نيويورك تايمز؛ ليبرال يا محافظه كار، نشريه سيري در رسانه هاي خارجي، شماره اول، سال اول، 1385، صص 2 تا 6

گاردين؛ روزنامه چپ گراي ميانه رو، نشريه سيري در رسانه هاي خارجي، شماره دوم، سال اول، 1385، صص 22 تا 34

روزنامه اينديپندنت، نشريه سيري در رسانه هاي خارجي، شماره سوم و چهارم، سال اول، 1385، صص 46 تا 62

روزنامه يولاندپوستن و انتشار كاريكاتورهاي توهين آميز، نشريه سيري در رسانه هاي خارجي، شماره سوم و چهارم، سال اول، 1385، صص 99 تا 113

ديلي تلگراف؛ روزنامه اي محافظه كار، نشريه سيري در رسانه هاي خارجي، شماره پنجم، سال اول، 1385، صص 25 تا 39

 

جامعه شناسی صنعتی، ترجمه ی علی علی آبادی، پرتال آفتاب، 29 اردیبهشت 1386

تکثرگرایی فرهنگی آنلاین ، نوشته ی یوژنی سیاپرا، ترجمه ی علی علی آبادی، فصل نامه رسانه،  شماره 67، پاییز1385،صص180-155

جامعه صنعتی، ترجمه ی علی علی آبادی

 فناوري هاي اطلاعاتي و ارتباطاتي، فقر و توسعه، ترجمه ی علي آبادي و يعقوبي راد، فصل نامه مطالعات راهبردي، شماره 21 ، پاييز 1382

 

جهاني شدن، کشيش جوان و كليسا، ترجمه ی علي‌آبادي و يعقوبي راد، 1381، بولتن موجود در پژوهشكده مطالعات راهبردي

فرار مغزها در عصر جهاني شدن، نوشته ی علی علی آبادی، فصل نامه مطالعات راهبردي، شماره 14، زمستان 1380

‌فرار مغزها يا چرخش مغزها (رابطه قاره آسيا با دره سيليكون)، نوشته ی آنالي ساكسنين، ترجمه ی علي علي‌آبادي، فصل نامه مطالعات راهبردي ، ش14 ، زمستان 1380

 

«جهاني شدن و تروريسم»، روزنامه همبستگي ، شماره 276، مورخه 16/7/80 ص 4

«جنگ موج سومي»، روزنامه همبستگي ، شماره 279، مورخه 19/7/80، ص 4

«جريان آزاد اطلاعات»، روزنامه همبستگي، شماره 283، مورخه 25/7/80 ص 4

«جبران ضرر فرار مغزها»، روزنامه همبستگي (گزارش توسعه انساني سال 2001 م سازمان ملل متحد) شماره 286، مورخه 29/7/80 ص9

«مردن براي مردان مسلح»، روزنامه همبستگي ، شماره 276، مورخه 2/8/80 ص 4

«توزيع ناعادلانه اطلاعات» ، رونامه همبستگي ، شماره 276، مورخه 14/8/80 ص 4

تحليل جامعه شناختي «همبستگي با ملت مظلوم افغانستان»، روزنامه همبستگي ، شماره 276، مورخه 11/9/80 ص4  

«انتفاضه در سراسر جهان»، روزنامه همبستگي، شماره 276 ، مورخه 16/10/80 ص 4

«معلمان و مطالبات اجتماعي» ، روزنامه همبستگي ، شماره 276، مورخه 2/11/80 ص4