Vliegtuigen besproeien burgers onder toezicht van gegijzelde overheden.


Vliegtuigen besproeien burgers onder valse voorwaarden met giftige kankerverwekkende stoffen, pesticides, chemicaliën en aluminium (dé-populatie)

Chemtrail is een samentrekking van de Engelse woorden chemical (chemisch) en trail (spoor) en daarmee een variant op contrail (condensation (condensatie) en trail). Het begrip chemtrail wordt gebruikt wanneer er sprake is van het moedwillig verspreiden van bepaalde chemische stoffen in de atmosfeer vanuit straalvliegtuigen, waarbij de condens-strepen deze stoffen moeten 'camoufleren' (video).

Dit is mogelijk vanwege het feit dat multinationals sinds de tweede Wereldoorlog het Nederlands koningshuis gijzelen voor het geruisloos voortzetten van het nazi-regime vanuit Nederlands grondgebied daaropvolgend de Benelux-unie en Europese-Unie waaronder de Bilderberg-conferenties (videodie vervolgens weer overheden gijzelen voor het verspreiding van zeer schadelijke chemische stoffen in onze atmosfeer met nooit geziene sluip-moordende genocide gevolgen in de vorm van kanker en ander vergiftiging zieken, nu en explosief in de nabije toekomst. Vlak na de 2de Wereldoorlog riep Indonesië zijn onafhankelijkheid uit wat op 27 december 1949 (onder internationale druk) door Nederland verleend werd op voorwaarde dat het westelijk deel van Nieuw-Guinea buiten de soevereiniteitsoverdracht bleef. Onder de naam Nederlands Nieuw-Guinea zou deze verre uithoek van Indië "voorlopig" nog onder heerschappij van Den Haag blijven, zo niet zou de Gemeenschappelijke Mijnbouw Maatschappij Billiton (GMB) in liquidatie treden waardoor Billiton en de koninklijke familie (gegijzeld door het nazi-regimeeen financiële catastrofe tegemoet zouden gaan. Met deze voorkennis verhuisde in 1955 de bestrijdingsmiddelenfabriek van Philips-Roxane in Nederland (nu Solvay) naar de Ankerweg en produceerde het uiterst giftige en kankerverwekkende Agent Orange (tevens bijnaam van Prins Bernhard) om de op komst zijnde financiële catastrofe op te vangen door hun industriële chemische afval als pesticide te verkopen wat het Amerikaanse leger inzette tijdens de oorlog in Viëtnam en Korea in de jaren 60 en 70, maar ook in Canada gaf de VS de toestemming de chemicaliën uit te testen in Gagetown. Behalve Agent Orange werd er ook Agent Puprle uitgetest, dat arsenicum bevat en driemaal zoveel toxische dioxine als Agent Orange. Zoals verwacht liep de laatste concessie voor het winnen van tinerts in Indonesië af, die niet werd verlengd. De 30.000 Nederlanse militairen hebben niet kunnen bewerkstelligen dat Nieuw-Guinea en de kleinere eilanden Bali /Bangka en Billiton voor Nederland behouden bleven en moesten zich terug trekken uit Nieuw-Guinea. Een agenda die totaal uit de hand gelopen is en waar geen terugweg meer is. 

YouTube-video

Zo volgde Willy Claes (toevallig of niet) G. Spitaels op (kort na de moord op André Cools) als Eu-partij voorzitter (1992-94) tijdens zijn ambt beginnen de opkomst zijnde Europese Verordeningen met hun voorbereiding vanuit het socialisme in juni 1992 waaronder het opstarten van "agenda 21" (video1/2onder voorzitterschap van Nederland met voormalig socialistisch minister Hans Alders (PvdA) van VROM die in 1992 in New York een internationaal (Verenigde Naties) Raamverdrag ondertekende inzake klimaatverandering dat het ““Rio de Janeiro protocol” tot stand heeft gebracht. Het verdrag moet bewerkstelligen dat wereldwijd maatregelen worden genomen ter beperking van de klimaatverandering. Met name de concentraties broeikas-gassen moeten worden gestabiliseerd waardoor 187 landen een verdrag ondertekende waarin ieder V.N. lid beloofde om de in eigen land én de in de Derde-Wereld landen voorkomende soorten ecosystemen zo goed mogelijk te beschermen inclusief geo-engineering (het massaal vanuit vliegtuigen besproeien van Chemicaliën) (video) wat wettelijk verboden is binnen Europa vanwege een Europees arrest van 29/09/99 (Richtlijn-76/464/EEG). Daar bovenop spraken in oktober 2010 op de VN-top in Japan 193 lidstaten af betreffend het biodiversiteitsverdrag (CBD) dat alle geo-engineering projecten en experimenten worden opgeschort, echter gaan de V.N. en NATO gewoon illegaal en wetteloos door met het besproeien van de onwetende bevolking, en schenden zo alle mensenrechten (video) vandaar betreffende verzoekschrift op 20 oktober 2011 aan de N.A.T.O. (met onderbouw)

Een recente studie van Vlaamse Universiteiten  zou aantonen dat chemtrails niet wetenschappelijk bewezen kunnen worden wat niet verwonderlijk is met Bilderberglid en voormalig secretaris generaal van de NATO Willy Claes als voorzitter van de VLUHR, de superkoepel van Vlaamse Universiteiten en Hogescholen en HUMO schrijft over chemtrails, dat ze niet bestaan? Echter hielden ze er geen rekening mee dat zowel de  U.N. als de Duitse overheid de bevolking informeert over chemtrails! Chemtrails en Depopulatie - een Insider spreekt zich uit! Overal ter wereld zien mensen dat de weerspatronen op onze planeet drastisch aan het veranderen zijn. Ze worden zich ook in toenemende mate bewust van de vliegtuigstrepen die blijven hangen en uitwaaieren. Miljoenen accepteren inmiddels de realiteit van chemtrails en geo-engineering.Zou het kunnen zijn dat er een verband is tussen de trails en het extreme weer? Hoewel veel belangen een rol spelen bij deze schadelijke programma’s is er nu overvloedig bewijs dat geo-engineering kan worden gebruikt om het weer te beheersen.

