รวมบทสวดมนต์

คำบูชาพระรัตนตรัย
 
◦อิติปิโส ภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ, วัชชาจะระณะสัมปันโน, สุขโต โลกะวิทู,
 อนุตตะโร ปุริสสะทัมมะสาระถิ,สัตถา เทวะมะนุสสานัง, พุทโธ ภะคะ วาติ (กราบ)
◦เพราะเหตุอย่างนี้ๆ พระผู้มีพระภาคเจ้านั้นเป็นผู้ไกลจากกิเลส และตรัสรู้ด้วยพระองค์เองโดยชอบ เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชชาและจรณะเป็นผู้ไปแล้วด้วยดี เป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้ง เป็นผู้สามารถผฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่า เป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย เป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบานด้วยธรรม เป็นผู้มีความเจริญ เป็นผู้จำแนกธรรมสั่งสอนสัตว์ดังนี้.

บทสวดนมัสการนอบน้อมบูชาพระพุทธเจ้า
 • นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต, อะระหะโต, สัมมาสัมพุทธัสสะ (๓ จบ )
 • ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้า พระองค์นั้น ซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลส เป็นผู้ตรัสรู้ด้วยพระองค์เอง โดยชอบ (กราบ)

 

 


บทสวดพุทธานุสสติ
 
อิติปิโส ภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ, วัชชาจะระณะสัมปันโน, สุขโต โลกะวิทู,
อนุตตะโร ปุริสสะทัมมะสาระถิ,สัตถา เทวะมะนุสสานัง, พุทโธ ภะคะวาติ (กราบ)
 
 เพราะเหตุอย่างนี้ๆ พระผู้มีพระภาคเจ้านั้นเป็นผู้ไกลจากกิเลส และตรัสรู้ด้วยพระองค์เองโดยชอบ
เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชชาและจรณะเป็นผู้ไปแล้วด้วยดี เป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้ง
เป็นผู้สามารถผฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่า
เป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย เป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบานด้วยธรรม เป็นผู้มีความเจริญ เป็นผู้จำแนกธรรมสั่งสอนสัตว์ดังนี้.

 
บทสวดสรรเสริญพระพุทธคุณ ทำนองสรภัญญะ
 
 
 

(นำ) องค์ใดพระสัมพุทธ (รับพร้อมกัน) 
ตัดมูลกิเลศมาร 
          หนึ่งในพระทัยท่าน 
ราคี บ พันพัว 
          องค์ใดประกอบด้วย 
โปรดหมู่ประชากร 
          ชี้ทางบรรเทาทุกข์ 
ชี้ทางพระนฤพาน 
          พร้อมเบญจพิธจัก- 
เห็นเหตุที่ใกล้ไกล 
          กำจัดน้ำใจหยาบ 
สัตว์โลกได้พึ่งพิง 
          ข้าขอประณตน้อม 
สัมพุทธการุญ- 
 

 

 

สุวิสุทธสันดาน
บ มิหม่นมิหมองมัว
ก็เบิกบานคือดอกบัว
สุวคนธกำจร
พระกรุณาดังสาคร
มละโอฆกันดาร
และชี้สุขเกษมสานต์
อันพ้นโศกวิโยคภัย
ษุจรัสวิมลใส
ก็เจนจบประจักษ์จริง
สันดานบาปแห่งชายหญิง
มละบาปบำเพ็ญบุญ
ศิรเกล้าบังคมคุณ
ญภาพนั้นนิรันดร (กราบ)

 

 

 


 
 

บทสวดสรรเสริญพระพุทธคุณ ทำนองสรภัญญะ

 

  (นำ) องค์ใดพระสัมพุทธ (รับพร้อมกัน) 
ตัดมูลกิเลศมาร 
          หนึ่งในพระทัยท่าน 
ราคี บ พันพัว 
          องค์ใดประกอบด้วย 
โปรดหมู่ประชากร 
          ชี้ทางบรรเทาทุกข์ 
ชี้ทางพระนฤพาน 
          พร้อมเบญจพิธจัก- 
เห็นเหตุที่ใกล้ไกล 
          กำจัดน้ำใจหยาบ 
สัตว์โลกได้พึ่งพิง 
          ข้าขอประณตน้อม 
สัมพุทธการุญ- 
 

 

 

