Par projektu

Virtuālajai enciklopēdijai - 10
_________________________________________________________________________________________________

Par konkursu skolēniem un citiem interesentiem par Aknīstes novada vēsturi
„Latvija sākas ar vidi, kurā tu dzīvo” (līdz 22. novembrim)
skat. sadaļā "Aktuāli".

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Projekts „Virtuālās enciklopēdijas „Aknīste, Asare, Gārsene laiku lokos” pilnveidošana” iesniegts un atbalstīts Zemgales Plānošanas reģiona 
projektu konkursā „Zemgales kultūras programma 2020”, 
ko finansē Valsts Kultūrkapitāla fonds un AS „Latvijas valsts meži”. 

Projekta rezultāti:
Pilnveidota virtuālā enciklopēdija „Aknīstes novads laiku lokos / Aknīste, Asare, Gārsene laiku lokos”, kas kalpos savas dzimtās puses kultūrvēstures izzināšanā ne tikai Aknīstes vidusskolas skolēniem, bet ikvienam interesentam, kas sekmēs Zemgales un Sēlijas tradicionālās kultūras un kultūras mantojuma vērtību saglabāšanu, pārmantošanu un popularizēšanu. 
Tā ir pieejama ne tikai Aknīstes novada, bet arī Jēkabpils Galvenās bibliotēkas mājas lapā. 
Pēc projekta īstenošanas turpināsies materiālu vākšana, to izmantošana prezentāciju un pasākumu sagatavošanā, ar tiem tiks papildināta virtuālā enciklopēdija, tā nodrošinot projekta ilgtspēju.

- - - - - - - - - - - - - - -

Īstenošanas laikā no 2020. gada 1. maija līdz 2020. gada 30. novembrim plānots:

- pilnveidot virtuālo enciklopēdiju kā Zemgales un Sēlijas kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanas, izziņas un popularizēšanas avotu,
- mainīt nosaukumu no „Aknīstes novads laiku lokos” uz „Aknīste, Asare, Gārsene laiku lokos” sakarā ar administratīvi teritoriālo reformu,
- vākt materiālus arhīvos un muzejos, apstrādāt, papildināt un veidot jaunus aprakstus un prezentācijas,
- ieinteresēt virtuālo enciklopēdiju izmantot mācību un pētnieciskajā darbā Aknīstes vidusskolas skolēnus, lai viņi papildinātu zināšanas par novada kultūrvēsturi, nozīmīgiem objektiem, ievērojamām personībām un pilnveidotu prasmes patstāvīgi strādāt ar vēsturiskās informācijas avotiem interneta vidē,
- iepazīstināt ar virtuālo enciklopēdiju bibliotekārus un citus interesentus, kuri tajā ievietotos materiālus varēs izmantot savā darbā sabiedrības izglītošanā,
- sniegt informāciju par projektu laikrakstā „Brīvā Daugava”, izdevumā „Aknīstes novada vēstis” u.c.

Projekta autore: Edīte Pulere

P.S. Ieteikums no tiem, kuri interesējas par novada vēsturi: virtuālās enciklopēdijas nosaukumu no „Aknīstes novads laiku lokos” uz „Aknīste, Asare, Gārsene laiku lokos” sakarā ar administratīvi teritoriālo reformu mainīt pēc lēmuma pieņemšanas par tā likvidēšanu un pievienošanu citam novadam.Virtuālā enciklopēdija "Aknīstes novads laiku lokos"
tika izveidota un papildināta 2010. - 2013. gadā,
pateicoties Valsts kultūrkapitāla fonda Zemgales programmas atbalstam.

Līdz šim laikam tā tiek uzturēta un papildināta brīvprātīgi iespēju robežās,
jo vietne ir bezmaksas, tāpēc tās ietilpība nav liela un jau izsmelta.
Vēl ir daudz interesantu materiālu, sagatavotu prezentāciju, 
kā arī daudz "balto plankumu" un pretrunīgu faktu. 
Būšu pateicīga, ja kāds var palīdzēt ar materiāliem, faktiem un labojumiem.
Paldies visiem, kuri ir bijuši atsaucīgi un man zvanījuši vai sūtījuši e-pastus!
Tikai kopīgiem spēkiem varam saglabāt un popularizēt mūsu novada vēsturi.

Edīte Pulere 17.11.2019.Projekta „Aknīstes novads laiku lokos” (turpinājums) rezultāti:

