Ἐνορία τοῦ Ἁγίου Γερμανοῦ ὁ ἐν τῇ Ἀλάσκᾳ
Kristiansand,ΝΟΡΒΗΓΙΑ
Εἴσελθε εἰς τὴν ἐκκλησία˙ ἰατρεῖον γάρ ἐστιν ἐνταῦθα͵ οὐ δικαστήριον. Ἁγ. Ιωάννης τοῦ Χρυσοστόμου

ΚΑΛΩΣ ΗΛΘΑΤΕ
Καλῶς ἤλθατε εἰς τὴν ἱστοσελίδα τῆς ἐνορίας τοῦ Ἁγίου Γερμανοῦ τῆς Ἀλάσκας. Ἡ ἐνορία ὑπάρχει ἀπὸ τὸ 2008 καὶ ἀνήκει εἰς τὸ Οἰκουμενικὸν Πατριαρχείον τῆς Κωνσταντινουπόλεως. Πρὸς τὸ παρὸν λειτουργούμε καθεμερινῶς ἐν τῷ Παρεκκλησίῳ ἐν τῷ Γρειπσταδ (Greipstad - ΟΔΗΓΙΕΣ), ὃ ὑπάρχει 15 λεπτά ἀπὸ τὸν Κέντρον τῆς πόλεως Κριστιανσανδ (Kristiansand), εἰς τὴν Νότια Νορβηγίας. Πρώτα ὁ Θεὸς θὰ κτισθεί Ναός ἐν τῷ κτήματι ὄπου καὶ θὰ κτισθεί Πνευματικόν Κέντρον μετὰ παρεκκλησίων εἰς τὸ ἡρεμό μας δάσος καὶ δωμάτια διὰ ἐπισκέπτες.

Συνήθως ἔχουμε τὴν Θείαν Λειτουργίαν καὶ 2 φοραὶ τὸ μήνα εἰς πόλιν Κριστιανσανδ (κάθε 1ῃ καὶ 3ῃ ἑβδομάδα τοῦ μηνός).

Τελούνται καὶ βαπτίσεις, γάμοι, ἁγιασμοί, κτλ. ἀναλόγως μετὰ τῶν ἀναγκῶν τῶν πιστῶν. Διὰ πληροφορίες περὶ τῆς τελειώσεως τῶν Μυστηρίων, ὄρα ἐνθάδε.  Δείτε καὶ τὸ πρόγραμμα τῶν Ἀκολουθιῶν ἐνθάδε

Διὰ ἄλλες πληροφορίες, ἑρωτήματα κτλ., ἐπικοινωνεῖτε μετὰ τοῦ π. Χριστοφόρου˙Σπιτιοῦ + (47) 38 62 11 68      Κιν.: + (47) 936 06 154      Εἰς τὴν Ἑλλάδα: + (30) 6949 524833  είτε ἠλεκτρονικῶς  chmschuff(a)gmail.com


Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία Ελληνο
-Ορθόδοξη Εκκλησία Οικουμενικό Πατριαρχείο

Organisasjonsnummer: 993 508 608
Λογαριασμός της Ενορίας: 3000 23 12022
 
Facebook