Bevezetés és hírek

Mi az Agóra Oktatási

Kerekasztal?

 

Az Agóra Oktatási Kerekasztalt több szakmai civil szervezet azért hozta létre, hogy megalkosson 2013 szeptemberéig egy olyan közoktatáspolitikai koncepciót, amely magába foglalja az egymással kompromisszumos módon egy platformra hozható, meghatározó szakmai és szakmapolitikai elképzeléseket, miközben semmilyen pártpolitikának nem veti alá magát. Széles alapokon nyugvó, a politika szabályaival is számoló, az oktatás igazgatásának kérdéseire is reagáló, a társadalom működése más szféráinak törvényszerűségeit is figyelembe vevő, a demokratikus részvétel feltételeinek létrejöttét is támogató oktatáspolitikai elképzelés megalkotása tehát a cél. Az Agóra létrehozóinak meggyőződése, hogy Magyarországnak hosszú távon működőképes, a politikai választások viharainak nem kitett, stabil alapelveket tartalmazó, a politikai erők által elfogadott oktatáspolitikai stratégiára van szüksége.

Az Agóra Oktatási Kerekasztal tevékenysége annyiban politikai természetű, hogy munkájának legfőbb eredménye a politikai élet részévé válik majd. Maga a dokumentum a politikai szempontoknak, a politikai élet szabályszerűségeinek maximális figyelembe vételével készül. Ugyanakkor maga a Kerekasztal, annak tagsága, szervezete teljes mértékben távol tartja magát az aktuális politikai küzdelmektől, nem foglal állást ilyen kérdésekben.

Az Agóra Oktatási Kerekasztal működésmódját a demokratikus szabályok maximális betartása jellemzi. Ez a működésmód hálózatos jellegű, és nem központból irányított, az Agórának nincs vezetősége. Tevékenysége nyitott, zárt munkafolyamatokat csakis az előkészítési fázisokban, és a szükséges rövid ideig szervez, elkészített szakmai dokumentumai pedig a nyilvánosság számára is hozzáférhetők.


Főnix projekt

az Agóra munkacsoportok aktivizálására (11)

 


Mi a feladat?

Elég ok és indulat halmozódott fel, amikor tavaly az Agóra egyik plenáris gyűlésén résztvevő kollégákkal arra az elhatározásra jutottunk, hogy ki-ki erejéhez mérten elkötelezi magát saját oktatáspolitikai koncepciónk előzetes munkálataiban. Ebből a célból 10 munkacsoportot hoztunk létre, hogy ennek megalapozásához hozzájáruljunk.

 

Mi zajlik körülöttünk?

Azóta a rohamtempóban zajló államosítás közepette mozgásba lendültek civil, diák és szülői hálózatok. Egyre több párt, választási mozgalom teszi közzé milyen stratégia, milyen oktatási program mellett teszi le a voksát. A HAT 2013. február 15-én sikeresen elindított egy Oktatási Kerekasztal kezdeményezést. Az Agóra abban érdekelt, hogy érveket, szakanyagokat nyújtson, hivatkozási alapokat teremtsen az ilyen típusú nyilvános konzultációkhoz, az oktatásügy konszenzusos tervezéséhez.

 

Agóra sajátosságok

Az Agóra Oktatási Kerekasztal egy nyitott kapcsolati háló, korlátozott kapacitásokkal, bizonyos előnyökkel, nem kevés hátránnyal. Van azonban egy sajátossága, amivel a profi elemző csoportok – akiknek célja, hogy az Agóra produktumaival versenyre keljenek – csak korlátozottan rendelkeznek. Ez a szakmai beágyazottság, s ennek személyessége, ami sajátos legitimációs hátteret biztosít.

 

Mi a fő probléma?

Tavaly felálltak a munkacsoportok és elkezdődtek az ütemezés szerinti munkálatok. Elkészültek a szakmai segédletek (pl. „Tartalmi keretek”), melyek alkalmasak, hogy orientálják a bekapcsolódó kollégákat a célokról, munkamódszerekről, röviden a közös tennivalókról.

A dolog nagyon nehézkesen működik. Ezen az érintettek online vagy személyes megkeresése, a munkacsoportok alkalmi dinamizálási kísérlete eddig keveset segített.

