Change Management

การบริหารการเปลี่ยนแปลง

การบริหารการเปลี่ยนแปลง
(Change Management) ปรับทัศนคติให้มีเป็นเชิงบวกต่อการเปลี่ยนแปลง ปรับความคิดให้มีความยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลง และปรับความรู้สึกให้เกิดความสุขกับการเปลี่ยนแปลง และแนะแนวทางในการปฏิบัติให้สนับสนุนสอดคล้องต่อการเปลี่ยนแปลง ส่งผลให้การเปลี่ยนแปลงเป็นไปอย่างราบรื่น

  • โฮม
  • ... ประวัติวิทยากร...
  •  หรือวิธีการฝึกอบรม...
  •  หรือหลักสูตร...
  •  หรือความเห็นจากผู้รับการอบรม
  • สนใจติดต่อ
  • ห้องสังสรรค์ความคิด
  • แวะไปคุยกันที่ Hi5