tematika


Az andragógia fogalma, tárgya, területei és részterületei Az andragógia klasszikusainak nézetei a művelődésről, az oktatásról, a képzésről és a tanulásról (Az andragógia fogalma, tárgya. Az andragógia tudománya, tudományterületei és részterületei. Az andragógia helye az oktatási rendszerben. Antropagógia. A permanens nevelés és önművelés. Az andragógiai és a pedagógiai modell különbségei. Az integráló andragógia. A felnőttoktatás, a felnőttképzés, a felnőttnevelés értelmezési lehetőségei. A formális, nem-formális és az informális nevelés és tanulás meghatározása. Andragógiai kutatások és területeik. A felnőttképzés tartalma.)

 

Kötelező irodalom:

 

Durkó Mátyás (1999): Andragógia. A felnőttnevelés és közművelődés új útjai. Magyar Művelődési Intézet, Bp. (Bevezetés 7-10; A felnőttnevelés általános embernevelési megalapozása, 30-49. p. A felnőttnevelés (andragógia) rendszere Magyarországon, 55-62. p Az embernevelés és felnőttnevelés problémái és korszerű megoldásai, 120-125. p.) Elérhetőség: http://mek.oszk.hu/01900/01942/ (Letöltés dátuma: 2011-09-08)

 

Durkó Mátyás – Szabó József (1999): Az ezredforduló kihívása: az integráló andragógia. In Magyar Pedagógia 99. évf. 3. sz. (307-321. p.) Elérhetőség: http://www.magyarpedagogia.hu/document/Durko_MP993.pdf (Letöltés dátuma: 2011-09-08)

 

Csoma Gyula (2006): Pedagógia és andragógia. In Uő: Andragógiai szemelvények. Bevezetés a felnőttképzés tanulmányozásába. Nyitott könyv Kiadó, Bp. (181-196. p.)

 

Ajánlott irodalom:

 

Csoma Gyula (1995): A felnőttoktatás minőségi rendeltetése. In Palcsó Mária (szerk., 2003): Andragógia az ezredfordulón. Szöveggyűjtemény az andragógia tanulmányozásához. Zsigmond Király Főiskola, Bp. és In Új Pedagógai Szemle 1995. 2. sz.

 

Koltai Dénes: A felnőttképzés funkcióváltása. Társadalmi Szemle 1994/7. 74-84. p.

 

Az andragógia funkció- és intézményrendszere. (A felnőttoktatás-és képzés funkciói (pótló, továbbképző, foglalkoztatást segítő és kiegészítő funkciók; társadalmi, szocializációs és egyéni, individualizációs funkciók). A felnőttoktatás-és képzés területei: általános irányú felnőttnevelés, szakirányú andragógia, közéleti-közösségi, állampolgári andragógia, a szociális gondozó munka andragógiája, kriminál-andragógia, katonai andragógia, vallásos, hitbeli andragógia) A felnőttoktatás- és képzés intézménytípusai; az iskolarendszerű felnőttoktatás és iskolarendszeren kívüli felnőttképzés és a tanfolyamrendszerű felnőttnevelés. Jellemzők és részvételi arányok. A munkaerő-piaci képzések jellemzői.

 

Kötelező irodalom:

 

Durkó Mátyás (1999): Andragógia. A felnőttnevelés és közművelődés új útjai. Magyar Művelődési Intézet, Bp. (A permanens nevelés felnőttnevelési szakaszainak szocializációs és individualizációs funkciói, 68-96. p.)

 

Koltai Dénes (1994): A felnőttképzés funkcióváltása. In Palcsó Mária (szerk., 2003): Andragógia az ezredfordulón. Szöveggyűjtemény az andragógia tanulmányozásához. Zsigmond Király Főiskola, Bp. (117-133. p.) és In Társadalmi Szemle 1994. 7. sz. és In Koltai Dénes (1996, szerk.): Andragógiai olvasókönyv I. Janus Pannonius Tudományegyetem, Pécs. (50-71. p.)

 

Zachár László (2003): A felnőttképzés rendszere és főbb mutatói. In Palcsó Mária (2003, szerk.): Andragógia az ezredfordulón. Szöveggyűjtemény az andragógia tanulmányozásához. Zsigmond Király Főiskola, Bp.

 

Ajánlott irodalom:

 

Györgyi Zoltán (2004, szerk.): A magyarországi felnőttképzés. Professzorok Háza Felsőoktatási Kutatóintézet. Bp., Elérhetőség: http://www.oktopusz.hu/domain9/files/modules/module15/6823BA5F92EF10C.pdf (Letöltés dátuma: 2010-12-09)

 

Kiss Ibolya (2005): Kutatás a felnőttoktatás és képzés hazai cél és feladatrendszerének változásáról a korszerű piacgazdaság, illetve a tanuló társadalom   fejlődésének tükrében. NFI, Bp. (Különösen, III. A felnőttképzésben való részvételi arányok 17-24. p.; IV. Az iskolarendszerű képzésben való részvétel jellemzői; 25-38. p.; V. Az iskolarendszeren kívüli képzésben való részvétel jellemzői 39-74. p.; VI. A munkaerőpiaci képzések 75-96. p.)