สุวิสุทธสันดาน
บ มิหม่นมิหมองมัว
ก็เบิกบานคือดอกบัว
สุวคนธกำจร
พระกรุณาดังสาคร
มละโอฆกันดาร
และชี้สุขเกษมสานต์
อันพ้นโศกวิโยคภัย
ษุจรัสวิมลใส
ก็เจนจบประจักษ์จริง
สันดานบาปแห่งชายหญิง
มละบาปบำเพ็ญบุญ
ศิรเกล้าบังคมคุณ
ญภาพนั้นนิรันดร (กราบ)

 


บทสวดธัมมานุสสติ

 • สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม, สันทิฏฐิโก, อะกาลิโก, เอหิปัสสิโก, โอปะนะยิโก, ปัจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญญูหี ติ (กราบ)
 • พระธรรม ที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสไว้ดีแล้ว เป็นสิ่งที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติพึงเห็นได้ด้วยตนเอง
  เป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้ และให้ผลได้ ไม่จำกัดกาล เป็นสิ่งที่ควรกล่าวกับผู้อื่นว่าท่านจงมาดูเถิด
  เป็นสิ่งที่ควรน้อมเข้ามาใส่ตัว เป็นสิ่งที่ผู้รู้พึงรู้ได้เฉพาะตน ดังนี้

 
 

บทสวดสรรเสริญพระธรรมคุณ ทำนองสรภัญญะ

 
            (นำ) ธรรมะคือคุณากร (รับพร้อมกัน) ส่วนชอบสาธร 
ดุจดวงประทีปชัชวาล
            แห่งองค์พระศาสดาจารย์  ส่องสัตว์สันดาน 
สว่างกระจ่างใจมล
            ธรรมใดนับโดยมรรคผล  เป็นแปดพึงยล 
และเก้านับทั้งนฤพาน
            สมญาโลกอุดรพิสดาร  อันลึกโอฬาร
พิสุทธิ์พิเศษสุกใส
            อีกธรรมต้นทางครรไล นามขนานขานไข
ปฏิบัติปริยัติเป็นสอง
            คือทางดำเนินดุจครอง ให้ล่วงลุปอง
ยังโลกอุดรโดยตรง
            ข้าขอโอนอ่อนอุตมงค์  นบธรรมจำนง
ด้วยจิตและกายวาจาฯ (กราบ)
 
 
 
 
 

บทสวดสังฆานุสสติ

 
 • สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, อุชุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ ญายะปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, สามีจิปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ 
  ยะทิทัง, จัตตาริ ปุริสะยุคานิ อัฏฐปุริสปุคคะลา, เอสะ ภะคะวะโต สาวะกสังโฆ อาหุเนยโย,
  ปาหุเนยโย, ทักขิเนยโย, อัญชะลีกะระณีโย, อนุตตะรัง ปุญญักเขตตัง โลกัสสาติ (กราบ)
 • พระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า หมู่ใด, ปฏิบัติดีแล้ว
  พระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า หมู่ใด, ปฏิบัติตรงแล้ว
  พระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า หมู่ใด, ปฏิบัติธรรมเป็นเครื่องออกจากทุกข์แล้ว
  พระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า หมู่ใด, ปฏิบัติสมควรแล้ว
  ได้แก่ บุคคลเหล่านี้คือ คู่แห่งบุรุษ ๔ คู่ นับเรียงตัวบุรุษได้ ๘ บุรุษ นั่นแหละพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า ท่านเป็นผู้ควรแก่สักการะที่เขานำมาบูชา เป็นผู้ควรแก่สักการะที่เขาจัดไว้ต้อนรับ
  เป็นผู้ควรรับทักษิณาทาน เป็นผู้ที่บุคคลทั่วไปควรทำอัญชลี เป็นเนื้อนาบุญของโลก ไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่า ดังนี้ (กราบ
 

บทสวดสรรเสริญพระสังฆคุณ ทำนองสรภัญญะ

 

            (นำ) สงฆ์ใดสาวกศาสดา 

(รับพร้อมกัน) รับปฏิบัติมา

แต่องค์สมเด็จภควันต์

 

            เห็นแจ้งจตุสัจเสร็จบรร-

ลุทางที่อัน

ระงับและดับทุกข์ภัย

 

            โดยเสด็จพระผู้ตรัสไดร 

ปัญญาผ่องใส

สะอาดและปราศมัวหมอง

 

            เหินห่างทางข้าศึกปอง 

บ มิลำพอง

ด้วยกายและวาจาใจ

 

            เป็นเนื้อนาบุญอันไพ- 

ศาลแด่โลกัย

และเกิดพิบูลย์พูนผล

 

            สมญาเอารสทศพล 

มีคุณอนนต์

อเนกจะนับเหลือตรา

 

            ข้าขอนพหมู่พระศรา- 

พกทรงคุณา-

นุคุณประดุจรำพัน

 

            ด้วยเดชบุญข้าอภิวันท์ 

พระไตรรัตน์อัน

อุดมดิเรกนิรัติศัย

 

            จงช่วยขจัดโพยภัย 

อันตรายใดใด

จงดับและกลับเสื่อมสูญ (กราบ)
 

 

 

 

 


 
จากศีลข้อ 4 มุสาวาทา เวรมณี สิกฺขาปทํ สมาทิยามิ. 
 การพูดปด พูดเท็จ โกหก หลอกลวง(ต้องตั่งใจตร่องและพยายามด้วย) พูดส่อเสียด พูดคำหยาบ  พูดเพ้อเจ้อ
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่นะคะ http://guru.google.co.th/guru/thread?tid=75127f5fada0cc41
ที่เราใช้เป็นบรรทัดฐานของความเป็นมนุษย์ เราอาจไม่เคยทราบเลยว่าเราเกิดมากี่ภพ กี่ชาติ และเราเคยล่วงเกินสิ่งที่เราควรเคารพบูชา แต่ด้วยความประมาทของกาย วาจา และใจทำให้เราผิดพลาดก็ได้ คำพูดของมนุษย์กายหยาบนั้นเราอาจไม่ค่อยมีใครคิดว่ามันอาจสำคัญซึ่งสำหรับบางคนทำไมสำคัญมาก บางคนก็ธรรมดา บางคนไม่ให้ความสำคัญกับสิ่งที่พูดเลย ซึ่งต่างวาระและโอกาสด้วย แม้ถ้าเรานึกหรือคิด ก็มีผลเช่นกัน เพราะพระพุทธองค์นั้นได้ให้ความสำคัญกับใจไว้ใน3กรรมที่มีผลด้วย
 
^^ วันนี้ผู้เขียนจะรวบรวม บทสวดมนต์ ถอนความกังวล ถอนความยึดมั่นเพราะจิตของคนเรานั้นสำคัญมากจึงมีบทสวด หรือบทอธิฐานของท่านผู้มีความกรุณาจะกล่อมจิตใจของเราเพื่อทางพ้นทุกข์ ของจิตใจ ก็จะหามาเพิ่มเติมกันเรื่อยๆนะคะ และไม่ใช่ว่าเพื่อนๆอยากเลิกรักใครหรือว่าอยากเลิกกับแฟนพอสวดแล้วไม่ใช่ว่าจะได้ผลแบบปุ๊บปั๊ป
แต่ทำให้เรามองดูตัวเองได้มากขึ้น และก็เริ่มที่จะเอะใจแอะโอ๊ะอะ เราคิดอะไร อยู่ทำไร ทำไมก็ค่อยผ่อนใจไปเรื่อยๆนะคะ เพราะ จิตมนุษย์เหมือนกับลิงจ๊ะ สวดได้แต่ก็ให้เข้าใจว่าสวดเเล้วเราเองก็ไม่ปล่อยวางมองตนเองว่าเราเองที่เกาะเกี่ยวผูกอยู่ก็เป็นได้ ก็ไม่มีผลแน่ๆ เจ้าค่ะ
สาเหตุหากวันนึงเราสงสัยว่าความรักหรือสิ่งที่มุ่งหวังของเราบางครั้งทำไมพอเราตั่งใจทำดีที่สุดกลับได้ผลกลับมาไม่เป็นอย่างที่เราคิดว่าดีแล้ว ถูกต้องแล้ว แต่เราอาจได้ประโยชน์จากกความผิดพลาด เป็นความรู้อย่างยิ่ง เพราะเรามาเพื่อเจริญปัญญาและมองดูทุกข์ของสังขาร
 
 
 ผลจากการสวดได้อภัยถอนความยึดมั่นได้สมาธิ ได้ระลึกนึกถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นที่ตรึกและระลึกด้วย
 
