بررسی اثرات جهانی شدن بر فرار مغزها، 1381

طرح جامع آمارگیری فرهنگی کشور، 1379، کارشناس مسئول منطقه 7 تهران در مرحله گردآوری داده ها و تکمیل پرسشنامه ها

مونوگرافی روستای علی آباد، 1375