Continguts‎ > ‎

Correcció de faltes d'ortografia

A continuació es presenten les faltes que has tengut en els treballs i activitats presentats, i que encara no has corregit. Fins que no les corregeixis no podràs recuperar els punts que tens bloquejats.

- Les faltes les vaig puntuant per ordre de gravetat (En català, faltes lleus: 1, faltes greus: 2 i faltes molt greus: 4. En castellà compten el doble). Per cada 20 punts en faltes es bloqueja 1 punt de treballs, que no podreu obtenir fins que hagueu corregit les faltes corresponents.

  Recordau que una de les faltes molt greus que soleu fer és no començar les frases o els noms propis en lletra majúscula.

  Si alguna falta no sabeu corregir-la, podeu retrassar la seva correcció per a més endavant. Si alguna correcció que feis pensau que està bé però el programa us la marca com incorrecte, feis una proposta que revisaré personalment.