อาลัย

 
 

 

 

 
อาลัยอร...อ่อนหทัย...ดวงใจพ่อ
 ลูกรัก...ก่อกำลังใจ...แม่สุขสันต์
รวมแสงสว่างกลางดวงใจนิจนิรันดร์
ปทีปฝันพลันแพรพราวดาวในใจ
 
 
แม่
 
 
................................................................ 
 

 
โอ้อาลัยยาใจจิตมิตรแนบข้าง
มาลาร้างห่างกายหายจากฉัน
โอ้ยาจิตรมิตรแท้ร่วมผูกพันธุ์
สลายฝันอันแต่งแต้มร้างแรมไกล
 
คิดถึงลูกเสมอ
 
 
 
 
........................................................................... 
 

 
หากวันนี้แม้ไม่มีร่างลูกแล้ว 
แสงดวงแก้วแพรวดวงธรรมนำสิ่งใส
สู่ทิพยะวิมานแดนแสนสบาย
ถึงแคว้นแดนสมหมายปัทมาดล
สวรรค์ใดใสสว่างนำทางลูก
สวรรค์สุขแดนใดให้ลูกมั่น
สถิตย์ทิพย์สวรรค์แดนแมนสรวงพลัน
 บันลังขวัญแพรวพราวดาวเพชรพลอย
แม่
 
..........................
 
ใจถึงใจส่งไปให้ลูกรัก
ก็ตระหนักเพราะเพียงรูปร่างหาย
แต่ใจแสงแรงพันผูกร่วมบุญใจ
พาบุญไว้อาศัยบุญอุดหนุนอร
..........................
 
 สุขของลูกย่อมเสมอสุขของแม่
ทุกข์ดวงแดทวีทุกข์หาใดสม
ทุกข์หนอทุกข์เพียงไร้ร่างเพียงลม
พรากเราขมรมรดีที่จากกาย
แม้จากกายให้เจ้าได้สบายใจ
แสงแห่งใจส่งไว้จิตดีพึ่ง
รูปทรัพย์คุณสมบัติโฟมมั่นพึง
อู่บุญถึงพึงหลับตื่นในอู่ธรรม
 
...........................
 
ส่งดวงใจใส่วิญญาตราดวงจิต
ฤดีอุทิศธรรมาพาอักษร
ให้ดาวน้อยกลอยใจทิพาพร
สุขสมรพาสุขสันต์มั่นธรรมดี
 
.........................
สุขเถิดหนาลูกรักคราพักผ่อน
คลายทุกข์ร้อนอ่อนล้าวราดิสัย
ธรรมดาวิญญารักส่งบุญใจ
จงมั่นใจในสิ่งเราเฝ้าดูธรรม

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“มรณานุสสติ”
สมาธิการเตรียมตัวตายก่อนตาย
โดย พระอาจารย์รัตน์ รตนญาโณ

หลักการ
...
วาระสุดท้ายของมนุษย์ทุกผู้ทุกนาม ทุกชั้นวรรณะ ทุกระดับชั้น ทุกตำแหน่งหน้าที่การงาน ต่างตกอยู่ภายใต้กฏแห่งกรรมที่เหมือนกัน คือ การสิ้นสลายของรูปร่างกาย หรือ “การตาย” นั่นเอง มนุษย์แทบทุกคนจะกลัวตาย และไม่มีใครอยากตาย

ถ้าผู้ฝึก ผู้ป่วย ได้มีโอกาสศึกษาถึงเรื่อง กิเลส และการตายบ้าง จะรู้ว่า กิเลสและการตายยังผูกโยงไปถึงการเกิดใหม่อีกด้วย เนื่องจากถ้าเราเสียชีวิตลง แต่ยังมีกิเลสเหลืออยู่ กิเลสเหล่านั้นคือเชื้อหรือสาเหตุที่นำไปสู่การเกิดใหม่ตามกระแสของบุญหรือบาปที่แต่ละบุคคลได้เคยทำไว้ ดังนั้น การตายสำหรับบางคน จึงเป็นเพียงการถอดเสื้อผ้าชุดเก่าที่ขาด เปื่อยยุ่ย ไม่สามารถปะชุนได้อีก ด้วยความชราภาพ หรือถูกโรคร้ายกัดกินทำลาย แล้วหาเสื้อผ้าชุดใหม่ หรือร่างใหม่ ดำเนินชีวิตต่อไปตามกระแสของกรร

การพิจารณาความตาย การมีสติรู้เท่าทันความตาย เป็นอุบายที่พระพุทธองค์ทรงตรัสสรรเสริญ ไว้มากยิ่งนัก หากผู้ฝึก ผู้ป่วยได้ฝึกปฏิบัติทดลองตายก่อนตายจริง จะเป็นการช่วยให้ผู้นั้นไม่กลัวตาย กล้าเผชิญหน้ากับความตายที่มาถึงได้อย่างกล้าหาญ
 
น หิ โน สงฺครนฺเตน มหาเสเนน มจฺจุนา
ความผัดเพื่อนกับมฤตยู อันมีกองทัพใหญ่นั้น ไม่ได้เลย

 
Comments