In deze documentaire leer je hoe aerosolen in ons luchtruim worden gesproeid en samen met andere technologieën worden gebruikt om het weer te beïnvloeden.

YouTube-video


Dien een klacht in bij politie en/of Justitie vanwege het illegaal besproeien van burgers en flora met sluip-moordende chemicaliën en pesticide. Als voorbeeld: Het op 22 maart 2011 opgemaakte proces-verbaal van Verbeek Erik, namens No Cancer Foundation en verontruste burgers, die uit angst voor machtsmisbruik anoniem wensen te blijven. No Cancer Foundation heeft aangifte gedaan bij de Hasseltse politie zone (HAZODI) met als voorzitster van de Politie (HAZODI) Bilderbergdochter (videoHilde Claes. Vlak daarna op 07 april volgde een politie binnenval bij No Cancer Foundation en werden alle gegevens van het Internet gehaald, beslag gedaan op goederen van NCF als ook van derden zoals de woning van waaruit No Cancer Foundation opereert, rekeningen geblokkeerd e.d. Bilderberglid (nazi / video) Willy Claes en Bilderbergvoorzitter Etienne Davignon (Brief) werden samen vernoemd in het Dutroux dossier. Kindermisbruik dat globaal als militaire wapen word ingezet om hooggeplaatste te gijzelen, door middel van misleiding en afpersing wat mede mogelijk is door mind control (video) een door de nazi's tijdens WWII ontwikkelde techniek die tot op heden door de CIA/nazi misbruikt en geperfectioneerd word met als gevolg dat gedupeerde functionarissen onvoorwaardelijk een fascistische wereld-orde zouden implementeren waarbij ze agenda 21 (genocide dé-populatie) moeten uitvoeren. Een project van de CIA/Gladio en de NATO (video). Dutroux was dan ook actief in de periode dat Willy Claes secretaris generaal van de NATO was, Claes werd enkel als toeschouwer vernoemd in het dossier niet als deelnemer. (indien dit correct is, wat was zijn daadwerkelijk rol hierin?) 

Bilderberg dochter, Hilde Claes heeft in 2009 direct nadat ze burgemeester en verantwoordelijke van de politiezone (HAZODI) werd, van haar achterban de opdracht gekregen om vanuit de Politie (HAZODI) een onderzoek te laten starten naar Verbeek Erik, (gebaseerd op leugens en anonieme verklaringen) onder de verantwoordelijkheid van vrijmetselaar  en omstreden korpschef (HAZODI) Beckers, die een logé broeder is van Willy Claes en zijn schoonzoon Tony Coonen verbonden met de Grootloge). Dit omdat Verbeek Erik internationaal oppositie voert en in 2009 op een internationale conferentie te Zurich (Zwitserland) de klokken begon te luiden (video). Tony Coonen (Federale voorzitter Voorzorg Limburg) heeft vervolgens door een op corruptie gebaseerd en gemanipuleerd dossier, mede door het bewust achterhouden van documenten (17/02/11 WOB-verzoek & 19/03/11 Uitblijven van het WOB-verzoek) al maar liefst 3 jaar geld gestolen van klokkenluider Erik Verbeek om hem financieel en moreel kapot te maken het zwijgen op te leggen in afstemming met de machten achter de schermen van onze door multinationals gegijzelde schijndemocratie die Verbeek Erik met grote middelen bedreigde en het advocatenkantoor van vrijmetselaar Luc van den Bossche die de Voorzorg van Limburg (Tony Coonen) vertegenwoordigd gijzelt om hun politieke macht als ook hun Logé hiervoor te misbruiken. Wat het vonnis van 15/03/12 gebaseerd op leugens en manipulatie door maar liefst 6 van de 9 ordners aan conclusies, bewijzen en pleidooien voor de behandelende rechters binnen de Rechtbank achter te houden verklaard. Dit heeft als gevolg dat we niet leven in een democratische, maar fascistische staat met genocide gevolgen, waartegen vervolgens hoger beroep bij het Arbeidshof is aangetekend waar wederom maar liefst nu niet 6 van de 9, maar 9 van de 11 ordners aan conclusies, bewijzen en pleidooien werden achter gehouden voor het Arbeidshof. Vandaar dit verzoek op 10 januari 2013 om de door advocaat Mevr. Eva Bral (Advocatenkantoor Luc Van Den Bossche Eva Bral) op 9 oktober 2012 valselijk neergelegde SYNTHESECONCLUSTSIE op de terechtzitting van 14 Januari 2013 te vernietigen. Heden zijn de dossiers terecht waarvoor onze uiterste dank. 

Luk van den Bossche is dan ook samen met Bilderberg-voorzitter Etienne Davignon als voorzitters van The Brussels Airport Company verantwoordelijk voor de miljoenen tonnen chemicaliën, zware metalen, giftige stoffen en pesticide die in de low-budget vliegtuigen geladen worden, waarvoor hij dan ook goed betaald werd(vandaar low-budget vliegen) om Europese burgers en flora illegaal te besproeien met vals geëtiketteerde producten wat mogelijk is vanwege de geruisloze voortzetting van het nazi-regime vanuit Nederlands grondgebiedmet als meest belangrijke wijziging het opnemen van artikel 120 in deze algehele herziene Nederlandse Grondwet, dat luidt 27):

"De rechter treedt niet in de beoordeling van de grondwettigheid van wetten en verdragen".

