Doğum tarixi:
   20.06.1960 г.

 İş yeri: Azərbaycan Elmlər   Akademiyası. Fizika İnstitutu

Vəzifəsi:  aparıcı elmi işçi

Təhsili: Ali. Azərbaycan Dövlət Universiteti

İş stajı: 32 il (01.09.1982-ci ildən etibarən.)


Qurban Əhmədov 20 iyun 1960-cı il Azərbacan Respublikası Balakən rayonu Katex kəndində anadan olmuşdur. 1977-ci ildə Katex orta məktəbini qızıl medalla, 1982-ci ildə isə Bakı Dövlət Universitetinin fizika fakültəsini bitirmişdir. 1985-ci ildən AMEA Fizika İnstitutunda fəaliyyətə başlamışdır.

1985-1989-cu illərdə Fizika İnstitutunun aspiranturasında təhsil almışdır. 1992-ci ildə namizədlik dissertasiyasını müdafıə etmişdir. 2013-cü ildən aparıcı elmi işçi vəzifəsində işləyir. İşlədiyi müddətdə o, laboratoriyada Bi2Te3 – Bi2Se3 nazik təbəqələrinin alınması və onların tədqiqi ilə məşğuldur. Əhmədovun aldığı nazik təbəqələr termofotovoltaik çeviricilər, infraqırmızı sensorlar timsalında praktik əhəmiyyət kəsb edir.

Fizika İnstitutunda çalışdığı müddət ərzində 92 məqalə nəşr etdirmiş, 5 patent - ixtira alınmışdır. 6 kitab müəllifidir. Məqalələr dərc olunan beynəlxalq jurnallar sırasında nüfuzlu «Физика и техника полупроводников», «Неорганические материалы», «American Journal of Physics and Applications», «International Journal of Materials Science and Applications», «American Journal of Energy Engineering» jurnalları vardır.

Elmi əsərləri:
 1. PHYSICAL AND OPTICAL PROPERTIES OF THE FILMS Вi2Te3-Bi2Se3. JOURNAL OF ADVANCES IN PHYSICS. Vol. 11, No. 2. N o v e m b e r 1 2 , 2 0 1 5. pp.3017-3022. http://cirworld.org/journals/index.php/jap/article/view/5434/pdf_244 
 2. Methods for Determination of the Optical Constants of the Substance BiTe-BiSe, American Journal of Physics and Applications. Vol. 2, No. 6, 2014, pp. 150-155. doi: 10.11648/j.ajpa.20140206.16
 3. Physical Properties and Influence of the Tempering on Electric Properties Films Bi2Te3, International Journal of Materials Science and Applications. Vol. 3, No. 3, 2014, pp. 111-115. doi: 10.11648/j.ijmsa.20140303.17
 4. Physical properties of the films Вi2Te3-Bi2Se3 and thermophotovoltaic elements on their basis. American Journal of Physics and Applications 2014; 2(3): 83-87. Published online June 20, 2014 (http://www.sciencepublishinggroup.com/j/ajpa). doi: 10.11648/j.ajpa.20140203.13
 5. Investigations of mathematical models in solar collectors American Journal of Energy Engineering 2014; 2(3): 75-79 Published online April 30, 2014 (http://www.sciencepublishinggroup.com/j/ajee) doi: 10.11648/j.ajee.20140203.11
 6. Helioqurğuların radiasiyadan qızmaya dözümlülüyü. Elmi Əsərlər, Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti, 2013, №2, s.80-83
 7. Radiation heating in solar devices. 9th international conference on TPE (ICTPE-2013), Is, TR tanbul, Turkey, 9-11 September, p.464-466. 2013
 8. Vismut tellurid kristallarının əsasında p-n heterokeçidinin yaradılma üsulu. Patent. İxtira. İ 2012 0022. 29.02.2012
 9. Phase formation in bite nanofilms and crystallization of Bi2Te3 (Se3) nanothickness amorphous film. Scientifik Israel – technological advantages, Vol.14, 2012, No.4 s.85-94
 10. GeSSeNd monokristalının fotokeçiricilik spektrinə qamma-kvantlarıın təsiri Azerbaijan Journal of Physics, Volume XVIII, N.2, 2012 c. 30-32
 11. Termoelementlərin termik möhkəmliyi təyini eksperimentlərində verilənlərin emalı. Azərbaycan TN, AMİU Elmi əsərləri,Bakı 2012, N.1, c. 83-87
 12. Kinetic of phase transformations of Bi2Se3 nano-thickness films. Scientifik Israel – technological advantages, Vol.13, 2011, No.4 s.57-62
 13. Günəş şüalanması və termoelektrik çeviricilərdə yüksək texnologiyaların tətbiqi. Azərbaycan TN, AMİU Elmi əsərləri, Bakı 2011, N.2, c. 138-144
 14. Fotovoltaik effektə malik çeviricilərdə yüksək texnologiyaların tətbiq perspektivləri. ATU elmi əsərləri, 2011, N1, s.49-54
 15. Аморфные и микрокристаллические полупроводники. Сборник трудов VII Международной конференции, Санкт-Петербург 28 июня-1 июля 2010г. c.53-55
 16. Kinetics of Bi2Те3 (Se3) nanothick amorphous film crystallization. ХI Международная конференция по физике твердого тела, Усть-Каменогорск 9-12 июня 2010г. c.7-11
 17.   Формирование пленочных структур в системе висмут-сера и изменения ближнего порядка в аморфных пленках Bi2S3, стимулированные воздействием внешнего электрического поля. Fizika, cild XIII, №4, 2007, p.73-76

