7.4การนำผลพลอยได้จากพืชไปใช้ประโยชน์

การใช้ประโยชน์ผลพลอยได้
          ก. ชานอ้อย  หมายถึงส่วนของลำต้นอ้อยที่หีบเอาน้ำอ้อยหรือน้ำตาลออกแล้ว   มีส่วนประกอบอย่างหยาบๆ  คิดเป็นค่าร้อยละโดยน้ำหนักของชานอ้อยเปียก (ความชื้นร้อยละ ๔๘)  คือ ชานอ้อยหรือไฟเบอร์ (fiber) ๔๘.๕%  น้ำ ๔๘.๐%  น้ำตาล ๓.๐% และสารประกอบอื่นๆ นอกจากที่กล่าวแล้ว ๐.๕% ชานอ้อยใช้ประโยชน์ได้หลายอย่าง
           ๑. ใช้เป็นเชื้อเพลิง  สำหรับผลิตไอน้ำและกระแสไฟฟ้าสำหรับใช้ภายในโรงงานน้ำตาลนั่นเองชานอ้อย สามารถใช้แทนน้ำมันเชื้อเพลิง (fuel oil)ได้ดี ชานอ้อยที่มีความชื้นร้อยละ ๕๐ หนัก ๓ ตันเมื่อเผาจะให้พลังงานไล่เลี่ยกับน้ำมันเชื้อเพลิงหนัก
๑ ตัน
           ๒. ใช้ผลิตวัสดุก่อสร้างโดยอาศัยกาว เช่นอัดเป็นแผ่น (particle board)  ไม้อัดผิวเส้นใย(fiber-overlaid plywood) และแผ่นกันความร้อน  (insulating board) เป็นต้น
          ๓. ใช้ผลิตเยื่อกระดาษ (pulp) และกระดาษชนิดต่างๆ ชานอ้อยส่วนใหญ่ประกอบด้วย ลิกนิน (lignin) และมีเซลลูโลสอยู่บ้างเล็กน้อย  ไฟเบอร์ของชานอ้อยค่อนข้างสั้น คือ มีความยาวเฉลี่ยเพียง ๑.๔ มิลลิเมตร เท่านั้น ในขณะที่เยื่อใยของไม้ไผ่เฉลี่ย ๒.๕-๔.๐ มิลลิเมตร
           ๔. ใช้เป็นอาหารสัตว์  ชานอ้อยถ้าให้สัตว์กินโดยตรงมักจะเกิดปัญหาเกี่ยวกับรสชาติ  การย่อยของสัตว์   ตลอดจนมีอัตราส่วนต่ำระหว่างอาหารที่สัตว์กินกับน้ำหนักตัวที่เพิ่ม  วิธีที่ดีก็คือนำมาหมัก ก่อนที่จะให้สัตว์กิน  วัสดุที่หมักประกอบด้วยชานอ้อย  ๑  ตัน (ความชื้นร้อยละ ๕๕๓) โซเดียมไฮดรอกไซด์  ร้อยละ ๕ ของน้ำหนักแห้ง  กากน้ำตาลร้อยละ ๑๕  ยูเรียร้อยละ ๐.๘  และข้าวโพดร้อยละ ๑๒ โดยน้ำหนัก ผสมแล้วทำให้มีความชื้นประมาณร้อยละ ๖๐ หมักไว้ ๔-๖ สัปดาห์ จึงให้สัตว์กิน
          ๕. ใช้เป็นวัตถุดิบสำหรับอุตสาหกรรมผลิต furfural, furfuryl alcohol และ xylitol
          ๖. ใช้ทำปุ๋ยหมัก  โดยหมักร่วมกับปุ๋ยคอกกากตะกอน หรือปุ๋ยวิทยาศาสตร์  นอกจากนี้ยังใช้ปูคอกสัตว์เพื่อรองรับมูลสัตว์ และทำปุ๋ยหมักต่อไป
           ๗. ใช้เป็นวัตถุคลุมดินเพื่อรักษาความชื้นของดินและป้องกันวัชพืช

          ข. กากตะกอนหรือขี้ตะกอน
