Unser Repertoire‎ > ‎

Ganchum em Ari Ari
ganchum em ari ari,
yar boyit mernem
ches kali mukhet mari
asa inch anem


puncherov vart em kakhel,
yar boyit mernem
ko tartzin jampi shakhnel
asa inch anem


varteri shakhov tatsen,
yar boyit mernem
shakhere sirdis latsne
asa inch anem
Comments