De formulering van deze bepaling komt uit de Nederlandse Grondwet van 1953 (artikel 60), maar werd pas met de Grondwet van 1983 een zelfstandig artikel. De Staat der Nederlanden heeft dit artikel 120 bewust als zelfstandig artikel in de Grondwet opgenomen met de voorkennis en wetenschap dat op 21 april 1962 het kanbinet De Quay ((KVP, CHU, ARP (thans: CDA) en VVD)) op positief advies van de Raad van State met als Voorzitter Koningin Juliana en als Vice-Presdent Louis Joseph Maria Beel (KVP) de Bestrijdingsmiddelenwet van kracht heeft verklaard die geen rekening houdt met:

- de nadelige gevolgen van deze bestrijdingsmiddelen gedurende de gebruiksfase en in de afvalfase;

- en waarbij de niet werkzame chemische stoffen, zijnde onbekende andere zeer giftige, giftige, bijtende of schadelijke stof(fen) niet op het etiket behoeven worden vermeld:

waardoor geruisloos vanuit het door nazi (multinationals) gegijzelde Nederland, waar Nederlands Limburg (Houben) en Belgisch Limburg (Claes) een gezamenlijke beduidende rol in spelen, met als gevolg dat industrieel chemische afval aan bestrijdings-middelen worden toegevoegd inclusief de chemtrails, om vervolgens globaal tegen hoge winsten te verspreiden waardoor talloze mensen eerder zullen sterven aan kanker en andere vergiftiging ziektes (dé-populatie onder de dekmantel van duurzaamheid) veroorzaakt door de zelfde chemische industrie die Hitler en WWII financierden en heden de Benelux en Europa geruisloos ondemocratisch kaapten. Het lozen via de lucht is verboden vanwege een Europees arrest van 29/09/99 (Richtlijn- 76/464/EEG). Daarom en ondanks alles deze aanvullende klacht op 14/10/11 bij de politie (HAZODI) in een poging deze genocide sluipmoordende massavergiftiging te stoppen mede ondertekend door Europees erkend safety manager A.M.L van Rooij. Laat ons duidelijk zijn ook Luc van den Bossche, Tony Coonen, Hilde Claes en vele anderen zijn naar grote waarschijnlijkheid zoals vele andere misbruikt en misleid door de hogere machten achter onze schijndemocratie en krijgen ondanks alles onze volledige steun indien gewenst om gezamenlijk de waarheid te openbaren en oplossingen aan de bevolking te bieden. Deze mensen zijn niet onze vijanden, wij proberen enkel op deze manier hun integriteit nog te laten gelden als medestanders van het volk. 

YouTube-video

 

 

Verzoekschrift met betreffende PV is op 20 oktobrt 2011 ook overgemaakt aan de Willy Claes zijn N.A.T.O. collega Anders Fogh Rasmussen (met onderbouw)


VN erkent chemtrails / geo-engineering Tot nu toe vrijwel altijd afgedaan als gewone uitlaatgassen (contrails), maar wat blijkt nu de VN erkent chemtrails / geo-engineering (Wat zijn de gevolgen voor onze gezondheid?)
 
 

In 1992 werd door 187 landen een verdrag ondertekend waarin ieder V.N. lid beloofde om de in eigen land én de in de Derde Wereldlanden voorkomende soorten ecosystemen zo goed mogelijk te beschermen waaruit onder andere geo-engineering begonnen is (het massaal vanuit vliegtuigen besproeien met Chemicaliën) (video) wat wettelijk verboden is binnen Europa vanwege een Europees arrest van 29/09/99 (Richtlijn-76/464/EEG). Daar bovenop spraken In Oktober 2010 op de VN-top in Japan 193 lidstaten af betreffend het Biodiversiteitsverdrag (CBD) dat alle geo-engineering projecten en experimenten worden opgeschort, echter gaan de V.N. en NATO gewoon illegaal en wetteloos door met het besproeien van de onwetende bevolking, en schenden zo dan ook alle mensenrechten (video) 

YouTube-video

 (video) Chemtrails Nederlandse ondertiteld (video) Aerosol Crimes

"Agent Orang? een chemische ontbladerings middel dat in de Vietnam Bilderberg oorlog gebruikt werd 1(video) 2(video). Chemische afval afkomstig van o.a het koninklijk Billiton (Agent Orange was dan ook Prins Bernhard zijn bijnaam) 1(video) 2(video) Agent Orang vergiftigt alle groen, voeding en watervoorziening en veroorzaakt kanker en vele andere ziektes (video). Vietnam een proeftuin voor de NA/ZI's NWO agenda, het besproeien van de burgers met zeer schadelijke chemicaliën wat heden globaal gebeurd (video). De uitwerking hiervan gaat met een e-macht en zal de komende decennia massaal tot uiting komen (video). Is dat geen oud nieuws?" vroeg de douanebeambte aan Connie Schultz, columnist van The Plain Dealer, toen ze terugkwam van een reis naar Vietnam waar ze onderzoek had verricht naar de blijvende gevolgen van Agent Orange, de dioxine doortrokken herbicide waarvan het Amerikaanse leger miljoenen liters heeft gebruikt tijdens de oorlog in Vietnam. Nee dat is het niet. Lees meer

YouTube-video


Samenvatting:

Een van de actieve ingrediënten in Agent Orange, 2,4-dichloorfenoxazijnzuur,

2,4-dichloorfenoxazijnzuur, een ontbladeringsmiddel, kan rechtstreeks in de voedselketen terecht komen, doordat gewassen in toenemende mate resistent raken tegen Monsanto’s breedspectrum onkruidbestrijdingsmiddel Roundup (glyfosfaat). Dit wordt in enorme hoeveelheden gespoten over alle genetisch gemanipuleerde Roundup Ready gewassen. Volgens Dow AgriScience is het antwoord een drievoudig-resistent gewas dat het besproeien met dit Agent Orange onkruidbestrijdingsmiddel kan overleven, samen met glyfosfaat en glufosinaat.


