Officieel is er nu vrede en stabiliteit in Europa. Duitsland is een democratie, waar weer een joodse gemeenschap woonachtig is. Het is echter niets meer dan uiterlijke schijn.


No Cancer Foundation heeft als doel een brug te bouwen tussen overheden en burgers om alsnog gezamenlijk democratische oplossingen te bieden voor alle partijen. (Zie hier nieuwe versie)

NCF laat zien hoe de heersende elite die voornamelijk bestaan uit bankiers en industriëlen (Nieuwe Wereld Orde) onder de dekmantel van Agenda 21, duurzaamheid, innovatie, Co2 reductie, globalisering, vrijheid en democratie van landen en volkeren geld, olie en voedsel stelen om de gehele wereld ten val te brengen. Waaronder dé-populatie d.m.v. sluipmoordende genocide, massavergiftiging tegen hoge winsten, hongersnood, oorlog, terreur en ziektes zoals kanker en andere vergiftigingsziekten om de wereldmacht naar zich toe te trekken. De elite schept chaos en manipuleert de media, omdat u niet mag weten hoe zij de Russische Revolutie organiseert, Hitler aan de macht brengt, de Japanse aanval op Pearl Harbor bedenkt en de Tweede Wereldoorlog financiert. Of hoe zij op 11 september 2001 twee Boeings in de Twin Towers parkeert en zo de Derde Wereldoorlog tegen het terrorisme start om soevereine landen te bezetten waarbij zelfs nucleaire wapens worden inzet. Dan hebben we het nog niet gehad over de betrokkenheid bij de valse vlag aanslag van de malaysia vlucht MH17 in Oekraïne die met de dag duidelijker word.

Daar het niet meer mogelijk is om op een normale manier te leven, eist het Europese VOLK het opheffen en arresteren van alle nazi collaborateurs binnen de huidige Nederlandse regering.

Een groep mensen heeft gewerkt aan een aangifte tegen de staat der Nederlanden, een rechtsstaat welke de Fundamentele rechten van de mens schendt. De aanklacht bestaat uit enkele tientalle onderdelen. Hieronder de lijst van aanklachten;

Het nazi beleid vanuit de criminele rechtstaat Nederland gaat onverbiddelijk door.

Europa en zijn burgers worden gegijzeld door het sinds de Tweede Wereldoorlog vanuit Nederlands grondgebied voortgezette Hitler-Kabinet. Dit ondergronds voortgezet nazi-regime heeft met de hulp van Bernhard zur Lippe-Biesterfeld (nazi-S/S) het Nederlands Koningshuis, de Nederlandse Staat en zijn onderdanen tot op de dag van vandaag onvoorwaardelijk gegijzeld om alsnog hun fascistische Wereld Orde te kunnen voltooien. Buiten de goedkeuring van de Nederlandse Tweede en Eerste Kamer der Staten-Generaal om geven Minister President M. Rutte en minister van Buitenlandse Zaken Frans Timmermans van Buitenlandse Zaken groen licht aan Nederlandse politiemensen en marechaussees om in Oekraine straffeloos mensen te vermoorden. Ze genieten daarvoor immuniteit.  

DEZE WAANZIN MOET STOPPEN!!!!

https://sites.google.com/site/nocancerfoundation/eu

Het naoorlogse nazi-regime en hun multinationals worden geruisloos vanuit Nederlands grondgebied en de daarvoor opgerichte Bilderberg conferenties voortgezet en globaal uitgebreid naar de Benelux, Europa, Amerika en uiteindelijk de rest van de wereld. Dit wordt mede gefinancierd d.m.v. tekortkomingen in de bestrijdingsmiddelenwet waardoor men globaal chemische afval omzet in bestrijdingsmiddelen om deze meest schadelijke stoffen tegen hoge winsten globaal te verspreiden. Een beleid dat vanuit Nederlands grondgebied volledig uit de hand is gelopen met sluipmoordende genocide gevolgen alwaar justitie (gegijzeld) de globale massavergiftiging afdekt zoals u kunt lezen in dit beklag van 9 November 2013 artikel 12 wetboek van strafvordering bij gerechtshof 's-Hertogenbosch tegen het niet vervolgen van zware grensoverschrijdende misdrijven door de hoofdofficier van justitie mr. A.J.A.M. Nieuwenhuizen.

Waarvoor het volgende verzoek van het Europese VOLK d.d. 27 juli 2014 aan de Nederlandse Raad van State en al zijn volksvertegenwoordigers voor het opheffen en arresteren van alle nazi collaborateurs binnen de huidige Nederlandse regering.

“Over 50 jaar denkt niemand nog aan natiestaten,” zei minister van propaganda in nazi-Duitsland Joseph Goebbels eens. De natiestaat bestaat nog wel, maar het streven richting een Europese federale staat is onlosmakelijk verbonden met de plannen van de SS en de Duitse industriëlen om een Vierde Rijk, een economisch in plaats van een militair imperium, op te bouwen. Vandaar de volgende aangifte tegen de NEDERLANDSE STAAT en REGERING vanwege "Agenda 21", genocide vanuit het door nazi gekaapte en gegijzelde Nederlands grondgebied zoals u hieronder kunt lezen.

De burger is zich volledig bewust van al deze feiten, waar op fascistische wijze Banken, Politiek, Industrie en Media  grove machtsmisbruik plegen. 

T.w. Genocide van de wereld bevolking, volgens Agenda 21. Landverraad door de regering, lidmaatschap van een criminele organisatie, diefstal, poging tot doodslag, poging tot het toebrengen van zwaar lichamelijk letsel met blijvende schade, Het stelselmatig vergiftigen van lucht, water, landoppervlakte en voedsel. Het uitbuiten en onderdrukken van soevereine mensen. Het nastreven van een Nazi ideologie met een Fascistische dictatuur. Machtsmisbruik, corruptie, discriminatie, slavernij. Het ontzeggen van eerste levensbehoefte. Het níet stoppen van de immigratie-industrie. Het uitlokken en plegen van aanslagen die vergelijkbaar zijn met 9/11, Metro London, trein aanslagen in Spanje. Het klaarblijkelijk toestaan, dat Nederlandse onderdanen (de groep met een dubbelpaspoort) in een vreemde krijgsmacht gaan en bij terugkomst deze zelfde mensen Pamperen, in plaats van hen hun rechten te ontnemen en hiervoor te bestraffen. Met valse voorwendselen, aangestuurd door de regering, soevereine staten binnen vallen. Het opzettelijk destabiliseren van de Nederlandse samenleving. Tegen de wil en zonder toestemming van de bevolking, en toestemmen met het EU-lidmaatschap, wetten aannemen die door Multinationals aan het EC worden gedicteerd, zoals TTIP. Tegen de wil van de bevolking alternatieve geneesmiddelen op natuurlijke basis verbieden, zodat de weg vrij is voor de Pharma-industrie om hun kankerverwekkende producten op te dringen.

Het concentratiekamp Auschwitz. Alleen de naam al, weerspiegelt de gruweldaden van Nazi-Duitsland. In een conglomeraat van 48 kampen, werden meer dan 1 miljoen mensen uitgeroeid in o.a. de gaskamers, stierven uitgehongerd of werden individueel omgebracht, vaak nadat ze waren gemarteld en er medische experimenten op hen waren uitgevoerd waar ook Nederland geen onbelangrijke rol in speelde. Oud NS-directeur en verzetsman G.F.H. Giesberger, die via een illegale zender in contact stond met de ballingenregering in Londen, heeft in 1953 tegenover de Parlementaire Enquêtecommissie onder ede verklaard dat hij herhaaldelijk aan Londen heeft gevraagd wat er in verband met de deportaties van de joden gedaan moest worden: "Londen antwoordde: Niets! doorgaan!".

Dit gebeurd heden op massaal grote schaal waaronder het systematisch besproeien van burgers en flora met schadelijke, sluipmoordende stoffen vanuit vliegtuigen (chemtrails), met als doel de mensen opzettelijk te ondermijnen (mind-control) en te vergiftigen met kankerverwekkende sluipmoordende stoffen waaronder zware metalen als Barium, Aluminium, Strontium, Chroom, Arseen, Pesticides etc... (veelal in nano deeltjes).

Bilderberglid Zbigniew Brzeziński "Het is makkelijker om een ​​miljoen mensen te doden ... dan is het om ze te controleren"

Zowel Koning Leopold III van België als ook zijn hiervoor vermoorde vader Albert I hebben zich zowel in het belang van het Belgische als het Europese Volk dapper verzet tegen de elite die een fascistische Wereld Orde alsnog tot stand willen brengen.

Koning Leopold III schreef een "Politiek testament(achter gehouden voor het Belgische volkwaarin hij alle in Londen gesloten verdragen niet rechtsgeldig verklaard. Vervolgens werd hij verbannen met de Belgische Koningskwestie als gevolg.

Ik herriner er bovendien aan dat volgens de grondwet een verdrag geen enkele waarde heeft indien het niet de koninklijke handtekening draagt. (Koning Leopold III)

Hierdoor zullen alle verdragen gesloten na de Tweede Wereldoorlog zoals het verdrag van Maastricht, het verdrag ven Lissabon, verdrag ven de Verenigde Naties (V.N.), Noord-Atlantische Verdrag (NATO), etc... die niet rechtsgeldig zijn, alsnog getoetst moeten worden aan de Belgische Grondwet. 

Door deze politieke ingreep zal de Europese (E.U.) en uiteindelijk de Globale (Verenigde Naties V..N.) democratie zonder oorlog en terreur hersteld worden volgens de Belgische Grondwet zoals de Grondwet juridische en wettelijk voorziet.

Leopold III en zijn vader Albert I waren dan ook een van de laatste echte volkshelden binnen de Europese monarchie, laat dit een voorbeeld zijn voor hun bloedverwanten en ieder ander. 


Mede daarom verzoeken wij (het Volk) de Belgische federale overheid gericht te beslissen dat in overeenstemming met de Belgische Grondwet alsnog uitvoering zal moeten worden gegeven aan het op 25 januari 1944 door koning Leopold III voltooide "Politiek testament" zoals de Grondwet voorziet, en wel op grond van de volgende feiten: 

Verzoekschrift van 31/01/13 met ontvangstbevestiging, aan de Belgische Federale Overheid met aanvullend verzoekschrift van 19/04/13 met ontvangstbevestiging.

Er is reden tot grote bezorgdheid over het democratisch gehalte van de machtsvorming en de machtsuitoefening in het vanuit Nederlands grondgebied geruisloos voortgezette Hitler-Kabinet (Nazi-regime) en hun daarvoor opgerichte Bilderberg conferenties.

Laten wij de blik verder vooral op het vanuit Nederlands grondgebied voortgezette Hitler-kabinet richten. Door dit ontbreken van enige vorm van fundamenteel wantrouwen tegen de democratische machtsvorming en machtsuitoefening, heeft de politieke machinerie ongemerkt veel meer speelruimte gekregen dan wenselijk is. “De politiek” met inbegrip van de inmiddels gepolitiseerde bureaucratie, lijkt zich meer dan ooit te hebben ontwikkeld tot een min of meer gesloten circuit van partijleden.
Nu zou men kunnen tegenwerpen, dat er toch nauwelijks gesproken kan worden van een gesloten circuit omdat het om een meerpartijenstelsel gaat met een redelijke onderlinge concurrentie tussen de partijen. Oppervlakkig gezien moge dat waar zijn, maar men vergeet dan dat de ideologische verschillen tussen de grote partijen inmiddels zo gering zijn geworden dat zij nauwelijks veel meer zijn dan ondergeschikte varianten van eenzelfde attitude.

Deze principiële eensgezindheid van de grote partijen wordt weliswaar zo nu en dan aan het oog onttrokken doordat zij zich op gezette tijden in allerlei bochten wringen om een soort eigen identiteit naar voren te brengen en incidenteel flink ruzie te zoeken over min of meer ondergeschikte kwesties, maar deze theaterstukjes kunnen toch nauwelijks verhullen dat de rollen die men speelt sterk aan elkaar verwant zijn.

Hier een artikel verschenen op Valentijnsdag in 1990, in het NRC Handelsblad, en heeft voor enorme politieke opschudding gezorgd in Nederland. 

Enkele Kamervragen zijn erover gesteld en vervolgens is het zo snel mogelijk in de doofpot gestopt. Wij visten het er voor u uit

Hier enkele aanwijzingen. Informatie is ruimschoots aanwezig. Bij de R. Kluun en de bijgaande brieven aan o.a. het College van Procureurs-generaal, aan de Tweede Kamercommissie voor Justitie en aan de Hoge Raad. Maar er is meer, heel veel meer…! Voorbeeld van pure censuur in de massamedia zowel nationaal als internationaal video.

Vanuit dit Nederlands grondgebied voortgezette Hitler-kabinet en hun daarvoor opgerichte Bilderberg-politiek wordt gehele de wereld en zijn bevolking geruisloos tegen hoge winsten vergiftigd onder de dekmantel van “Duurzaamheid”, AGENDA 21 waarbij echte oplossingen systematisch worden onderdrukt.

Dit door ondertekening van het “Rio de Janeiro protocol” in juni 1992 onder voorzitterschap van de Nederlandse milieuminster Hans Alders (PvdA), de ondertekening van het “Kyoto-protocol” in april 1998 onder voorzitterschap van milieuminister Jan Pronk (PvdA) en de ondertekening in Zuid-Afrika tijdens de duurzaamheidsconferentie Johannesburg in september 2002 onder voorzitterschap van milieustaatssecretaris Pieter van Geel (CDA). Op deze manier wil men een Nieuwe wereld Orde opdringen omdat de burger in deze omstandigheden geen andere keus meer zou hebben!

Het zijn daarmee feitelijk de Nederlandse banken, de Europese Centrale Bank (ECB-bank), Federal Reserve (FED) en de Wereldbank (BIS-Bank) die onder de Agenda 21 dekmantels van innovatie, ecologisch, duurzaamheid, hergebruik, groene stroom, milieubeton, green bricks, biomassa, CO2-reductie, "Rio de Janeiro protocol", "Kyoto protocol", “cleantech”, “Closing the Circle” de gehele wereld hebben vergiftigd met miljarden kilogrammen levensgevaarlijk arseenzuur, chroomtrioxide (chroom VI) en andere zeer giftige kankerverwekkende stoffen tijdelijk verpakt in bestrijdingsmiddelen, hout, spaanplaat, energiepellets, cement, beton, stenen, asfalt, compost, grondverbeteraar, etc, etc, via dekmantelbedrijven. Dit alles in strijd met de Belgische Grondwet, Europese richtlijnen, verordeningen en arresten om daarmee enkele (banken) families met honderden miljarden euro’s te verrijken ten koste van het toekomstig leven van, 506.000.000 Europeanen en 7.000.000.000 wereldbewoners. Ook de moord van Pim Fortuyn hangt daarmee rechtstreeks samen. Voor de feitelijke en wettelijke onderbouw verwijs ik u naar betreffende cassatie in beroep bij de Hoge Raad van Nederland in de volgende link: (lees met name vanaf blz. 111)

De op 29 Juli 1911 in Jena (Duitsland) geboren NA/ZI Prins van Oranje Bernhard van Lippe-Biesterfeld die zijn doctoraalexamen in 1935 aflegde en ging werken voor IG Farben, een Duits chemisch bedrijf waar hij spion voor was. Dit bedrijf leverde Zyklon B voor Auschwitz, (een op cyanide basis gemaakte pesticide) hij was lid van de SA in Berlijn, de Sturmabteilung van Hitlers NSDAP) en nodigde vooraanstaande NAZI's uit op zijn huwelijk met Juliana. Bernhard van Lippe-Biesterfeld was dan ook een echte Nazi.
Nederland officieel overgenomen door het Hitlers-kabinet met nazi-S/S, Prins Bernhard als stadhouder van waaruit het nazi regime en waarvoor Agenda 21 tot op heden voort worden gezet en internationaal uitgebreid naar de Benelux, Europa, Amerika en uiteindelijk de rest van de wereld via de V.N. gegijzeld vanuit o.a. de Bilderberg conferenties.