           

A felnőttképzés jogi szabályozása. A felnőttképzési törvény. A felnőttképzés törvényi (jogi) szabályozása, a szabályozás hierarchiája, a felnőttoktatást- és képzést szabályozó törvények. Felnőttképzési és tanulmányi szerződés. A felnőttoktatás- és képzés irányítási rendszere (NSZFI, ÁFSZ, Foglalkoztatási Szolgálat, Regionális Munkaügyi Központok, Regionális Munkaerőfejlesztő és Képző Központok). A felnőttképzést végző intézmények nyilvántartása és az akkreditációs folyamat. Felmérések a hazai akkreditált felnőttképzési szervetek működéséről, valamint az akkreditált programok helyzetéről: országos, regionális és képzési kínálatok szerinti elemzések.)

 

Kötelező törvény:

 

2001. CI. tv. a Felnőttképzésről Elérhetőség: http://1000ev.hu/index.php?a=3&param=10042 (Letöltés dátuma: 2010-09-16 )

 

Ajánlott irodalom:

 

Koltai Dénes (2005a): Felmérés a hazai akkreditált felnőttképzési szervezetek működéséről. NFI, Bp. (I., II. III5-28. p.; III.2. 29-96. p.; IV. 97-114. p) Elérhetőség: https://www.nive.hu/index_sec.php

 

Koltai Dénes (2005b): Felmérés a hazai felnőttképzési szervezetek akkreditált programjainak helyzetéről. NFI, Bp. (I., II., III., 5-16. p., III./2. 17-59. p.; III./4. 60-103. p.) Elérhetőség: https://www.nive.hu/index_sec.php

 

 

 A felnőttkor, a felnőttség kritériumai A felnőttkori tanulás sajátosságai. A felnőtt tanuló jellemzői. Akadályok, nehézségek és sikerek. Az eredményességet befolyásoló tényezők.

 

Kötelező irodalom:

 

Bajusz Klára (é.n): A felnőttkori tanulás motivációi. Felnőttkori tanulási képességek. In Új Pedagógiai Szemle Elérhetőség: http://www.oki.hu/oldal.php?tipus=cikk&kod=esely-bajusz-felnottkori (Letöltés dátuma: 2011-08-05)

 

Kerülő Judit (2006): A felnőttek tanulási motivációi. In Juhász Erika (2008, szerk.): Andragógia és közművelődés. A 2006. szeptember 26-27-ei Durkó Mátyás Konferencia és Jubileumi Szakmai Találkozó Konferenciakötete. / Felnőttnevelés, művelődés Acta Andragogiae et Culturae sorozat 21. sz. Debreceni Egyetem, Debrecen. VAGY Kerülő Judit (é.n): A felnőttek tanulási motívumai. Elérhetőség: http://www.epa.oszk.hu/01300/01306/00038/kerulo_judit.htm (Letöltés dátuma: 2011-08-06)

 

Török Balázs (2006b): Felnőttkori tanulás – célok és akadályok. In Educatio. 2. sz. (333-347. p.) Elérhetőség: www.hier.iif.hu/hu/letoltes.php?fid=tartalomsor/827 (Letöltés dátuma: 2011-08-06)

 

Ajánlott irodalom:

 

 1. Györgyi Zoltán (2003): Tanulás felnőttkorban. Felsőoktatási Kutatóintézet /Kutatás Közben / Elérhetőség: http://www.edu-online.eu/hu/kutatas_kozben.php (Letöltés dátuma: 2010-12-10)

 

 1. Györgyi Zoltán (2004): Tanul-e a magyar társadalom? In Új Pedagógiai Szemle. Elérhetőség: http://www.oki.hu/oldal.php?tipus=cikk&kod=gyula2003-13-Gyorgyi-tanul (Letöltés dátuma: 2010-12-10)
 2. Harangi Andor (2002): Motiváció a felnőttek tanulásában. In Benedek András – Csoma Gyula – Harangi László (szerk.): Felnőttoktatási-és képzési lexikon. Magyar Pedagógiai Társaság – OKI Kiadó – Szaktudás Kiadó Ház, Budapest. (363-364. p.)

 

Az iskolarendszerű felnőttoktatás. A formális képzés szerepe, célja a szakmai életútban.

