การใช้โปรแกรมประมวลผลคำ

การใช้โปรแกรมประมวลผลคำ รหัส 2201-1001 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ฉบับปรับปรุง 2546

จุดประสงค์รายวิชา

                1. มีความเข้าใจโปรแกรมประมวลผลคำ

                2. มีทักษะในการใช้โปรแกรมประมวลผลคำ

                3. เห็นถึงความสำคัญของโปรแกรมประมวลผลคำ

 มาตรฐานรายวิชา

                1. อธิบายความหมาย หน้าที่ และส่วนประกอบของโปรแกรมประมวลผลคำ

                2. ใช้คำสั่งในโปรแกรมประมวลผลคำเพื่อสร้างและแก้ไขเอกสาร

                3. จัดพิมพ์เอกสารด้วยโปรแกรมประมวลผลคำ

 คำอธิบายรายวิชา

  ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความหมายและความสำคัญของโปรแกรมประมวลผลคำ ปฏิบัติ การพิมพ์และจัดการข้อความ การพิมพ์เอกสารรูปแบบต่าง ๆ การบันทึก การจัดพิมพ์เอกสารทางเครื่องพิมพ์