contact

สนใจติดต่อ

ต้องการให้ อ.ศรัณย์ มาเป็นวิทยากรฝึกอบรมภายในประจำองค์กรของท่าน (Part-Time)      
หรือมาเป็นที่ปรึกษาแผนการฝึกอบรม 
 

ติดต่อ

โทร 089 139 6077  
แฟกซ์ 02 422 3012 ต่อ 12

      mailto: ajarn.sarun@gmail.com