ประกาศนียบัตร (ยกย่อง) (Commemorative Certificate)

 
ข้าพเจ้าได้รับการขอให้ช่วยแปลใบประกาศเกียรติคุณให้เป็นภ.อังกฤษ  จึงลองนำมาเสนอไว้ที่นี่  เผื่อเป็นประโยชน์ต่อใครหลายคน.

เนื้อหาในส่วนภ.ไทย:

เนื้อหาที่ปรับเป็นภ.อังกฤษ:
Sa Nguan Ying School
(sysp.ac.th)
,
Suphanburi Province, commemorate  
Miss Patcharanunt Jirasathitporn 
(นางสาวพัชรนันท์ จิระสถิตย์พร) 
for her exemplary good deed in 2552 (2009) Semester. 
It is hoped that this valuable character is maintained 
for the fortunate of her and the society to last forever. 
This is given on the first of March 2553 (2010). 
Signed by the school director.

เนื้อหาในส่วนภ.ไทย:

เนื้อหาที่ปรับเป็นภ.อังกฤษ:
U-Thong School 
(www.u-thong.ac.th),
U-Thong District, Suphan Buri 
provides this commemorative certificate to 
Miss Patcharanunt Jirasathitporn 
(เด็กหญิงพัชรนันท์ จิระสถิตย์พร),
Matthayom 1th, 2549 Semaster, for 
her exemplary generosity and good deed. 
She is always blessed to be happy, successful,
and fortunate.
This is given on 14th February 2007 (2550)
Signed by the Director, and Deputy Director for Student Affair.


J Wynia


By emptyeasel.com