Het opnemen van artikel 120 heeft als gevolg dat vanuit het door Nazi's gekaapte Nederland (als paart van Troje) de wereld massaal vergiftigd wordt tegen hoge winsten zonder dat de rechter daaraan mag toetsen. Wat vervolgens wereldwijd geïmplementeerd en gedragen wordt door gegijzelde Bilderbergleden vanwege o.a. corruptie en kindermisbruik met globale de-populatie (genocide) als gevolg.

Mede hiervoor hebben No Cancer Foundation (NCF) als ook het Ecologisch Kennis Centrum (EKC) op 27 mei 2012 een aangetekend schrijven verstuurd aan prinses Maxima van Nederland (heden Koningin) met als verzoek de wereld te redden en globale massavergiftiging te doen stoppen.


- Prinses Maxima van Nederland (heden Koningin van Nederland) 
(Weergeven Downloaden)

- Koning Albert II van België (Weergeven Downloaden)

- Herman Van Rompuy, President of the Council of Europe: (Weergeven Downloaden)

- Etienne Davignon, President of the Bilderberg conferences 

Prins Bernhard wou stadswachter van Hitler worden wat ook gebeurde. Wilhelmina heeft met haar vlucht naar Londen op 13 mei 1940 haar eed op alle fronten geschonden. Zo overtrad zij het [pas in 1983 geschrapte] artikel 21 uit de grondwet, dat verbood dat de zetel van de regering buiten het rijk zou worden geplaatst. Door de grondwet te overtreden had de Nederlandse regering zichzelf in feite in 1940 opgeheven en officieel geruisloos overgedragen aan het Hitlers kabinet met als rijkscommissaris Seuss-Inquart voor de nieuwe Nazi staat en speelden samen met de zionisten en de hun connectie Amerikaanse Families die een fortuin verdiende aan de Nazi een rol in de bevoorrading van de kampen in Auschwitz

Oud NS-directeur en verzetsman G.F.H. Giesberger, die via een illegale zender in contact stond met de ballingenregering in Londen, heeft in 1953 tegenover de Parlementaire Enquêtecommissie onder ede verklaard dat hij herhaaldelijk aan Londen heeft gevraagd wat er in verband met de deportaties van de joden gedaan moest worden: "Londen antwoordde: Niets! doorgaan!".


Bekende namen zoals de familie Bush en de familie Roosevelt, Rockefeller, Warburg en Rothschild duiken hier dan ook meteen weer op. Dit is natuurlijk met klem uit de geschiedenisboekjes gehouden, evenals de Zionistische connectie die er absoluut aan vast kleefde. Om de echte geschiedenis achter de opbouw van NS-Duitsland te beschrijven en dus de opkomst van Hitlers Derde rijk, beginnen we bij het chemische bedrijf I.G. Farben. Dit chemische bedrijf verkreeg een behoorlijke reputatie omdat het de NSDAP en de verdere opbouw van NS Duitsland financiërde. IG-Farben was het ware geesteskind van de Rothschild's (door de Warburg connectie), en vormde een zeer machtig kartel. Het werd ook wel 'de staat in een staat' genoemd. Het kende zelfs haar eigen spionagedienst (NW-7) waar de latere beruchte Gestapo direct mee te maken had. De chemiereus IG Farben nam ook de Holland-route naar de VS en maakte daar gebruik van de diensten van BBH, UBC gelinieerde BHS Bank in Rotterdam en Dillon Read.
Net als metaalmagnaat Thyssen richtte ook zij daarvoor een eigen bankbedrijf in Nederland op: de Hollandsche Koopmansbank in Amsterdam (1923). (heden de SNS Nederlandse staatsbank) Zij het, dat ook de Zweedse Enskildabank een flink aandeel bezat in de nieuwe onderneming. De HKB stond van meet af aan onder leiding van Gerhard Fritze. Hij was getrouwd met een telg uit de familie Ilgner en mogelijk mede daardoor raakte hij steeds dieper verzeild in IG Farben's activiteiten achter de schermen van de internationale politiek. Een ander lid van die familie (Max Ilgner) leidde namelijk de inlichtingenafdeling  NW 7 van het driftig naar Lebensraum op zoek zijnde chemieconcern waar ook Nazi / SS Prins Bernhard zur Lippe Biesterfeld als spion werkte. Tot Max Ilgner vriendenkring behoorde prinses Armgard zur Lippe Biesterfeld, de moeder van prins Bernhard. Een connectie die niet alleen zoete vruchten zou afwerpen maar vanwaaruit het Hitler-kabinet zich geruisloos heeft kunnen voortzetten op Nederlands grondgebied.

Als Duitsland de militaire oorlog niet konden winnen, kon men misschien de politieke en economische oorlog winnen vanuit het 

geruisloos vanuit Nederlands grondgebied voortgezette Hitler-Kabinet

Duitsland was erin geslaagd om aan het eind van WWII ondergronds te gaan terwijl alle indicaties waren dat de Nazi's verslagen en verdwenen waren. Het formele besluit werd gemaakt op 16 mei 1943. In feite, sinds november 1942, de uitvoerende tak van de nazi-partij, geïncarneerd voornamelijk door Martin Bormann, Adolf Hitlers rechterhand en financier, en Heinrich Himmler die ervan overtuigd waren dat het zeer moeilijk zou zijn voor Duitsland om de oorlog tegen het militaire front te winnen, zo niet onmogelijk zou zijn. Hitler zou dit begrepen hebben, dus nam de NSDAP, de Duitse nazi-partij, onmiddellijk de nodige maatregelen om zijn voortbestaan ​​te verzekeren. De partij, die in 1933 de regering had overgenomen onttrok zich niet alleen, maar gingen ondergronds.

Vanaf 5 maart 1943 – september 1945 was de Nederlandse mr. B.Ph. Baron van Harinxma thoe Slooten in het “London Committee of the Netherland Red Cross Society”, werkzaam als voorzitter onder President Prinses Juliana (echtgenote van Prins-Bernhard) en onder Vice-President van Jhr. O.C.A. van Lidth de Jeude (VVD), die vanaf 15 september 1942 tot 23 februari 1945 minister van oorlog was en die na de bevrijding vergaande bevoegdheden kreeg om het .
 
Met deze Nederlandse ambassadeur Mr. B.Ph. Baron van Harinxma thoe Slooten in Brussel, werkte de Belgisch minister Paul Henri Spaak vóór, tijdens en na de tweede wereldoorlog nauw samen (bron: memorie met verantwoording d.d. 3 oktober 2012 van NCF/EKC aan Belgisch Grondwettelijk Hof België).

Op 25 januari 1944 heeft koning Leopold III zijn Memorandum voltooid om het persoonlijk en vertrouwelijk te overhandigen aan Belgisch Premier Hubert Pierlot. In  "politiek testament" heeft koning Leopold III als gevangene op Belgisch grondgebied vanuit het kasteel van Laken over de buitenlandse en koloniale politiek letterlijk het volgende geschreven (bron: 1944-1949)

 
8: De buitenlandse en koloniale politiek
 
Inzake het internationale statuut eis ik in naam van de grondwet dat België in zijn volledige onafhankelijkheid zou worden hersteld en dat het geen verbintenissen of akkoorden met andere staten zou aanvaarden, van welke aard ook, dan in volledige soevereiniteit en mits de noodzakelijke tegenprestaties.
 
Ik houd er ook aan dat geen afbreuk wordt gedaan aan de banden tussen de kolonie en het moederland.
 
Ik herinner er bovendien aan dat volgens de grondwet een verdrag geen enkele waarde heeft indien het niet de koninklijke handtekening draagt.
 
Leopold,
 
Koning der Belgen,
 
gevangene in het kasteel van Laken

Koning Leopold heeft in zijn  "politiek testament" geschreven dat het gepubliceerd moest worden in het geval hij niet in België zou zijn als de geallieerde troepen het land zouden bevrijden (zelf schreef hij "bezetten".). In het testament eiste hij excuses van de regering in ballingschap voor de gebeurtenissen van 1940 en verwierp hij de verdragen die zij in Londen gesloten had (bron: wikipedia).

Op 10 augustus 1944 vond in het Maison Rouge Hotel in het Franse Straatsburg een geheime ontmoeting plaats.

Nazi-functionarissen gaven een elitegroep Duitse industriëlen opdracht om zich voor te bereiden op een ‘krachtig Duits rijk’. 

Met andere woorden: het Vierde Rijk.

Hitlers rechterhand Martin Bormann huldigde een ontsnappings kapitaalprogramma in op 10 augustus 1944 dat hem en de NSDP in staat zouden stellen alle rijkdom, het goud, geld, voorraden, schilderijen, obligaties, blue chips, enz.. die de nazi’s tijdens WWII geplunderd hadden in de door hun bezette Europese landen 
over te dragen naar 750 nieuwe bedrijven in het buitenland «neutrale» naties, zoals, Nederland, Zweden, Luxemburg, Zwitserland en ook Argentinië en België. 

Naast deze 750 nieuwe bedrijven, heeft Martin Martin Bormann ook gebruik gemaakt van IG Farben, een reus in de chemische industrie om een ander stuk van de nazi buit over te dragen door middel van een 700-bedrijven in het buitenland waarin zij belangen hadden naast de officiële structuur die al in 93 landen aanwezig was. I.G. Farben werd uiteindelijk na de oorlog in 47 kleinere bedrijven opgesplitst, en vervolgens gedeeltelijk herenigd in drie grote bedrijven (BASF, Bayer en Hoechst) Men moet zich realiseren dat de nazi-bezetting uiteindelijk was voltooid door het nemen van controle over de banken, stoffen, industrieën, inbeslagneming patenten, obligaties, enz.

BAYER, medicijnen en landbouw-business; BASF, landbouwbusiness en Hoechst, dat later werd omgedoopt in ‘Aventis’, dat later een onderdeel werd van farmaceut Sanofi. Dit zijn 3 van de conglomeraten die voorheen het superconglomeraat IG Farben grondvesten. Zij waren eigenaar van Auschwitz..!

Na de Tweede Wereldoorlog werd IG Farben gedwongen zich weer op te splitsen, waardoor Bayer, BASF en Hoechst weer op eigen benen kwamen te staan. Feitelijk zijn Bayer, BASF en Hoechst dus de bedrijven die direct schuldig waren aan de dood van meer dan 1 miljoen mensen..!

Nazi-functionarissen gaven een elitegroep Duitse industriëlen opdracht om zich voor te bereiden op een ‘krachtig Duits rijk’. Met andere woorden: het Vierde Rijk.

Na de bijeenkomst werd een rapport aan Britse functionarissen en de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken gestuurd. In het rapport was te lezen hoe de industriëlen de Duitse economie opnieuw zouden moeten opbouwen door de nazipartij te helpen geld door Zwitserland te sluizen.

Economisch rijk

De functionarissen zouden een geheim netwerk van buitenlandse bedrijven gaan oprichten. Men zou wachten tot de tijd rijp was om vervolgens Duitsland weer over te nemen.

Van de industriëlen waren vertegenwoordigers van Volkswagen, Krupp en Messerschmitt aanwezig. Ook schoven functionarissen van de Duitse marine en het ministerie van Bewapening aan. 


De aanwezigen besloten dat het Vierde Rijk geen militair rijk, maar een economisch rijk moest gaan worden en daarnaast niet alleen om Duitsland moest draaien. 

Nazi-Duitsland verplaatste vervolgens grote hoeveelheden kapitaal naar de neutrale landen. Duitse bedrijven begonnen in het buitenland een geheim netwerk te vormen. De Duitse economie herstelde na 1945 opzienbarend snel.

Wilhelmina.

Het rapport na de geheime ontmoeting was opgesteld door een Franse spion. De bijeenkomst werd geleid door SS-Obergruppenführer Dr. Scheid. Hij bekleedde een hoge positie binnen de SS. Overigens was Jozias van Waldeck-Pyrmont, volle neef van de Nederlandse koningin Wilhelmina, eveneens Obergruppenführer binnen de SS.

Vervolgens gaf SS-Obergruppenführer Dr. Scheid op 10 augustus 1944 de industriëlen opdracht contact te leggen met buitenlandse firma’s. Ze moesten na de oorlog grote sommen geld gaan lenen van andere landen. Slechts enkele industriëlen werden uitgenodigd voor een tweede besloten vergadering, die werd voorgezeten door Dr. Bosse van het ministerie van Bewapening. Daar werden geheimen gedeeld met de elite van de elite.


Vanaf 1 augustus 1945 was Frans Houben, secretaris Nederlandsche Rode Kruis afdeling ’s-Gravenhage en lid Raad van Commissarissen KLM (bron: EuropaNu). Met de hierboven beschreven wetenschap was het voor Frans Houben (KVP: Katholieken) in nauwe afstemming met Jan Donner (ARP: Gereformeerden) vanuit het in 1940 opgezette Interkerkelijk Overleg (IKO) om met behulp van paspoorten van het Internationale Rode Kruis te Genève Nazi-kopstukken met Nederlandse KLM vliegtuigen vanuit Zurich te laten vluchten naar Argentinië, dan wel met Nederlandse schepen vanuit de Italiaanse havensteden Genua en Rome. Zo heeft het Rode Kruis met de hulp van Frans Houben tot en met 1948 maar liefst 63.750 reisdocumenten aan de Nazi’s kunnen afgegeven en hebben die Naties via de landen die lid zijn van de Verenigde Naties met behulp van vliegtuigen en schepen onder Nederlandse vlag kunnen vluchten naar andere VN-landen, waaronder Argentinië,ColombiaBoliviaBrazilië,  ChiliCosta RicaEcuadorEl SalvadorGuatemalaNicaraguaPanama,ParaguayPeru,  UruguayVenezuela (bronnen: Gerard's WOII blog en Volkskrant).  Het gaat onder meer om Adolf Eichman, Josef Mengele, Franz Stangl, Klaus Barbie, Willem Sassen en Erich Priebke (bronnen: Gerard’s WOII blog en Vlaamse Vrienden van Israël). 