Onderzoekers hebben 2,4-D in verband gebracht met een verhoogd kankerrisico, vooral van weke delen sarcomen, en van Non-Hodgkin lymfomen. Ook treden er meer geboortedefecten op, die vooral betrekking hebben op het ademhalings- en bloedcirculatiesysteem. Bovendien is sprake van musculoskeletale defecten, zoals een klompvoet, en “Fused Digits”, (“Syndactyly”). Door het Environmental Protection Agency (EPA) zijn nog veel andere gevaren voor de gezondheid genoemd.

De hier genoemde afwijkingen worden in de tekst, en ook door middel van links, toegelicht.

Is Agent Orange op weg naar uw bord? 

Voor de meeste mensen is “Agent Orange” synoniem met de oorlog in Vietnam. Veel veteranen hadden last van blijvende bijwerkingen als gevolg van blootstelling aan dit krachtige ontbladeringsmiddel.

Dowload een (Engelstalig) PDF-bestand met de letterlijke tekst van dit interview op deze website.

 “Agent Orange” binnenkort in uw eten

YouTube-video


Onthullende informatie (video) over Nederlandse Koningklijke Bilderberg betrokkenheid, via Koninklijke De Staats Mijnen (DSM), waarbij men onder het mum van geoengeneering-projecten met behulp van chemtrails betrokkene chemische afval wereldwijd kan dumpen vanwege het positief advies uitgebracht op 21 april 1962 aan de kroon om een faillissement tegen te gaan en zo de gehele wereld vergiftigd waardoor levensnoodzakelijke reserves zoals zuiver water van onschatbare waarde worden. Grondstoffen waaronder olie en water worden met leugens en illegale oorlogen door N.A.T.O, (video) en V.N globaal gestolen zoals nu weer in Libië is gebeurd. Libië heeft dan ook een van de grootste voorraden zuiver water (olie) (video) dit is dan ook "een" van de redenen waarom N.A.T.O met weer een illegale oorlog in Libië aanwezig is . Juist daarom is NAZI Prince William van Oranje voorzitter van de adviesgroep voor Water en Sanitatie van de Verenigde Naties en verklaarde Secretaris-generaal van de Verenigde Naties (VN) Ban Ki-moon, ondanks dat WATER een fundamenteel mensenrecht is, een marktprijs moet hebben!?. wat hun machtspositie compleet maakt. De media liegt, draait en bedriegt! (video)  waaronder deze beelden die de BBC zogenaamd LIVE liet zien van het Groene plein in Libië. Deze beelden komen namelijk niet uit Tripoli maar uit India (video).

YouTube-video


De laatste tijd worden we steeds meer geconfronteerd met beelden waarbij vogels zomaar uit de lucht vallen. Dit is GEEN natuurlijk fenomeen, maar het gevolg van H.A.A.R.P & gevaarlijke chemicaliën die moedwillig via vliegtuigen worden gesprayd . Dit gebeurt momenteel in de USA en in Europa. Eerst waren er de chemtrails, nu gaan ze weer een stap verder ... We moeten dit een halt toeroepen door zoveel mogelijk mensen hiervan bewust te maken. Geef dit a.u.b. ook door aan anderen zodat deze praktijken aan de kaak worden gesteld en zij die verantwoordelijk zijn, berecht kunnen worden ...

YouTube-video

DIT IS EEN KWESTIE VAN PLANETAIR BELANG ! ENKEL SAMEN KUNNEN WE EEN BLOK VORMEN EN DE AARDE NIET LANGER UIT HANDEN GEVEN AAN DIEGENEN DIE TOTAAL GEEN RESPECT OPBRENGEN VOOR HET LEVEN... Voormalige FBI baas Ted Gunderson, chemtrail dumpingen moeten worden gestopt (video)!!

De overheid zou dit nooit toelaten?! 1(video) 2(video) 

Is depopulatie de reden waarom kanker toeneemt inplaats verdwijnd?!

Vliegtuigen besproeien schadelijke chemische kankerverwekkende stoffen  (video) en zware metalen op mens, dier en flora (video). Jarenlang werden ze voor gek uitgemaakt: mensen die beweerden dat overheden over de hele wereld in het geheim met vliegtuigen chemische stoffen in de atmosfeer sproeienen (video) Nu na meer dan een decenia is het bestaan van chemtrails wereldwijd door VN toegegeven!. Op de VN-conferentie in Oktober 2010 te Nagoya is door de 193 lidstaten beslist om te stoppen met allerlei projecten en experimenten ‘Het fenomeen ‘chemtrails ’ wordt hierbij expliciet vernoemd. Ondanks dit VN akkoord gaat men gewoon door met het vergiftigen van mens, dier, en planeet. Deze pagina en documentaires (video) laten tot in de kleinste details zien wat die mooie witte strepen zijn die onze zonnige dagen verpesten. In samenwerking met HAARP in Alaska en Noorwegen is dit het gevaarlijkste (video) wapen (video) ooit ontwikkeld (video). Nicola Tesla (video) gaf al te kennen dat dit nooit gebruikt mag worden (video) als wapen. Natuurlijk was deze waarschuwing aan dovemans oren gericht (video) & (video) De urenlang zichtbare strepen (video) die deze toestellen achterlaten worden door hen daarom 'chemtrails' genoemd  (video). Onzin, zeggen wetenschappers en veel anderen; het zou hier slechts om normale uitlaatgassen gaan.

