Algodoo i klass 7-9

Kursplanens centrala innehåll i årskurs 7-9

Nedan hittar du kursplanens centrala innehåll med länkar till lektionsmaterial för respektive kursmål. Observera att denna sida är under utarbetande och därför saknas till att börja med aktivitetsförslag för de flesta mål.

Teknikkursernas kursplan integreras även till viss del. Kursplanerna hittas här

Fysiken i naturen och samhället
• Energins flöde från solen genom naturen och samhället. Några sätt att lagra energi. Olika 
energislags energikvalitet samt deras för- och nackdelar för miljön.
• Elproduktion, eldistribution och elanvändning i samhället.
• Försörjning och användning av energi historiskt och i nutid samt tänkbara möjligheter och 
begränsningar i framtiden.
• Väderfenomen och deras orsaker. Hur fysikaliska begrepp används inom meteorologin och 
kommuniceras i väderprognoser.
• Fysikaliska modeller för att beskriva och förklara jordens strålningsbalans, växthuseffekten och 
klimatförändringar.
• Fysikaliska modeller för att beskriva och förklara uppkomsten av partikelstrålning och 
elektromagnetisk strålning samt strålningens påverkan på levande organismer. Hur olika typer av 
strålning kan användas i modern teknik, till exempel inom sjukvård och informationsteknik.
• Partikelmodell för att beskriva och förklara fasers egenskaper och fasövergångar, tryck, volym, 
densitet och temperatur. Hur partiklarnas rörelser kan förklara materiens spridning i naturen.
• Aktuella samhällsfrågor som rör fysik.

Fysiken och vardagslivet
• Krafter, rörelser och rörelseförändringar i vardagliga situationer och hur kunskaper om detta 
kan användas, till exempel i frågor om trafiksäkerhet. Aktivitetsförslag: Inbromsning[Krocksäkerhet, dra duken av bordet-friktion/tröghet, solsystemet-raketer, kundvagnar-tröghet, cykel-bromssträcka, friktion olika underlag..., acceleration, "Asteroid killer...", "attraction weirdness - lek - få en känsla för"] 
• Hävarmar och utväxling i verktyg och redskap, till exempel i saxar, spett, block och taljor. Aktivitetsförslag: "Lyfta tungt - hävarmar."
• Hur ljud uppstår, breder ut sig och kan registreras på olika sätt. Ljudets egenskaper och 
ljudmiljöns påverkan på hälsan.
• Ljusets utbredning, reflektion och brytning i vardagliga sammanhang. Förklaringsmodeller för 
hur ögat uppfattar färg.
• Sambanden mellan spänning, ström, resistans och effekt i elektriska kretsar och hur de används 
i vardagliga sammanhang.
• Sambandet mellan elektricitet och magnetism och hur detta kan utnyttjas i vardaglig elektrisk 
utrustning.

Fysiken och världsbilden
• Historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och hur de har formats av och format 
världsbilder. Upptäckternas betydelse för teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor. Aktivitetsförslag: "Lyfta tungt - hävarmar"
• Aktuella forskningsområden inom fysik, till exempel elementarpartikelfysik och nanoteknik [rymdforskning, raketer...]
• Naturvetenskapliga teorier om universums uppkomst i jämförelse med andra beskrivningar.
• Universums utveckling och atomslagens uppkomst genom stjärnornas utveckling.
• Universums uppbyggnad med himlakroppar, solsystem och galaxer samt rörelser hos och 
avstånd mellan dessa. [solsystem, krafter...]
• De fysikaliska modellernas och teoriernas användbarhet, begränsningar, giltighet och 
föränderlighet.

Fysikens metoder och arbetssätt
• Systematiska undersökningar. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och 
utvärdering. Aktivitetsförslag: Inbromsning"Lyfta tungt - hävarmar"
• Mätningar och mätinstrument och hur de kan kombineras för att mäta storheter, till exempel 
fart, tryck och effekt.
• Sambandet mellan fysikaliska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och 
teorier. Aktivitetsförslag: Inbromsning,"Lyfta tungt - hävarmar
• Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter. Aktivitetsförslag: Inbromsning"Lyfta tungt - hävarmar"
• Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i källor och 
samhällsdiskussioner med koppling till fysik.


Underordnade sidor (2): Bromssträcka Lyfta tungt - hävarmar
Comments