Dit hebben Jan Donner  en Frans Houben allemaal met de volledige medewerking van Koningin Wilhelmina enPrins Bernhard gedaan. Dit was namelijk voor Koningin Wilhelmina de enige mogelijkheid om als koningin terug te keren naar Nederland omdat door het vluchten van de  Nederlandse regering en staatshoofd Koningin Wilhelmina naar Londen ingevolge artikel 21 van de Nederlandse Grondwet de Nederlandse regering zichzelf daarmee vanaf 13 mei 1940 heeft opgeheven en Nederland onderdeel van Duitsland was geworden wat werd aangestuurd vanuit Hitler-Kabinet. Adolf Hitler is pas echt overleden op 13 februari 1962 om 15.00 uur in het bijzijn van zijn lijfarts Otto Lehmann, wat betekent dat Koningin Wilhelmina en daarna Juliana tot die tijd rechtstreeks zijn aangestuurd geweest door Adolf Hitler vanuit Argentinië (bron: Nieuws-uitgelicht). 

Zou het wederom puur toeval zijn dat het vanuit Nederlands grondgebied voortgezette Hitler-kabinet heden een Argentijnse Koningin heeft?
De Nazi’s zijn dan ook nooit volledig verslaan en hebben geruisloos zonder medeweten van het volk via Nederland als paard van Troje binnen Europa verder hun agenda kunnen voltooien (onderbouw), om zo geheel Europa en Amerika ondemocratisch over te nemen via de Bilderbergconferenties door middel van bewust ingebouwde tekortkomingen in de Nederlandse wetgeving om tegen hoge winsten de wereld en zijn populatie te vergiftigen (dé-populatie agenda 21) waartegen een klacht is neergelegd bij het Eu-Hof. (Verzoekschrift d.d. 21 juli 20011 Eu-Hof Luxemburg) met aanvulling Brief aan gerecht van Europese Unie 07/08/11 ten aanzien van de Staat der Nederlanden voor het Hof van Justitie van de Europese Unie.

1945 op 15 augustus capituleerde Japen. Twee dagen later riep de nationalistische voorman ir. hmed Soekarno in Batavia de Republik Indonesia uit. Voorzitter mr. dr. Jan Donner (de grootvader van huidig minister Piet Hein Donner van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) van de Centrale Zuiveringsraad besloot dat de economische collaborateurs als Damme (maar ook Philips voerde orders uit voor Duitse organisaties) niet zouden worden vervolgd. Damme sr. is echter in 1949 'geclausureerd en onvoorwaardelijk' buiten vervolging gesteld. De reden daarvoor luidt volgens Melhuizen als volgt:

'In de zaak Werkspoor zijn belangrijke maatschappelijke krachten achter de schermen actief geweest om de rechtsgang te beïnvloeden.' Dat kwam ondermeer omdat Damme sr. een vooraanstaand lid was van het 'wij circuit': Hij was voorzitter van de Stichting van de Arbeid, commissaris van de Nederlandsche Bank en bevriend met de socialistische premier Willem Drees, met de liberale politicus en werkgeversvoorzitter mr. D. U. Stikker en kwam bij prins Bernhard over de vloer.

Bovendien was Werkspoor in de race om voor 200 miljoen gulden aan spoorwegmaterieel aan Argentinië te leveren. In die tijd een mega-order, die zeer van belang werd geacht voor de wederopbouw van ons land. En daarmee had het kabinet Drees een belangrijk argument in handen om Damme sr., zoals zoveel andere vooraanstaande industriëlen, te ontzien. Het land moest weer opgebouwd worden en de industrie, die de oorlog zo goed had doorstaan, was daarbij broodnodig. Meihuizen noemt dat 'opportunisme in dienst van de wederopbouw'
1946 op 22 april werd Staatscommissie-Beel ingesteld door het kabinet-Schermerhorn/Drees met de voorkennis en wetenschap dat er snel een einde zou komen aan het Nederlandse koloniale bewind in Nederlands-Indië, waaroor het Nederlandse Koninklijke Huis en de Staat der Nederlanden in grote financiele problemem zou komen.
1950 Prins Bernhard van Lippe-Biesterfeld zat vuistdiep in de wapenhandel verzetsgroepen die tegen Soekarno strijden worden gesteund met geld en wapens. En er wordt contact gelegd met kapitein Raymond Westerling die met zijn militie een greep naar de macht wil doen op West-Java. Ook Westerling wordt voorzien van wapens. In januari 1950, een maand na de onafhankelijkheid van Indonesië, pleegt Westerling een staatsgreep die mislukt.
Prins Bernhard van Lippe-Biesterfeld zat vuistdiep in de wapenhandel. De wapens zouden zijn gebruikt om Indonesische verzetsgroepen te helpen als ook de mislukte couppoging van Raymond Westerling zou met zijn steun op weg zijn geholpen, Bernhard had iets te maken met de coup die kapitein Raymond Westerling voorbereidde, het bewijs eromheen is overtuigend Video1 / 2 / 3
Het college van beroep voor het bedrijfsleven deed haar intrede, die op grond van bovengenoemde tekortkoming in de Bestrijdingsmiddelenwet , zonder toetsing aan de artikelen 1, 21 en 22 van de Grondwet, vanaf 21 april 1962 tot op heden daarop onherroepelijke uitspraken heeft gedaan, waardoor via agrarische bestrijdingsmiddelen (Roundup Evolution  Video) en niet agrarische bestrijdingsmidelen (Superwolmanzout-CO) geheel Nederland en vanuit Nederland de gehele wereld is vergiftigd met miljarden kilogrammen levensgevaarlijke kankerverwekkende stoffen als valselijk geëtiketteerd arseenzuur, chroomtrioxide (chroom VI), kwik, Paks, etc, Lees hier

1951: Dat de megaorder binnengehaald moest worden blijkt wel uit het feit dat Werkspoor gesanctioneerd 30 miljoen gulden aan steekpenningen mocht betalen aan dictator Juan Peron. Prins Bernhard mocht in 1951 aan Evita Peron het Grootkruis in de Orde van Oranje Nassau uitreiken. Het idee was van diezelfde Stikker, in zijn functie als minister van buitenlandse zaken, onder het motto, 'het kost zo weinig en het geeft zoveel genoegen'. Bovendien had prins Bernhard voor Evita Peron 'een paarlen collier' ter waarde van dertigduizend gulden meegekregen.


 
De overheersende gedachte van de wederopbouw en de noodzaak om het bedrijfsleven niet teveel voor de voeten te lopen heeft tot een stroom aan 'demarches' (beïnvloeding van de rechtsgang) geleid door achtereenvolgende ministers van justitie, die daarbij werden geholpen door bevriende 'captains of industry'. Een centrale figuur in dit spel was mr.dr.J. Donner, president van de Hoge Raad en voorzitter van de Centrale Zuiveringsraad voor het bedrijfsleven (bewijs) Het voorkeursbeleid van voorzitter mr. mr. dr. Jan Donner ten aanzien van economische collaborateurs had succes: van de 32.000 gevallen van economische collaboratie kwamen er uiteindelijk circa 700 voor de strafrechter. Dat waren de industriëlen met pech, veelal aannemers, de ‘bunkerbouwers’. “Dat waren gewoon patjepeeërs, die hadden hun afkomst niet mee”, zegt Meihuizen cynisch. “Ze hadden zich bovendien schuldig gemaakt aan de meest zichtbare vorm van economische collaboratie: die bunkers kon iedereen zien. Dat gold in veel mindere mate voor het bankwezen. Dat kwam dan ook vrijwel ongeschonden weer uit de strijd.” (bewijs).
 
1953: André Donner (ARP), zijnde de vader van huidig minister Piet Hein Donner van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties was vanaf 17 april 1950 tot 6 januari 1954 lid van de Staatscommissie-Van Schaik die de herziening van de Grondwet van 1953 heeft voorbereid. Met deze herziening van de Grondwet heeft artikel 60 van de Grondwet de volgende uitbreiding gekregen (bewijs 1, bewijs 2). 
“De rechter treedt niet in beoordeling van de grondwettigheid van overeenkomsten.” 
De definitie van “verdrag” met vreemde Mogendheden heeft de Grondwetscommissie 1950 Commissie- Van Eysinga, in het plenaire verslag van 16 september 1950 als volgt vastgelegd (bewijs):

“Zonder op volledigheid aanspraak te maken, laat de Commissie hier volgen een lijstje van de meest bekende benamingen; Tractaat (treaty, traité), Conventie (convention (Engels en Frans) ), Handvest (Charter, charte, covenant, pacte), Statuut, Akte, Slotakte (final act, acte final), Algemene Akte, (general act, acte general), Accoord, (agreement, accord), Schikking (arrangement Engels en Frans)), Verklaring of declaratie (declaration, declaration), Protocol (protocol, protocole), Proces-verbaal (procés-verbal), Overeenkomst, Brief - of notawisseling, Lettres annexes (covering letters), Modus vivendi, Arbitrage-compromis, Memorandum d’Accord (Memorandum of Understanding), Memorandum.”

Hiermee zit vanaf 1953 in Nederlandse Grondwet verankerd dat de grondwettigheid van Verdrag, Tractaat (treaty, traité), Conventie (convention (Engels en Frans) ), Handvest (Charter, charte, covenant, pacte), Statuut, Akte, Slotakte (final act, acte final), Algemene Akte, (general act, acte general), Accoord, (agreement, accord), Schikking (arrangement Engels en Frans) ), Verklaring of declaratie (declaration, declaration), Protocol (protocol, protocole), Proces-verbaal (procés-verbal), Overeenkomst, Brief - of notawisseling, Lettres annexes (covering letters), Modus vivendi, Arbitrage-compromis, Memorandum d’Accord (Memorandum of Understanding), Memorandum, etc. met vreemde Mogendheden niet gerechtelijk mag worden getoetst.

Omdat de grondwettigheid van een Verdrag, Conventie, Handvest, Covenant, Statuut, Akte, Accoord, Schikking, Verklaring, Decleratie, Protocol, Proces-verbaal, Overeenkomst, Brief, Nota, Arbitragecompromie, Memorandum, e.d. niet door de rechter mag worden beoordeeld, betekent dat die niet mag worden getoetst aan de Grondwet (art. 94 Grondwet, Ned), waardoor die binnen Nederland geen geldende wettelijke toepassing hebben. André Donner heeft dat allemaal kunnen doen zonder daarbij ook maar enig risico te lopen. Zijn vader Jan Donner was toen (van 1946 tot 1961) immers president Hoge Raad der Nederlanden. Daarmee heeft André Donner met de hulp van de Raad van State, de Staat der Nederlanden en de politieke partijen CDA en VVD weten te bewerkstelligen dat bedrijven als Shell/Biliton/Budelco onder de dekmantel van “duurzaamheid” met miljarden euro’s aan overheidssubsidie (belastinggeld) via bestrijdingsmiddelen waaronder Superwolmanzout-Co voor het impregneren van hout.

Tientallen/honderden miljoenen kilogrammen valselijk geëtiketteerd zeer giftige kankerverwekkende stoffen als arseenzuur en chroomtrioxide (chroom VI), zijnde hoogproblematisch gevaarlijk afval van met name Billiton/Shell Budelco, via geïmpregneerd hout bij de consumenten in huizen en tuinen zijn gedumpt zonder dat daartegen bestuursrechtelijk, civielrechtelijk of strafrechtelijk kan en mag worden opgetreden. André Donner heeft dat in de periode vanaf 1967 tot 1971 weten te bewerkstelligen. Dit met de wetenschap dat dezelfde André Donner in diezelfde periode (vanaf 7 oktober 1958 tot 29 maart 1979) lid was van het Hof van Justitie der Europese Gemeenschappen te Luxemburg betekent dat hij dit ook in die hoedanigheid heeft gedaan, waarmee het Hof van Justitie van de Europese Unie en daarmee het Gerecht door huidig minister Piet Hein Donner (CDA) van Binnenlandse Zaken en koninkrijksrelaties chantabel is geworden en betreffende dossiers niet in behandeling neemt (Verzoekschrift EU-HOF, d.d. 21 Juli 2011 met aanvulling Brief aan gerecht van Europese Unie 07/08/11 ten aanzien van de Staat der Nederlanden voor het Hof van Justitie van de Europese Unie.
In het kabinet-Drees II (PvdA) na positief van de Raad van State met als Vice-President Frans Beelaerts van Blokland (CHU) daarover te hebben ontvangen, artikel 60 van de Grondwet zodanig gewijzigd dat daarmee in Nederland alle Grondrechten werden opgeheven. (bewijs 1, bewijs 2, bewijs 3, bewijs 4). De artikelen 4 en 60 in de Grondwet van 1948 waarop een jaar later (1954) de Bilderbergconferentie werd opgericht. (onderbouw)

1954 Een jaar na het veranderen van artikel 60 in de Nederlandse Grondwet (De rechter treedt niet in beoordeling van de grondwettigheid van overeenkomsten). werd de Bilderberggroep opgericht op initiatief van Nazi Bernhard van Lippe-Biesterfeld om het het huis van Oranje en de Centrale Nazi banken van een financiële en volledige ondergang te behoeden. Deze Bilderberg conferenties hebben er dan ook voor gezorgd dat de Nazi agenda geruisloos verder geïmplementeerd werd. John F. Kennedy begon in de Verenigde Staten onderhandelingen over de toekomst van Nederlands Nieuw-Guinea onder het voorzitterschap van zijn broer Robert F. Kennedy, toen minister van justitie in de VS. Nederland moest accepteren dat het gebied onder VN-toezicht werd geplaatst. De VN zouden Nieuw-Guinea overdragen aan Indonesië (Soekarno). Daarover werd meer dan een jaar in het geheim gepraat door Nederlandse, Indonesische en Amerikaanse diplomaten. Nog geheimer en nu pas bewezen waren de bemoeienissen van Prins Bernhard.(doc 1) 2).

1958 liep de laatste concessie voor het winnen van tinerts in Indonesië af, die niet werd verlengd. De 30.000 Nederlanse militairen hebben niet kunnen bewerkstelligen dat Nieuw-Guinea en de kleinere eilanden Bali / Bangka en Billiton voor Nederland behouden bleven en moesten zich terug trekken uit Nieuw-Guinea

In 1961 beval de Kennedy administratie een geheim onderzoek genaamd het rapport van Iron Mountain, wat in 1967 werd uitgelekt en op zichzelf bewijst juist te zijn met verregaande desastreuze gevolgen voor de wereld populatie.

Er zullen geen zelfstandige landen meer bestaan die de bevoegdheid hebben om de oorlog te verklaren aan een ander land. Er is wel militaire actie mogelijk tegen politieke onderdelen dietegenwerken, maar die zullen vredesoperaties worden genoemd. De soldaten heten bewakers van de vrede, ook al moorden en vernielen ze erop los. In Amerika willen de De Rothschild (onderdrukkers), dit keer schuil gaande achter het U.N. masker (een van de vele maskers die de Rothschild hebben), en het volk dwingen om hun wapens in te leveren. Als excuus gebruiken ze dat ze dit doen om oorlogen en onzinnige schietpartijen te voorkomen, die ze zelf uiteindelijk veroorzaken om de ontwapening te kunnen verantwoorden en kracht bij te zetten. 