 

Kötelező irodalom:

 

Mayer József: Az iskolarendszerű felnőttoktatásról 2000-ben. Új Pedagógiai Szemle, 2000/11. 13-23. Elérhetőség: http://www.ofi.hu/tudastar/iskolarendszeru (Letöltés dátuma: 2011-09-21)

 

Kozma Tamás: Negyedik fokozat? In Info-Társadalomtudomány 2000/ 49. 61-74.

 

Ajánlott irodalom:

 

Bajusz Klára: Az iskolarendszerű felnőttoktatás.

 

 

Felnőttek a felsőoktatásban. A nem tradicionális hallgatók és jellemzőik. A statisztikák és a szakirodalom tanulságai. Nemzetközi és hazai tapasztalatok. „Nem-szokványos” hallgatók és/vagy felnőtt hallgatók?

 

Kötelező irodalom:

 

Maróti Andor 2002. Hatékonyabbá tehető-e a levelezős oktatás? In: „A tanári mesterség gyakorlata. Tanárképzés és tudomány”. Budapest, Nemzeti Tankönyvkiadó – ELTE Tanárképző Főiskolai Kar. Elérhetőség: http://epa.oszk.hu/01200/01251/00001/pdf/fsz_2007_01_006.pdf Letöltés dátuma: 2011-08-21)

 

Forray R. Katalin – Kozma Tamás 2009. Felnőttek a felsőoktatásban. In: Zrinszky László (szerk.): A megújuló felnőttképzés. Tanulmányok a neveléstudományok köréből. Budapest, Gondolat. Elérhetőség: http://www.forrayrkatalin.hu/doski/felnott_hallgatok.pdf (Letöltés dátuma: 2011-09-21)

 

Kóródi Márta (2006): Nem nappali tagozatos képzések a Debreceni Egyetemen. In Educatio 4. sz.

Változó egyetem. (818-828. p.) Elérhetőség: http://www.edu-online.eu/hu/educatio_reszletes.php?id=63 (Letöltés dátuma: 2010-11-27)

 

Ajánlott irodalom:

 

Balázsovits Mónika – Kalocsainé Sánta Hajnalka (2006): Képzési igények a Pécsi Tudományegyetem levelező tagozatos hallgatói körében. In Educatio 4. sz. Változó egyetem. (828-836. p.) Elérhetőség: http://www.edu-online.eu/hu/educatio_reszletes.php?id=63 (Letöltés dátuma: 2010-11-27)

 

Balázsovits Mónika (2009): Felnőttek a felsőoktatásban. In Forray R Katalin – Juhász Erika (2009, szerk.): Non-formális – informális – autonóm tanulás. Debrecen, Debreceni Egyetem. (146-152. p.)

 

Forray R Katalin – Kozma Tamás (2009): Felnőttek a felsőoktatásban In Bíró Zsuzsanna Hanna (2011, szerk.): Az iskola térben, időben. Bp., Új Mandátum Kiadó. (220-235. p.)

 

Forray R Katalin (2008): Lakossági-társadalmi igények a felnőttek felsőfokú tovább tanulásában. Bp. Elérhetőség: http://real.mtak.hu/1754/1/47335_ZJ1.pdf (Letöltés dátuma: 2010-12-05)

 

Kovács Ilma (1998): Kutatások a felsőfokú felnőttoktatás területén 1970-1980 között. In Maróti Andor – Rubovszky Kálmán – Sári Mihály (szerk.): A magyar felnőttoktatás története konferencia dokumentumai. Magyar Művelődési Intézet – Debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Művelődéstudományi és Felnőttnevelési Tanszéke – Jászberényi Tanítóképző Főiskola Közművelődési és Felnőttnevelési Tanszék – Német Népfőiskolai Szövetség Nemzetközi Együttműködés Intézete. Bp. (197-199. p.)

 

Maróti Andor (2000): Hatékonyabbá tehető –e a levelező oktatás? In Felnőttképzési Szemle. 1. évf. 1. sz. Elérhetőség: http://epa.oszk.hu/01200/01251/00001/pdf/fsz_2007_01_006.pdf (Letöltés dátuma: 2010-12-09)

 

Nagy Éva (2006): Társadalmi igények a felnőttek felsőfokú továbbtanulásában. In Educatio 4. sz. Változó egyetem. (836-842. p.) Elérhetőség: http://www.edu-online.eu/hu/educatio_reszletes.php?id=63 (Letöltés dátuma: 2010-11-27).

 

Szabó Edit (2009): Felnőttek a felsőoktatásban. A Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar három szervezeti egységében tanuló levelezős hallgatók motivációjának, véleményének, tanulási szokásainak felmérése. Debrecen, Debreceni Egyetem. Andragógia és Művelődéstudományok Tanszék. Kézirat.