Projektam ir paliekoši rezultāti un ideju turpināšanās pēc projekta termiņa beigām: 
1. Virtuālā enciklopēdija „Aknīstes novads laiku lokos” kā kultūrvēsturiskā mantojuma izziņas un popularizēšanas avots pilnveidota un papildināta ar metodiskajiem materiāliem novada vēstures mācīšanai, prezentācijām u.c. materiāliem un fotogrāfijām pa tēmām Aknīstes novada mājas lapā 
http://www.akniste.lv/ 
2. Sagatavota un ievietota virtuālās enciklopēdijas vietnes sadaļā "Kultūra" - Kultūrvēsturiskais mantojums -
https://sites.google.com/site/aknistesnllk/kulturas-pieminekli videofilma 'Aknīstes novads laiku lokos".
3. 25 Aknīstes vidusskolas skolēni piedalījās divās ekspedīcijās kultūrvēsturiskā mantojuma apzināšanā, 40 Aknīstes v-sk. skolēni piedalījās stundā un konkursā par novada kultūrvēsturisko mantojumu. 
4. Projekts un virtuālā enciklopēdija prezentēti masu plašsaziņas līdzekļos un 3 pasākumos. 
5. Virtuālajā enciklopēdijā pa sadaļām sakārtotie un projekta laikā savāktie materiāli un fotogrāfijas tiks izmantoti „Sēlijas kultūras vērtību grāmatas” virtuālajā variantā. 
6. Sagatavota videofilma "Aknīstes novads laiku lokos" un ievietota 
http://www.youtube.com/watch?v=L6Wd2Bn6zos.
7. Projekta autoru ierosināts kopā ar novadpētnieci Ausmu Bērziņu un Gārsenes pamatskolas un kultūras nama darbiniecēm sagatavots 23.jūlijā Gārsenē notika pasākums "Mana tautastērpa stāsts", kurā bija arī projekta prezentācija (Prezentāciju par dziedāšanas tradīcijām Gārsenē skat. https://sites.google.com/site/aknistesnllk/kultura/garsenes-pagasts).
8. „Kultūras mantojuma Gada balva 2013” nominācijā „Kultūras mantojuma popularizēšana”, ko organizē biedrība ICOMOS Latvija sadarbībā ar Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekciju un ar Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstu, projekta autores saņēmušas Atzinības rakstu.
25.07.2013.

Projekta autorēm Atzinības raksts
par Aknīstes novada kultūrvēsturiskā mantojuma popularizēšanu

Biedrība ICOMOS Latvija, sadarbībā ar Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekciju izsludināja pieteikšanos Kultūras mantojuma Gada balvai 2013.


Kultūras mantojuma Gada balvu plānots piešķirt par ieguldījumu Latvijas kultūras mantojuma saglabāšanā laikā no 2011. - 2012. gadam piecās nominācijās:
- Kultūras mantojuma izpēte;
- Kultūras mantojuma popularizēšana;
- Kultūras mantojuma restaurācija;
- Labākais kultūras pieminekļa saimnieks;
- Lielā Gada balva mantojumā.


Pieteikumu par paveikto projektā "Aknīstes novads laiku lokos" nominācijā "Kultūras mantojuma popularizēšana" iesniedza Aknīstes novada pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komiteja.


Kultūras mantojuma Gada balva 2013 tiek piešķirta par veikumu kultūras pieminekļu aizsardzībā laikā no 2011. - 2012.gadam. Kopā tika iesniegti 26 pieteikumi.


/skat.: http://www.mantojums.lv/?lang=lv&cat=576&fulltext_id=6986, http://www.mantojums.lv/?lang=lv&cat=576&fulltext_id=7022 un http://www.mantojums.lv/?lang=lv&cat=576/


08.06.2013.


Projekta „Aknīstes novads laiku lokos” turpinājums
atbalstīts Zemgales Plānošanas reģiona projektu konkursā „Zemgales kultūras programma 2012”, ko finansē Valsts Kultūrkapitāla fonds.
                                                                                                                                                                                08.06.2012.

 Mērķis: Sekmēt Zemgales reģiona kultūrvēsturiskā mantojuma izzināšanu, popularizēšanu un pieejamību skolēniem un citiem interesentiem.

Īstenošanas laikā no 2012. g. 1. jūnija līdz 2013. g. 30. jūnijam plānots:

  1. Pilnveidot un papildināt virtuālo enciklopēdiju „Aknīstes novads laiku lokos” kā kultūrvēsturiskā mantojuma izziņas un popularizēšanas avotu.
  2. Noorganizēt divas ekspedīcijas ar skolēniem kultūrvēsturiskā mantojuma apzināšanā.
  3. Sagatavot videofilmu „Aknīstes novads laiku lokos”. Projekta „Aknīstes novads laiku lokos” rezultāti:

