...หรือวิธีการฝึกอบรม...


 

ทดแทนการบรรยายและเล็คเชอร์ ด้วยการผสมผสานศาสตร์ด้านการฝึกอบรมสมัยใหม่ เช่น:
 •Experiential training

ด้วยการเริ่มจากประสบการณ์ที่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีอยู่ก่อน แล้วจึงต่อยอดด้วยการเพิ่มความรู้และทฤษฎีใหม่ 

 •Brain-based learning

เพื่อปรับการเรียนรู้ให้สอดรับกับการทำงานของสมอง 

 •Neuro-Linguistic Programmimg (NLP)

เพื่อให้เนื้อหาเข้าลึกถึงจิตใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรม ความมุ่งมั่นในการฝึกอบรม  มุ่งฝึกอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำงาน ด้วยเนื้อหาและวิธีการที่แตกต่าง เพื่อให้สามารถนำไปใช้ในการทำงานได้จริง
 
•เพิ่มศักยภาพด้านใด?
ด้านที่ไม่มีการสอนในสถาบันศึกษาแต่เป็นสิ่งที่จำเป็นต่อการทำงาน และเป็นด้านที่วิทยากรมีประสบการณ์ตรงด้วยตนเอง อาทิเช่น ด้านการคิดสร้างสรรค์ ความเป็นผู้นำและหัวหน้างาน การตลาด การขาย การบริการ การพัฒนาการทำงานเชิงจิตวิยา
 

•มีเนื้อหาแตกต่างอย่างไร?
คัดสรรจากเนื้อหาใหม่ที่เป็นปัจจุบัน... ไม่ใช่เนื้อหาที่อยู่ในตำราเรียนที่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมรู้อยู่แล้ว
ค้นคว้าจากเนื้อหาจากทั่วโลก…ทั้งจากสหรัฐอเมริกา อังกฤษและญี่ปุ่น
ครอบคลุมเนื้อหาเชิงจิตวิทยา...ซึ่งส่งผลต่อการทำงานเพิ่มเติมร่วมกับความเข้าใจในเหตุผล
 
•มีวิธีการแตกต่างอย่างไร?
ประยุกต์นำศาสตร์สมัยใหม่ที่เกี่ยวกับการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ (Adult Learning) มาผสมผสานร่วมกัน เช่น
 •Learner-Centered เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 

 •Active Learning เพื่อแทนการบรรยายและเล็คเชอร์ 

 •Experiential Learning ไม่ใช่การนำประสบการณ์ของวิทยากรมาเล่าให้ฟัง แต่นำประสบการณ์ของผู้รับการฝึกอบรมเองออกมา แล้วจึงต่อยอดประสบการณ์นั้นด้วยองค์ความรู้ใหม่ 

 •Brain-Based Learning ปรับการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้สอดคล้องกับการทำงานของสมอง 

 •Accelerated Training ด้วยการถ่ายทอดเนื้อหาโดยไม่ต้องผ่านจิตสำนึก 

 •Neuro-Linguistic Programming (NLP) ปรับความรู้สึกและทัศนคติผ่านกิจกรรมเพื่อให้เกิดสภาพ “ความคิดก็ไป...และใจก็มา” 

 •ส่งผลต่อการนำไปทำงานได้จริงได้อย่างไร?
ด้วยกิจกรรมเตือนความจำหลังการฝึกอบรม อาทิเช่น กิจกรรม “The New Behavior Generator” และ “Self-written Letter” หรือ•จัดทำไดอารี่ให้ผู้รับการฝึกอบรมนำสิ่งที่เรียนรู้ไปใช้จริงในช่วงระยะเวลา 21 วันหลังการฝึกอบรม


 

  • โฮม
  • ... ประวัติวิทยากร...
  •  หรือวิธีการฝึกอบรม...
  •  หรือหลักสูตร...
  •  หรือความเห็นจากผู้รับการอบรม
  • สนใจติดต่อ
  • ห้องสังสรรค์ความคิด
  • แวะไปคุยกันที่ Hi5