 

Szemerszki Marianna (2004): Új lehetőségek a felsőoktatásban. In Educatio. 4. sz. (55-66. p.) Elérhetőség: www.edu-online.eu/hu/letoltes.php?fid=tartalomsor/931 (Letöltés dátuma: 2011-01-02)

 

Vargáné Engler Ágnes (2010): Kisgyermeket nevelő hallgatók felsőfokú tanulmányi beruházásának és hozamainak nevelésszociológia vizsgálata. Debreceni Egyetem, Debrecen. Ph.D. értekezés. Kézirat. Elérhetőség: www.deenk.unideb.hu  (Letöltés dátuma: 2011-01-02).

 

Veres Pál (2005): A felnőttképzés helyzete és fejlesztése a felsőoktatásban. Elérhetőség: https://www.nive.hu/tudastar/12_veres.htm (Letöltés dátuma: 2010-12-09)

 

 

Az iskolarendszeren kívüli felnőttképzés jellemzői. A szakmai képzések rendszere és az Országos Képzési Jegyzék

 

Kötelező irodalom:

 

 1. Benedek András (2001, szerk.): Szakképzés az ezredfordulón. Budapest, Oktatási Minisztérium. (Különösen, A szakképzés helyzete Magyarországon (1998-2001) (11-28. p.); Rendszerváltás és szakképzés. Egy évtized: koncepció és valóság. (43-62. p.)

 

 1. Farkas Éva (2007): Rendszerváltás a szakképzésben. A szakképzés szerkezeti, tartalmi átalakulása Magyarországon 1989 után, különös tekintettel az iskolarendszerű szakképzés reformjának jellemzőire a képzést végző intézmények aspektusából. Ph.D értekezés. [Különösen, III. 2. A szakképzés szerkezeti és tartalmi változásai hazánkban (38-55. p.); IV. 1. A szakképzés jogi szabályozása (57-58. p.) V. 1. A szakképzés-fejlesztés folyamata 95-100. p.); V. 2. A szakképzés-fejlesztés eredményei: modularizáció és kompetencia alapú képzés (100-108. p.) V. 3. Szakma vs. kompetencia (108-110. p.) és V. 4. A kompetencia fogalom és értelmezése az új szakképzési tartalmak kialakításában (111-120. p.) ] Elérhetőség: http://ganymedes.lib.unideb.hu:8080/dea/bitstream/2437/85757/5/ertekezes.pdf

(Letöltés ideje: 2010. 04. 22.)

 

Ajánlott irodalom:

 

 1. Benedek András (2001, szerk.): Szakképzés az ezredfordulón. Budapest, Oktatási Minisztérium. (Különösen, A szakképzés helyzete Magyarországon (1998-2001) (11-28. p.); Rendszerváltás és szakképzés. Egy évtized: koncepció és valóság. (43-62. p.)

 

 1. Benedek András (2003): Átalakuló szakképzés. Budapest, Okker kiadó.

 

 1. Bernáth Lászlóné (2006): Az új OKJ-szabályokról. In Szakoktatás (56. évf.) 7. sz. (5-11. p.)

 

 1. Borsi Árpád (2008): Bemeneti kompetenciák mérése az új OKJ szerint. In Felnőttképzés, 6. évf. 1. sz. (54-55. p.)

 

 1. Erdei Gábor - Tőzsér Zoltán (2010): Az OKJ vizsgarendszerének változása: egy országos kutatás tanulságai.  In Kozma Tamás – Ceglédi Tímea (szerk.): Régió és oktatás: A Partium esete. Régió és oktatás sorozat 7. k. CHERD, Debrecen. (283- 291. p.) Elérhetőség: http://cherd.unideb.hu/dok/kiadvany/Regio_es_oktatas_VII_cimlapokkal_nyomdakesz.pdf (Letöltés dátuma: 2011-09-08)

 

 1. Farkas Éva (2007): Rendszerváltás a szakképzésben. A szakképzés szerkezeti, tartalmi átalakulása Magyarországon 1989 után, különös tekintettel az iskolarendszerű szakképzés reformjának jellemzőire a képzést végző intézmények aspektusából. Ph.D értekezés. [Különösen, III. 2. A szakképzés szerkezeti és tartalmi változásai hazánkban (38-55. p.); IV. 1. A szakképzés jogi szabályozása (57-58. p.) V. 1. A szakképzés-fejlesztés folyamata 95-100.p.); V. 2. A szakképzés-fejlesztés eredményei: modularizáció és kompetencia alapú képzés (100-108. p.) V. 3. Szakma vs. kompetencia (108-110. p.) és V. 4. A kompetencia fogalom és értelmezése az új szakképzési tartalmak kialakításában (111-120. p.) ] Elérhetőség: http://ganymedes.lib.unideb.hu:8080/dea/bitstream/2437/85757/5/ertekezes.pdf

(Letöltés ideje: 2010. 04. 22.)