 

Nu blijkt echter dat het wel degelijk 'chemtrails' zijn, omdat op een VN-conferentie in de Japanse stad Nagoya het bestaan ervan is toegegeven. Het besluit om voorlopig te stoppen met het door onder andere chemtrails proberen te beïnvloeden van het wereldwijde klimaat werd genomen op de 10e VN-top over het Biodiversiteitsverdrag (CBD) (4)*, dat in 1992 door 187 landen werd ondertekend en waarin ieder lid beloofde om de in eigen land én de in de Derde Wereldlanden voorkomende soorten en ecosystemen zo goed mogelijk te beschermen. Na jarenlang mislukte experimenten te hebben verricht zijn officials -waaronder 110 Milieuministers- uit bijna 200 landen tot de conclusie gekomen dat de risico's van het proberen te beïnvloeden van het klimaat te groot zijn om mee verder te gaan

 

Een voorontwerp van een verslag van Arizona Skywatch toont een dramatische toename van zware metalen die gewoon niet thuis horen in onze lucht (gevolg talloze kankerdoden).

OPMERKING: Het niveau van Mangaan en Arseen alleen al is zo schrikbarend hoog!
2010 Air Deeltjes:deze cijfers geven aan hoeveel keer ze over de "toegestane" toxische grens zijn!!
 

Aluminium: 15,8
Antimoon: 63,3 [Dit is geen typfout]
Arseen: 418 [Dit is geen typfout]

Barium: 5,3
Cadmium: 6
Chroom: 6,4
Koper: 9
Ijzer: 43,5 [Dit is geen typfout]
Lead: 15,7
Mangaan: 513,8 [Dit is geen typfout]
Nikkel: 10,7
Zink: 7.5

Jarenlangworden zware metalen & chemische stoffen zoals (barium,aluminium, arseen, cadmium, titanium… en polymere vezels die kanker verwekkend zijn en in pesticides gebruikt werden) in het geheim met vliegtuigen in onze atmosfeer gesproeid. In het rapport van de ETC Group worden alle geo-engineering technieken op een rijtje gezet en belicht. Naast de genoemde methoden komen de volgende aspecten aan bod: het beïnvloeden van het weer op welke manier dan ook (HAARP), kunstmatige vulkanen die reflecterende deeltjes in de atmosfeer brengen, cloud whitening en cloud seeding (chemtrails) en de connectie met het militaire industrie complex (MIC) In Oktober 2010 op de VN-top in Japan spraken 193 lidstaten af over het Biodiversiteitsverdrag (CBD)dat alle geo-engineering projecten en experimenten worden opgeschort. “Elk privaat of publiek experiment wat erop gericht is om de thermostaat van de planeet te manipuleren is in strijd met dit zorgvuldig opgestelde akkoord,” zei Silvia Riberio, Latijns-Amerikaans directrice van de ETC Group. Het akkoord werd bereikt tijdens de twee weken durende ontmoeting tussen onder andere 110 ministers van VROM en verplicht overheden ervoor te zorgen dat in de desbetreffende landen geen enkele activiteiten op het gebied van geo-engineering meer plaatsvinden. Het tegendeel gebeurd met talloze zieken als gevolg.
 

Ook het rapport Case Orange van de Belfort Group geeft hier een goed overzicht. Op de VN-conferentie te Nagoya is het bestaan van chemtrails toegegeven! (De gevolgen in de nabije toekomst voor onze gezondheid zijn niet te overzien) Verontruste burgers met zieke kinderen hebben zich bij ons gemeld om annoniem een klacht neer te kunnen leggen, boven heel Europa strooit men met nooit geziene hoeveelheden giftige chemicaliën, Wij raden dan ook alle burgers aan die een toekomst willen om aangifte te doen zoals NCF/Chemtrails 09-02-2011 en 22-03-11 De impact op onze gezondheid, maar vooral voor onze kinderen die hierin zijn opgegroeid zal onmenselijke groot zijn. Ook zijn ze mede verantwoordelijk voor de vergiftiging door de aanvoer van Kankerverwekkende stoffen via lucht, (video) water, bodem, voeding en producten toe te staan, hierdoor is het helaas onmogelijk kanker van deze planeet te verbannen en de kankerpatiënten een langdurige oplossing te garanderen, met welke natuurproducten dan ook. Aangifte Chemtrails Belfort Group (dossier nr 185/09)

Bronnen:1) Belfort Group (Belgische burgergroepering o.l.v. Peter Vereecke) Food Freedom , ETC Group , NOS (vermeldt niets over chemtrails) * Op 21 oktober wél genoemd in de aankondiging van het internationale persbureau Reuters

Interview Peter Vereecke Belfort Group (Belgische burgergroepering o.l.v. Peter Vereecke) Het fenomeen chemtrail. Wat zijn het, waar komen ze vandaan en waar voor worden ze gebruikt?

DEEL 1 DEEL 2DEEL 3 DEEL 4 DEEL 5

HAARP/Chemtrails

Nano-Chemical Poisoning of The World

Aerosol Crimes & Coverup

Educate-Yourself

Lijst van patenten voor Stratosperic Arial Spraying Programs!

U.N. urged to freeze climate geo-engineering projects

Thu Oct 21, 2010 7:42am GMT

* Cloud whitening, solar reflectors, ocean seeding studied

* Environmentalists say such schemes are unproven, risky

* Advocates say projects could help fight global warming By Chisa Fujioka NAGOYA, Japan, Oct 21 (Reuters) - The United Nations should impose a moratorium on "geo-engineering" projects such as artificial volcanoes and vast cloud-seeding schemes to fight climate change, green groups say, fearing they could harm nature and mankind.

