Home

WELKOM
 

Welkom op de webstek van de Belgische Nationale Vereniging voor de Bescherming van de Industriële Eigendom (BNVBIE).

 

De BNVBIE heeft tot doel bij te dragen tot een billijke en adequate bescherming van de industriële eigendom op nationaal en internationaal vlak. Namaak is van alle tijden, en thans meer dan ooit. Een ordentelijke en transparante sturing - nationaal, Europees en internationaal - van de bestrijding van inbreuken is niet meer weg te denken en onze vereniging draagt sinds meer dan een eeuw haar steentje hiertoe bij.

 

De BNVBIE omvat de Belgische Groep van AIPPI, die actief betrokken is bij de internationale activiteiten van AIPPI. Meer informatie vindt u op www.aippi.org. AIPPI is ’s werelds leidende beroepsvereniging inzake de ontwikkeling en verbetering van de bescherming van de intellectuele eigendom.

 

AIPPI telt wereldwijd meer dan 9000 leden, die allen op juridisch, technisch-wetenschappelijk of economisch gebied werkzaam zijn in de bescherming van intellectuele eigendomsrechten.

 

Onze vereniging organiseert elk jaar meerdere seminaries of lunchcauserieën m.b.t. actuele onderwerpen betreffende de intellectuele eigendom. Ze onderzoekt voorstellen voor Belgische, Benelux, of Europese regelgeving en formuleert aanbevelingen aan de betrokken overheden. Ze onderzoekt actuele kwesties op internationaal niveau en levert hiervoor Belgische verslagen in het kader van de werkzaamheden van de AIPPI. Dit resulteert in een waardevolle bron van informatie omtrent recht en praktijk.

 

Als u betrokken bent bij de bescherming van intellectuele eigendomsrechten, dan nodigen wij u uit om een lidmaatschap van BNVBIE en AIPPI te overwegen. Verder in deze webstek vindt u heel wat nuttige details over de werking van onze vereniging.

 

Wij nodigen u van harte uit om uw bijdrage te leveren aan onze projecten en aldus bij te dragen tot de bescherming van de intellectuele eigendom.

 

Met vriendelijke groet,

 

Me Christophe Ronse/ Mevr. Dominique Kaesmacher

Voorzitter BNVBIE    /   Voorzitter Belg. Groep  AIPPI

BIENVENUE
 

Bienvenue sur le site de l’Association Nationale Belge pour la Protection de la Propriété Industrielle (ANBPPI).

 

L’ANBPPI a pour objet de contribuer à une protection équitable et appropriée de la propriété industrielle aux niveaux national et international. La contrefaçon existe de tout temps et aujourd’hui encore plus que jamais. Une gestion transparente et ordonnée, tant au niveau national qu’européen et international, de la lutte contre les atteintes est essentielle et notre association y apporte son soutien depuis plus d’un siècle.

 

L’ANBPPI comprend le Groupe belge de l’AIPPI, lequel participe activement aux activités internationales de l’AIPPI. Vous trouverez plus d’informations concernant l’AIPPI sur le site www.aippi.org. L’AIPPI est une association professionnelle internationale majeure qui vise au développement et à l’amélioration de la protection de la propriété intellectuelle au sens large.

 

L’AIPPI compte aujourd’hui plus de 9.000 membres, qui sont tous spécialisés dans la protection des droits intellectuels au niveau juridique, technico scientifique ou économique.

 

L’ANBPPI organise chaque année plusieurs séminaires ou « déjeuner causerie » sur des sujets d’actualité en matière de droits intellectuels. Elle examine les projets de règlementations belges, Benelux et européennes et formule des recommandations à l’attention des autorités concernées. Elle examine les questions d’actualité qui se posent au niveau international et rédige les rapports belges dans le cadre des activités de l’AIPPI. Il en résulte une source très riche d’informations en droit et en pratique.

 

Si vous êtes impliqué dans la protection des droits intellectuels, nous vous invitons à devenir membre de l’ANBPPI et de l’AIPPI. Vous trouverez tous les détails à cette fin plus loin sur ce site.

 

 

Nous souhaitons de tout cœur que vous apportiez votre contribution à nos projets et contribuiez ainsi à l'amélioration de la protection des droits intellectuels.

 

Très cordialement,

 
Me Christophe Ronse  /  Mme. Dominique Kaesmacher
Président ANBPPI  /   Présidente Groupe belge ANBPPI
WELCOME
 

Welcome to the website of the Belgian National Association for the Protection of Industrial Property (ANBPPI / BNVBIE).

 

The ANBPPI / BNVBIE aims to contribute to a fair and appropriate protection of industrial property, both nationally and internationally. Counterfeiting has always existed, now more than ever. An orderly and transparent governance on national, European and international level to fight infringements is crucial and since more than a century, our association contributes hereto.

 

 

The ANBPPI / BNVBIE comprises the Belgian Group of AIPPI, which is actively involved in the international activities of AIPPI. More information is available at www.aippi.org. AIPPI is the world's leading professional association for the development and improvement of the protection of intellectual property in the broad sense.

 

AIPPI has now over 9000 members worldwide, mostly legal, technical, scientific, and economic specialists in the field of protection of intellectual property rights.

 

 

Each year our association organises several seminars or lunch discussions on current topics related to intellectual property. We examine proposals for the Belgian, Benelux and European law on IP and make recommendations to the relevant authorities. We also examine current issues related to IP on international level and offer Belgian reports in connection with the activities of AIPPI. This results in a valuable source of information as regards law and practice.

 

 

If you are involved in the protection of intellectual property rights, we invite you to consider becoming a member of ANBPPI / BNVBIE and AIPPI. Further on this website you will find many useful details on how our association functions.

 

We cordially invite you to contribute to our projects and thus give your input on the protection of intellectual property.

 

Sincerely,

 
Me Christophe Ronse   /   Mrs. Dominique Kaesmacher
President ANBPPI    /     President Belgian Group AIPPI
Comments