 

 1. Farkas Éva (2009a): A szakképzés szerkezeti, tartalmi jellemzői. In Henczi Lajos (2009, szerk.): Felnőttoktató. A felnőttek tanításának-tanulásának elmélete és gyakorlata. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. (164-186. p.)

 

 1. Farkas Éva (2009b): A vizsgáztatás tartalmi és módszertani kérdései. In Henczi Lajos (2009, szerk): Felnőttoktató. A felnőttek tanításának-tanulásának elmélete és gyakorlata. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, (186-197. p.)

 

 1. Forray R. Katalin (2004): A szakképzési rendszer szerkezeti és tartalmi átalakulása (1990-2000) Kutatás közben. Oktatáskutató Intézet, Budapest,

 

 1. Gyülingné Schindler Rózsa (2007): Szakmai- és vizsgakövetelmények - vizsgáztatás az új OKJ alapján. In Szakképzési szemle, (23. évf.) 2. sz. (186-212.p.)

 

 1. Henczi Lajos (2007, szerk.): Kézikönyv a szakmai vizsgák szervezéséhez. MKIK-NSZFI. Budapest. (Különösen: A szakmai vizsgarendszer kialakulása (12-60. p.) A jogi szabályozás (61-83. p.) c. fejezetek.) Elérhetőség http://www.isziir.hu/docs/MKIK_NSZFI_kezikonyv_%28egesz_abrakkal%29.pdf (Letöltés dátuma: 2010. 04. 22.)

 

 1. Horváth Mihály (2002): Országos Képzési Jegyzék. In: Benedek András –Csoma Gyula – Harangi László (2002) (szerk.): Felnőttoktatási- és képzési lexikon. Budapest, Nemzeti Tankönyvkiadó.(427. p.)

 

 1. Kozma Tamás (2006): A szakképzés átalakulása. In Az összehasonlító neveléstudomány alapjai. Új Mandátum Könyvkiadó, Budapest (90-107.p.)

 

 1. Lukács Endréné – Modláné Görgényi Ildikó (2008): Az új rendszerű vizsgáztatás módszertani kérdései. In Nagy László (2008, et al.): A szakképzés rendszere, Budapest, NSZFI, (63-87. p.)

 

 1. Nagy László (2006): A megújult OKJ és ami ebből következik In Felnőttképzés (4. évf.) 4. sz. (26-31. p.)

 

 1. Nagy László (2007): A moduláris szakképzés, a megújult OKJ és ami ebből következik. In Logisztikai híradó, 18. (17.) évf.) 2. sz. 819-22. p.)

 

 1. Nagy László (2008): A megújult Országos képzési jegyzék, és ami ebből következik. In Nagy László (et al): A szakképzés rendszere, Budapest, NSZFI, (15-16. p.)

 

 1. Petrovics Sándor (2008): A kompetencia az új OKJ rendszerében. In Nagy László (et al.): A szakképzés rendszere, Budapest, NSZFI, (103-128. p.)

 

 1. Pintér Beáta (2007): Vizsgadrukk. Az iskolarendszeren kívüli felnőttoktatás vizsgarendszere Magyarországon. Szakdolgozat. Kézirat. DE Andragógia és Művelődéstudományok Tanszéki Könyvtár.

 

 1. Szabóné Berki Éva (2008): A moduláris és kompetencia alapú képzés elvei. In Nagy László (2008, et al): A szakképzés rendszere, Budapest, NSZFI, (129-152. p.)

 

 1. Szép Zsófia (2002): Szakképzés. In Benedek András – Csoma Gyula – Harangi László (2002, szerk.): Felnőttoktatási- és képzési lexikon. Budapest, Nemzeti Tankönyvkiadó.

 

Nem-formális és informális felnőttkori tanulás. A tanulás egyéni útjai. Az autonóm tanulás

 

Kötelező irodalom:

 

Forray R. Katalin – Juhász Erika (2008): Az autonóm tanulás és az oktatás rendszere In Új Pedagógiai Szemle, 3. szám, (62-68. p.) Elérhetőség: http://www.autonomtanulas.hu/Az%20autonom%20tanulas%20az%20oktatas%20rendszereben.pdf (Letöltés dátuma: 2010-11-07)

 

Tót Éva (2005): A munkavégzéshez kapcsolódó informális tanulás jellemzői, az így szerzett tudás feltárásának és hasznosításának lehetőségei. Felsőoktatás Kutató Intézet, Bp. Országos Foglalkoztatási Közalapítvány. Munkaügyi tárgyú kutatások. Elérhetőség: www.edu-online.eu/hu/letoltes.php?fid=kutatas_kozben/308  (Letöltés dátum: 2011-09-21)

 