The risks were too great because the impacts of manipulating nature on a vast scale were not fully known, the groups said at a major U.N. meeting in Japan aimed at combatting increasing losses of plant and animal species. Envoys from nearly 200 countries are gathered in Nagoya, Japan, to agree targets to fight the destruction of forests, rivers and coral reefs that provide resources and services central to livelihoods and economies. A major cause for the rapid losses in nature is climate change, the United Nations says, raising the urgency for the world to do whatever it can to curb global warming and prevent extreme droughts, floods and rising sea levels. Some countries regard geo-engineering projects costing billions of dollars as a way to control climate change by cutting the amount of sunlight hitting the earth or soaking up excess greenhouse gas emissions, particularly carbon dioxide. "It's absolutely inappropriate for a handful of governments in industrialised countries to make a decision to try geo-engineering without the approval of all the world's support," Pat Mooney, from Canada-headquartered advocacy organisation ETC Group, told Reuters on the sidelines of the Oct. 18-29 meeting. "They shouldn't proceed with real-life, in-the-environment experimentation or the deployment of any geo-engineering until there is a consensus in the United Nations that this is okay."


Take-a-look on biodiversity:

[ID:nSGE68T06H] Factbox on main issues at Nagoya talks

[ID:nTOE69D07L] Factbox on TEEB report on valuing nature

[ID:nSGE69J0D5] UN plan to protect animals, plants by 2020

[ID:nLDE68F0JL] Graphic on ocean fertilisation link.reuters.com/cam39p


Some conservation groups say geo-engineering is a way for some governments and companies to get out of taking steps to slash planet-warming emissions. The U.N. climate panel says a review of geo-engineering will be part of its next major report in 2013. SOLAR REFLECTORS Some of the geo-engineering schemes proposed include: -- Ocean fertilisation. Large areas are sprinkled with iron or other nutrients to artificially spur growth of phytoplankton, which soak up carbon dioxide. But this could trigger harmful algal blooms, soak up nutrients and kill fish and other animals. -- Spray seawater into the atmosphere to increase the reflectivity and condensation of clouds so they bounce more sunlight back into space. -- Placing trillions of tiny solar reflectors out in space to cut the amount of sunlight reaching the Earth. -- Artificial volcanoes. Tiny sulphate particles or other materials are released into the stratosphere to reflect sunlight, simulating the effect of a major volcanic eruption. -- Carbon capture and storage. Supported by a number of governments and involves capturing CO2 from power stations, refineries and natural gas wells and pumping it deep underground. Mooney said the U.N. Convention on Biological Diversity (CBD) should expand its de-facto moratorium on ocean fertilisation agreed in 2008 to all geo-engineering, although the proposal was resisted by some countries, including Canada, earlier this year. Canada said in Nagoya that it would work with the CBD. "Canada was simply concerned about the lack of clarity on definitions including what activities are included in 'geo-engineering'," Cynthia Wright, head of the delegation, said in an email response. "Canada shares concerns of the international community about potential negative impacts of geo-engineering on biodiversity and is willing to work with other CBD Parties to avoid these impacts," she said. Environmentalists said geo-engineering went against the spirit of the Nagoya talks, which aims to set new targets for 2020 to protect nature, such as setting up more land and marine protected areas, cutting pollution and managing fishing. "We are certainly in favour of more (geo-engineering) research, as in all fields, but not any implementation for the time being because it's too dangerous. We don't know what the effects can be," said Francois Simard of conservation group IUCN. "Improving nature conservation is what we should do in order to fight climate change, not trying to change nature."

(Reporting by Chisa Fujioka; Editing by David Fogarty)

United States Patent and Trademark Office

1338343 – April 27, 1920 – Process And Apparatus For The Production of Intense Artificial Clouds, Fogs, or Mists

1619183 – March 1, 1927 – Process of Producing Smoke Clouds From Moving Aircraft

1631753 – June 7, 1927 – Electric Heater – Referenced in 39909

1665267 – April 10, 1928 – Process of Producing Artificial Fogs

1892132 – December 27, 1932 – Atomizing Attachment For Airplane Engine Exhausts

1928963 – October 3, 1933 – Electrical System And Method

1957075 – May 1, 1934 – Airplane Spray Equipment

2097581 – November 2, 1937 – Electric Stream Generator – Referenced in 3990987

2409201 – October 15, 1946 – Smoke Producing Mixture

2476171 – July 18, 1945 – Smoke Screen Generator

2480967 – September 6, 1949 – Aerial Discharge Device

2550324 – April 24, 1951 – Process For Controlling Weather

2510867 – October 9, 1951 – Method of Crystal Formation and Precipitation

2582678 – June 15, 1952 – Material Disseminating Apparatus For Airplanes

2591988 – April 8, 1952 – Production of TiO2 Pigments – Referenced in 3899144

2633455 – March 31, 1953 – Smoke Generator

2688069 – August 31, 1954 – Steam Generator – Referenced in 3990987

2721495 – October 25, 1955 – Method And Apparatus For Detecting Minute Crystal Forming Particles Suspended in a Gaseous Atmosphere

2730402 – January 10, 1956 – Controllable Dispersal Device

2801322 – July 30, 1957 – Decomposition Chamber for Monopropellant Fuel – Referenced in 3990987

2881335 – April 7, 1959 – Generation of Electrical Fields

2908442 – October 13, 1959 – Method For Dispersing Natural Atmospheric Fogs And Clouds