1962: Het Vierde Rijk, zoals voorzien door de nazi-industriëlen, is in ieder geval ten dele gerealiseerd met nooit geziene desastreuze opkomst zijnde genocide gevolgen waaronder kanker en andere vergiftiging ziekten. Dit vanwege de globale massavergiftiging tegen hoge winsten om betreffende agenda alsnog te kunnen financieren door middel van illegaal en ondemocratisch geïmplementeerde tekortkomingen in de Nederlandse wetgeving wat intensief begon plaats te vinden nadat Adolf Hitler op 13 februari 1962 om 15.00 uur overleed in het bijzijn van zijn lijfarts Otto Lehmann, wat betekent dat Koningin Wilhelmina en daarna Juliana tot die tijd rechtstreeks zijn aangestuurd geweest door Adolf Hitler vanuit Argentinië (video).

Een maand later op 20 maart 1962 begon John F. Kennedy in de Verenigde Staten onderhandelingen over de toekomst van Nederlands Nieuw-Guinea onder het voorzitterschap van zijn broer Robert F. Kennedy  toen minister van justitie in de VS. Nederland moest accepteren dat het gebied onder VN-toezicht werd geplaatst. De VN zouden Nieuw-Guinea overdragen aan Indonesië (Soekarno). Daarover werd meer dan een jaar in het geheim gepraat door Nederlandse, Indonesische en Amerikaanse diplomaten. Nog geheimer en nu pas bewezen waren de bemoeienissen van Prins Bernhard.(doc 1) 2). De laatste Nederlandse militairen moesten Indonesië verlaten. De Gemeenschappelijke Mijnbouw Maatschappij Billiton (GMB) trad in liquidatie waardoor Billiton, nazi Nederland en de koninklijke familie een financiële catastrofe tegemoet gingen. 

Twee maanden na de dood van Hitler (vermoord??) kwam Nederland, nu inclusief het nazi regime (beleid) in Nederlandse handen en werd vanwege de Grondwetswijziging art 60 later 120, 


-“De rechter treedt niet in beoordeling van de grondwettigheid van overeenkomsten”.

die door toedoen van de vader van Piet Hein Donner tot stand is gekomen, 

voor Vice-President Louis Joseph Maria Beel (KVP) en Voorzitter Koningin Juliana van de Raad van State de weg vrijgemaakt om positief advies uit te brengen waarop het kabinet De Quay  ((KVP, CHU, ARP (thans: CDA) en VVD)) op 21 april 1962 de Bestrijdingsmiddelenwet van kracht heeft verklaard die geen rekening houdt met:

- de nadelige gevolgen van deze bestrijdingsmiddelen gedurende de gebruiksfase en in de afvalfase;

- en waarbij de niet werkzame chemische stoffen, zijnde onbekende andere zeer giftige, giftige, bijtende of schadelijke stof(fen) niet op het etiket behoeven worden vermeld:

in zeer ernstige mate in strijd met de artikelen 1, 21 en 22 van de Grondwet, wat niet meer door een rechter mag worden beoordeeld ( bewijs 1bewijs 2bewijs 3bewijs 4 ).

Als wettelijk bewijs daarvoor vindt u de volgende stukken bijgevoegd (zie productie 1) waardoor de meest toxische chemische afval van betreffende chemie-farmaceutische kartels zoals "zeer giftige, giftige, bijtende of schadelijke stof(fen)" niet op het etiket behoeven worden vermeld. En dus onopgemerkt tegen hoge winsten aan bestrijdingsmiddelen worden toegevoegd en vervolgens globaal worden verspreid om betreffende agenda te kunnen financieren (video) wat volledig uit de hand is gelopen en waarvan de leidende evenals de financiële kracht kwam van de Rothschild‘s.Tijdens de oorlog werd Ludwig Erhard gefinancierd door I.G. Farben. Na de oorlog benoemde Adenauer hem tot minister van Economische Zaken. In 1963 volgde Erhard hem zelfs op als bondskanselier.

Officieel is er nu vrede en stabiliteit in Europa. Duitsland is een democratie, waar weer een joodse gemeenschap woonachtig is. Het is echter niets meer dan uiterlijke schijn.
“Over 50 jaar denkt niemand nog aan natiestaten,” zei minister van propaganda in nazi-Duitsland Joseph Goebbels eens. De natiestaat bestaat nog wel, maar het streven richting een Europese federale staat is onlosmakelijk verbonden met de plannen van de SS en de Duitse industriëlen om een Vierde Rijk, een economisch in plaats van een militair imperium, op te bouwen.

De grootaandeelhouders van Shell / Billiton (waaronder het Koninklijk Huis en de Nederlandse Staat) hebben van deze door de Raad van State en Nederlandse Staat bewust ingebouwde tekortkomingen in de Bestrijdingsmiddelenwet handig gebruik gemaakt om haar hoog problematisch gevaarlijk afval, met daarin zeer hoge concentraties uiterst giftige volledig in water oplosbare kankerverwekkende stoffen arseenzuur en chroomtrioxide (chroom VI), als bestrijdingsmiddel duur te kunnen verkopen in plaats van tegen zeer hoge kosten eeuwig duur te laten opslaan, waartoe zij in ieder geval vanaf 1986 wettelijk verplicht waren (bewijs 1bewijs 2bewijs 3bewijs 4bewijs 5).

Achteraf is men erachter gekomen dat deze met de hulp van André Donner ingebouwde tekortkomingen in de Bestrijdingsmiddelenwet zal leiden tot niet meer te betalen schadeclaims richting Shell / Billiton (en daarmee richting het Koninklijk Huis en de Nederlandse Staat). Dit vanwege het simpele feit dat een “Overeenkomst” of “Verdrag” waarvan de grondwettigheid door toedoen van André Donner niet meer door een rechter mag worden beoordeeld geen “Wet” is, zoals de Bestrijdingsmiddelenwet.  

1963 sloot president John F. Kennedy een overeenkomst met president Soekarno om fondsen te realiseren waardoor de Amerikaanse Schatkist zijn eigen Treasury-dollars bankbiljetten kon drukken, en ondermijnde daarmee het ‘recht’ van de Federal Reserve om Federal-Reserve-dollars bankbiljetten te drukken video

Dit akkoord maakte het mogelijk dat er 50.000 ton goud overgedragen zou worden om deze valuta te steunen. Het probleem was echter dat de binnenlandse valuta van de VS daardoor door goud gedekt was, wat in strijd zou zijn geweest met internationale overeenkomsten die bedoeld waren om de valuta te stabiliseren. Elf dagen na de ondertekening (op 22 november 1963) werd John F. Kennedy op de zelfde wijze als Pim Fortuyn video op klaarlichte dag vermoord door insiders. 

J.F Kennedy waarschuwde in de laatste dagen van zijn leven openlijk voor deze Nazi's

Verschillende Bilderbergleden (zoals George Herbert Walker Bush, Richard Nixon en Gerald Ford) blijken betrokken te zijn bij deze moord. Op het moment dat zijn plaatsvervanger de macht in handen kreeg herriep men onmiddellijk het bevel om over te schakelen op Treasury-dollars. Een ander decreet van Kennedy, om niet langer betrokken te zijn bij de oorlog in het Verre Oosten door de Amerikaanse 'adviseurs' terug te trekken, werd ook onmiddellijk na zijn dood herroepen. De door Kennedy geschorste (Executive Order 11110) , droeg het goud over aan de Federal Reserve. 

In 1967 bleek het rapport van Iron Mountain dat de vermoorde J.F. Kennedy in het geheim heeft laten opstellen echt te bestaan.

1968 Zij broer Robert Kennedy werd op 5 juni 1968 kort na middernacht neergeschoten door de CIA. Het Green Hilton Agreement werd tot 1968 niet uitgevoerd, toen Soekarno werd afgezet en toen de Mondiale Handel het noodzakelijk maakte dat de wereld een Mondiale Valuta zou krijgen.

Mr. F.J.M. (Frank) Houben (vanaf 1 januari 1947 tot 1 januari 1964 Commissaris van de Koningin in Nederlands Limburg), wiens grote gezin tot de vriendenkring van de koninklijke familie behoort, was vanaf 1 januari 1966 kamerheer in buitengewone dienst van Koningin Juliana. De vanuit de familie Houben gevoerde lobby om het koninklijke huis uit de financiële problemen te helpen viel goed bij de nieuwe machthebber. De nieuwe generaal Suharto die doctoraal met de hulp van Bernards CIA vrienden aan de macht kwam in Indonesië belastte de Gemeenschappelijke Mijnbouwmaatschappij Billiton (GMB) in Indonesië in 1968 met de exploratie en exploitatie van onderzeese tindepots nabij Singkep. Suharto zag het Westerse bedrijfsleven als een welkome steunpilaar van zijn regime en probeerde met succes buitenlandse investeerders, waaronder Nederlandse bedrijven, naar Indonesië te lokken. Met de overname door olieconcern Royal Dutch Shell in 1970 eindigde het zelfstandige bestaan van de Billiton Maatschappij. Hoofd Bilderberg Koningin Beatrix (dochter van Bilderberg oprichter Prins Bernhard) van Nederland is aandeelhoudster van Billiton & Schell die vervolgens hun afval kategorie1 kankerverwekkende stoffen (ChroomVI & Arseen) dumpen in o.a. geimprigneerd hout en andere producten met als gevolg dat wereldwijd miljoennen zo niet miljarden mensen zullen sterven aan kanker en andere vergiftiging ziekten zoals u in het onderstaande filmpje duidelijk word.

Nederland gekaapt en misbruikt als paard van Troje.  

Nederland is dan ook gekaapt en misbruikt als paard van Troje binnen Europa om door middel van bewust ingebouwde tekortkomingen in de Nederlandse wetgeving Europese arresten te overtreden en zo globaal alles met hoge winsten te vergiftigen. 

Laten we het eens hebben over het met Nazi collaborerende Philips Concern dat de 
geneesmiddelen fabriek N.V. Roxane te Olst (Nederland) in 1942 overnam. De bestrijdingsmiddelen fabriek verhuisde in 
1955 naar de Ankerweg 
en 
een sloot een ‘overeenkomst’ met de overheid van de Verenigde Staten onder aansturing van president Dwight D. Eisenhower voor de productie en levering van het door Monsanto ontwikkelde bestrijdingsmiddel ‘Agent Orange’ aan het V.S. leger, wat door koningin Juliana is bekrachtigd zonder tussenkomst van een rechter. In 1959 werd de hoofdindustriegroep in Philips-Duphar N.V. veranderd. 
Als zodanig groeide het door en werden er ook nieuwe geneesmiddelen aan het assortiment toegevoegd, waaronder veterinaire vaccins.
 

Enkel in de beginjaren 60 is door Philips Duphar ten behoeve van de Vietnamoorlog maar liefst 2250 ton van het uiterst giftige en kankerverwekkende Agent Orange (tevens bijnaam Prins Bernhard) geproduceerd en geleverd aan het VS leger (zie: http://www.dioxinnz.com/about-exposure-1963.html) wat werd ingezet tijdens de oorlog in Viëtnam in de jaren 60 en 70. waarbij Philips Duphar in 1963 een tragische ramp meemaakte, een oververhitte autoclaaf ontplofte waarbij geheimzinnige stoffen vrijkwamen, die later dioxinen bleken te zijn.

Op grond van deze afgesloten overeenkomst kunnen ook alle andere in Nederland gevestigde chemische bedrijven zoals Dow Chemical in Terneuzen binnen al hun bedrijven elders in de wereld ‘Agent Orange’, ‘Agent Purple’, ‘Agent Blue’, ‘Agent White’ produceren en verkopen om het op mensen te laten uittesten zoals gebeurde in Vietnam, Korea maar ook in Canada gaf de VS de toestemming de chemicaliën uit te testen in Gagetown wat heden in de westerse landen massaal wordt toegepast.
Nederland was (is) dan ook nauw betrokken bij het produceren van pesticides waarin men alle industriële afval kan verwerken en omzetten in bestrijdingsmiddelen om tegen hoge winsten te verkopen.

Mogelijk vanwege hun bestrijdingsmiddelenwet die geen rekening houdt met: 
 
- de nadelige gevolgen van deze bestrijdingsmiddelen gedurende de gebruiksfase en in de afvalfase;
 
- en waarbij de niet werkzame chemische stoffen, zijnde onbekende andere zeer giftige, giftige, bijtende of schadelijke stof(fen) niet op het etiket behoeven worden vermeld:

Agent Orange, het ontbladeringsmiddel dat in de Vietnamoorlog veelvuldig tegen hoge winsten werd ingezet is volgens sommige genaamd naar de oranje band die om de containers zat waarin de Agent Orange was opgeslagen, volgens andere naar de bijnaam (Agent Orange) van S/S-nazi en IG Farben spion Bernhard van Lippe-Biesterfeld zoals u kunt lezen in ons verzoek van 3 oktober 2012 om de Staat der Nederlanden voor het Belgische Grondwettelijk Hof te dagen.

In 1980 wordt Nederland opgeschrikt door het eerste grote gifschandaal. Op de stortplaats in de Volgermeerpolder worden meer dan tienduizend vaten met gif aangetroffen, onder andere werd er Agent Orange aangetroffen.

Dossiers m.b.t. het vanuit vliegtuigen (chemtrails) illegaal en massaal vergiftigen van burgers en flora met uiterst giftige kankerverwekkende chemische stoffen met genocide gevolgen worden door de Procureur des Konings van Gent (België) geseponeerd. Dit heeft kunnen gebeuren omdat administratief de ordners A / B1 / B2 / B3 / C1 / C2 / D aan onderbouwende bewijsstukken zijn verdwenen zodat betreffende Procureur des Konings deze niet heeft kunnen meenemen in zijn beoordeling. Het zijn juist die verdwenen bewijsstukken waarmee onder meer feitelijk is komen vast te staan dat het lozen van giftige, kankerverwekkende chemische stoffen zoals aluminium, antimoon, arseen, barium, cadmium, chroom, koper, ijzer, lood, mangaan, nikkel, zink, pesticide e.a. vanuit vliegtuigen (chemtrails) wettelijk verboden is. 
Dit omdat voorafgaande aan een dergelijke lozing vanuit vliegtuigen via de lucht in het oppervlaktewater een lozingsvergunning en een daaraan verbonden milieuvergunning is vereist. Voor dergelijke lozingen moet ook zuiveringsheffing worden betaald. Alle lidstaten van de Europese-Unie overtreden daarmee het door het Ecologisch Kennis Centrum BV (Ad van Rooij) op 29 september 1999 gewonnen arrest bij het Europese Hof van Justitie in de zaak C231/97 (zesde kamer). Dit heeft tot op heden zonder strafrechtelijke gevolgen kunnen blijven vanwege het administratief zoekraken van bovengenoemde 7 ordners.
Ook de moord van de Nederlandse politicus Pim Fortuyn die op de zelfde wijze als J.F. Kennedy vermoord werd hangt hier rechtstreeks mee samen zoals u kunt lezen in onze gedane stafklacht waaruit onder meer de volgende teksten uit de boeken Alarm… U wordt vergiftigd & Moord namens de Kroon van Ine Veen verdwenen zijn.
Alsnog zullen de 7 administratief verdwenen ordners boven tafel moeten komen waarop de Procureur des Konings van Gent zal moeten beslissen dat onmiddellijk moet worden gestopt met lozingen vanuit de lucht binnen België. Dit omdat elke lidstaat van de Europese-Unie al vanaf 29 september 1999 wettelijk verplicht is uitvoering te geven aan het door het Ecologisch Kennis Centrum BV gewonnen arrest in de zaak C231/97 bij het Europese Hof van Justitie, wat ook bindend is voor lozingen vanuit de NATO. Dit des te meer het hoofdkantoor van de NATO is gelegen op Belgisch grondgebied, wat betekent dat de NATO onmiddellijk moet stoppen met lozingen vanuit de Lucht zoals verwoord in ons verzoekschrift van 20 november 2011 aan de NATO (afgegeven met ontvangstbevestiging). Daaropvolgend ons nadrukkelijk verzoek van 26 juni 2014 aan Anders Fogh Rasmussen, opperbevelhebber van de NATO om te stoppen met sluipmoordende chemische genocide.
Nederland meet dan ook al 13 jaar lang niet meer op arseen en chroom VI in drinkwater. De concentratie is zo hoog dat men het niet wil weten. Al in 1998 heeft de Sociale Databank Nederland bij aangetekende brief van 3 oktober 1998 voormalig verantwoordelijk minister Jan Pronk (PvdA) van VROM daarvan op de hoogte gesteld. Tot op de dag van vandaag is daarop nog steeds geen antwoord ontvangen met talloze kankerdoden als gevolg "NU" en "EXPLOSIEF" in de nabije toekomst.
 