 18.  Termophotovoltaic properties of Bi2Te3 and Bi2Se3. Fizika, cild XIII, №4, 2007, p.156-158

 19.  İşıq konsentratorlarla işləyən Bi2Te3 -Bi2Se3 – əsaslı yüksək intensivlikli termofotovoltaik elementlər. Fizika, cild XIII, №3, 2007, p.29-31

 20.  Принципы и перспективы фотоэлектрического преобразования тепловой энергии. Экоэнергетика  №1, 2007. p.3-12

 21. . Термофотовольтаические преобразователи на основе AVBVI для концентрированного солнечного излучения. Международный научный журнал «Альтернативная энергетика и экология» АЭЭ, Россия, Нижегородская об., г. Саров, №5(37), 2006, стр. 85-87

 22. . Thermophotovoltaic cells on the basis of Bi2Te3  p-type and Bi2Se3 –n type conduction for concentrated solar radiation. Экоэнергетика  №1, 2006. p.9-11

 23.  Термофотовольтаические элементы на основе Bi2Se3 и Bi2Te3 с просветляющим покрытием SiOx. Азерб. НАН. Хабарлар. том XXVI,  №5, 2006, с.169-172

 24.  Fotovoltaik qurğu. Patent №а20060130, 11.10.2006

 25.  Azərbaycanda günəş fotoenergetikasının inkişaf perspektivləri. Azərbaycan Memarlıq  və İnşaat Universiteti, Elmi əsərlər,  №2, 2006 səh.122-126

 26.  Konsentrə olunmuş günəş şüalanmasının termofotovoltaik çeviriciləri. Елми Хябярляр, Сумгайыт Дювлят Университети, Тябият  елмляри бюлмяси, жилд 6, 2006, №4, сящ.15-19

 27.  Darzolaqlı Bi2Te3 -Bi2Se3 – heterostrukturlar əsasında termofotovoltaik modullar. Azərbaycan Texniki Universiteti, Elmi əsərlər,  3, 2006 səh.7-10

 28. Thermophotovoltaic solar energy converters on the basis AVBVI.         2006 IEEE 4th World conference on Photovoltaic Energy Conversion, 7-12 May 2006, Hawaii, USA. Vol. 1,pp: 651-654 ISBN:1-4244-0017-1Digital Object Identifier: 10.1109/WCPEC.2006.279539.
 29.   Коротковолновая фоточувствительность в облученных кремниевых фотопреобразователях с оптическими покрытиями АМЕА    Хябярляри (физика-рийазиййат вя техника елмляри серийасы) 2005, №5, с.51