  หมายถึงสิ่งเจือปนที่เป็นของแข็งที่ไม่ละลายน้ำอยู่ในน้ำอ้อย  สิ่งเจือปนเหล่านี้จะถูกขจัดออกไปจากน้ำอ้อยในขบวนการทำใส (clarification)  กากตะกอนโดยทั่วไปมีลักษณะป่นเป็นชิ้นเล็กๆ สีเทาเข้ม  ส่วนประกอบ
ของกากตะกอนไม่ค่อยแน่นอน  ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับคุณภาพและความสะอาดของอ้อย ตลอดจนกรรมวิธีการผลิตของโรงงานนั้นด้วย  กากตะกอนส่วนใหญ่มีน้ำประมาณร้อยละ ๗๐ โดยน้ำหนัก ในส่วนที่เป็นของแข็งเป็นพวกสารอินทรีย์ที่ได้จากอ้อยและดินรวมทั้งมีไขปน อยู่ด้วย  นอกจากนี้ก็มีน้ำตาลละลายอยู่บ้าง การใช้ประโยชน์ของกากตะกอนมีดังนี้
          ๑. ใช้เป็นปุ๋ยบำรุงดินได้ดี  จากการวิเคราะห์กากตะกอนเพื่อใช้เป็นปุ๋ย  ปรากฏว่ามีไนโตรเจน ร้อยละ ๑.๙๘  กรดฟอสฟอริกร้อยละ ๒.๕๖  และโพแทชร้อยละ ๐.๒๘  โดยน้ำหนักแห้ง  นอกจากนี้ก็มีธาตุอาหารอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับการเจริญเติบโตของพืชอยู่ด้วย ข้อควรระวังในการใช้กากตะกอนทำปุ๋ยก็คือ ต้องไม่ใส่มากเกินไป  เพราะจะทำให้เกิดความร้อนเนื่องจากการสลายตัวยังไม่สมบูรณ์  นอกจากนี้ต้องระวังเชื้อราที่ติดมาด้วย  เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวอาจใช้วิธีหมักโดยกองไว้ในร่มให้ความชื้นพอเหมาะ  คลุมด้วยพลาสติก  ผ้าใบหรือกระสอบเก่าเพื่อให้สลายตัวโดยสมบูรณ์   กากตะกอนที่สลายตัวดีแล้วจะเย็น  การหมักอาจใช้เวลาประมาณ ๓-๔ เดือน
          ๒. ใช้ในอุตสาหกรรมผลิตไข  ประมาณครึ่งหนึ่งของไขที่มีอยู่บนต้นอ้อย จะปะปนอยู่ในกากตะกอน  ประมาณกันว่าทุกๆ  ตันของอ้อยที่เข้าหีบจะให้ไขประมาณ  ๔๕๐ กรัม   ตัวเลขดังกล่าวแตกต่างกันไปตามพันธุ์อ้อยและบริเวณที่ปลูก  ไขที่ได้จากอ้อยสามารถนำไปใช้ในอุตสาหกรรมหลายอย่าง เช่น อุตสาหกรรมผลิตสารขัดเงา  ผลิตหมึกสำหรับกระดาษคาร์บอน และผลิตลิปสติก เป็นต้น

          ค. กากน้ำตาล  คือของเหลวมีลักษณะเป็นน้ำเชื่อมสีน้ำตาลเข้ม ของเหลวนี้จะถูกแยกออกจากเกล็ดน้ำตาลโดยวิธีปั่น (centrifuge)  ส่วนประกอบของกากน้ำตาลแตกต่างกันไปตามโรงงาน  อย่างไรก็ดีส่วนประกอบโดยประมาณคิดเป็นร้อยละตามน้ำหนักของกากน้ำตาลมีดัง นี้ คือ 
          (๑) น้ำ ๑๗-๒๕