Tót Éva: Informális tanulás. In Educatio. Elérhetőség: www.hier.iif.hu/hu/letoltes.php?fid=tartalomsor/710 (Letöltés dátuma: 2011-09-21)

 

Ajánlott irodalom:

 

 1. Forray R. Katalin – Juhász Erika (é.n): Tanesetek az autonóm tanulásról – interjúrészletek Elérhetőség: http://www.autonomtanulas.hu/tanesetek.pdf (Letöltés dátuma: 2010-11-07)

 

 1. Márkus Edina – Juhász Erika (2008): Az autonóm tanulás hazai előzményeiből – Az önnevelés, önművelés megjelenése Durkó Mátyás munkáiban In Educatio, II. szám (Elérhetőség: http://www.autonomtanulas.hu/doksi/Markus-Juhasz-Educatio.pdf (Letöltés dátuma: 2010-11-07)

 

 1. Pordány Sarolta: Az informális tanulás értelmezése és mérése. In Feketéné Szakos Éva (szerk.): Fókuszban a felnőttek tanulás. Gödöllő, 2006, Szent István Egyetem Gazdasági-és Társadalomtudományi Kar Tanárképző Intézet, 25–33 p. (Elérhetőség: http://www.autonomtanulas.hu/doksi/inf_%20tan_%20er_.pdf (Letöltés dátuma: 2010-11-07)

 

 1. Pordány Sarolta: Az informális tanulás értelmezése és mérése. In Feketéné Szakos Éva (szerk.): Fókuszban a felnőttek tanulás. Gödöllő, 2006, Szent István Egyetem Gazdasági-és Társadalomtudományi Kar Tanárképző Intézet, 25–33 p.

 

 1. Simándi Szilvia – Juhász Erika (2008): Autonóm tanulás és turizmus összefüggései egy kutatás tükrében In Educatio, 2008/ II. szám. (Elérhetőség: http://www.autonomtanulas.hu/doksi/Juhasz-Simandi-Educatio.pdf (Letöltés dátuma: 2010-11-07)

 

Képzés és tanulás a gazdálkodó szervezetekben (A fogalom és a diszciplináris értelmezések. A munkahelyi képzéstől és a munkahelyi tanulásig: a történeti előzmények. Lehetőségek és korlátok a munkahelyi tanulás kutatása során: a kutatás módszerei és kérdései. Munkahelyi tanulás vs. vállalati képzés. A vállalati képzési politikát meghatározó változók. Képzés és tanulás a kis- és középvállalkozásokban: kis-és középvállalkozások jellemzői, kkv-k szervezeti, és emberi erőforrás gazdálkodási jellemzői, képzési ösztönzők vizsgálata, képzési lehetőségek vizsgálata, a szervezetek által nyújtott lehetőségek vizsgálata. A gazdasági szervezetek saját munkavállalói számára biztosított képzések. Az EUROSTAT felmérései a vállalati képzésekről és a hazai empirikus kutatások eredményei és tanulságai. A vállalaton belüli képzések és az élethosszig tartó tanulással kapcsolatos attitűdök vizsgálata (A Marketing Centrum kutatása). A kutatási feladat és a vállalati képzési politika kérdőív megbeszélése és továbbfejlesztése)

 

Kötelező irodalom:

 

Szabó Katalin (2008): Tanulás a munkahelyeken és a munkahelyekért. In Educatio 2008/2. sz. Informális tanulás. Elérhetőség: www.hier.iif.hu/hu/letoltes.php?fid=tartalomsor/713 (Letöltés dátuma: 2011-09-21)

 

Ajánlott irodalom:

 

1. Barizsné Hadházi Edit – Polónyi István (szerk.) (2004): Felnőttképzés, vállalati képzés. Debrecen, Debreceni Egyetem – Közgazdaságtudományi Kar.

 

2. Barizsné Hadházi Edit (2009): Vállalati oktatáspolitikák. DE Közgazdaság-tudományi Kar Doktori Iskola. Versenyképesség, globalizáció és regionalitás c. doktori program. Elérhetőség: http://www.econ.unideb.hu/rendezvenyek/programsorozatok/tanszeki_estek/44_hazai_vallalat_oktataspolitikaja.pdf (leolvasva: 2009.09.07.)

 

3. Berde Csaba (2006, szerk.): Kis- és középvállalkozások tulajdonosai és alkalmazottai képzésének fejlesztésére indított (pályázati) programok, és képzési szolgáltatások elemzése, költségszámításokkal alátámasztott javaslat az igényeikhez, feltételekhez igazodó információs és támogatási rendszerre, együttműködési projektekre és hálózatokra. NFI, Bp. III. 5- 38.; IV. 39-46)

 

4. Berde Csaba (2006, szerk.): Kis- és középvállalkozások tulajdonosai és alkalmazottai képzésének fejlesztésére indított (pályázati) programok, és képzési szolgáltatások elemzése, költségszámításokkal alátámasztott javaslat az igényeikhez, feltételekhez igazodó információs és támogatási rendszerre, együttműködési projektekre és hálózatokra. NFI, Bp V. 47-58.; VI. 59-64., IX. 83-89.