Dumpen van Chemische afval en vergiftigen van de bevolking gebeurd dan ook op diverse manieren Video.
De grootaandeelhouders van Shell/Billiton (waaronder het Koninklijk Huis en de Nederlandse Staat) hebben van deze door de Raad van State en Nederlandse Staat bewust ingebouwde tekortkomingen in de Bestrijdingsmiddelenwet handig gebruik gemaakt om haar hoog problematisch gevaarlijk afval met daarin zeer hoge concentraties uiterst giftige volledig in water oplosbare kankerverwekkende stoffen arseenzuur en chroomtrioxide (chroom VI) als bestrijdingsmiddel duur te kunnen verkopen in plaats van tegen zeer hoge kosten eeuwig duur te laten opslaan, waartoe zij in ieder geval vanaf 1986 wettelijk verplicht waren 4), 5), 6), 7), 8). In 1970 wordt Billiton volledig overgenomen door SHELL. Vanaf 1970 was dit bedrijf volledig in handen van de Koninklijke Shell-groep, die allerlei industrieel belangrijke zware metalen uit het erts vrijmaakte. Dit gold met name voor tin, maar ook voor de metalen lood, cadmium, arseen en zink.

Waarvoor onmiskenbaar de opvolgende Vice-Presidenten (CDA-PvdA) van de Raad van State verantwoordelijk zijn.

- 1959 - 1972, Louis Joseph Maria Beel (KVP)

- 1973 – 1980, Marinus Ruppert (ARP)

- 1980 – 1997, Willem Scholten (CHU en CDA)
 
1997 – heden, Herman Diederik Tjeenk Willink (PvdA), met als voorziene favoriet opvolger minister Piet Hein Donner (CDA) die plots favoriet af is, maar vicevoorzitter vd Raad van State wil worden in de hoop deze GENOCIDE te kunnen blijven afdekken, en daarmee samen met de politieke partijen CDA en PvdA de hoofdverantwoordelijke personen zijn.
 

Zij hebben als hoogste adviseur van de regering op 21 april 1962 positief advies uitgebracht aan de kroon (Ministerraad en HM Koningin als staatshoofd) met miljoenen zo niet miljarden kankerdoden als gevolg.


1971 Met bovengenoemde voorkennis adviseerde op 29 maart 1971 de Staatscommissie Cals-Donner onder leiding van de voormalige premier Jo Cals (KVP) en voormalig minister van justitie (1926 -1933), voormalig raadsheer in de Hoge Raad (1933 – 1944), voormalig President van de Hoge Raad (1946-1961) Jan Donner  (ARP) in opdracht van het Kabinet-De Jong ((KVP, CHU, ARP (thans: CDA) en VVD)) over een mogelijke grondwetsherziening. In Nederland toetst de rechter wetten en verdragen niet aan de Grondwet; dat is hem verboden in artikel 120 van de Grondwet, waardoor Nederland wetteloos is en alle chemische afval wereldwijd kan dumpen.

 

1983 heeft het Kabinet-Lubbers I (CDA-VVD) de algehele grondwetherziening goedgekeurd waarover op 29 maart 1971 de Staatscommissie Cals-Donner (1967-1971) onder leiding van de voormalige premier Jo Cals (KVP) en voormalig Andre Donner ((ARP) als voormalig lid van het Europese Hof van Justitie (Donner stems from a prominent Dutch Reformed family of jurists). (vader van huidig minister Piet Hein Donner van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) in een eindrapport advies had uitgebracht. Het Kabinet Lubbers-I was samengesteld uit onder meer de volgende ministers en staatssecretaris:

Drs. R.F.M. Lubbers (CDA) Minister-President en minister Algemene Zaken (vanaf 31 januari 1995 minister van Staat, lid van de Club van Rome vanaf februari 1996);

- Mr. H. van den Broek (CDA) Minister van Buitenlandse Zaken (vanaf 25 februari 2005 minister van Staat, Schoonvader van Z.H. prins Maurits);

- Mr. F. Korthals Altes (VVD) Minister van Justitie;

- Mr. J.G. Rietkerk (VVD) Minister van Binnenlandse Zaken;

- Drs. W.J. Deetman (CDA) Minister van Onderwijs en Wetenschappen (thans Staatsraad bij de Raad van State);

- Dr. H.O.Ch.R. Ruding (CDA) Minister van Financiën (vanaf maart 2004 voorzitter Raad van Commissarissen BNG (Bank Nederlandse Gemeenten);

- Dr. J. de Ruiter (CDA) Minister van Defensie;

- Dr. P. Winsemius (VVD) Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordeming en Milieubeheer;

- Drs. N. Smit-Kroes (VVD) Minister van Verkeer en Waterstaat (sinds februari 2010 lid en vicevoorzitter van de Europese Commissie belast met de digitale agenda met als rechterhand Prins Constantijn, de jongste zoon van koningin Beatrix, vanwege zijn expertise op het gebied van nieuwe media);

- Ir. G.J.M. Braks (cda) Minister van Landbouw en Visserij;

- Drs. J. de Koning (cda) Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;

- Mr.Drs. L.C. Brinkman (cda) Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur (vanaf 1995 vicevoorzitter VNO/NCW, voorzitter Raad van Commissarissen RABO-Vastgoed Groep);

- Mr.Drs. F. Bolkestein Staatssecretaris Economische Zaken (vanaf 1960 tot 1976 werkzaam voor Shell. In 1999-2004 Europees Commissaris voor de interne markt. Is nu hoogleraar in Leiden.) 
 
De meest belangrijke wijziging was het opnemen van artikel 120 in deze algehele herziene Grondwet, dat luidt 27)

"De rechter treedt niet in de beoordeling van de grondwettigheid van wetten en verdragen".
 
De formulering van deze bepaling komt uit de Grondwet van 1953 (artikel 60), maar werd pas met de Grondwet van 1983 een zelfstandig artikel. De Staat der Nederlanden heeft dit artikel 120 bewust als zelfstandig artikel in de Grondwet opgenomen met de voorkennis en wetenschap dat op 21 april 1962 het kanbinet De Quay ((KVP, CHU, ARP (thans: CDA) en VVD)) op positief advies van de Raad van State met als Voorzitter Koningin Juliana en als Vice-Presdent Louis Joseph Maria Beel (KVP) de Bestrijdingsmiddelenwet van kracht heeft verklaard die geen rekening houdt met: 
 
- de nadelige gevolgen van deze bestrijdingsmiddelen gedurende de gebruiksfase en in de afvalfase;
 
- en waarbij de niet werkzame chemische stoffen, zijnde onbekende andere zeer giftige, giftige, bijtende of schadelijke stof(fen) niet op het etiket behoeven worden vermeld:
 
en dit tot op heden ( 2011) in stand gehouden 16), 17), 18), 19) 
 
Met het opnemen van artikel 120 als zelfstandig artikel in de Grondwet betekent dit dat de rechter de grondwettigheid van wetten en verdragen niet meer mag toetsen aan de overige artikelen in de Grondwet. In de artikelen artikelen 1, 21 en 22 van de Grondwet staat letterlijk het volgende wettelijk voorgeschreven: 
 
Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.
 
De zorg van de overheid is gericht op de bewoonbaarheid van het land en de bescherming en verbetering van het leefmilieu.
 

1. De overheid treft maatregelen ter bevordering van de volksgezondheid.

2. Bevordering van voldoende woongelegenheid is voorwerp van zorg der overheid.

3. Zij schept voorwaarden voor maatschappelijke en culturele ontplooiing en voor vrijetijdsbesteding.
 
Met het opnemen van artikel 120 als zelfstandig artikel in de Grondwet betekent dat de rechter daaraan niet meer mag toetsen. In het vanaf 1983 in de Grondwet opgenomen zelfstandige artikel 120 wordt gesproken over “wetten” en “verdragen”. De definitie van “verdrag” met vreemde Mogendheden heeft de Grondwetscommissie 1950 Commissie- Van Eysinga, in het plenaire verslag van 16 september 1950 als volgt vastgelegd 15) :
 
“Zonder op volledigheid aanspraak te maken, laat de Commissie hier volgen een lijstje van de meest bekende benamingen; Tractaat (treaty, traité), Conventie (convention (Engels en Frans) ), Handvest (Charter, charte, covenant, pacte), Statuut, Akte, Slotakte (final act, acte final), Algemene Akte, (general act, acte general), Accoord, (agreement, accord), Schikking (arrangement Engels en Frans)), Verklaring of declaratie (declaration, declaration), Protocol (protocol, protocole), Proces-verbaal (procés-verbal), Overeenkomst, Brief - of notawisseling, Lettres annexes (covering letters), Modus vivendi, Arbitrage-compromis, Memorandum d’Accord (Memorandum of Understanding), Memorandum.”
 
Dit betekent dat als gevolg van het opnemen van dit zelfstandige artikel 120 in de Grondwet de Staat der Nederlanden, de Nederlandse Provincies, Gemeenten en Waterschappen naar eigen willekeur met bedrijven, bedrijfsverenigingen (waaronder de Vereniging van Houtimpregneerbedrijven in Nederland), stichtingen, (criminele) organisaties en/of natuurlijke personen convenanten kan afsluiten, verklaringen kan tekenen, overeenkomsten kan aangaan, afspraken kan maken (is de definitie van een verdrag) in strijd met alle wetten zonder dat dit door de rechter mag worden beoordeeld of getoetst. Daarmee zijn de Staat der Nederlanden, de Nederlandse Provincies, Gemeenten en Waterschappen samen met de door hen uitgezochte dekmantelbedrijven en/of dekmantelpersonen vanaf 1983 tot op heden een grote in collusie samenwerkende criminele organisatie waartegen de rechter bestuursrechtelijk, civielrechtelijk en strafrechtelijk niet kan optreden. Omdat betrokken ambtenaren handelen vanuit convenanten, verklaringen, overeenkomsten, afspraken e.d. zijn al die ambtenaren strafrechtelijk immuun, hetgeen de Hoge Raad in haar Pikmeerarresten I en II onherroepelijk heeft bevestigd. Daarmee heeft Nederland (met dank aan Kabinet-Lubbers I) al vanaf 1983 een totalitaire oligarchie. Dit geeft tevens een verklaring voor het feit dat na de verkiezingen van 2010 Ruud Lubbers als formateur (was bij Kabinet-Lubbers I ook VVD/CDA) een VVD/CDA  minderheidskabinet heeft weten te vormen, met gedoogsteun van de PVV.
1984: Met het Tweede Kamerstuk van 13 juni 1984 (Tweede Kamer, vergaderjaar 1983-1984, 18100 XI nr. 113) deelde voormalig minister Pieter Winsemius (VVD) van Volkshuisvestiging, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer de Tweede Kamer der Staten-Generaal mede dat hij inzake de oprichting van het bedrijf 'AVR Chemie BV' een intentieverklaring heeft opgesteld en daarover reeds overeenstemming heeft bereikt met de vertegenwoordigers van de tien toekomstige participanten in dat nieuwe bedrijf, zijnde: de Staat der Nederlanden (10 % tevens voorzitter), de gemeente Rotterdam (45%) en acht petrochemische bedrijven (AKZO, DSM, Dupont de Nemours, Hoechst, Hoogovens, Shell, Unilever en Dow Chemical)(samen 45%). De Nederlandse overheid (Staat der Nederlanden en de gemeente Rotterdam) hadden een meerderheidsbelang en daarmee de volledige zeggingsschap over dit nieuwe chemisch afvalverwerkende bedrijf 'AVR Chemie BV’. Daarmee hebben Pieter Wensemius als oprichter (VVD) en de opvolgende ministers Ed Nijpels (VVD), Hans Alders (PvdA), Margreeth de Boer (PvdA), Jan Pronk (PvdA) van VROM weten te bewerkstelligen dat 'AVR Chemie BV'’ en daarmee de acht petrochemische bedrijven (AKZO, DSM, Dupont de Nemours, Hoechst, Hoogovens, Shell, Unilever en Dow Chemical) met de hulp van dekmantelbedrijven (als houtimpregneerbedrijven en loonwerkbedrijven) onder de dekmantel van “duurzaamheid” met grote bedragen aan overheidssubsidie vanaf 1986 alle Nationale, Europese en Internationale wetten, waaronder Europese Richtlijnen, Verordeningen en Verdragen hebben overtreden zonder daarvoor strafrechtelijk te kunnen worden vervolgd.

Voor de gigantische mens- en milieuvernietigende gevolgen daarvan lees het artikel “Artikel “Aan die 13 MIO kilo Arsenicum en die 30 MIO kilo Chroom VI kan het niet gelegen hebbenvan Pamela Hemelrijk van 2 oktober 2003 (voor gehele artikel lees: http://www.sdnl.nl/pamela-14.htm). Dit artikel was het voorwoord van een boek wat Pamela Hemelrijk hierover wilde gaan schrijven. De oorzaak dat Pamela niet tot het schrijven van dat boek kon komen zit hem in de volgende ontwikkelingen: tot 2002 schreef Pamela artikelen en columns voor het Algemeen Dagblad. Nadat twee columns van haar door het AD werden geweigerd plaatste ze haar column “I saw a dead man win a fight” over de moord op Fortuyn en de rol van politiek en media op De Gezonde Roker. Het AD sommeerde haar en Theo van Gogh de column te verwijderen. Daaraan gaf Pemmela Hemelrijk geen gevolg. In 2002 werd ze geschorst, volgens het AD omdat ze bij de uitreiking van de Nieuwspoortprijs voor de beste verkiezingscampagne iemand met een taart wou bekogelen, Hemelrijk sprak dat tegen. Verder zou ze volgens het AD tegen de algemeen manager van Nieuwspoort gevloekt en gescholden hebben toen hij haar vroeg het perscentrum te verlaten.
 
