"Затверджено"
                                                                                                                                    Постановою Виконавчого комітету
                                                                                                                                              Аграрного союзу України
                                            
                                                                   Протокол від 28 травня 2012 року №З.В.- 6/1


ПОЛОЖЕННЯ
про Аналітичний центр Аграрного союзу України


1. Мета діяльності Центру

Аналітичний Центр Аграрного Союзу України створений на реалізацію мети діяльності АСУ щодо сприяння сільськогосподарським підприємствам у нарощуванні обсягів виробництва продукції, підвищенні ефективності господарювання, поліпшенні добробуту, умов життя і праці селян шляхом аналітичної підтримки поточної діяльності Аграрного Союзу України з виконання своїх статутних завдань.


2. Напрями діяльності Центру

Аналітичний Центр Аграрного Союзу України діє в напрямах:

1)    захисту прав і інтересів членів АСУ, забезпечення правових гарантій їхньої діяльності, поліпшення добробуту, умов життя і праці працівників АПК шляхом розробки концепцій правового регулювання актуальних питань виробничої діяльності і соціального стану та надання конкретних пропозицій щодо тексту нормативно-правових актів;

2)    аналізу фінансово-економічного стану підприємств, надання рекомендацій щодо зміцнення виробничої бази, оптимізації грошово-товарних потоків шляхом узагальнення досвіду роботи підприємств у сфері фінансів, податків і бухгалтерського обліку;

3)    сприяння впровадженню у сільськогосподарське виробництво науково-технічних досягнень в сфері виробництва і управління шляхом проведення політики підвищення рівня капіталізації підприємств АПК за рахунок нарощування сучасних високотехнологічних активів, формування на цій основі сприятливого інвестиційного клімату і підтримку у залученні інвестицій;

4)    узагальнення і розповсюдження передового досвіду сільськогосподарських підприємств, підвищення кваліфікації керівних кадрів підприємств АПК шляхом проведення нарад, семінарів та інших інформаційно-навчальних заходів;

5)    сприяння у виході учасників АСУ на міжнародний ринок шляхом надання аналітичної підтримки в питаннях маркетингу та правового регулювання;

6)    розробки та запровадження ефективної системи управління в системі АПК.


3. Формат діяльності

У складі Аналітичного центру Аграрного Союзу України на постійній основі працює 2 особи - координатор Центру та його помічник.

Координатор центру формує зміст діяльності центру за напрямами на довгострокову (3 роки), середньострокову (1 рік) та поточну (місяць і тиждень) перспективу і погоджує його з Головою та/або Першим заступником Голови АСУ.

За результатами погодження складається план діяльності Аналітичного центру Аграрного Союзу України на певний період.

Для створення світоглядних та базових документів як то концепцій правового регулювання, фінансово-економічних режимів, основ політики в певній галузі діяльності, систем ефективного управління тощо формуються авторські колективи.

Для виконання завдань моніторингового характеру як то дослідження фінансово-економічного стану підприємств, запровадження політики підвищення рівня капіталізації, узагальнення та розповсюдження передового досвіду тощо формуються постійні або цільові робочі групи з фахівців підприємств -членів АСУ.

Основним форматом діяльності Аналітичного центру Аграрного Союзу України є засідання робочих груп та Авторських колективів, яке відбувається як в реальному, так і в віртуальному режимах.

Координатор центру надає пропозиції щодо складу Робочих груп і Авторських колективів Голові та/або Першому заступникові Голови АСУ.

Помічник координатора центру забезпечує роботу інформаційно, організаційно і технічно у відповідності до форматів проведення засідання робочої групи, авторського колективу, наради, семінару та інших інформаційно-навчальних заходів.


4. Організаційне забезпечення діяльності

Координатор Центру та його помічник працюють на постійній основі за цивільно-правовими договорами, зокрема, за договором найму, фінансування їх діяльності здійснюється за рахунок коштів Аграрного союзу України.

Діяльність авторських колективів здійснюється за рахунок залучення цільових коштів від підприємств - членів АСУ та інших інвесторів. Результатом роботи Авторських колективів є фрагменти активів, які відносяться на баланс відповідних підприємств і організацій, в першу чергу – Аграрного Союзу України у відповідності до норм чинного законодавства України з відповідними фінансово-економічними наслідками для їх членів і інвесторів, та/або виставляються на продаж у вигляді ліцензій на використаннях об‘єктів права інтелектуальної власності, які надаються іншим підприємствам і організаціям.

Діяльність робочих груп відповідно до її характеру здійснюється або на безоплатній основі або за рахунок підприємств, в інтересах яких здійснюється така діяльність. Результати діяльності Робочих груп можуть бути оформлені у вигляді аналітично-інформаційних продуктів і виставлені на продаж. Члени Робочої групи отримують роялті у розмірі 20% від продажу таких продуктів.

Наради підприємств-членів АСУ проводяться за рахунок коштів Аграрного Союзу України, семінари та інші освітні заходи – за рахунок підприємств – учасників таких заходів.

Для забезпечення роботи Аналітичного Центру Аграрний Союз України виділяє 1 робоче місце, облаштоване необхідною технікою: комп‘ютер, який працює в корпоративній мережі АСУ і з‘єднаний з мережею Інтернет, багатофункціональний лазерний пристрій (принтер, ксерокс, сканер, факс); забезпечує можливість проведення засідань робочих груп і авторських колективів, зустрічей і переговорів і транспорт (у тому числі за рахунок можливостей підприємств-членів АСУ).


5. Дочірні структури

Аналітичний Центр Аграрного Союзу України розробляє концепції і здійснює авторський нагляд за налагодженням функціонування дочірніх структур, які існують у формі віртуальних майданчиків і відіграють роль елементів інфраструктури аграрного сектору і відповідних ринків: Центр капіталізації наукових досягнень АПК, Центр торгівлі активами АПК, Оптовий контрактовий ярмарок для продукції АПК, Центр дистанційного навчання працівників АПК, інші профільні центри.


6. Порядок застосування результатів


Результатом діяльності Аналітичного Центру Аграрного Союзу України є об‘єкти інтелектуальної власності – комерційні таємниці, раціоналізаторські пропозиції та науково-технічні твори, які можуть бути представлені у формі активів суб‘єктів господарювання та/або інформаційно-аналітичних продуктів.

Об‘єкти інтелектуальної власності, які оформляються у відповідності до вимог законодавства, використовуються в поточній діяльності АСУ та/або надаються у використання іншим підприємствам і організаціям на основі ліцензійних договорів.


7. Спосіб оприлюднення інформації

Аналітичний центр Аграрного союзу України працює в тісній співпраці з прес-центром Аграрного союзу України.

Спосіб оприлюднення інформації Аналітичного центру визначається його координатором індивідуально і погоджується з Головою та/або Першим заступником Голови АСУ.


8. Віртуальний простір

Аналітичний Центр має свою сторінку на сайті Аграрного союзу України і здійснює нагляд за діяльністю своїх дочірніх структур, які функціонують у віртуальному просторі.