          (๒) น้ำตาลซูโครส ๓๐-๔๐  น้ำตาลกลูโคส ๔-๙ น้ำตาลฟรักโทส ๕-๑๒  นอกจากนั้นก็มีสารประกอบคาร์โบไฮเดรตอื่นๆ  สารประกอบไนโตรเจน  กรดต่างๆ  วิตามิน ไข และแร่ธาตุต่างๆ  อีกเป็นจำนวนมาก  ดังนั้นกากน้ำตาลจึงใช้ประโยชน์ได้กว้างขวางกว่าผลพลอยได้ชนิดอื่นๆ ทั้งหมด  ประโยชน์ที่ได้จากกากน้ำตาลมีมากมาย เช่น ใช้ทำปุ๋ย ใช้เลี้ยงสัตว์ใช้ผลิตอัลกอฮอล์  ใช้ในอุตสาหกรรมยีสต์  ใช้ทำผงชูรส และใช้ทำกรดน้ำส้ม เป็นต้น  แม้ว่าจะใช้ประโยชน์ได้กว้างขวาง แต่ก็ปรากฏว่ากากน้ำตาล ส่วนใหญ่ใช้ประโยชน์ ๒ ประการ คือ (๑) ใช้เป็นอาหารสัตว์ และ (๒) ใช้ผลิตอัลกอฮอล์
                    ๑. ใช้เป็นอาหารสัตว์  กากน้ำตาลมีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะใช้เป็นอาหารสำหรับสัตว์เคี้ยว เอื้อง(ruminant) เช่น โค กระบือ แพะ ฯลฯ ทั้งนี้เพราะว่ากากน้ำตาลนอกจากจะช่วยเพิ่มรสชาติแก่อาหารแล้ว ยังช่วยกระตุ้นการทำงานของบัคเตรีในกระเพาะซึ่งจะช่วยย่อยอาหารหยาบ เช่น ยอดอ้อย ฟางข้าว  และแม้กระทั่งชานอ้อย ทำให้สัตว์พวกนี้ใช้ ประโยชน์จากอาหารดังกล่าวได้มากขึ้น ในกรณีที่ใช้ชานอ้อยเป็นอาหารหยาบอาจใช้สูตร คิดเป็นร้อยละดังนี้  คือ กากน้ำตาล ๗๔  ชานอ้อย ๑๔  กากถั่วลิสง ๘  ยูเรีย ๒ ไดแคลเซียมฟอสเฟต ๑๕ และโซเดียมคลอไรด์ ๐.๕ 
                    ๒. ใช้ผลิตอัลกอฮอล์  การผลิตอัลกอฮอล์ฃจากกากน้ำตาลกระทำได้โดยนำเอากากน้ำตาลมาทำให้เจือจางด้วยน้ำ  แล้วหมักโดยอาศัยเชื้อยีสต์พวก Saccharomyces cerevisiae  เปลี่ยนน้ำตาลไปเป็นอัลกอฮอล์  จากนั้นก็นำมากลั่นแยกอัลกอฮอล์ออก ซึ่งจะได้อัลกอฮอล์ที่มีความบริสุทธ์ประมาณ ๙๕%ปริมาณอัลกอฮอล์ที่ได้แตกต่างกันไปตามคุณภาพของกากน้ำตาล  ตลอดจนกรรมวิธีการผลิตอัลกอฮอล์ของโรงงานนั้น โดยทั่วไปกากน้ำตาลหนัก ๑ ตันจะให้อัลกอฮอล์ประมาณ ๓๔๐ ลิตร กากน้ำตาลที่ผลิตได้ในประเทศไทยส่วนใหญ่ส่งออกจำหน่ายต่างประเทศ  หากได้นำมาใช้ประโยชน์โดยเฉพาะใช้ผลิตอัลกอฮอล์ ก็จะได้ประโยชน์มากกว่าการส่งเป็นสินค้าออก อนาคตของอัลกอฮอล์กำลังสดใสขึ้นโดยลำดับ  เพราะสามารถใช้ทดแทนพลังงานที่ได้จากน้ำมัน (fossil oils) ซึ่งนับวันจะหายาก และมีราคาแพงขึ้นทุกที อัลกอฮอล์เป็นพลังงานที่ทำให้มีขึ้นได้ในเวลาอันสั้น  โดยอาศัยวัตถุดิบคือน้ำตาลซึ่งได้จากพืชโดยเฉพาะอ้อยนั่นเอง
Comments