 30. Short-wave photosensivity  in the irradiated silicon photoconverters with optical coverings   2nd Int. Conference on Technical and Physical Problems in Power Engineering 6-8 September 2004 Tabriz-Iran, p.810-812
 31. The influences of the surface effects on the mechanisms of the current passage in the silicon photoelements with optical coverings.              Fizika, 2, 2003, p.15-17
 32. Поверхностные эффекты в кремниевых солнечных элементах. First International Conference on Technical & Physical Problems in Power Engineering, 23-25 April 2002 Baku-Azerbaijan, s. 439-441
 33. Фотоэлектрические и радиационные характеристики кремниевых фотопреобразователей с двусторонней чувствительностью                   Проблемы энергетики, 2000, №2, с.86-91
 34. Termofotovoltaik qurğu. Patent, İxtira, İ 2009 0148, 04.08.2009
 35. Образование фаз в нанотолщинных пленках системы Bi-Те и кинетика кристаллизации аморфного Bi2Те3. РСНЭ-НБИК Москва 2009, тезисы докладов, 16-21 ноября 2009
 36. Кристаллизация аморфных пленок Bi2S3. Неорганические материалы, 2008, том 44, №11, с.1-2
 37. Фазовый состав пленок системы Bi-S формирование Bi2S3 с различной субструктурой.ФТП, 2008, том 42, вып.2, с. 129-130
 38. Silicon solar elements with covering Nd2O3 and ZnS + Nd2O3. Journal of Solar engineering, 1994, 1, p.14-16
 39. Investigation of the effect of fast electrons on SiO2 used in silicon solar cells Applied solar energy 1994, vol 30; №3, p.11-13
 40. Влияние направление электронного пучка на скорость деградации параметров кремниевых солнечных элементов. Гелиотехника1994, №6, 34-36
 41. Фотовольтаический и радиационный эффекты в кремниевых солнечных элементах. Препринт Института Физики АН Азербайджана 1993, №6, 15с.
 42. Исследование оптических спектров монокристаллических пленок Bi2Те3-хSeх (x<0,6)  Тезисы докладов V республиканской межвузовской научной конференции по физике. Баку, БГУ, 1992, с.21
 43. Электрофизические свойства пленочных систем р-Bi2Те3 –п- Bi2Se3       Сборник «Новые неорганические материалы»изд. «Азерб.РП СНИО», Баку, 1992, с.54-57
 44. Анизотропия адсорбционной способности теллурида висмута. Сборник «Новые неорганические материалы»изд. «Азерб.РП СНИО», Баку, 1992, с.61-64
 45. Optic properties of Bi2Те3-хSeх  thin films. Booklet of the abstracts XXX annual meeting of the European high pressure research group. Baku 1992, p.15
 46. Анизотропия адсорбционной способности селенида висмута. ДАН Азерб. Респ. том XLVIII, №9, 1991, с.16-19
 47. Физические свойства пленочных систем Bi2Те3 - Bi2Se3. Препринт Института Физики АН Азербайджана 1991, №377, 14с
 48. Получение и свойства пленок высокотемпературного сверхпроводника Y-Ba-Cu-O. Препринт Института Физики АН Азербайджана 1990, №352, 27с
 49. Получение и исследование монокристаллических пленок Bi2Те3 и Bi2Se3. Тезисы докладов IV Всесоюзного совещания по химии и технологии халькогенов и халькогенидов. Караганда, 1990, с.406
 50. Получение и исследование некоторых электрических и оптических свойств системы Bi – Те – Se. Тезисы докладов IV Всесоюзного совещания по химии и технологии халькогенов и халькогенидов. Караганда, 1990, с.405
 51. Электронографическое исследование пленок Bi2Se3, полученных вакуумным дискретным термическим осаждением. Труды ИФАН Азерб. ССР 1989
 52. Электронографическое исследование бинарных пленок Bi-Te. ДАН Азерб. Респ. том XLV, №4, 1989, с.6-10             

   E-mail: exmedovqurban@rambler.ru