1991 Met deze voorkennis en wetenschap heeft voormalig Minister-President Ruud Lubbers (CDA) bij brief d.d. 29 augustus 1991 (nr. 91M06379) letterlijk het volgende gereageerd aan A.M.L. van Rooij:
“Zeer geachte heer van Rooij; Naar aanleiding van uw brief van 25 augustus jl. deel ik u mede tot geen andere slotsom te komen dan in de brief nr. 91M005605 verwoord. Ik stel er prijs op de correspondentie over het onderwerp, waarover u mij reeds vele malen heeft geschreven, hiermee af te sluiten. Op eventuele volgende brieven zal ik dan ook niet meer reageren.”
 
Hiermee heeft Minister-President Ruud Lubbers (CDA) mijn grondrechten als Nederlands burger afgenomen (voor bewijs lees: http://www.hetechtenieuws.org/2008-09-04.php).

YouTube-video


1992 Op 10 maart 1992 is in Nederland de intentieverklaring uitvoering milieubeleid basismetaalindustrie ondertekend door:
 

- minister J.G.M. Alders namens het ministerie van VROM

- minister dr. J.E. Andriessen namens het ministerie van EZ.

- minister J.R.H. Maij-Weggen namens het ministerie van V en W

- de heer D. Sonneveld namens het Interprovinciaal overleg

- drs. P.Ph. Dordregter namens de Vereniging van Nederlandse Gemeenten

- dr. ir. J. IJff en mr. C. Th. Smit namens de Unie van Waterschappen

- ir. O.H.A. van Royen namens de stichting Basismetaalindustrie en Milieu
 
Bovengenoemde personen hebben hiermee een samenwerkings overeenkomst afgesloten waarin is beslist dat de 220.000 ton jarosiet die Billiton (Budelco/Shell) jaarlijks aan gevaarlijk afval opslaat in het jaar 2000 moet zijn teruggebracht naar 11.000 ton en dat 209.000 ton daarvan moet worden hergebruikt (zie bijlage 1 blz. 14 en 15 overeenkomst). In deze overeenkomst is aan bovengenoemde deelnemers en de deelnemers uit de overleggroep en taakgroepen een geheimhoudingsplicht opgelegd (zie bijlage 3, blz. 2 en 3 overeenkomst). Overeenkomstig die intentieverklaring moest de metaalindustrie (Billiton/Budelco/Shell) van het Kabinet Lubbers III het concentraat aan zware metalen (arseen, chroom VI, koper) uit jarosiet halen waarvoor de industrie (Hickson Garantor) veel belangstelling had. Hickson Garantor Nederland B.V. verwerkt dit concentraat aan zware metalen (feitelijk extreem gevaarlijk afval) in haar bestrijdingsmiddel Superwolmanzout-Co en verkoopt betreffend bestrijdingsmiddel aan o.a. de houtimpregneerbedrijven in Nederland, waaronder mijn buurman Gebr. van Aarle B.V. Voor dit alles hebben de Ministers van VROM en EZ enorme bedragen aan overheidssubsidie (gemeenschapsgeld) uitgegeven en doen dat nog steeds. Het gaat om o.a. enorme hoeveelheden arseen, chroom VI en koper uit jarosiet (zinkafval) die Billiton (Budelco/Shell) wereldwijd via dekmantelbedrijf Hickson Garantor wil gaan verkopen om het vervolgens via de houtimpregneerbedrijven, waaronder mijn buurman Gebr. van Aarle B.V., bij de door minister J.G.M. Alders van VROM opzettelijk onjuist voorgelichte consumenten, in de tuinen te dumpen. 
 
Vanuit de Nederlandse Bilderbergpolitiek wordt dan ook de gehele wereldbevolking vergiftigd (waaronder Azië) onder de dekmantel van “Duurzaamheid”, door ondertekening van het “Rio de Janeiro protocol” in juni 1992 onder voorzitterschap van de Nederlandse milieuminster Hans Alders (PvdA), de ondertekening van het “Kyoto-protocol” DEPOPULATIE onder de dekmantel van Agenda 21, duurzaamheid, innovatie, Co2 reductie, globalisering, vrijheid en democratie van landen en volkeren geld, olie en voedsel stelen om de gehele wereld ten val te brengen. 
In april 1998 onder voorzitterschap van milieuminister Jan Pronk (PvdA) en de ondertekening in Zuid-Afrika tijdens de duurzaamheidsconferentie Johannesburg in september 2002 onder voorzitterschap van milieustaatssecretaris Pieter van Geel (CDA). Op deze mannier wil men een Nieuwe wereld opdringen omdat de burger in deze omstandigheden geen andere keus meer zou hebben!
2000 Brief d.d. 24 februari 2000 (nr. 00M379324) heeft voormalig Minister-President W. Kok hierop letterlijk als volgt gereageerd aan het Ecologisch Kennis Centrum B.V. en aan A.M.L. van Rooij.

 
“Geachte heer van Rooij; U zond naar mijn privé-adres een fax van 71 pagina´s. Ik verzoek u met klem dat niet meer te doen
De fax op mijn huisadres is echt bedoeld voor urgente zaken van groot belang. Uw faxen behoren daar niet toe. Inhoudelijk reageer ik niet meer op uw berichten. Reeds eerder heeft mijn ambtsvoorganger u geschreven dat dezerzijds niet meer zal worden gereageerd op uw post. Dat herhaal ik, en ik voeg daar dus nu ook het dringende verzoek aan toe om niet meer te faxen.

Hiermee heeft Minister-President W. Kok (PvdA) in navolging van zijn ambtsvoorganger drs. R.F.M. Lubbers op 24 februari 2000 niet alleen mijn grondrechten als Nederlands burger afgenomen maar ook de grondrechten van het Ecologisch Kennis Centrum B.V. waarvan A.M.L. van Rooij directeur is afgenomen (voor bewijs lees: http://www.hetechtenieuws.org/2008-09-04.php
 
2001 is door oud-regeringsleiders de Club van Madrid opgericht en bestaat uit 70 voormalige staatshoofden en regeringsleiders van 50 landen. De Club van Madrid heeft als belangrijkste doelstelling het versterken van wereldwijde democratie. De huidige voorzitter van de Club van Madrid is Wim Kok die van 1994 tot 2002 minister-president van Nederland was. De Club van Madrid kent op dit moment onder voorzitterschap van voormalig Minister-President W. Kok o.a de volgende leden: EU partij voorzitters Socialisten en Democraten Poul Nyrup Rasmussen, EU partij voorzitters Liberalen en Democraten en Bilderberger Guy Verhofstadt, voormalig president van de Eu-Commissie, premier van Italië en Bilderberger Romano Prodi voormalig premier van het Verenigd Koninkrijk en Bilderberger Sir John Major voormalig bondskanselier van Duitsland en Bilderberger Helmut Kohl, voormalig premier van Frankrijk en Bilderberger Lionel Jospin, voormalig president van de Sovjet-Unie en Bilderberger Michail Gorbatsjov, voormalig president van de Europese Commissie en Bilderberger Jacques Delors, voormalig president van de Verenigde Staten en Bilderberger Bill Clinton, voormalig premier van Canada en Bilderberger Kim Campbell, voormalig premier van Spanje en Bilderberger José María Aznar, voormalig premier van Peru en voormalig Secretaris-Generaal van de Verenigde Naties Javier Pérez de Cuéllar enz... 
 
Met vorenstaande bewijzen is feitelijk komen vast te staan dat Wim Kok zich al vanaf 1989 (Kabinet-Lubbers III) schuldig heeft gemaakt aan totalitaire oligarchie en zijn voorzitterschap van de Club van Madrid gebruikt om dat wereldwijd geregeld te krijgen. Dat is 100% het tegenovergestelde van van een wereldwijde democratie wat de doelstelling is van de Club van Madrid. Op grond van dit feit kan Wim Kok geen moment langer voorzitter en/of lid blijven van de Club van Madrid. De koningin heeft de leden van Club de Madrid ontvangen op Paleis Huis ten Bosch.
 
Brief uit 2008: Bilderberger voormalig Minister-president Balkenende (CDA)
En nu sluit minister-president Balkenende (CDA) zich hierbij aan. Aandacht voor 't conflict bij de persconferentie van oud-premier Balkenende wat veel duidelijk en zeer helder maak! De politieke partijen KVP, CHU, ARP (thans: CDA) en VVD die bovengenoemde tekortkomingen in de Bestrijdingsmiddelenwet hebben goedgekeurd hebben veroorzaakt dat met behulp van deze ingebouwde tekortkomingen in de Bestrijdingsmiddelenwet de Multinationale ondernemingen als Billiton, Shell, AKZO, Philips, Unilever, Corus (voorheen: Hoogovens), DSM, Dow Chemical, Hoechst, Dupont, Monsanto, elk soort levensgevaarlijk kunnen omzetten tot het product bestrijdingsmiddel met toevoeging van de werkzame stof(fen).

Dit betekent dat met behulp van deze ingebouwde tekortkomingen in de Bestrijdingsmiddelenwet de Multinationale ondernemingen als Billiton, Shell, AKZO, Philips, Unilever, Corus (voorheen: Hoogovens), DSM, Dow Chemical, Hoechst, Dupont, Monsanto, elk soort levensgevaarlijk kunnen omzetten tot het product bestrijdingsmiddel met toevoeging van de werkzame stof(fen). 

In geval van Roundup Evolution  Video is dat 360 g/l glyfosaat, waaruit Monsanto de wereldmacht over genetische manipulatie en daarmee over de ‘met Roundup (onbekende zeer giftige, giftige, bijtende of schadelijke stoffen) vergiftigde’ voeding van de wereldbewoners in handen heeft gekregen.

                                All Of Us Guinea-Pigs Now? (Full Movie)

Nog een mooi voorbeeld van hoe deze giftige stoffen door tekortkomingen in de wetgeving in ons milieu terecht komen is de door Frank Smeets (CD&V) depute Leefmilieu en onderwijs te Limburg (België) en voorzitter Raad van Bestuur Provinciale Hoge School Limburg het proefproject voor bestrijding processierups goedgekeurd heeft op advies vanuit Nederland. Het op deze wijze bestrijden van de processierups met Xantari WG (zie bijlage), Ondanks dat dit wettelijk verboden is binnen Europa vanwege een Europees arrest van 29/09/99 (Richtlijn- 76/464/EEG) Xantari WG bevat de chemische stof Bacillus thuringiensis met als CAS-Nr. 68038-71-1 in een concentratie van 10%. De overige 90% zijn vooralsnog onbekende zeer giftige, giftige, bijtende of schadelijke stof(fen) betreffende product wordt (met subsidie) gestimuleerd door de hogere overheden, zowel de provincie als het Vlaams Gewest ondanks dat het absolut niet in het milieu mag komen en kankerverwekkend is. Xantari WG heeft in België het toelatingsnummer 9067/B en wordt volgens de aan No Cancer Foundation beschikbaar gestelde gegevens al meer dan 10 jaar lang gebruikt als bestrijdingsmiddel voor nagenoeg alle in België geteelde groenten en fruit. Uit navraag is gebleken dat het bestrijdingsmiddel Xentari WG wordt gebruikt op aanraden van de binationale (NL en BE) expertenwerkgroep eikenprocessierupsenbestrijding. In deze werkgroep heeft de Nederlandse GGD-arts Henk Jans voor zowel België als Nederland de medische aspecten beoordeeld en verzorgd.

Het dumpen van industriële afval gebeurd dan ook met leugens en onder valse voorwaarden door tekortkomingen in de wetgeving waarbij men geen rekening houdt met:

-de nadelige gevolgen van deze bestrijdingsmiddelen gedurende de gebruiksfase en in de afvalfase;

-en waarbij de niet werkzame chemische stoffen, zijnde onbekende andere zeer giftige, giftige, bijtende of schadelijke stof(fen) niet op het etiket behoeven worden vermeld:

Het werkelijke leven van de twee broers van de Nederlandse Koning Willem Alexander is altijd zorgvuldig verborgen gehouden. Maar mede dankzij Amerikaanse websites wordt de afschuwelijke werkelijkheid nu toch duidelijk: De gebroeders Constantijn, Friso en zijn vrouw Mabel Wisse Smith zitten tot over hun oren in het militair-industriele complex en werken aan geheime NWO-projecten. De ware aard van de Nederlandse monarchie wordt met de maand duidelijker een voortzetting van Nazi's agenda, voor zichzelf en voor de elite. Niet voor U!
Dit alles is dan ook de reden waarom het Permanent Hof van Internationale Justitie (in 1922 geïnstalleerd in Den-Haag (Nederland), in 1946 ontbonden werd. Waarvoor in de plaats het Internationaal Gerechtshof in 1946 opgericht werd door de Verenigde Naties. Nu in het vanaf 1940 door het Hitler-kabinet gekaapte Nederlands grondgebied alwaar het stealth voortgezette Nazi-Regime oppositie ondemocratisch en illegaal kan uitschakelen en eigen misdaden tegen de menselijkheid, waaronder globale sluipmoordende genocideen andere schendingen van de mensenrechten kunnen afdekken vanuit de daaropvolgende internationale instellingen en tribunalen gelegen in Nazi Nederland. Daar bovenop heeft Nederland als enig Europees land, vanwege artikel 12O in de Grondwet (voorheen: artikel 60 in de Grondwet), een Grondwet waarin alle overige artikelen in de Grondwet geen Grondwettelijke rechtskracht hebben. Als gevolg daarvan is vanaf 1953 in Nederland geen enkele wet rechtsgeldig en ook geen enkel daarop uitgesproken uitspraak, beschikking, vonnis of arrest van een Nederlandse rechter. Ook alle uitgesproken arresten van het Internationaal Strafhof in Den Haag zijn daardoor niet rechtsgeldig omdat die zijn uitgesproken op Nederlands grondgebied.

° The international court of justice CIJ (1946), 
° The Iran-United States Claims Tribunal IUSCT (1981),
° The International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia ICTY  (1993),
° Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons OPCW (1997), 
° Europol Europol (1999),
° Special Court for Sierra Leone SCSL (2002),
° International Criminal Court ICC (2002),
° Special Tribunal for Lebanon  STL (2007)

De Nederlandse prinses Mabel Wisse Smit had een relatie met drugkoning (video) Klaas Bruinsma (video) en kreeg na haar studie een baan bij de Verenigde Naties in New York. Daar specialiseerde ze zich in de Balkan. In 1993 kreeg ze een relatie met Mohammed Sacirbe. Bosnië ambassadeur bij de VN tijdens de oorlog in Joegoslavië. Van juli 2008 tot mei 2012 was zij directeur van The Elders, een club van "wijzen" in 2007 opgericht door Nelson Mandela, waarin verder onder anderen zitting hebben Desmond Tutu (voorzitter) en Kofi Annan (U.N.). In april 2012 vermeldde oud-BVD'er Frits Hoekstra in zijn memoires dat Mabel Martine Wisse Smit in de jaren negentig wel voor de Binnenlandse Veiligheidsdienst (BVD) gewerkt moest hebben en haar toenmalige geliefde Sacirbey bespioneerde waar ze gedurende 6 jaren een relatie mee had. Volgens het NIOD rapport over Srebrenica werden Sacirbey en Wisse Smit door ambtenaren aangewezen als de enige twee personen buiten het Nederlandse politieke en ambtelijke circuit die invloed uitoefenden op het Nederlandse beleid (Nazi) ten aanzien van de Balkan. Dit gebeurde samen met Bilderberglid Willy Claes als Secretaris Generaal van de NATO, (1994-1995) als ook Bilderberglid Bill Clinton als Amerikaanse president (1993-2001) in samenwerking met het vanuit Nederlands grondgebied geruisloos voortgezette Hitler-Kabinet (Nazi regime) en de Bilderberg-conferenties die verantwoordelijk worden geacht voorbereidingen te treffen een conflict uit te lokken in Srebrenica. 

