یک پزشک


تست می‌کنم ، پس هستم

A new day, a new Google product. Today, Google releases the Page Creator, a tool for easy website creation. You can log-in to it using your Google account, and your site URL will then be yourname.googlepages.com.

در حال تست این سرویس جدید گوگل هستم . چیزهای جالبی دارد ولی می‌توانست ، بسیار کاملتر از اینها باشد.