แผนกวิชาช่างกลเกษตร


    
   


     
บุคลากรนายประวัติ ปานทองทา
 ครูชำนาญการพิเศษ
                                                                                                                      
             

               
     
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                              นายประสงค์ จิตรารัชต์                                                                                          
   ครูชำนาญการ
                                                               
                              
                                             

นายนิมิต   เพชรรอด
ครูพิเสษสอน

                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
                                   ลัสูที่ปิดสอน
                               ระดับ ปวช.
                                    -สาขางานช่างยนต์
                                    -สาขางานช่างเกษตร
 


                          คำขวัญประจำแผนก

                                รู้รักสามัคคี       รักพี่รักน้อง
                        จากหนึ่งเป็นสอง       พี่น้องช่างเกษตร


                    


     นักศึกษาประจำแผนก


       

         ที่

ระดับชั้น

ประเภทวิชา

สาขาวิชา

สาขางาน

จำนวนนักศึกษา

ประเภทนักศึกษา

ชาย

หญิง

รวม

 1

ปวช. 1/3

เกษตรกรรม

เกษตรศาสตร์

ช่างเกษตร

7

0

7

ปฏิรูป

2

ปวช. 1/5

อุตสาหกรรม

ช่างยนต์

ยานยนต์

45

1

46

ปกติ

3

ปวช. 2/3

เกษตรกรรม

เกษตรศาสตร์

ช่างเกษตร

10

0

10

ปฏิรูป

4

ปวช. 2/5

อุตสาหกรรม

ช่างยนต์

ยานยนต์

22

3

25

ปกติ

5

ปวช. 3/3

เกษตรกรรม

เกษตรศาสตร์

ช่างเกษตร

4

0

4

ปกติ

6

ปวช. 3/5

อุตสาหกรรม

ช่างยนต์

ยานยนต์

14

0

14

ปฏิรูป

7

ปวช. 3/6

อุตสาหกรรม

ช่างยนต์

ยานยนต์

12

0

12

ปกติ

                        รวมนักเรียนแผนกวิชาช่างกลเกษตรทั้งหมด

114

4

118