Hyrja


Ajnure NURISHI / TRISHTIM I HIRTË

 

Biblioteka: FLOÇKA

Botues: Shaip EMËRLLAHU

Redaktor letrar: Agron TUFA

Recenzent: Salajdin SALIHU

                      Medi MEMISHI  

Red. gjuhësore: Elvana ZAIMI

Ballina dhe pikturat: Gamze GENCONGLU


Ditët e Naimit

Tetovë, 2009


U shtyp më vitin 2009,

në shtypshkronjën “Luma”, Tetovë

 CIP - Katalogizimi në publikim Biblioteka popullore

dhe universitare “Sv. Kliment Ohridski”, Shkup

 

821.18(497).7)-32

 

NURISHI, Ajnure

     Trishtim i hirtë: proza lirike / Ajnure Nurishi. - Tetovë: Ditët e Naimit, 2009. - 60 fq. : ilustr. : 18 cm

 

Du fjalë përcjellëse për librin dhe autoren / Agron Tufa: fq.

55-57

 

ISBN 978-608-65084-0-1

1. Agron Tufa, autor i pasthënies

COBISS.MK-ID 79877386

Comments