juridsch advies

                            

 Wij geven graag antwoord op juridische vragen, en daarnaast zijn wij de juiste partij voor het opstellen van juridische documentatie, overeenkomsten en algemene voorwaarden .vraag naar de mogelijkheden .

Salomo Christian Business Groep  

Hans Blaauw -  Director Uitvoerend directeur 
 

parallelweg 20-26    -  7941HH Meppel  Holland  
E-mail: info@regiopastor.nl  
Phone: 0031 + 522 853 748  .
Telefoon: 0522 853  748   (Mon.-thursday., 10 am-17:30 pm ] 
phone GSM 06 -4793 1194
 


Conflicten: een ramp of een kans?      

“Verbijsterd zit ik op de bank. Een minuut geleden schreeuwde iedereen nog door elkaar, nu is het oorverdovend stil en is iedereen naar boven gerend.
We hadden een conflict over geld en vakantie. Over mijn eigen opstelling ben ik best tevreden, maar daar is dan ook alles mee gezegd en ik voel mij erg vervelend…”

“Het begon toen de buurman zei dat hij het recht had om uit te bouwen en dat alles al rond was. Ik zei dat ik het daar niet mee eens ben, wij hebben toch ook rechten?
Nu groeten wij elkaar niet meer…”

“Bij de koffie stond zij naast mij en ik vroeg aan haar hoe het op een gespreksgroep ging. Dat had ik niet moeten vragen, want een stortvloed van woorden kwam over mij heen. ‘Je moest eens weten hoe mooi ze praten tijdens de bijbelstudieavond, maar wanneer ik hulp nodig heb is er niemand te vinden. Ik ga niet meer en die leiding hoeft ook niet langs te komen, want hun kan het helemaal niets schelen…’ Maar die leiding zijn toevallig wel onze beste vrienden… en ik weet niet hoe ik moet reageren.” 

Herkenbare situaties en herkenbare gevoelens. Verwarrend en ingewikkeld. Wie heeft nu gelijk? Moet je partij kiezen met het risico dat je uiteindelijk ook nog de schuld krijgt?
Er is sprake van boosheid, teleurstelling, kilte, frustratie en eenzaamheid.
Conflicten zijn van alle tijden en van alle mensen, ook de bijbel staat er vol mee. Wat te denken van Kaïn en Abel, Adam en Eva, Paulus en Barnabas, de discipelen onderling, de Farizeeën en Jezus.

Conflicten tussen mensen
In dit artikel zal ik mij voornamelijk beperken tot conflicten tussen mensen en dan vooral die aspecten die met jezelf te maken hebben.
Bepaald door je persoonlijkheid, je opvoeding en de ervaringen in je leven reageren mensen verschillend op conflicten en gaan ze er ook op verschillende manieren mee om.
Wellicht helpen enkele voorbeelden:
• Je schrikt omdat het weer mis is gegaan en reageert vanuit paniek.
• Je loopt weg, want je gaat een conflict liever niet aan.
• Je wordt boos en reageert met harde woorden of juist met stilte.
• Je ervaart verdriet, omdat het jou weer treft en ze het jou weer aandoen. Je wordt stil of smeekt ze om op te houden en je dit niet aan te doen.
• Je verdedigt je, want je vindt dat zij ongelijk hebben en jij gelijk.
• Je gaat over tot de aanval, ‘hakt’ op de ander in met woorden en sarcasme in de hoop dat die ander gaat inzien dat jij gelijk hebt.
• Je bent teleurgesteld, omdat het ook nooit gezellig kan zijn.
• Je klapt dicht, want je weet absoluut niet wat je moet doen of zeggen.

Als je je in deze voorbeelden herkent, weet je uit eigen ervaring dat dit geen effectieve reacties zijn. Meestal wordt het conflict groter en de pijn en de verwijdering meer.

