การใช้โปรแกรมประมวลผลคำประยุกต์

รหัสวิชา  2201-2407      2  คาบต่อสัปดาห์    2   หน่วยกิต

จุดประสงค์รายวิชา

               1.  สามารถประยุกต์ใช้โปรแกรมประมวลผลคำกับงานต่าง ๆ

                2. ตระหนักถึงการใช้โปรแกรมประมวลคำประยุกต์

                3. มีกิจนิสัยและส่งเสริมคุณธรรม จริยะธรรม คำนิยมที่ดีในการใช้คอมพิวเตอร์

 

มาตรฐานรายวิชา

                1. บอกรูปแบบของเอกสารประเภทต่าง ๆ

                2. ประยุกต์ใช้โปรแกรมประมวลผลคำในการผลิตเอกสารประเภทต่าง ๆ

มาตรฐานรายวิชา

                1. บอกรูปแบบของเอกสารประเภทต่าง ๆ

                2. ประยุกต์ใช้โปรแกรมประมวลผลคำในการผลิตเอกสารประเภทต่าง ๆ

 คำอธิบายรายวิชา

                ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับรูปแบบหนังสือราชการ บันทึกข้อความ จดหมายธุรกิจ จดหมายเวียน ปฏิบัติการพิมพ์เอกสารตามรูปแบบ การพิมพ์ตาราง การพิมพ์นามบัตร แผ่นพับ แผ่นโฆษณา ใบวุฒิบัตร การจ่าหน้าซอง บัตรอวยพร แบบฟอร์ม
Showing 10 items
บทที่ชื่อหน่วย
Sort 
 
Sort 
 
บทที่ชื่อหน่วย
02 การปรับแต่งรูปแบบอักษรและข้อความ 
03 หนังสือราชการประเภท ต่าง ๆ  
01 แนะนำการใช้โปรแกรม Microsoft Word 2007 
04 จดหมายธุรกิจ  
05 จดหมายเวียน 
06 การทำตาราง 
07 การทำนามบัตร บัตรอวยพร และแผ่นพับ 
08 การทำแผ่นโฆษณาและใบวุฒิบัตร 
09 การสร้างแบบฟอร์ม 
10 การจัดหน้าเอกสารแบบพิเศษ 
Showing 10 items
Comments