Kolestrand
Informasjon og fortellinger fra Kolestrands historie gjennom minst 400 år

Navnet Kolestrand

KOL/KOLL

Kolla/Kollur/Koli kan peke flere i ulike retninger, som alle kan antyde noe om Kolestrands eldre historie (før kirkebøkene og andre skrftlige kilder):

  • MØRK: Kan navnet skyldes mørket man av og til opplever nede i "gryta", kanskje særlig i dårlig vær -- eller mørket når fjellveggene er mørkblanke av regn?
  • TRELL; Kol/Koll er lik trell. Vi vet at Kolestrand inntil i alle fall ca 1640 var eiet av andre, som ikke bodde på gården. Bl.a. har folk på Steine eiet gården. Kan gården første gang ha vært dyrket opp av en frigitt trell, som fikk husmannskontrakt i retur  for arbeidet? (visstnok ganske vanlig på Island)
  • KULL: Det er visstnok funnet rester etter kullmiler i Kolestrand, selv om vi ikke kjenner tid eller sted for disse funnene. Forklaringen kan være så enkel at dette var et sted man brant trekull. Dette stemmer godt overens med at Kolestrand også var et sted der det fantes skog og brenne. I et ellers ganske treløst fylke kan dette ha vært en stor ressurs.

KALF/KALV

  • KALV: I perioden fra ca 1600-1900 ble Kolestrand ofte skrevet Kalvestrand, og alle (de fleste?) som i dag har navn fra gården benytter denne versjonen. Også fra islandsk og gammelnorsk er Kolle -> Kallfue -> Kalv. Det kritiske spørsmålet her er åpenbart for alle som har vært på stedet: Hvorfor skulle man drive med kalver et sted så vanskelig tilgjengelig?
  • KALV: Muligens kan "Kalv" også komme av formen på Kolestrandsbukta. En kalv i betydningen liten innsjø ved siden av en større. Se ordboka.

Hva som er den egentlige for-klaringen, får vi kanskje aldri svar på!

 

Hvem var Orm i Kondal?

På heia ved Kolestrand finns Kondalen. Korndalen. Sagnet forteller at her har det bodd en mann som het Orm, som var "fredløs". Sagnet forteller ingenting om når han levde. Er det hundre år siden eller 500 år siden? Ingen folketellinger 1801-1900 forteller om noen Orm i disse områdene. Men Olav Munkejord fortalte om ham. Og Tor Vidvei har sett tydelige hustufter i Konndalen. ORM høres ut som et merkelig navn i våre dager, men var ikke uvanlig i Rogaland før i tiden (I 1801 het 41 menn Orm).

Er det noen der ute som vet noe mer?

Den eldste historien

Kolestrand ble ifølge bygdeboka (Hetland skiprede, 1971) bosatt en gang mellom 1563 og 1602. Men plassen kan godt ha vært bebodd lenge før det, og kanskje ha ligget øde etter Svartedauen. I så fall har det nok vært i form av husmannsplass under en av  de større gårdene, sannsynligvis Steine.

En undersøkelse foretatt av Økonomisk Kartverk på 1970-tallet samlet inn lokale stedsnavn, men også mulige arkeologiske funn. Den gangen ble det påpekt et par mulige gravrøyser. Det gikk ikke lang tid før de var gravet opp av ikke-arkeologer som slett ikke var hyret hverkern av oss eller av myndighetene. I dag er disse røysene overgrodd av granskog og svært vanskelige å finne, enten de opprinnelig var rydningsrøyser eller gravrøyser.

Navnet Kolestrand

Selve navnet gir, som stedsnavn flest, opphav til spekulasjon om hvor gammel gården egentlig er.  Vi har gjerne tenkt at "Kolestrond" er et eldre navn enn det mer danske "Kalvestrand". Diskusjoner med islendinger gir opphav til noen spennende teorier, som du kan lese mer om i spalten til venstre.

Hva er eldst - Kolestrand eller Kalvestrand? Det er ikke så lett å forstå ut fra det vi vet. I våre dager er det ikke tvil om at muntlig uttale er Kolestrand/strond. Listen nedenfor viser tydelig at det ikke er noe fasitsvar på dette:

1602: Kollestrand
1606: Kolstrand
1616: Kalffuestrand
1612: Kallestranndt
1614: Collestrand
1617: Kallestrand
1624: Kollestrand, Kaldestrand
1658: Kallestrandt
1661: Kalwestrand
1664: Kollestrand
1668: Kalffuestrand
1720: Kallestød
1723: Kalvestrand

Bygdebokforfatteren skriver (s. 359) om varianten av navnet i 1720: Kallestød: "Kommer navnet av 'Kallestø', et stø for båt, hvor man ropte over til den andre siden av elva?" Dette er vel høyst usannsynlig. For alle som har vært i Kolestrand er det ganske åpenbart at det ikke finns noe sted å "rope over til".

I dag er det ingen som bruker Kolestrand eller Kalvestrand som slektsnavn i Norge, men det finns en god del ved navn Kalvestrand eller Kalvestran i USA. Nylig døde vår fjerne slektning Moses Koletrand i USA. Han var en av de meget få som bar navnet slik vi i dag skriver det.

Øygardene på heia i Kolestrand

På moderne kart finner man "Øygarden" i heia ved Kolestrand, og vi finner også dette i gamle dokumenter. Ifølge historikere vi har konsultert betyr dette stedsnavnet (Øygard eller Ødegård) alltid at "det har bodd folk der før, og det bor ikke lengre folk der".

Det finns ett unntak, nemlig at "ødegård" på 1600-tallet ble brukt som karakteristikk for skatteberegning.  Ødegård i en slik betydning er nok ikke aktuelt i dette tilfellet.

Vi har undersøkt de gamle utskiftningsdokumentene for gården (1830-årene og 1890-årene) og allerede i 1830-årene henvises det til Øygardsslåtter i heia, som ligger nær de stedene som er avmerket på moderne kart. Ingen tegn fra 1830 og fram til vår tid tyder på bosetting der oppe. De meget tydelige hustuftene etter langt mer enn utløer på heia er altså nesten sikkert fra lenge før 1830, og i tillegg er det åpenbare spor etter grøfting (selv om det selvsagt kan være nyere).

En ganske sikker konklusjon er at det bodde folk på heia i Kolestrand, og en amatørs konklusjon er at de hadde flyttet derfra lenge før 1830 (lenge nok til at folk begynte å kalle det Øygard).  Her må det selvsagt eksperter inn for å kunne trekke en endelig konklusjon. Om den noensinne blir trukket.

Mer om historien finner du her... (kommer)