 

Kockázatok, részsikerek

Tény, hogy elakadás van. Ez kockáztatja a végtermék időben történő előállítását. Sokat veszíthet az Agóra a lendületből, ami életre hívta. Ezzel szemben az alapértékek megalkotása lökést adott, amit egyértelműen az Agóra – mint szakmabeliekből és szülőkből álló kollektívum – érdemének tekinthetünk.

Az oktatási koncepció további előkészítése megerősítő élménnyel kecsegtet. Ez visszaadhatja a reményt, hogy mások számára is impulzusokkal szolgálhatunk.

 

Hogyan tovább?

Az is megállapítható, hogy már vannak csekély számban kiemelkedőnek mondható részteljesítmények (ld. szakképzési m.cs.).

A fő cél, hogy a munkacsoportok újra lendületet kapjanak.

A folytatást ezért más részcélokkal, más struktúrában, eltérő munkamódban képzeljük.

 

Új találkozó szükségessége, indokoltsága

-     Szükség van egy személyes jelenlétet igénylő munkatalálkozóra (workshopra).

-     Az eseménytől azt várjuk, hogy hozza felszínre az elakadások főbb okait, a hangsúlyt azonban a munkacsoport tagok új együttműködésére helyezzük.

-    Az eseménytől azt is várjuk, hogy beindítsa az érintetteket és lendítő erőt adjon a közös munkához. Konkrétan: testre szabott, új munkatervek álljanak elő.

-      Az újrakezdést most kedvező szelek segítik.

-      Még nem késő.

 

Új megközelítések

A munkacsoportok aktivizálásához új megközelítésmódok szükségesek. Mindenekelőtt lehetővé kell tenni az átjárást a munkacsoportok között, s azt, hogy a munkafázisok egyes lépéseit közösen megvitassuk.

Van mód a munkamódszerek bővítésére, további tagok bevonására:

§         direkt marketing, személyes felkérések

§         új toborzás (Facebook ill. további pedagógus csoportok)

§         Agóra alapértékek előtérbe állítása

§         kész anyagok ill. résztermékek vitája, nyitott m.cs. találkozók

§         ez utóbbiak önállóan is szervezhetők

                                  

PROGRAMTERV

1.      blokk

Résztvevők tapasztalatainak feldolgozása, javaslatok begyűjtése

Kiindulópontok - eredeti szándékok, rendeltetés ill. eltérések tisztázása

Szerveződések - ki, hogyan

Munkatervek - korábban javasolt metódusok megvitatása

Tanulságok - pillanatnyilag ható tényezők

2.      blokk

Elkészült anyagok bemutatása, megvitatása

Egy-egy tanulságos részlet, munkafázis előtérbe állítása

Javaslatok újfajta megközelítésekre, együttműködési módozatokra 

      Tervezett kiindulópontok:

§         egy elkészült anyag tanulmányozása, feldolgozása

(előzetes anyag kiküldése)

§         választott téma feldolgozása nem az eredeti munkacsoportos keretekben

 

3.      blokk

 

Új munkatervek kereteinek meghatározása

Új munkatervek kereteinek, követelményeinek megvitatása, kialakítása (csoportmunka)

Lehetséges Agóra menetrendek felvázolása              

Zárás

 

Időpont

      2012. március 9. szombat (10-16 óra között)

 

Helyszín

      Alternatív Közgazdasági Gimnázium, Bp. III. Szentendrei út 9.

                                                                                                                                  Nyíri AndrásAz Agóra Oktatási Kerekasztal munkáját meghatározó értékrendszer

Elkészült a Kerekasztal munkáját meghatározó értékek rendszere. Az oldal alján lévő fájlgyüjteményből is letölthető, de megtalálható az Értékek, valamint az Agóra, mint szervezet menüpont alatt is.

Az Agóra Oktatáspolitikai koncepciója kidolgozásának végső fázisa

2013. szeptembere folyamán az Agóra oktatáspolitikai koncepciót kidolgozó tevékenysége egy tanulmánykötet létrehozásában ölt testet. A készülő tanulmányok és a tézisek e honlapon is olvashatók. A levelezőlistán élénk szervező munka folyik, valamint szakmai, tartalmi viták formálódtak. Várhatóan szeptember utolsó két hetének szombatjain tart az Agóra plenáris üléseket a dokumentum végleges elfogadására.
ĉ
Istvan Nahalka,
2013. jan. 5. 23:18
Ċ
Istvan Nahalka,
2012. aug. 30. 8:37