1. Izveidota virtuālā enciklopēdija „Aknīstes novads laiku lokos” kā kultūrvēsturiskā mantojuma izziņas un popularizēšanas avots un ievietota novada mājas lapā http://ww.akniste.lv sadaļā „Par novadu”. 
2. Izstrādāts metodiskais materiāls (15 stundu plāni, darba lapas un prezentācijas) standarta „Latvijas vēsture” tēmas „Novada vēsture” apguvei. 
3. Izstrādātās novada vēstures metodikas adaptācijas procesā piedalījās un papildināja zināšanas par novada kultūrvēsturi 82 Aknīstes vidusskolas 6., 8., 9. un 12. kl. skolēni, 4 skolēni aktīvi darbojās materiālu vākšanā. 
4. Ar virtuālo enciklopēdiju „Aknīstes novads laiku lokos” iepazinās 147 Aknīstes vidusskolas 5. – 12. kl. skolēni. 
5. Kultūrvēstures materiālu klāstu apzināt un papildināt palīdzēja 30 novada iedzīvotāji, bijušie novadnieki un kultūras darbinieki. 
6. Ar projektu tika iepazīstināti 19 Jēkabpils pilsētas, Aknīstes, Jēkabpils, Krustpils, Salas un Viesītes novada skolu vēstures skolotāji, 72 Vēstures skolotāju biedrības Vasaras dienu – tālākizglītības kursu dalībnieki un 47 Jēkabpils reģiona un Neretas novada publisko un skolu bibliotēku darbinieki. 
7. Projektu nepieciešams turpināt, jo viena gada laikā bija iespējams apzināt tikai nelielu daļu no novada kultūrvēstures mantojuma. Materiālu vākšana, virtuālās enciklopēdijas papildināšana un metodiskā materiāla pilnveidošana turpināsies, tā nodrošinot projekta ilgtspēju.
09.11.2011.

Projekta izpildes gaita 01.10.2010. - 31.10.2011.:

1. Virtuālās enciklopēdijas "Aknīstes novads laiku lokos" izveidošana:
- papildināts materiālu krājums par novada kultūrvēsturi – ieskenēti, pārkopēti, pārfotografēti, ievadīti datorā teksti un fotogrāfijas, fotografēti objekti u.c., apzināti dokumenti Latvijas Valsts vēstures arhīvā, saņemts līdzfinansējums no Aknīstes novada domes 34,00 Ls dokumentu kopiju izgatavošanai, kuras nodotas Aknīstes novadpētniecības muzejam, 
- sakārtots apzinātais materiāls pa mapēm un pa sadaļām un apakšsadaļām virtuālajā enciklopēdijā, 
- ievietota virtuālā enciklopēdija Aknīstes novada mājas lapā http://www.akniste.lv, - papildināta virtuālā enciklopēdija ar jauniem materiāliem – tekstiem, foto, prezentācijām, video u.c.

2. Metodiskā materiāla izstrāde tēmas "Novada vēsture" apguvei:
- izstrādāti un papildināti 15 stundu plāni un metodika, 
- izveidotas un papildinātas 15 prezentācijas PowerPoint programmā, 
- sagatavoti izdales materiāli un uzdevumi darbam klasē un mājās un ieteikumi pēc vienkāršotām metodiskām shēmām, kā skolēnam patstāvīgi apgūt mācību vielu, strādājot ar vēsturiskās informācijas avotiem (novadpētniecības materiāliem, literatūru, žurnāliem, laikrakstiem, interneta resursiem, novadnieku atmiņu stāstījumiem u.c.), 
- adaptēta metodiskā materiāla sagatave Aknīstes vidusskolas 6.-12. klasēs, izmantojot modernās tehnoloģijas,
- iesniegts metodiskais materiāls ievietošanai Vēstures skolotāju biedrības mājas lapā http://www.vsb.lv, lai ar mūsu pieredzi var iepazīties un to izmantot savā darbā vēstures skolotāji un novadpētniecības pulciņu vadītāji.

3. Publicitāte par projektu:
- prezentēts izstrādātais metodiskais materiāls un virtuālā enciklopēdija Jēkabpils starpnovadu vēstures skolotāju seminārā, 
- sniegta informācija par projekta uzsākšanu un īstenošanu „Aknīstes novada vēstīs”, mājas lapā http://ww.akniste.lv
- prezentēts projekts Vēstures skolotāju biedrības 14. Vasaras dienās – tālākizglītības kursos Aizkrauklē, 
- prezentēta virtuālā enciklopēdija Jēkabpils reģiona un Neretas novada publisko un skolu bibliotēku darbinieku seminārā Jēkabpils galvenajā bibliotēkā, 
- foto no prezentācijām, 
- sniegta informācija par projekta īstenošanu Zemgales plānošanas reģiona mājas lapā http://www.zemgale.lv
- ievietota informācija par projekta prezentāciju mājas lapā http://ww.akniste.lv.


Projekts „Aknīstes novads laiku lokos” 
iesniegts un atbalstīts Zemgales Plānošanas reģiona projektu konkursā „Zemgales kultūras programma 2010”, un to finansē Valsts Kultūrkapitāla fonds.

Mērķis: Sekmēt Zemgales reģiona kultūrvēsturiskā mantojuma izzināšanu, popularizēšanu un pieejamību skolēniem un citiem interesentiem.

 Īstenošanas laikā no 2010. g. 1. oktobra līdz 2011. g. 31. oktobrim plānots:

  1. Izveidot virtuālo enciklopēdiju „Aknīstes novads laiku lokos” kā kultūrvēsturiskā mantojuma izziņas un popularizēšanas avotu;
  2. Izstrādāt metodisko materiālu (15 stundu plānus, metodiku un prezentācijas) standarta „Latvijas vēsture” tēmas „Novada vēsture” apguvei, izmantojot modernās tehnoloģijas.
ć
Edīte Pulere,
2020. gada 14. marts 02:27