Info

Tartu Jaan Poska gümnaasium on oma õppekava kokkupanekul võtnud aluseks Vabariigi Valitsuse 6. jaanuari 2011. a määruse muutmise nr 2 „Gümnaasiumi riiklik õppekava“ (RT I, 29.08.2014), mille alusel gümnaasiumis õpetatavad kursused on jaotatud seitsme ainevaldkonna alla. Valdkondade alla on lisatud ka määruses mainitud gümnaasiumi valikõppeained.

Vasakul pool toodud ainevaldkondade alt leiate iga valdkonda kirjeldava ülevaate ja eraldi vastava valdkonna alla kuuluvate kohustuslike kui ka valikkursuste kirjeldused.