2986360 – May 30, 1962 – Aerial Insecticide Dusting Device

2963975 – December 13, 1960 – Cloud Seeding Carbon Dioxide Bullet

3126155 – March 24, 1964 – Silver Iodide Cloud Seeding Generator – Referenced in 3990987

3127107 – March 31, 1964 – Generation of Ice-Nucleating Crystals

3131131 – April 28, 1964 – Electrostatic Mixing in Microbial Conversions

3174150 – March 16, 1965 – Self-Focusing Antenna System

3234357 – February 8, 1966 – Electrically Heated Smoke Producing Device

3274035 – September 20, 1966 – Metallic Composition For Production of Hydroscopic Smoke

3300721 – January 24, 1967 – Means For Communication Through a Layer of Ionized Gases

3313487 – April 11, 1967 – Cloud Seeding Apparatus

3338476 – August 29, 1967 – Heating Device For Use With Aerosol Containers – Referenced in 3990987

3410489 – November 12, 1968 – Automatically Adjustable Airfoil Spray System With Pump

3429507 – February 25, 1969 – Rainmaker

3432208 – November 7, 1967 – Fluidized Particle Dispenser

3441214 – April 29, 1969 – Method And Apparatus For Seeding Clouds

3445844 – May 20, 1969 – Trapped Electromagnetic Radiation Communications System

3456880 – July 22, 1969 – Method Of Producing Precipitation From The Atmosphere

3518670 June 30, 1970 – Artificial Ion Cloud

3534906 – October 20, 1970 – Control of Atmospheric Particles

3545677 – December 8, 1970 – Method of Cloud Seeding

3564253 – February 16, 1971 – System And Method For Irradiation Of Planet Surface Areas

3587966 – June 28, 1971 – Freezing Nucleation

3601312 – August 24, 1971 – Methods of Increasing The Likelihood oF Precipatation By The Artificial Introduction Of Sea Water Vapor Into The Atmosphere Winward Of An Air Lift Region

3608810 – September 28, 1971 – Methods of Treating Atmospheric Conditions

3608820 – September 20, 1971 – Treatment of Atmospheric Conditions by Intermittent Dispensing of Materials Therein

3613992 – October 19, 1971 – Weather Modification Method

3630950 – December 28, 1971 – Combustible Compositions For Generating Aerosols, Particularly Suitable For Cloud Modification And Weather Control And Aerosolization Process

USRE29142 – This patent is a reissue of patent US3630950 – Combustible compositions for generating aerosols, particularly suitable for cloud modification and weather control and aerosolization process

3659785 – December 8, 1971 – Weather Modification Utilizing Microencapsulated Material

3666176 – March 3, 1972 – Solar Temperature Inversion Device

3677840 – July 18, 1972 – Pyrotechnics Comprising Oxide of Silver For Weather Modification Use

3722183 – March 27, 1973 – Device For Clearing Impurities From The Atmosphere

3769107 – October 30, 1973 – Pyrotechnic Composition For Generating Lead Based Smoke

3784099 – January 8, 1974 – Air Pollution Control Method

3785557 – January 15, 1974 – Cloud Seeding System

3795626 – March 5, 1974 – Weather Modification Process

3808595 – April 30, 1974 – Chaff Dispensing System

3813875 – June 4, 1974 – Rocket aving Barium Release System to Create Ion Clouds In The Upper Atmopsphere

3835059 – September 10, 1974 – Methods of Generating Ice Nuclei Smoke Particles For Weather Modification And Apparatus Therefore

3835293 – September 10, 1974 – Electrical Heating Aparatus For Generating Super Heated Vapors – Referenced in 3990987

3877642 – April 15, 1975 – Freezing Nucleant

3882393 – May 6, 1975 – Communications System Utilizing Modulation of The Characteristic Polarization of The Ionosphere

3896993 – July 29, 1975 – Process For Local Modification of Fog And Clouds For Triggering Their Precipitation And For Hindering The Development of Hail Producing Clouds

3899129 – August 12, 1975 – Apparatus for generating ice nuclei smoke particles for weather modification

3899144 – August 12, 1975 – Powder contrail generation

3940059 – February 24, 1976 – Method For Fog Dispersion

3940060 – February 24, 1976 – Vortex Ring Generator

3990987 – November 9, 1976 – Smoke generator

3992628 – November 16, 1976 – Countermeasure system for laser radiation

3994437 – November 30, 1976 – Broadcast dissemination of trace quantities of biologically active chemicals

4042196 – August 16, 1977 – Method and apparatus for triggering a substantial change in earth characteristics and measuring earth changes

RE29,142 – February 22, 1977 – Reissue of:

03630950 – Combustible compositions for generating aerosols, particularly suitable for cloud modification and weather control and aerosolization process

4035726 – July 12, 1977 – Method of controlling and/or improving high-latitude and other communications or radio wave surveillance systems by partial control of radio wave et al

4096005 – June 20, 1978 – Pyrotechnic Cloud Seeding Composition

4129252 – December 12, 1978 – Method and apparatus for production of seeding materials

4141274 – February 27, 1979 – Weather modification automatic cartridge dispenser

4167008 – September 4, 1979 – Fluid bed chaff dispenser

4347284 – August 31, 1982 – White cover sheet material capable of reflecting ultraviolet rays

4362271 – December 7, 1982 – Procedure for the artificial modification of atmospheric precipitation as well as compounds with a dimethyl sulfoxide base for use in carrying out said procedure

4402480 – September 6, 1983 – Atmosphere modification satellite

4412654 – November 1, 1983 – Laminar microjet atomizer and method of aerial spraying of liquids

4415265 – November 15, 1983 – Method and apparatus for aerosol particle absorption spectroscopy

