บทที่ 2 สมุดรายวันเฉพาะ

หน่วยที่ 2 สมุดรายวันเฉพาะ

2.1      สมุดรายวันซื้อสินค้าและสมุดรายวันส่งคืนสินค้า 

        สมุดรายวันซื้อสินค้า  เป็นสมุดลงรายการขั้นต้นใช้บันทึกเฉพาะรายการซื้อสินค้าเป็นเงินเชื่อ เอกสารที่ใช้คือ ใบกำกับสินค้า/ใบกำกับภาษี

(Invoice/Tax Invoice)  ที่ได้รับจากผู้ขาย

        สมุดรายวันส่งคืนสินค้าและจำนวนที่ได้ลด  เป็นสมุดใช้สำหรับบันทึกรายการส่งคืนสินค้าที่ซื้อเป็นงินเชื่อ โดยใช้หลักฐานในการบันทึกบัญชีคือ

ใบขอลดหนี้ (Debit Note)

2.2      สมุดรายวันขายสินค้าและสมุดรายวันรับคืนสินค้า

        สมุดรายวันขายสินค้า  เป็นสมุดบันทึกรายการขั้นต้นเมื่อมีการขายสินค้าเป็นเงินเชื่อ โดยใช้เอกสารใบกำกับสินค้า/ใบกำกับภาษี (Invoice Tax Invoice)

ที่กิจการออกให้ลูกค้า

        สมุดรายวันรับคืนสินค้า และจำนวนที่ลดให้ เป็นสมุดใช้สำหรับบันทึกรายการรับคืนสินค้า เมื่อสินค้าชำรุด เสื่อมคุณภาพ ส่งผิดขนาด โดยใช้หลักฐานในการบันทึกบัญชีคือใบหักหนี้ (Credit Note)

2.3      สมุดรายวันรับเงิน

        สมุดรายวันรับเงิน   คือสมุดรายวันเฉพาะสำหรับบันทึกรายกการขั้นต้นเกี่ยวกับการรับเงินสดและรับเช็คฝากธนาคาร

       2.4  สมุดรายวันจ่ายเงิน

                สมุดรายวันจ่ายเงิน คือสมุดรายวันเฉพาะสำหรับบันทึกรายการขั้นต้นเกี่ยวกับการจ่ายเงินสดและการจ่ายเช็ค

หน้าเว็บย่อย (1): หน่วยที่ 3 รายการปรับปรุงในสมุดรายวันทั่วไป

ความคิดเห็น

_displayNameOrEmail_ - _time_ - ลบ

_text_

Sign in  |  Recent Site Activity  |  Terms  |  Report Abuse  |  Print page  |  Powered by Google Sites

Original Text:

Show alternative translations