เทพเทวา


 


เทพ
 
เทพ ๑, เทพ-
ความหมาย

[เทบ, เทบพะ-] น. เทวดา. (ป., ส. เทว).

เทพ ๒
ความหมาย

น. ชื่อเพลงไทยจำพวกหนึ่ง มีชื่อขึ้นต้นด้วยคำว่า เทพ เช่น เทพชาตรี เทพทอง เทพนิมิต เทพบรรทม เทพประทม เทพรัญจวน.

เทพ ๓
ความหมาย

น. สมณศักดิ์พระราชาคณะสูงกว่าชั้นราช ตํ่ากว่าชั้นธรรม เรียกว่า ชั้นเทพ เช่น พระเทพโมลี.
 


เทวดา

ความหมาย

[เทวะ-] น. พวกชาวสวรรค์ที่มีตาทิพย์ หูทิพย์ และกินอาหารทิพย์. (ป., ส. เทวตา).http://guru.sanook.com/dictionary/
dict_royals/?source_page=2&source_location=1&
=%E0%B7%BE&x=
22&y=5  

 
 

พระประชาบดี

                 พระประชาบดีหมายถึง  เทพผู้เป็นที่พึ่งของประชาชน  เป็นบุตรของพระพรหม  หรือเรียกอีกชื่อหนึ่ง ว่า เทพมเหศักดิ์  ซึ่งเป็นผู้ให้การสงเคราะห์แก่ประชาชน เป็นมนสาบุตร  หมายถึง  พระพรหมนึกให้เกิดพระประบดีและบริวาร  ซึ่งเป็นฤาษี 7คน หรือสัปตฤาษี  ได้รับมอบหมายจากพระพรหมให้มาสร้างมนุษย์และ สัตว์อื่น ๆ  เมื่อทรงสร้างเสร็จแล้ว  ได้ถนอมเลี้ยงดูบุตรด้วยความเมตตากรุณา  โดยไม่คำนึงผลตอบ แทนแม้แต่น้อย

                  กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  จึงได้กำหนดให้มีเครื่องหมายประจำ กระทรวง เป็นรูปวงกลมสายตรงกลางวงกลมเป็นรูปพระประชาบดีประทับอยู่เหนือแท่น  มีลายกนกเป็น ภาพศีรษะฤาษี 7  ตน  อยู่รอบวงกลมเดียวกัน  ซึ่งแสดงถึงความร่วมมือของทุกส่วนในสังคมเบื้องล่างมีอักษร" กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ "  

                  ฤาษี 7 ตน  หรือสัปตฤาษี ซึ่งนำมาบรรลุในเครื่องหมายด้วยนั้น  มีความหมายเกี่ยวกับการพัฒนาสังคมและสวัสดิการเพื่อก่อให้เกิดความมั่นคงของมนุษย์และความมั่นคงทางสังคม  7  ประเภท  คือ     
                  1.  การพัฒนาสังคมและจัดสวัสดิการเด็กและเยาวชน
                  2.  การพัฒนาสังคมและจัดสวัสดิการครอบครัว
                  3.  การพัฒนาสังคมและจัดสวัสดิการสตรี
                  4.  การพัฒนาสังคมและจัดสวัสดิการคนพิการและผู้สูงอายุ
                  5.  การพัฒนาสังคมและจัดสวัสดิการผู้ด้อยโอกาสและอื่น ๆ
                  6.  การพัฒนาสังคมและจัดสวัสดิการที่อยู่อาศัย
                  7.  การพัฒนาสังคมและจัดสวัสดิการชุมชนและสังคม


Comments