Negatieve gevolgen
Een conflict kan ook gevolgen hebben. Zo kan er sprake zijn van:
• Blijvende schade. Er wordt letterlijk een bord stuk gegooid of een klap uitgedeeld, maar ook woorden kunnen krassen op je ziel veroorzaken.
• Verwijdering van de ander wat uitloopt op een verslechterende relatie.
• Gezondheidsklachten, hoofdpijn, hartklachten of een maagzweer.
• Stress, omdat je altijd op je qui-vive bent of het niet weer gebeurt.
• Je wilt het snel weer goedmaken en zegt tegen de ander: “Kom op joh, laten we het weer goedmaken, zand erover, doe niet zo moeilijk en morgen is er weer een nieuwe dag.” Positief denken kan helpen, maar meestal verdwijnt de angel niet uit het conflict en wanneer er niets uitgesproken wordt, zal de ruzie de volgende keer heviger zijn.

Een vraag die bovenkomt, is of christenen nu anders met conflicten omgaan dan niet-christenen. Mijn overtuiging is dat de meeste christenen net zo omgaan met conflicten als niet- christenen, waarbij onder christenen de neiging bestaat om een conflict met ‘de mantel der liefde’ te bedekken.
De volgende vraag is dan of er een bijbelse manier is van omgaan met conflicten. Nee, ik denk niet dat er één bijbelse manier van omgaan met conflicten is. Wél is er ruimte bij God om in elke situatie de beste oplossing te zoeken. Een proces waarbij Hij overigens graag betrokken wil zijn. Een andere belangrijke vraag is verder welke rol de satan speelt bij conflicten. De satan is blij met conflicten. Dat kan ook niet anders wanneer je naam ‘chaosmaker’ betekent. En hij is met name verheugd wanneer mensen zich bij conflicten ver van God verwijderd voelen.

Onze reactie bepalend
Er zijn diverse reacties mogelijk op een conflict. Wat is nu een goede houding en waarop moet je alert zijn?
Als mens ben ik van mening dat ik meer gelijk heb dan die ander en dat die ander nu eerst maar eens naar mij moet luisteren. Dit is een aanvallende houding, waarbij ik grote kans loop dat de ander zich direct gaat verdedigen. Er zal een welles-nietesdiscussie ontstaan. Een basisprincipe bij conflicthantering is dat altijd beide partijen gelijk hebben. De waarheid ligt in het midden en waar twee kijven hebben twee ‘schuld’ of anders gezegd: elke partij heeft een bepaalde rol bij het ontstaan van het conflict.
Wanneer je dit principe in je gedachten houdt en je realiseert dat ook de ander zijn kant van het verhaal heeft, en je het vervolgens op kunt brengen om echt naar het verhaal van de ander te luisteren, dan zul je merken dat er al spoedig een heel andere sfeer ontstaat.
Een dergelijke houding aannemen is niet eenvoudig. Als christen heb ik een ontmoeting met de Here God nodig om met hem de keuze te maken vanuit welke houding ik dit conflict instap.
Meestal is dit geen makkelijk gesprek. Het zal eerder een worsteling met mezelf zijn omdat ik weet, dat ik met trots, gelijk en beter weten, niet bij de Heer weg kom. Hij vraagt nederigheid, vergeving, zwakte en eerlijkheid…

Leren van Jezus
Wij kunnen in dit opzicht veel van Jezus leren, want uiteindelijk komen alle conflicten samen op het Kruis en laten ons de Godverlatenheid, de pijn en het verdriet zien.
De oplossing voor hét conflict in deze wereld, de kloof tussen God en mensen is het verzoenende werk van Jezus Christus. Zijn houding kan ons voorbeeld zijn.
Op die manier is een conflict geen ramp, maar een kans om Jezus’ liefde te laten zien!

Handvatten
Wanneer je een besluit hebt genomen om het conflict aan te gaan, wil ik vanuit Filippenzen 4:4-8 enkele handvatten aanreiken:

Vers 4 - Verblijdt u in de Here te allen tijde…
Dit lijkt volkomen onlogisch, want de meeste mensen vinden het vervelend als er sprake is van een conflict. De boosheid die dat teweegbrengt, bepaalt al een groot gedeelte van je houding. Wanneer een conflict echter wordt gezien als een uitdaging en een kans om tot een goede oplossing te komen, wordt je houding positief. Dan kan het leiden tot een gebed: “Dank U, Heer, dat dit conflict een kans kan zijn om uw liefde te laten zien”
 
Vers 5 - Uw vriendelijkheid zij alle mensen bekend…
Christenen lossen hun conflicten niet op met wapens, met boosheid of sarcasme, maar maken een keuze om in redelijkheid met elkaar om te gaan. Deze keus kun je alleen maken als je die beginnende boosheid kunt afleggen. Daarbij kan het principe, dat beide partijen een eigen visie hebben die gelijkwaardig is, helpen om vriendelijk te blijven.
 