4470544 – September 11, 1984 – Method of and Means for weather modification

4475927 – October 9, 1984 – Bipolar Fog Abatement System

4600147 – July 15, 1986 – Liquid propane generator for cloud seeding apparatus

4633714 – January 6, 1987 – Aerosol particle charge and size analyzer

4643355 – February 17, 1987 – Method and apparatus for modification of climatic conditions

4653690 – March 31, 1987 – Method of producing cumulus clouds

4684063 – August 4, 1987 – Particulates generation and removal

4686605 – August 11, 1987 – Method and apparatus for altering a region in the earth’s atmosphere, ionosphere, and/or magnetosphere

4704942 – November 10, 1987 – Charged Aerosol

4712155 – December 8, 1987 – Method and apparatus for creating an artificial electron cyclotron heating region of plasma

4744919 – May 17, 1988 – Method of dispersing particulate aerosol tracer

4766725 – August 30, 1988 – Method of suppressing formation of contrails and solution therefor

4829838 – May 16, 1989 – Method and apparatus for the measurement of the size of particles entrained in a gas

4836086 – June 6, 1989 – Apparatus and method for the mixing and diffusion of warm and cold air for dissolving fog

4873928 – October 17, 1989 – Nuclear-sized explosions without radiation

4948257 – August 14, 1990 – Laser optical measuring device and method for stabilizing fringe pattern spacing

48050 – August 14, 1990 – Liquid atomizing a94pparatus for aerial spraying

4999637 – March 12, 1991 – Creation of artificial ionization clouds above the earth

5003186 – March 26, 1991 – Stratospheric Welsbach seeding for reduction of global warming

5005355 – April 9, 1991 – Method of suppressing formation of contrails and solution therefor

5038664 – August 13, 1991 – Method for producing a shell of relativistic particles at an altitude above the earths surface

5041760 – August 20, 1991 – Method and apparatus for generating and utilizing a compound plasma configuration

5041834 – August 20, 1991 – Artificial ionospheric mirror composed of a plasma layer which can be tilted

5056357 – October 15, 1991- Acoustic method for measuring properties of a mobile medium

5059909 – October 22, 1991 – Determination of particle size and electrical charge

5104069 – April 14, 1992 – Apparatus and method for ejecting matter from an aircraft

5110502 – May 5, 1992 – Method of suppressing formation of contrails and solution therefor

5156802 – October 20, 1992 – Inspection of fuel particles with acoustics

5174498 – December 29, 1992 – Cloud Seeding

5148173 – September 15, 1992 – Millimeter wave screening cloud and method

5245290 – September 14, 1993 – evice for determining the size and charge of colloidal particles by measuring electroacoustic effect

5286979 – February 15, 1994 – Process for absorbing ultraviolet radiation using dispersed melanin

5296910 – March 22, 1994 – Method and apparatus for particle analysis

5327222 – July 5, 1994 – Displacement information detecting apparatus

5357865 – October 25, 1994 – Method of cloud seeding

5360162 – November 1, 1994 – Method and composition for precipitation of atmospheric water

5383024 – January 17, 1995 – Optical wet steam monitor

5425413 – June 20, 1995 – Method to hinder the formation and to break-up overhead atmospheric inversions, enhance ground level air circulation and improve urban air quality

5434667 – July 18, 1995 – Characterization of particles by modulated dynamic light scattering

5441200 – August 15, 1995 – Tropical cyclone disruption

5486900 – January 23, 1996 – Measuring device for amount of charge of toner and image forming apparatus having the measuring device

5556029 – September 17, 1996 – Method of hydrometeor dissipation (clouds)

5628455 – May 13, 1997 – Method and apparatus for modification of supercooled fog

5631414 – May 20, 1997 – Method and device for remote diagnostics of ocean-atmosphere system state

5639441 – June 17, 1997 – Methods for fine particle formation

5762298 – June 9, 1998 – Use of artificial satellites in earth orbits adaptively to modify the effect that solar radiation would otherwise have on earth’s weather

5912396 – June 15, 1999 – System and method for remediation of selected atmospheric conditions

5922976 – July 13, 1999 – Method of measuring aerosol particles using automated mobility-classified aerosol detector

5949001 – September 7, 1999 – Method for aerodynamic particle size analysis

5984239 – November 16, 1999 – Weather modification by artificial satellite

6025402 – February 15, 2000 – Chemical composition for effectuating a reduction of visibility obscuration, and a detoxifixation of fumes and chemical fogs in spaces of fire origin

6030506 – February 29, 2000 – Preparation of independently generated highly reactive chemical species

6034073 – March 7, 2000 – Solvent detergent emulsions having antiviral activity

6045089 – April 4, 2000 – Solar-powered airplane

6056203 – May 2, 2000 – Method and apparatus for modifying supercooled clouds

6110590 – August 29, 2000 – Synthetically spun silk nanofibers and a process for making the same

6263744 – July 24, 2001 – Automated mobility-classified-aerosol detector

6281972 – August 28, 2001 – Method and apparatus for measuring particle-size distribution

6315213 – November 13, 2001 – Method of modifying weather

6382526 – May 7, 2002 – Process and apparatus for the production of nanofibers

6408704 – June 25, 2002 – Aerodynamic particle size analysis method and apparatus

6412416 – July 2, 2002 – Propellant-based aerosol generation devices and method

6520425 – February 18, 2003 – Process and apparatus for the production of nanofibers

6539812 – April 1, 2003 – System for measuring the flow-rate of a gas by means of ultrasound

6553849 – April 29, 2003 – Electrodynamic particle size analyzer

6569393 – May 27, 2003 – Method and device for cleaning the atmosphere

See the full article
here: