Par projektu

Esiet sirsnīgi sveicināts/-ta mūsu vietnē!

Aicinām Jūs kļūt par projekta dalībnieku/-ci un 
virtuālās enciklopēdijas "Aknīstes novads laiku lokos" līdzautoru/-ri,
ja vien vēlaties apliecināt savu piederību Aknīstes novadam!
Palīdziet ar savu pozitīvo ieguldījumu kultūrvēsturiskā mantojuma
 izzināšanā, popularizēšanā un saglabāšanā,
papildinot to ar saviem materiāliem un atmiņām!

Projekta autores Aija Voitiške un Edīte Pulere
(par sazināšanos skat. sadaļā "Kontakti")

Projekta rezultāti:

Projektam ir paliekoši rezultāti un ideju turpināšanās pēc projekta termiņa beigām: 
1. Virtuālā enciklopēdija „Aknīstes novads laiku lokos” kā kultūrvēsturiskā mantojuma izziņas un popularizēšanas avots pilnveidota un papildināta ar metodiskajiem materiāliem novada vēstures mācīšanai, prezentācijām u.c. materiāliem un fotogrāfijām pa tēmām Aknīstes novada mājas lapā 
http://www.akniste.lv/ 
2. Sagatavota un ievietota virtuālās enciklopēdijas vietnes sadaļā "Kultūra" - Kultūrvēsturiskais mantojums -
https://sites.google.com/site/aknistesnllk/kulturas-pieminekli videofilma 'Aknīstes novads laiku lokos".
3. 25 Aknīstes vidusskolas skolēni piedalījās divās ekspedīcijās kultūrvēsturiskā mantojuma apzināšanā, 40 Aknīstes v-sk. skolēni piedalījās stundā un konkursā par novada kultūrvēsturisko mantojumu. 
4. Projekts un virtuālā enciklopēdija prezentēti masu plašsaziņas līdzekļos un 3 pasākumos. 
5. Virtuālajā enciklopēdijā pa sadaļām sakārtotie un projekta laikā savāktie materiāli un fotogrāfijas tiks izmantoti „Sēlijas kultūras vērtību grāmatas” virtuālajā variantā. 
6. Sagatavota videofilma "Aknīstes novads laiku lokos" un ievietota 
http://www.youtube.com/watch?v=L6Wd2Bn6zos.
7. Projekta autoru ierosināts kopā ar novadpētnieci Ausmu Bērziņu un Gārsenes pamatskolas un kultūras nama darbiniecēm sagatavots 23.jūlijā Gārsenē notika pasākums "Mana tautastērpa stāsts", kurā bija arī projekta prezentācija (Prezentāciju par dziedāšanas tradīcijām Gārsenē skat. https://sites.google.com/site/aknistesnllk/kultura/garsenes-pagasts).
8. „Kultūras mantojuma Gada balva 2013” nominācijā „Kultūras mantojuma popularizēšana”, ko organizē biedrība ICOMOS Latvija sadarbībā ar Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekciju un ar Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstu, projekta autores saņēmušas Atzinības rakstu.
25.07.2013.


Projekta autorēm Atzinības raksts
par Aknīstes novada kultūrvēsturiskā mantojuma popularizēšanu

Biedrība ICOMOS Latvija, sadarbībā ar Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekciju izsludināja pieteikšanos Kultūras mantojuma Gada balvai 2013.


Kultūras mantojuma Gada balvu plānots piešķirt par ieguldījumu Latvijas kultūras mantojuma saglabāšanā laikā no 2011. - 2012. gadam piecās nominācijās:
- Kultūras mantojuma izpēte;
- Kultūras mantojuma popularizēšana;
- Kultūras mantojuma restaurācija;
- Labākais kultūras pieminekļa saimnieks;
- Lielā Gada balva mantojumā.


Pieteikumu par paveikto projektā "Aknīstes novads laiku lokos" nominācijā "Kultūras mantojuma popularizēšana" iesniedza Aknīstes novada pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komiteja.


Kultūras mantojuma Gada balva 2013 tiek piešķirta par veikumu kultūras pieminekļu aizsardzībā laikā no 2011. - 2012.gadam. Kopā tika iesniegti 26 pieteikumi.


/skat.: http://www.mantojums.lv/?lang=lv&cat=576&fulltext_id=6986, http://www.mantojums.lv/?lang=lv&cat=576&fulltext_id=7022 un http://www.mantojums.lv/?lang=lv&cat=576/


08.06.2013.


Projekta „Aknīstes novads laiku lokos” turpinājums
atbalstīts Zemgales Plānošanas reģiona projektu konkursā „Zemgales kultūras programma 2012”, ko finansē Valsts Kultūrkapitāla fonds.
                                                                                                                                                                                08.06.2012.

 Mērķis: Sekmēt Zemgales reģiona kultūrvēsturiskā mantojuma izzināšanu, popularizēšanu un pieejamību skolēniem un citiem interesentiem.

Īstenošanas laikā no 2012. g. 1. jūnija līdz 2013. g. 30. jūnijam plānots:

  1. Pilnveidot un papildināt virtuālo enciklopēdiju „Aknīstes novads laiku lokos” kā kultūrvēsturiskā mantojuma izziņas un popularizēšanas avotu.
  2. Noorganizēt divas ekspedīcijas ar skolēniem kultūrvēsturiskā mantojuma apzināšanā.
  3. Sagatavot videofilmu „Aknīstes novads laiku lokos”. 


Projekta izpildes gaita 01.10.2010. - 31.10.2011.:

1. Virtuālās enciklopēdijas "Aknīstes novads laiku lokos" izveidošana:
- papildināts materiālu krājums par novada kultūrvēsturi – ieskenēti, pārkopēti, pārfotografēti, ievadīti datorā teksti un fotogrāfijas, fotografēti objekti u.c., apzināti dokumenti Latvijas Valsts vēstures arhīvā, saņemts līdzfinansējums no Aknīstes novada domes 34,00 Ls dokumentu kopiju izgatavošanai, kuras nodotas Aknīstes novadpētniecības muzejam, 
- sakārtots apzinātais materiāls pa mapēm un pa sadaļām un apakšsadaļām virtuālajā enciklopēdijā, 
- ievietota virtuālā enciklopēdija Aknīstes novada mājas lapā http://www.akniste.lv, - papildināta virtuālā enciklopēdija ar jauniem materiāliem – tekstiem, foto, prezentācijām, video u.c.

2. Metodiskā materiāla izstrāde tēmas "Novada vēsture" apguvei:
- izstrādāti un papildināti 15 stundu plāni un metodika, 
- izveidotas un papildinātas 15 prezentācijas PowerPoint programmā, 
- sagatavoti izdales materiāli un uzdevumi darbam klasē un mājās un ieteikumi pēc vienkāršotām metodiskām shēmām, kā skolēnam patstāvīgi apgūt mācību vielu, strādājot ar vēsturiskās informācijas avotiem (novadpētniecības materiāliem, literatūru, žurnāliem, laikrakstiem, interneta resursiem, novadnieku atmiņu stāstījumiem u.c.), 
- adaptēta metodiskā materiāla sagatave Aknīstes vidusskolas 6.-12. klasēs, izmantojot modernās tehnoloģijas,
- iesniegts metodiskais materiāls ievietošanai Vēstures skolotāju biedrības mājas lapā http://www.vsb.lv, lai ar mūsu pieredzi var iepazīties un to izmantot savā darbā vēstures skolotāji un novadpētniecības pulciņu vadītāji.

3. Publicitāte par projektu:
- prezentēts izstrādātais metodiskais materiāls un virtuālā enciklopēdija Jēkabpils starpnovadu vēstures skolotāju seminārā, 
- sniegta informācija par projekta uzsākšanu un īstenošanu „Aknīstes novada vēstīs”, mājas lapā http://ww.akniste.lv
- prezentēts projekts Vēstures skolotāju biedrības 14. Vasaras dienās – tālākizglītības kursos Aizkrauklē, 
- prezentēta virtuālā enciklopēdija Jēkabpils reģiona un Neretas novada publisko un skolu bibliotēku darbinieku seminārā Jēkabpils galvenajā bibliotēkā, 
- foto no prezentācijām, 
- sniegta informācija par projekta īstenošanu Zemgales plānošanas reģiona mājas lapā http://www.zemgale.lv
- ievietota informācija par projekta prezentāciju mājas lapā http://ww.akniste.lv.

Projekta rezultāti:

1. Izveidota virtuālā enciklopēdija „Aknīstes novads laiku lokos” kā kultūrvēsturiskā mantojuma izziņas un popularizēšanas avots un ievietota novada mājas lapā http://ww.akniste.lv sadaļā „Par novadu”. 
2. Izstrādāts metodiskais materiāls (15 stundu plāni, darba lapas un prezentācijas) standarta „Latvijas vēsture” tēmas „Novada vēsture” apguvei. 
3. Izstrādātās novada vēstures metodikas adaptācijas procesā piedalījās un papildināja zināšanas par novada kultūrvēsturi 82 Aknīstes vidusskolas 6., 8., 9. un 12. kl. skolēni, 4 skolēni aktīvi darbojās materiālu vākšanā. 
4. Ar virtuālo enciklopēdiju „Aknīstes novads laiku lokos” iepazinās 147 Aknīstes vidusskolas 5. – 12. kl. skolēni. 
5. Kultūrvēstures materiālu klāstu apzināt un papildināt palīdzēja 30 novada iedzīvotāji, bijušie novadnieki un kultūras darbinieki. 
6. Ar projektu tika iepazīstināti 19 Jēkabpils pilsētas, Aknīstes, Jēkabpils, Krustpils, Salas un Viesītes novada skolu vēstures skolotāji, 72 Vēstures skolotāju biedrības Vasaras dienu – tālākizglītības kursu dalībnieki un 47 Jēkabpils reģiona un Neretas novada publisko un skolu bibliotēku darbinieki. 
7. Projektu nepieciešams turpināt, jo viena gada laikā bija iespējams apzināt tikai nelielu daļu no novada kultūrvēstures mantojuma. Materiālu vākšana, virtuālās enciklopēdijas papildināšana un metodiskā materiāla pilnveidošana turpināsies, tā nodrošinot projekta ilgtspēju.
09.11.2011.


Projekts „Aknīstes novads laiku lokos” 
iesniegts un atbalstīts Zemgales Plānošanas reģiona projektu konkursā „Zemgales kultūras programma 2010”, un to finansē Valsts Kultūrkapitāla fonds.
02.07.2010.

 Mērķis: Sekmēt Zemgales reģiona kultūrvēsturiskā mantojuma izzināšanu, popularizēšanu un pieejamību skolēniem un citiem interesentiem.

 Īstenošanas laikā no 2010. g. 1. oktobra līdz 2011 g. 31. oktobrim plānots:

  1. Izveidot virtuālo enciklopēdiju „Aknīstes novads laiku lokos” kā kultūrvēsturiskā mantojuma izziņas un popularizēšanas avotu;
  2. Izstrādāt metodisko materiālu (15 stundu plānus, metodiku un prezentācijas) standarta „Latvijas vēsture” tēmas „Novada vēsture” apguvei, izmantojot modernās tehnoloģijas.

ć
Edīte Pulere,
2017. gada 18. apr. 04:54