Vers 5b - De Here is nabij…
Midden in een conflict voel je je vaak ver verwijderd van elkaar, maar ook van God.
God weet echter van conflicten en zijn verlangen is dat Hij er, midden in het conflict, bij mag zijn. Je gebed wordt dan niet: “Heer, neemt U dit conflict weg” maar “wilt U in dit conflict aanwezig zijn.”

Vers 6 - Weest in geen ding bezorgd…maar laten bij alles…
Conflicten roepen zorgen op. Wanneer het een conflict betreft waarbij een kind betrokken is, kunnen de volgende gedachten ons bezighouden: hoe zal ik dat oplossen, wat zal hij zeggen, doe ik het wel goed? Ook is er altijd de angst te verliezen.
In dit bijbelgedeelte staat heel duidelijk dat het in vertrouwen uitspreken van je wensen en behoeftes naar de Heer een vrede brengt die je verstand te boven gaat en die je hart en je gedachten zal behoeden in Christus Jezus (vers 7). Hij wil je denken beschermen en je helpen je emoties een plaats te geven. Het gevolg is dan minder zorgen maken en minder piekeren.
Maar ook zal dit open gesprek met de Here God je helpen om eerlijk je gedachten en gevoelens onder woorden te brengen naar die ander.

Goede basishouding
Er is dan een goede basis gelegd om een conflict aan te gaan. Wanneer je je zaakjes met jezelf en de Here God op orde hebt, kan het luisteren naar en het begrip hebben voor die ander beginnen. De daarop volgende bijbelverzen (verzen 8 en 9) kunnen daarna in praktijk worden gebracht waarbij het gaat over eerlijkheid en waarheid, over reinheid en rechtvaardigheid, over deugd en welluidendheid. Vervolgens kun je zoeken naar creatieve en bijbelse oplossingen waarbij de heilige Geest je op weg wil helpen en richting wil geven.
  
Eigen verantwoordelijkheid
In dit artikel is niet veel gezegd over de ander, omdat de eerste verantwoordelijkheid bij onszelf ligt. In de bijbel worden we opgeroepen om zover het van ons afhangt vrede te zoeken met alle mensen, en om de ‘bediening der verzoening’ serieus te nemen (zie bijbelleessuggesties).
Soms gebeurt het dat, ook al kies jij voor een open, verzoenende houding, die ander niet thuis geeft of op geen enkele manier bereid is te luisteren. Dat doet pijn en kan ook jouw boosheid weer doen oplaaien. Ook kun je blijven twijfelen of je het wel goed hebt aangepakt.
Dan blijft er Eeìn over om met al die gedachten en gevoelens naar toe te gaan. Hij weet ervan.
Leg het in zijn hand en laat het zelf los. Dan zul je, ondanks de omstandigheden, Gods vrede ervaren.
 
Wanneer wij een conflict als een kans kunnen zien om elkaar te vinden en om Gods liefde te laten zien, en wij bovendien de verzoenende houding van Jezus kunnen aannemen, dan zal dat een getuigenis teweegbrengen.
Conflicten in je leven, in je kerk en op je werk worden dan een uitdaging. De Heer wil ons bij deze belangrijke bediening zegenen en nabij zijn.

Bijbelleessuggesties:
Filippenzen 4:4-8
Romeinen 12: 9-21
2 Corinthiërs 5: 17-21 

Om over na te denken / gespreksvragen:
1. Wat speelde mee toen een conflict in je leven zich ontwikkelde als een ‘ramp’?
2. Wat speelde mee toen een conflict zich ontwikkelde als ‘kans’?
3. Welke rol heeft de Here Jezus in jouw omgang met conflicten?
4. Ben je je bewust van je eigen sterke en zwakke kanten op het gebied van conflicthantering? Breng ze in gebed bij de Here God.Comments