จาก
อุกาสะ ทะวารัตตะเยนะ กะตัง สัพพัง อะปะราธัง ขะมะถะเม ภันเต อุกาสะ ขะมามิ ภันเต
 หากข้าพเจ้า จงใจหรือประมาทพลาดพลั้ง ล่วงเกิน บิดา-มารดาครูบาอาจารย์ พระพุทธ พระธรรม พระอรหันต์ทุกพระองค์ พระอริยสงฆ์เจ้าตลอดจนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย รวมถึงผู้มีพระคุณ และท่านเจ้ากรรมนายเวรจะด้วย กาย วาจา ใจ ก็ดี ขอได้โปรดอโหสิกรรมแก่ข้าพเจ้าด้วยหากข้าพเจ้ามีเจ้าของในตัวติดตามมาขออนุญาติมีคู่ มีครอบครัวได้เหมือนคนปกติทั่วไปขอถอนคำอธิษฐาน คำสาบานที่จะติดตามคู่ในอดีตขอให้ต่างฝ่ายต่างเป็นอิสระต่อกันข้าพเจ้าจะประพฤติตนในทางที่ถูก ที่ชอบ ที่ควร ขอบุญบารมี ในอดีตกาลที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันจงส่งผลให้ข้าพเจ้าและครอบครัวตลอดจนบริวารที่เกี่ยวข้อง จงเจริญด้วย อายุ วรรณะ สุขะ พละ ลาภ ยศ สุข สรรเสริญ สติ ปัญญา ปฏิภาณ ธนสารสมบัติ อุปสรรคใดๆ โรคภัยใดๆ ขอให้มลายสิ้นไป ขอให้ข้าพเจ้ามีความสว่างทั้งทางโลกทางธรรมตั้งแต่บัดนี้ตราบเข้าสู่พระนิพพานเทอญหากมีผู้ใดเคยสร้างเวรสร้างกรรมกับข้าพเจ้าไม่ว่าจะชาติใดภพใดก็ตาม ข้าพเจ้ายินดีอโหสิกรรมให้ขอถอนความพยาบาท ความอาฆาต และคำสาปแช่งในทุกชาติทุกภพ ขอให้ข้าพเจ้าพ้นจากคำสาปแช่งของปวงชนของเจ้ากรรมนายเวรด้วยเทอญ
 กรณีย เมตตสูตร (เมตตัญจะ)
เป็นพระสูตรที่พระพุทธองค์ได้ตรัสสอนพระภิกษุ ๕๐๐ รูปที่ได้เรียนกัมมัฏฐานแล้วคิดจะหาสถานที่สงบบำเพ็ญธรรม เมื่อเดินทางไปถึงหมู่บ้านหนึ่ง ชาวบ้านเห็นก็เลื่อมใสยินดีนิมนต์ให้อยู่ปฏิบัติธรรมพร้อมทั้งสร้างกุฏิให้ ปรากฏว่าทำให้เทวดาที่อยู่ละแวกนั้นเดือนร้อน ไม่มีที่อยู่ จึงได้แสดงอาการน่ากลัวต่างๆมาหลอกพระภิกษุ เมื่อพระภิกษุเห็นก็เกิดความหวาดกลัว ไม่อาจทำจิตใจให้เป็นสมาธิได้ จึงพากันไปเฝ้าพระพุทธองค์ พระองค์จึงได้สอนกรณีย เมตตสูตร

อันมีเนื้อความว่าขอให้บุคคลเป็นผู้อาจหาญ ซื่อตรง ว่าง่าย อ่อนโยนไม่หยิ่งยะโส มีสันโดษ ไม่ประกอบกรรมที่ผู้รู้ติเตียน อย่าดูหมิ่นหรือหาทุกข์ให้กัน ฯลฯ เมื่อพระภิกษุกลับไปและนำไปสวดสาธยาย เหล่าเทวดาก็เกิดความเมตตาแก่พระภิกษุ มิได้สำแดงอาการอย่างใดอีก ทำให้พระภิกษุบำเพ็ญธรรมได้เต็มที่ พระสูตรบทนี้ถือเป็นบทแนะนำวิธีสร้างเมตตามหานิยม สร้างเสน่ห์แก่ตนเอง
บทสวดมนต์ขอขมาต่อพระรัตนไตร
 .
 .
.
รวมพระคาถา
จากหลวงพ่อพระราชพรหมยาน
/คุณkoymoo
.
.
.
 
หน้าเว็บย่อย (1): กฏการอยู่ร่วมกัน
Comments