การบริหารการผลิต

 
สั่งรายงาน
 
ให้นักศึกษาทำรายงานเรื่องการบริหารการผลิตในโรงงาน
 
ที่นักศึกษาได้ไปฝึกงานมา โดยครอบคลุมเนื้อหาหัวข้อดังนี้
 
1. ชื่อสถานประกอบการและลักษณะของสถานประกอบการ
2. ชนิดของผลิตภัณฑ์และกำลังการผลิต รวมถึงกรรมวิธีการผลิต
3. ผลการประกอบการ ต้นทุนคงที่ ต้นทุนผันแปร รายรับ กำไร การคิดจุดคืนทุน
4. แนวทางในการเพิ่มผลประกอบการของสถานประกอบการณ์ที่ทำอยู่ในขณะนี้
5. การลดความสูญเสียในการประกอบการ
6. ข้อเสนอแนะที่นักศึกษามีต่อการเพิ่มผลการประกอบการ
7. เอกสารอ้างอิง
จัดส่งเป็นรูปเล่ม 1 เล่ม พร้อมแนบไฟล์ส่งทาง E-mail ให้อาจารย์
ภายในวันที่ 23 เมษายน 2553
 
 
ให้นักศึกษาศึกษาการบริหารการผลิตจาก website นี้
 
หลังจากนั้นให้นักศึกษาทำแบบฝึกหัดต่อไปนี้
1. ระบบการบริหารการผลิตมีองค์ประกอบหลักอะไรบ้าง
 
2. ผลผลิตแบ่งออกเป็นกี่ประเภท อะไรบ้าง
 
3. สินค้าควรมีคุณสมบัติอย่างไรบ้าง  

4.การบริการมีคุณสมบัติอย่างไรบ้าง

5. ผู้จัดการด้านการดำเนินงาน ควรมีความรู้ในด้านใดบ้าง

6. จงหาค่าของผลิตภาพ ของการผลิตสินค้ายี่ห้อ A โดยกำหนดให้มีผลผลิตเท่ากับ 100 หน่วย และมีปัจจัยนำเข้า
     เท่ากับ 200 หน่วย ให้แสดงวิธีคิดด้วย

7. จงหาค่าของอัตราการเจริญเติบโตของผลิตภาพ ของการผลิตสินค้ายี่ห้อ B
โดยกำหนดให้มีผลิตภาพของปีปัจจุบัน เท่ากับ 300 หน่วย  ผลผลิตภาพของปีก่อนหน้า เท่ากับ 150 หน่วย
ให้แสดงวิธีคิดด้วย

8. การเปลี่ยนแปลง ของปัจจัยนำเข้ามีผลต่อผลผลิตภาพอะไรบ้าง   

Comments