Note: Het navolgende, ongeverifieerde verhaal is als ware gebeurtenissen gepresenteerd.

Gezien de details houden wij er ernstig rekening mee dat dit verhaal de waarheid zou kunnen bevatten.

Deze gegevens zijn bij politie alsmede de MSM aangeboden, doch hier is geen vervolg op gekomen.

Wij zien het onze plicht, de lezer alsmede de rechtelijke macht langs deze weg dringend te verzoeken dit verhaal op de juiste merites te beoordelen. (o.a. op grond van art. 160+161+162 Sv) zie downloads


Wanneer wordt het interessant? Dat is wanneer het vanuit Nederlands grondgebied voortgezette Hitler-kabinet met voorbedachte rade betrokken is bij valse vlag terreur zoals in Srebrenica (Bosnië) waar Nederland een beduidende rol speelde om vervolgens alle schuld in de schoenen van een ander land, in dit geval Servië te schuiven. Mede hierdoor kon de NATO een oorlog tegen Servië beginnen en internationaal verantwoorden. 

Alle elementen zijn er om aan te kunnen nemen dat nu weer iets vergelijkbaars in de Oekraïne plaatsvind waarbij de vliegtuig ramp MALAYSIAN FLIGHT MH-17 vanuit Schiphol in Nederland vertrok, zeker nu we beginnen te ontdekken dat bewijsmateriaal geproduceerd is voordat het ongeval feitelijk heeft plaatsgevonden, Mabel Wisse Smith werkte voor George Soros die zowel in Srebrenica, 9/11 als Oekraïne betrokken is.

De connectie met  9/11, de Bush familie, Bin Laden en de carlyle Group word duidelijk in het onderstaande filmpje.

Het is zo goed als zeker, dat Mabel Wisse Smit midden jaren '90 contact onderhield met de inlichtingendiensten, wellicht van meerdere landen. Er was een oorlog gaande in Europa, het was verreweg het belangrijkste agendapunt voor de EU, de mogelijkheid van westerse (en Russische) interventie was vanaf 1991 aanwezig, Nederland had vanaf 1994 troepen in Bosnië. En dan is de vriendin van Sacirbey - het gezicht van Bosnië in het westen - een Nederlandse. Als ze iets van hun vak verstaan, hebben de Nederlandse inlichtingendiensten met haar gesproken - eerder de militaire inlichtingendienst dan de toenmalige BVD. Overigens is Sacirbey Amerikaanse staatsburger - hij is in de VS opgegroeid - en de Amerikaanse inlichtingendiensten moeten ook een 'dossier-Mabel' hebben.

Hoe zit het met de rol van Micheil Saakasjvili, president van Georgië (2004 tot 2013 met een korte onderbreking in de winter van 2007-2008) In de nacht van 7 op 8 augustus 2008 is Tsinvali belegerd door Georgische troepen (video). Nadat Russische bommenwerpers tegenaanvallen deden zijn er Russische tanks de stad binnengetrokken. Net als in Oekraïne werden de Russen van Zuid-Ossetië"( Tschinvali) gebomberdeerd (video). Saakasjvili studeerde Internationaal recht in Oekraïne en aan het Internationaal Instituut voor de Mensenrechten in Straatsburg. Tijdens een mensenrechtencursus in Frankrijk ontmoette hij zijn latere vrouw, de Nederlandse Sandra Roelofs uit Terneuzen. Het paar vertrok naar New York waar Saakasjvili rechten studeerde aan Columbia University. Vervolgens werkte hij in de VS als advocaat.

Tijdens haar werkzaamheden leerde Mabel de Italiaanse politica Emma Bonino kennen: zij was een tijdlang EU Commissaris, onder andere voor humanitaire hulp. Bonino heeft rond 8 oktober 2003 een steunbetuiging voor Mabel georganiseerd. Tegenover Netwerk verklaarde Bonino, dat ze ook 'invloedrijke Nederlanders' verzocht had, zich voor Mabel in te zetten. Via haar werk kent ze in elk geval Ruud Lubbers en Frits Bolkestein, en waarschijnlijk ook Ed van Thijn (gewezen delegatieleider van de OVSE waarnemers in Bosnië). De Volkskrant drukte de brief af op 9 oktober, en berichtte daarover op de voorpagina, vermoedelijk op aandringen van hoofdredacteur Pieter Broertjes (PvdA). Geholpen heeft het niet, maar de lijst van ondertekenaars geeft een beeld van de wereld van Mabel Wisse Smit, en met liefdadigheid heeft deze niets te maken.

Morton Abramowitz: voormalige VS-ambassadeur in Turkije. Hij was ook een tijdlang onderminister van Buitenlandse Zaken, belast met de inlichtingendiensten. Hij zat in het bestuur van Human Rights Watch - ook grotendeels door George Soros betaald. HRW was de belangrijkste pro-interventie lobby onder Clinton, en had destijds nauwe banden met de overheid en de inlichtingendiensten. Onder Bush heeft de organisatie minder te vertellen.

Aryeh Neier: voormalige directeur van Human Rights Watch, nu voorzitter van het Open Society Institute van George Soros.

Emma Bonino: verrechtste Italiaans ex-kamerlid voor de verrechtste Radi

cale Partij, ex-Europese Commissaris, lid van het Europees Parlement. De laatste jaren vooral bekend van een lobby om Israel tot te laten tot de EU, zie:

Zij leidt samen met Marco Panella de 'Transnationale Radicale Partij": doordat deze geen kandidaten stelt in nationale verkiezingen, heeft het de status van 'niet-gouvernementele organisatie' weten te krijgen. Bij de VN lobbyt de organisatie samen met Human Rights Watch, het OSI, en Freedom House voor de oprichting van een 'groep van democratische staten'. (Deze groep zou onder leiding van de VS staan, en zou feitelijk de VN overnemen).

De verhalen rond de Bilderberggroep gaan ver en daarom focussen we ons op dit éne aspect: gelooft ú dat deze eerst jaren lang verzwegen geheime groepering, waar onder Koningin Beatrix
Balkenende , Rutte, als ook de Amerikaanse president Obama 
in nestelen, van plan zijn 
de bevolking drastisch uit te dunnen waaronder een NUCLEAIRE / HORROR Video waarbij
 het de bedoeling is dat Rusland de schuld van het geweld in de schoenen geschoven krijgt. De kern van het antwoord is dat een aanval op en de nucleaire vernietiging van Rusland (Derde Wereldoorlog) het uiteindelijke doel is achter dit alles. Voordat dit gebeurt moet de Oekraïne eerst etnisch gezuiverd worden van alle pro Russische elementen zodat er een stabiel marionettenregime aan de macht blijft en dat er vervolgens biljoenen zullen worden verdiend met het aanleggen en installeren van allerlei nucleaire bases, niet alleen in de Oekraïne, maar ook in andere NAVO landen.

Zijn de gasreserves een van de reden voor oorlog en het neerhalen van vlucht MH17?

Hoeveel wij geven om het belang van de bevolking in de Oekraïne blijkt duidelijk uit het vorig jaar in het bijzijn van Mark Rutte gesloten contract van Shell voor schaliegasboringen in de Oekraïne, ter waarde van 10 miljard Dollar.

Pikante vraag is of die gasreserves de oorlog in Oost-Oekraïne ook mede hebben ontketend. De meningen daarover lopen uiteen, maar onomstreden is dat aan de afscheiding van het gebied een aantrekkelijke bonus hangt van nog niet-geëxploiteerde bodemschatten waar, hoe kan het ook anders Royal Dutch Shell een belangrijke rol in speelt.

Naar hoge waarschijnlijkheid stopt het hier niet, er wordt ons diverse malen gewezen op een rapport dat naar aanleiding van de eerste bevindingen van het gecrashte vliegtuig MALAYSIAN FLIGHT MH-17 in Oekraïne (Valse vlag?) waar Nederland “toevallig” weer bij betrokken is ter plekke boven water is gekomen. 

Onderzoekers van het eerste uur spreken van een doordringende lijklucht en het totaal ontbreken van bloed. Alsof reeds overleden passagiers zijn “gedraind” van hun bloed. Het bloed was niet gestold maar veel eerder al afgetapt. Men spreekt van tientallen lijken en er wordt direct vanuit gegaan, dat die lijken als “cargo” het toestel zijn binnen gesmokkeld. Ook werden tientallen containers met bloed gevonden, waarbij we ervan uit mogen gaan dat die ook illegaal de cargoruimte zijn binnengesmokkeld. Of te wel het neergehaalde vliegtuig niet het vliegtuig is wat in Oekraïne is gecrasht. 

Het toestel dat in Schiphol is vertrokken volgens een passagier zijn gegevens die hij juist voor vertrek op zijn Facebook plaatste gaat het hier om toestel 9M-MRC en niet het veronderstelde toestel 9M-MRC zoals u kunt vaststellen in het onderstaand filmpje.

Vreemd is dan ook dat dat volgens een Australische krant een 100 tal onderzoekers (waaronder virologen) aan boord van het toestel waren
Door een onderzoeker wordt een link gelegd naar “contaminated blood and corpses”, met andere woorden het lijkt er sterk op dat er sprake is van een illegaal transport van een onbekend virus. De rapporteur kan maar aan één mogelijkheid denken vanwaar dat bloedserum en misschien ook wel die lijken, vandaan is en zijn gekomen: Het Erasmus Medical Center in Rotterdam. Want wie hebben daar niet zo lang geleden het Spaanse Griep virus weer weten te activeren en daarnaast nog vele andere kwalijke experimenten in hun beheer? Dierenarts Ab Osterhaus, zijn chef Ron Fouchier en diens chef Anton van Rossum, een ex-directeur van het Belgische Solvay, waarvan Solvay Pharmaceuticals uit Olst in Nederland het Mexicaanse griep vaccin in 2009 leverde. 

Ook net als bij 9/11 is er een bijzonder incident met paspoorten wat wederom veel vragen doet reizen.  
De veroorzaakte schade met sluipmoordende genocide gevolgen waar alle banken in geïnvesteerd hebben is zo gigantisch groot dat betreffende elite, multinationals en al hun banken dat nooit meer kunnen betalen. Waarvoor het met
geneesmiddelen fabriek N.V. Roxane te Olst (NL) in 1942 overnam
 en 
in 1955 verhuisde naar de Ankerweg waar

 vervolgens de

 
naam van de hoofdindustriegroep in 1959 in Philips-Duphar N.V. veranderde (
Duphar is de afkorting van Dutch Pharmaceuticals). Als zodanig werden er ook nieuwe geneesmiddelen aan het assortiment toegevoegd, waaronder veterinaire vaccins. Ook produceerde men voor 
voor 
Monsanto 
het uiterst giftige en kankerverwekkende Agent Orange (tevens bijnaam Prins Bernhard) dat het Amerikaanse leger inzette tijdens de oorlog in Viëtnam en Korea in de jaren 60 en 70, 

Deze werd in 1980 overgenomen door het Belgische bedrijf Solvay, dat de overstap van bulkchemie naar farmaceutica wilde doen en ging verder onder de naam Solvay-Duphar. Uiteindelijk is de naam Duphar verdwenen en werden de bedrijven te Amsterdam, Weesp, Veenendaal en Olst ondergebracht bij Solvay Pharmaceuticals, de geneesmiddelendivisie van Solvay. In 2007 is Solvay Biologicals opgericht voor de opkomende massavaccinatie met voorbedachte rade, wat een volle dochteronderneming van Solvay Phamaceuticals was.

De Mexicaanse griep werd dan ook in het leven geroepen om de gehele globale bevolking verplicht met schadelijke en onbekende stoffen te injecteren. Het moge dan ook duidelijk zijn dat dodelijke virussen kunstmatig ontwikkeld en verspreid worden zoals bij het farmaceutische bedrijf Baxter International Inc dat in 2009 bij medische distributeurs in maar liefst 18 landen vaccins gemengd met vogelgriepvirusmateriaal leverde. In maart 2009 breekt het in Labo gemanipuleerde Mexicaanse griep uit.

Solvay Pharmaceuticals uit Olst levert vervolgens het Mexicaanse griep vaccin waarbij op 22 juni 2009 video gedurende de piek van betreffende epidemie SOLVAY directeur Karel Van Miert (67) (Eurocommissaris, Bilderberglid en Goldman Sachs adviseur) in onverwachte omstandigheden overleed.
Nederland van waaruit ernstige tekortkoming in de bestrijdingsmiddelenwet hebben geleid tot een nagenoeg algehele vergiftiging van de wereld met de uiterst giftige en kankerverwekkende stoffen arseenzuur, chroomtrioxide, pentachloorfenol, trichloorfenol, PAK's, en dergelijke, wat vanuit Nederland vervolgens globaal kan toegepast worden inclusief vaccinaties.

No Cancer Foundation oprichter Verbeek Erik was hiervan op de hoogte en waarschuwde de bevolking op een conferentie in Zurich (Zwitserland) die internationaal LIVE werd uitgezonden. Dit had als gevolg dat de Oostenrijkse journaliste Jane Burgermeister de klokken kon luiden. Ook Europees erkend safety manager A.M.L. Van Rooij nam zijn verantwoording en waarschuwde de bevolking, met name de werknemers van  Koninklijke Philips waarvoor hij verantwoordelijk was. Mede hierdoor kon de met voorbedachte rade globale massa-injectie met schadelijke en onbekende stoffen niet globaal plaatsvinden wat ons door betreffende elite niet in dank werd afgenomen.

Dit had als gevolg dat de toenmalige Belgische Minister van Buitenlandse Zaken Yves Leterme (CD&V) kort daarna in oktober 2009 in de marge van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties gevraagd werd of hij wilde helpen bij "het stoppen, ja zelfs doden van mensen". Dat zei de politicus aan de Belgische editie van het Franse magazine Paris Match. En wat te denken van een vliegtuigongeluk, enkele dagen, nádat de Poolse minister voor volksgezondheid Ewa Kopacz deze PACE hoorzittingen had bijgewoond, om te getuigen van de gevaren rondom de pandemie-vaccinaties.  In dit bizarre ongeluk vond de halve Poolse regering de dood..  Was dit ongeluk een ´waarschuwing´ aan de Poolse regering om nooit meer een pandemievaccinatiecampagne te weigeren? 
Na de mislukte valse vlag terreur werd Solvay Pharmaceuticals overgenomen door het Amerikaanse farmacieconcern Abbott. Op 21 september 2010 maakte Abbott het voornemen bekend om de gehele onderzoeksafdeling van de vestiging in Weesp te sluiten. Bij deze afdeling worden betreffende vaccins ontwikkeld.

Dat het bij de crash in Oekraïne wederom om een valse vlag gaat is uiterst aannemelijk wat het verleden al diverse malen heeft aangetoond. 