 

5. Bruck Gábor et al (2006): A vállalaton belüli képzésekkel és az élethosszig tartó tanulással kapcsolatos attitűdök vizsgálata. In Lada L. (szerk.): Közvélemény-kutatások az életen át tartó tanulásról. NFI, Bp. (53-92. p.)

 

6. Erdei Gábor (2007a): A munkahelyi tanulás és képzés sajátosságai a magyarországi dél-alföldi, a nyugat dunántúli, és az észak-alföldi régiók kutatási eredményeinek összehasonlító elemzése alapján Elérhetőség:http://www.dpu.dk/everest/Publications//subsites/asem/20090707134644/currentversion/erdei.pdf(leolvasva: 2009. 09. 22.)

 

7. Erdei Gábor (2007b): A vállalatok szerepe a felnőttkori tanulásba, az Észak-alföldi Régióban. Doktori (PhD) értekezés.(DE BTK). Kézirat. Debrecen. Elérhetőség: http://mek.niif.hu/06400/06495/06495.pdf (leolvasva 2009. 09. 07.)

 

8. KSH (2004): Az élethosszig tartó tanulás. Elérhetőség: 2004http://portal.ksh.hu/pls/ksh/docs/hun/xftp/idoszaki/pdf/lifelong_learning.pdf (Leolvasva: 2009.09.25.)

 

Az élethosszig tartó tanulás. Fogalma, jelentőssége, megvalósulása. Célok és eredmények az Európai Unióban. (Az LLL koncepció történeti gyökerei és a fogalom jelentésmódosulásának trendjei. Az LLL megvalósulásának helyzete az EU-ban és hazánkban. LLL, közvélemény-kutatás a munkanélküliek, a Foglalkoztatási Szolgálat és a lakosság körében (Magyar Művelődési Intézet kutatása). Az LLL lakossági csoportok megkérdezése alapján (Felsőoktatás Kutató Intézet kutatása).

 

Kötelező irodalom:

 

Zrinszky László 2002. A tudás mint andragógiai probléma (tanulás az egész életen át). Magyar Pedagógia 2002/ 2. 131–144. p.

 

Harangi László (2004): Az élethosszig tartó tanulás minőségi követelményei az európai oktatásban.. Új Pedagógiai Szemle 2004/ 6. 77-82.p.

 

Ajánlott irodalom:

 

Budai Ágnes (2000): Az egész életen át tartó tanulás. In Új Pedagógiai Szemle 2000. 11. sz. Elérhetőség: http://www.oki.hu/oldal.php?tipus=cikk&kod=2000-11-eu-Budai-Egesz (Letöltés dátuma 2010. 04. 24.)

 

Harangi László (2004): Az élethosszig tartó tanulás minőségi követelményei az európai oktatásban. In Új Pedagógiai Szemle, 2004. 6. sz. (77-82.p.) Elérhetőség: http://www.oki.hu/oldal.php?tipus=cikk&kod=2004-06-vt-Harangi-Elethosszig (Letöltés dátuma: 2010.06.07.

 

Maróti Andor (2002): Lehet-e tanulni egy életen át? Utópia vagy reális lehetőség.  In Új Pedagógiai Szemle, 2002. 7-8. sz. (3-17. p.) Elérhetőség: http://www.oki.hu/oldal.php?tipus=cikk&kod=2002-07-ta-Maroti-Lehet (Letöltés dátuma: 2010. 06.07.)

 

Memorandum az élethosszig tartó tanulásról. Az Európai Bizottság munkaanyaga. Elérhetőség: ftp://ftp.oki.hu/eu/memorandum.pdf (Letöltés dátuma: 2010.06.09.)

 

Óhidi Andrea (2006c): Lifelong Learning – az oktatáspolitikai koncepciótól a pedagógiai paradigmáig. In Új Pedagógiai Szemle, 2006. (57. évf.) 11. sz. (89-98. p.) Elérhetőség: http://epa.oszk.hu/00000/00035/00108/2006-11-3l-Ohidy-Lifelong.html (Letöltés dátuma: 2010.06.10.)

