ ေစတနာ၊ ေမတၱာအရင္းခံျဖင့္ အေစေတာ္ခံလိုၾကေသာ သာသနာ့ သူရဲေကာင္း မ်ားအတြက္လည္း လက္ကိုင္သဖြယ္ အစြဲျပဳရင္း ျမန္မာ့ေရခံ ေျမခံႏွင့္အညီ ဧ၀ံေဂလိတရားအား သာ၍ တိုး၍ ဖြံ႕ၿဖိဳးလာေစရန္သာမက သာသနာသည္ ေနာက္ဆံုးေသာ ကပ္ကာလတြင္ ျပီးျပည့္စံုရန္ ေရးသားရျခင္းျဖစ္ပါသည္။

ကေလး၊ လူႀကီး၊ လူငယ္ အမ်ိဳးသမီး၊ မိခင္ႏွင့္ တရားေဒသနာေ၀ေ၀ဆာဆာအျဖစ္ တန္ဆာဆင္ယင္ေပးမည့္ သာဓကမ်ားကို ေရးသားထားျခင္းျဖစ္သည္။

ႏိုင္ငံတကာႏွင့္ အေထြေထြဗဟုသုတမွသည္ မိမိယံုၾကည္ အားထားရာအတြက္ စိတ္ခ်မႈႏွင့္ ၿငိမ္သက္ျခင္းကို ျဖစ္ပြားေစႏိုင္သည္သာမက

မိမိအနားရွိ သူမ်ားအားလည္း အားေပးအားထားရာအျဖစ္ မွ်ေ၀ႏိုင္သည့္

စာေရးသူ၏ ဒုတိယေျမာက္စာအုပ္ျဖစ္ပါသည္။