ชาวไทย


 

ท่ารำชักแป้งผัดหน้า

 


ตัวอย่างการรำเพลงชาวไทย

 

 


เนื้อเพลงชาวไทย

                                                       

                                                                                                                   เนื้อร้อง จมื่นมานิตย์นเรศ (เฉลิม เศวตนันทน์)
                                              ทำนอง อ. มนตรี ตราโมท
                                              ท่ารำ ชักแป้งผัดหน้า – เดินย้ำเท้า


                                                                    ชาวไทยเจ้าเอ๋ย        ขออย่าละเลยในการทำหน้าที่
                                                        การที่เราได้เล่นสนุก             เปลื้องทุกข์สบายอย่างนี้
                                                        เพราะชาติเราได้เสรี             มีเอกราชสมบูรณ์
                                                        เราจึงควรช่วยชูชาติ            ให้เก่งกาจเจิดจำรูญ
                                                        เพื่อความสุขเพิ่มพูน             ของชาวไทยเราเอย
ความหมายเพลง


                    ความหมาย                   หน้าที่ที่ชาวไทยพึงมีต่อประเทศชาตินั้นเป็นสิ่งที่ทุกคนควรกระทำ อย่าได้

                        ละเลยไปเสีย ในการที่เราได้มาเล่นรำวงกันอย่างสนุกสนาน ปราศจาก

                        ทุกข์โศกทั้งปวงนี้ก็เพราะว่า ประเทศไทยเรามีเอกราช ประชาชนมีเสรีในการ

                        จะคิดจะทำสิ่งใด ๆ ทั้งนั้น เราจึงควรช่วยกันเชิดชูชาติไทยให้รุ่งเรืองต่อไป

                        เพื่อความสุขยิ่ง ๆ ขึ้นไปของไทยเราตลอดการฝึกหัดให้จังหวะในการเดินเข้ากับจังหวะเพลง


                        การจัดวงรำวงนั้น              ให้หญิงยืนอยู่ข้างหน้าชาย ทั้งสองหันไปทางที่ทวนเข็มนาฬิกา

                            คู่ถัดไปก็ยืนต่อหลังไป จัดระยะวงรำให้สวยงามกับจำนวนผู้รำ

          จังหวะเท้า          ใช้การย่ำเท้าเดินเป็นวงกลมทวนเข็มนาฬิกา

 

 

 

อธิบายท่ารำ      ชาวไทย
                            ก้าวเท้าขวาตรงคำว่า “ขวา” ส่วนมือขวาที่จีบปรกข้างอยู่เฉย ๆ ลดลงมาเป็นมือแบบหงายปลายนิ้วตก ด้านข้างมือซ้ายลดลงจากวงหน้าลงมาอยู่ระดับอกสูงกว่าชายพกเล็กน้อย ตรงคำว่า “เอย”


    ขออย่าละเลยในการทำหน้าที่
            ตรงคำว่า “ขออย่า”  ให้เริ่มจีบคว่ำมือซ้าย แล้วค่อย ๆ หมุนตัวเข้าด้านในพร้อมกัน ยกมือซ้ายที่จีบคว่ำขึ้นไปเป็นจีบปรกข้าง มือขวาปาดมาอยู่เป็นวงหน้า ศีรษะเอียงทางซ้าย ก็จะได้จีบปรกข้างซ้าย หรือชักแป้งผัดหน้าซ้ายตรงคำว่า “หน้าที่”


    การที่เราได้เล่นสนุก

            ลดจีบปรกข้างซ้ายลงมาแบระดับด้านข้าง มือขวาลดลงมาอยู่สูงกว่าชายพก หลังคำว่า “สนุก” ให้จีบคว่ำมือขวา แล้วค่อย ๆ หมุนตัวออกด้านนอกวง        เปลื้องทุกข์สบายอย่างนี้

            ยกมือขวาที่จีบคว่ำขึ้นไปเป็นจีบปรกข้าง มือซ้ายยกปาดเป็นวงหน้า ศีรษะเอียงทางขวา ตรงคำว่า “อย่างนี้”


    เพราะชาติเราได้เสรี

                             ลดจีบปรกข้างด้านขวาลงพร้อมมือซ้าย แบมือตรงคำว่า “เสรี”


    มีเอกราชสมบูรณ์

                            เปลี่ยนเป็นจีบปรกข้างซ้าย มือขวาตั้งวงหน้า ศีรษะเอียงทางซ้าย


    เราจึงควรช่วยชูชาติ

                            ลดจีบปรกข้างซ้ายลงพร้อมมือขวา มือซ้ายแบหงายตรงคำว่า “ชูชาติ”


    ให้เก่งกาจเจิดจำรูญ

                            จีบคว่ำมือขวาตรงคำว่า “ให้” แล้วค่อย ๆ หมุนตัวเข้าในวงพร้อมกับยกมือขวาขึ้นเป็นจีบปรกข้าง มือซ้ายตั้งวงหน้า ศีรษะเอียงทางขวา


    เพื่อความสุขเพิ่มพูน

            ลดจีบปรกข้างขวาพร้อมกับมือซ้าย


    ของชาวไทยเราเอย

             จีบคว่ำมือซ้ายตรงคำว่า “ของ” ค่อย ๆ หมุนตัวเข้าในวงพร้อมกับยกจีบคว่ำซ้ายเปลี่ยนเป็นจีบปรกข้างซ้าย มือขวาตั้งวงหน้า ศีรษะเอียงทางซ้าย

 '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

Comments