 

 

A felnőttképzés speciális célcsoportjai: a hátrányos helyzetű régiók és rétegek. A regionális és kistérségi vizsgálatok


Kötelező irodalom:

 

Halmos Csaba (2005): A felnőttképzésben résztvevők elhelyezkedése, különös tekintettel a hátrányos helyzetű rétegekre, régiókra. NFI, Bp. (Különösen, 6-36. p.) www.nive.hu

 

Halmos Csaba (2005): A felnőttképzésben résztvevők elhelyezkedése, különös tekintettel a hátrányos helyzetű rétegekre, régiókra. NFI, Bp. (Különösen, 37-74. p.) www.nive.hu

 

Őry Mária (2005): Hátrányos helyzetű csoportok helyzete a munkaerőpiacon. NFI, Bp. (6-49. p.) www.nive.hu

 

13-14.) Felnőttképzési kutatások a Partiumban. A „Partium” fogalma, területi-demográfiai jellemzők, a magyar tannyelvű felsőoktatási intézmények. A regionális kutatások jelentősége. Régiók, regionalitás és regionalizmus. A felnőttoktatás- és képzés lehetőségei és korlátai a partiumi régióban. Aktuális kutatások (TERD, LeaRn) a partiumi régióban.

 

Kötelező irodalom:

 

Süli-Zakar István (2010): A Partium régió esélyei a csatlakozás után. In Juhász Erika (szerk.): Harmadfokú képzés, felnőttképzés és regionalizmus. Régió és oktatás V. k. CHERD, Debrecen. (15- 24. p.) Elérhetőség: http://cherd.unideb.hu/dok/kiadvany/Regio_es_OktatasV.pdf (Letöltés dátuma: 2010-11-15)

 

Kozma Tamás (2010): Felsőfokú oktatás és regionális átalakulás. A „Partium” esete. In Ceglédi Tímea - Kozma Tamás (szerk.): Régió és oktatás. A Partium esete. Régió és oktatás VII. k. CHERD 2010. Elérhetőség: http://cherd.unideb.hu/dok/kiadvany/Regio_es_oktatas_VII_cimlapokkal_nyomdakesz.pdf (Letöltés dátuma: 2010-11-15)

 

Teperics Károly (2010): A Partium régió történelmi gyökerei. In Ceglédi Tímea - Kozma Tamás (szerk.): Régió és oktatás. A Partium esete. Régió és oktatás VII. k. CHERD 2010. (161-171.p. ) Elérhetőség: http://cherd.unideb.hu/dok/kiadvany/Regio_es_oktatas_VII_cimlapokkal_nyomdakesz.pdf (Letöltés dátuma: 2010-11-15)

 

Juhász Erika (2010): A felnőttképzés rendszere a Partiumi térségben. 8251-266. p.) In Ceglédi Tímea - Kozma Tamás (szerk.): Régió és oktatás. A Partium esete. Régió és oktatás VII. k. CHERD 2010. (161-171. p.) Elérhetőség: http://cherd.unideb.hu/dok/kiadvany/Regio_es_oktatas_VII_cimlapokkal_nyomdakesz.pdf (Letöltés dátuma: 2010-11-15)

 

1Tanulórégió koncepció A tanuló régió (Learning Region, LeaRn) koncepció értelmezési dimenziói. A tanuló régió multidiszciplináris szemlélete. A tanuló régió kutatása és a kutatás indikátorai. Partiumi tanuló régió: idea vagy mítosz?)


Kötelező irodalom:

Németh Balázs (2006): A tanuló régió szerepe az egész életen át tartó tanulás megvalósításában. In Új Pedagógiai Szemle, 6. sz. Elérhetőség: http://www.oki.hu/oldal.php?tipus=cikk&kod=2006-06-3l-Nemeth-Tanulo (Letöltés dátuma: 2010-07-27.)

Kozma Tamás (2010): Tanulórégiók. In Fenyő Imre – Rébay Magdolna (2010): Felszántatlan területeken. Tanulmányok Brezsnányszky László 65. születésnapjára. Csokonai Könyvkiadó, Debrecen. (203-225. p.) Elérhetőség: http://ni.unideb.hu/learn/doc/tanuloregiok.pdf (Letöltés dátuma: 2011-09-08)

Ajánlott irodalom:

 

Juhász Erika (2010, szerk.): Harmadfokú képzés, felnőttképzés és regionalizmus. CHERD-H, Debrecen. (Különösen, A felnőttképzés aktuális kutatásai, 298 -396. p.) (Elérhetőség: http://cherd.unideb.hu/dok/kiadvany/Regio_es_OktatasV.pdf )

Erdei Gábor – Kozma Tamás – Teperics Károly – Tőzsér Zoltán (2011): Az élethosszig tartó tanulás mérése. Egy határon átnyúló térség esete (Bihar-Bihor). Kézirat.

Kozma Tamás - Ceglédi Tímea (2010, szerk.): Régió és oktatás: A Partium esete. Debrecen, CHERD-H.  (Különösen, Regionális átalakulás és oktatás és Tanuló régiók felé? 159- 322. p.)

A félév zárása, értékelés.

Comments