Zie Operatie Northwoods uit 1962 waar westerse generaals aanslagen voorbereiden op hun eigen burgers om vervolgens een ander land de schuld te geven. Te gek voor woorden? Nee hoor. Het staat in detail beschreven in Operation Northwoods. Opgesteld door de Amerikaanse Generaal Lemnitzer en zijn Chiefs of Staff ten tijde van de Koude Oorlog beschrijft het plannen om zelf terroristische aanslagen te plegen om een vals voorwendsel te creëren voor een aanval op Cuba. 

Het document stelt een breed scala aan valse vlag operaties voor zoals het neerschieten van mensen op straat, het zinken van boten met vluchtelingen en het plegen van bomaanslagen. Het meest bizarre plan is een operatie waarbij een chartervliegtuig in de lucht zou worden omgewisseld voor een afstandsbestuurbaar leeg toestel. Deze ‘drone’ zou worden opgeblazen boven Cuba. Natuurlijk zou Cuba beschuldigd worden van het neerhalen van dit ‘burgertoestel’ zodat Lemnitzer en zijn generaals hun oorlog tegen Cuba konden beginnen.

Het strekt nogal ver, maar uitsluiten mogen we het gezien de omstandigheden ook niet, waar diennen dan de meer dan 100 onderzoekers (virologen) aan boord van het toestel voor? De Nederlandse Ab Osterhaus en Ron Fouchier werken onder de directe bescherming van het vanuit Nederlands grondgebied voortgezette Hitler-Kabinet en de daarvoor opgerichte Bilderberg Conferenties. Het is dan ook niet toevallig dat Nederland een uiterst dodelijke variant op het vogelgriep virus ontwikkeld heeft dat zal worden ingezet om alsnog de bevolking uit te dunnen. Daags nadat bekend werd dat virologen Osterhaus en Fouchier de laatste hand hebben gelegd aan hun killer-virus verschijnt er een enorm interview met Fouchier die klaarblijkelijk tot de 100 meest invloedrijke personen behoort van Time maar nauwelijks in onze lage landen bekendheid geniet. Critici bestempelen het onderzoek als krankzinnig en gevaarlijk. Mocht het virus een weg naar de buitenwereld vinden, dan zijn de gevolgen niet te overzien, vrezen zij. Aldus het AD.

Toch wordt deze tekortkoming in de bestrijdingsmiddelenwet niet gerepareerd en worden de gevolgen ervan niet weggenomen. De daaruit voortvloeiende schade zal Nederland en de rest van de wereld op langere termijn economisch nooit meer kunnen opbrengen.

Als dit soort ladingen op Schiphol zomaar aan boord van een vliegtuig kunnen worden gesmokkeld. Wat kan er dan nog meer. De link met het sarin-gas, de radioactieve staven en illegale militaire goederen aan boord van de in Amsterdam neergestorte El AL in 1992 komen hierbij alweer direct bij ons op. De beveiliging op Schiphol wordt uitgevoerd door ITCS, een Israëlische beveiligingsfirma. Dit geeft te denken, want wiens belangen worden op Schiphol gediend door een Israëlische beveiligingsbedrijf? Niet ons belang, maar uiteindelijk dat van Israël en zijn partners...

Vergeet de Northwest Airlines-vlucht 253 niet, een passagiersvlucht tussen Schiphol en Detroit  Metro Airport die op 25 december 2009 doelwit was van een mislukte aanslag door al Cai-da. De “Onderbroek Terrorist” die door de bewaking naar binnen werd geloodst, zonder papieren. 

De terrorist werd in Schiphol (nazi-Nederland) zonder paspoort op het toestel gelaten. Gerelateerde video’s

 waarop de populatiedoelstelling 
video 
te lezen, voor u een belachelijk macaber grapje of staat er ons een politieke ingreep te wachten die reeds in het geheim bezig is. David Rockefeller 
videoBill Gates videoTed Turner video geven depopulatie toe, op podium verteld Bill Gates dat de vaccinaties voor depopulatie zijn video deze elite wanen zich dan ook GODEN video.
CNN Covers Elite's Depopulation Program video, Een recordbedrag voor inenting van de allerarmste kinderen, Miljardair Bill Gates, de Britse regering en anderen hebben samen 4,3 miljard dollar (3 miljard euro) beloofd voor vaccins tegen diarree en longontsteking. 
Na de oorlog werden 24 bestuursleden van I.G. Farben aangeklaagd wegens oorlogsmisdaden. Slechts de helft van hen moest daadwerkelijk de gevangenis in. Na acht jaar stonden ze allemaal weer op vrije voeten.

Er valt op internet nog veel meer te lezen over deze ultrarechtse schuinsmarcheerder! Avonturen met partijen drugs, gestolen kunst, de illegale stay behind organisatie Gladio en dat soort ultrarechts gedoe. Voor de details verwijs ik u naar De Morgenster, een archief van Kleintje Muurkrant, waar een prachtige serie staat over prins Bernhard en zijn kornuiten: Het Schaduwcommando van de Nederlands/Duitse nazi/SS Prins Bernhard van Lippe-Biesterfeld  tevens spion bij IG-Farben en net als de Nederlandse Secretaris Generaal van Justitie (Joris Demmink) betrokken bij kindermisbruik wat als militair wapen globaal wordt ingezet om de meest machtige instituten zoals het jodendom, christendom, islam... geruisloos te liquideren (videoVAN WIJLEN WILLEM OLTMANS HAD DIEPE KENNIS VAN PEDO-NETWERKEN


Deze bestaat uit 6 delen, waarvan ik alleen de koppen zal overnemen.

Eind augustus van dit jaar werd Zwitserland opgeschrikt uit haar Alpendromen door een schandaal van 7.5 op de schaal van Richter. Dino Bellasi, een voormalig accountant van de rond de 130 man tellende Zwitserse geheime dienst bleek in de afgelopen vijf jaar een slordige 12 miljoen gulden achterover te hebben gedrukt via valse declaraties. Na zijn arrestatie verklaarde hij dat het geld voor het grootste gedeelte was gebruikt voor de aankoop van wapens voor een nieuwe super-geheime dienst die niet onder de verantwoordelijkheid van de regering zou vallen. En dat hij had gehandeld op bevel van zijn hoogste chef binnen de reguliere Zwitserse regenjassenorganisatie.

In het vorige Kleintje schilderden wij hoe in het midden van de jaren zeventig de in de gevangenis verblijvende Slobodan Mitric in de greep raakte van een “Gladio”achtig Nederlands netwerk dat onder leiding stond van Hans Teengs Gerritsen, vriend en intimus van prins Bernhard sedert 1930. Zoals wij schreven kreeg de in detentie verblijvende Joegoslavische agent in die periode bezoek van twee wat oudere heren die zich legitimeerden met pasjes van de MID. Zij bleken beiden deel uit te maken van dat prinselijk schaduwcommando. Kleintje Muurkrant vond uit wie die heren waren.

In de twee voorafgaande afleveringen van dit epos hebben wij uiteengezet hoe de voormalige Joegoslavische veiligheidsagent Slobodan Mitric in de jaren zeventig in aanraking kwam met vertegenwoordigers van een geheime organisatie, die wij gemakshalve het prinselijk schaduwcommando hebben genoemd. Zoals vermeld werd Mitric vanaf midden jaren zeventig “gerund” door de als kolonel gekenschetste Hagenaar en ex-conservator van het Leidse Wapenmuseum, Kurt Görlitz. In opdracht van prins Bernhard’s vriend Hans Teengs Gerritsen. In de aanvangsperiode van deze opmerkelijke samenwerking deden zich volgens Mitric twee grote zaken voor: de Menten-affaire en een voor die tijd formidabele drugszaak.

In de jaren zeventig en tachtig stond Slobodan Mitric (alias Karate Bob) te boek als een gevaarlijke crimineel. Het Kleintje onthulde in het eerste deel van dit verhaal dat hij desondanks uiterst aktief was voor een in het geheim opererende groep onder leiding van Hans Teengs Gerritsen. Een vriend door dik en dun van prins Bernhard. Onze poging om een wat duidelijker beeld van deze groep te krijgen, bracht ons terug naar de Menten-affaire en de sinistere rol van voormalig Abwehr-agent Michael graaf Soltikov in het leven van de familie Zur Lippe Biesterfeld.

Slobodan Mitric – alias Karate Bob – knapte in de jaren zeventig en tachtig klussen op voor een geheime groep onder leiding van Hans Teengs Gerritsen. Eén van die klussen had naar eigen zeggen te maken met de zaak Menten, de ander met een grote drugszaak. In de voorafgaande nummers volgden wij het Mentenspoor en stuitten daarbij op het plan 3 F en de Abwehragent Michael graaf Soltikov. In dit nummer keren we terug naar het Schaduwcommando.

Naar eigen zeggen werd Slobodan Mitric, alias Karate Bob, in de tweede helft van de jaren zeventig toen hij tijdens zijn detentie in Scheveningen verbleef door de geheime groep rond Hans Teengs Gerritsen ingezet in een grote heroïnezaak. Die affaire vormde de inleiding tot een langdurig kruisen der degens met “Mooie Tinus” Fens, de toenmalige koning van de Haagse onderwereld. Mitric werd daarbij gerund door “kolonel” Kurt Görlitz en overste b.d. William Küchler.

Tot zover Jan Portein in Kleintje Muurkrant, van 22 oktober 1999 tot 11 februari 2000. 

Een verband met het professioneel vermoorden van een 20 tal getuigen betreffende het Dutroux dossier en Gladio mag dan ook meer dan aannemelijk genomen worden. Laat staan de machtspositie om het Dutroux onderzoek te saboteren en betreffende en andere moorden uit de officiële pers te houden.

Artikel uit een weekblad in mei 2014 over Regina Louf, getuige X1 in de zaak Dutroux. Haar verhoren van destijds staan in het pdf-boek "X-Dossiers, wat de wereld niet mocht weten over de Dutroux affaire".

Op 29 mei 2011 werden per aangetekende schrijven zowel de Vlaamse als Federale ministers uitgenodigd voor het No Cancer Foundation symposium met als eregast Kevin Annett de Canadese Klokkenluider en Mensenrechten activist die in juli 2012 in een federale rechtbank in Canada het proces tegen het Vaticaan, de Verenigde Kerk van Canada, de Canadese koningin Elizabeth, de regering van Harper en de farmaceutische industrie opstartte video. Ondanks we de Vlaamse en Federale overheden al vele jaren willen informeren omtrent huidige globale sluipmoordende massavergiftiging, mogelijk vanwege het gijzelen (afpersen) van verantwoordelijke door middel van corruptie en kindermisbruik reageert er tot op heden niemand met alle gevolgen vandoen.

In de Downloads van het Menu Mensenrechten zijn de documenten te vinden over de afgelopen en lopende processen van het International Common Law Court of Justice (www.ICLCJ.com).

Oproep voor vrijwilligers om opgeleid te worden tot vredesofficieren en sheriffs onder Gewoonterecht.

Vaticaan, Jodendom, Islam maar ook NATO, V.N., W.H.O. etc... hun vertegenwoordigers als ook de daaraan verbonden soevereine staten, en hun interne instituten zoals landelijke en lokale Overheid, Justitie, Politie, etc...  zijn gegijzeld om vervolgen deze kleine maar machtige groep elite hun eeuwen oude zieke droom alsnog te kunnen verwezenlijken. DIT MOET STOPPEN!!!

De Amsterdamse politiechef Pieter-Jaap Aalbersberg wordt het hoofd van de missie in Oekraïne die stoffelijke resten en persoonlijke eigendommen opspoort en terugbrengt naar Nederland. Hij geeft leiding aan de medewerkers van het Landelijke Team Forensische Opsporing (LTFO) en de marechaussees die hen bijstaan. Wie nog twijfelt dat de hele MH17-GAME van A tot Z is ingestoken door NWO die globaal verantwoordelijke gijzelen d.m.v. kindermisbruik moet zich laten onderzoeken AALBERSBERG zit tot over zijn NEK IN DE ZAAK-DEMMINK en leid de missie in Oekraïne. Buiten de goedkeuring van de Nederlandse Tweede en Eerste Kamer der Staten-Generaal om geven Minister President M. Rutte en minister van Buitenlandse Zaken Frans Timmermans van Buitenlandse Zaken groen licht aan Nederlandse politiemensen en marechaussees om in Oekraine straffeloos mensen te vermoorden. Ze genieten daarvoor immuniteit. 


Iedere overheid, officier of ambtenaar die in uitoefening van zijn ambt kennis krijgt van een misdaad of wanbedrijf, is verplicht daarvan dadelijk bericht te geven aan de Procureur des Konings. 

Mede om deze rede heeft No Cancer Foundation (het volk) als doel een brug te bouwen tussen overheden en burgers om alsnog gezamenlijk democratische oplossingen te bieden voor alle partijen. Schendingen van wetten en regelingen dienen direct te worden aangepakt, zodat onrecht, discriminatie en huidige sluip-moordende massa-vergiftiging tegen hoge winsten, dé-populatie "Agenda 21" onder de dekmantel van duurzaamheid en innovatie tot het verleden behoren, en mensenrechten wederom gerespecteerd worden. 

https://sites.google.com/site/nocancerfoundation/eu

Iedere overheid, officier of ambtenaar die in uitoefening van zijn ambt kennis krijgt van een misdaad of wanbedrijf, is verplicht daarvan dadelijk bericht te geven aan de Procureur des Konings. Mede om deze rede heeft No Cancer Foundation (HET VOLK) als doel een brug te bouwen tussen overheden en burgers om alsnog gezamenlijk democratische oplossingen te bieden voor alle partijen. Schendingen van wetten en regelingen dienen direct te worden aangepakt, zodat onrecht, discriminatie en huidige sluip-moordende massa-vergiftiging tegen hoge winsten, dé-populatie "Agenda 21" onder de dekmantel van duurzaamheid en innovatie tot het verleden behoren, en mensenrechten wederom gerespecteerd worden.

  • De Nederlandse Overheid;
  • Belgische Federale Regering;
  • Het Belgische Grondwettelijk Hof;
  • Verenigde Naties (U.N.);
  • Noord-Atlantische Verdragsorganisatie (NATO);
  • Europees Parlement (EP);
  • Europese Commissie; 
  • Europees Hof van Justitie;
  • Internationaal Gerechtshof (ICC);
  • Onze Koningshuizen;
  • Bilderberg Conferenties;
  • en lopende in diverse gerechtsprocedures;

gericht te beslissen dat in overeenstemming met de Belgische Grondwet alsnog uitvoering zal moeten worden gegeven aan het op 25 januari 1944 door koning Leopold III voltooide "Politiek testament" zoals de Grondwet voorziet, waardoor alle wetten en verdragen na WWII gebaseerd op het in Londen illegaal bekomen Benelux verdrag waarop het Verdrag van Rome, Verdrag van Maastricht, Verdrag van Lissabon, etc… als ook het Handvest van de Verenigde Naties en het NAVO verdrag waarbij alle partijen opnieuw hun vertrouwen bevestigden in de doeleinden en beginselen van het Handvest van de Verenigde Naties en hun wens was om in vrede te leven met alle volkeren en alle regeringen.

en wel op grond van de volgende feiten: Verzoekschrift van 31/01/13 (ontvangstbevestiging), aan de Belgische Federale Overheid met aanvullend verzoekschrift van 19/04/13  (ontvangstbevestiging).