Introdución


No século XXI, na sociedade da información e o coñecemento, enténdese que unha persoa está alfabetizada cando domina todos os códigos das distintas linguaxes, textuais, audiovisuais ou dixitais e é quen de seleccionar a información, analizala e transformala en coñecemento.

Neste proxecto mostramos diferentes exemplos de traballo para formar lectores competentes nas distintas linguaxes mencionadas no parágrafo anterior.


Comments