ΠΡΟΣΕΥΧΕΣ 
 

 

ΑΚΑΘΙΣΤΟΣ

ΥΜΝΟΣ

 

μικρο προσευχηταρι

 

ΑΚΟΛΟΥΘIΑ ΤΟΥ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ

 

 

Εὐλόγησε τοὺς

 

 ἐχθρούς μου, ὦ

 Κύριε!

Σχέδιο Ἁπλῆς καὶ Ἐγκαρδίου Προσευχῆς

Ευχή δια Απαλλαγήν των Αισχρών Λογισμών

Ευχή Δια την Απαλλαγήν απο τον Θυμό

 ΗΜΩΝ ΣΤΑ
 ΑΡΑΜΑΪΚΑ
 
 
Η ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΕΠΙΤΑΦΙΟΥ ΘΡΗΝΟΥ
 
 

ΚΑΝΩΝ ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΣ

ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΓΙΟΝ

 

 ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΝ
ΣΥΜΕΩΝ ΤΟΝ ΘΕΟΔΟΧΟΝ

 

ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΓΙΟΝ ΚΑΙ ΕΝΔΟΞΟΝ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΑ

 ΚΑΙ  ΙΑΜΑΤΙΚΟΝ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑ

 

 ΕΥΧΗ ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΙΤΤΑΝ

ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΦΑΝΟΥΡΙΟΥ

 

Βοήθησέ με

 

 Κύριε  

 

ΚΑΝΩΝ ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΣ

ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΓΙΟΝ

ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΑ

 ΜΗΝΑΝ

 

ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟ ΨΑΛΤΗΡΙ 

ΜΕΓΑΣ

 

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ

 

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ

  ΑΓΙΟΥ

 

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ

 
 
 

 

Ἅγιε Γολγοθᾶ, θεῖε Γολγοθᾶ,
 
Παρακαλῶ πές μου πόσες χιλιάδες,
 
 ἑκατομμύρια ἁμαρτωλοὺς ἀνθρώπους
 
 καθάρισες καὶ ἔστειλες καὶ γιόμισες τὸν
 
 γλυκὸ Παράδεισο. Θεμέλιο γιὰ τὸν
 
 γλυκὸ Παράδεισο εἶναι ὁ ἅγιος
 
 Γολγοθᾶς.

Ἁμαρτωλοὶ ἐλᾶτε ἐδῶ, νὰ μὴν ἀργήσετε.
 Ὁ ἅγιος Γολγοθᾶς ἀνοικτός. Ἡ
σταύρωσις. Ὁ Χριστὸς Ἐλεήμων. Μᾶς
περιμένει νὰ τοῦ λούσουμε τὰ πόδια.

Μακάριοι ἐμεῖς, ἂν μᾶς ἀξιώσει ὁ
Χριστὸς, μὲ ταπείνωση, μὲ φόβο Θεοῦ,
 μὲ ζεστὴ καρδιὰ, μὲ ζεστὰ δάκρυα νὰ
 
πλύνουμε τὰ ἅγια πόδια τοῦ Χριστοῦ
καὶ, ἂν θελήσουμε πολλὲς φορές.
 
Ὕστερα ὁ Χριστὸς θὰ πλύνη τὶς
ἁμαρτίες μας καὶ θὰ γίνη καθαρὴ ἡ
ψυχὴ μας καὶ θ' ἀνοίξει τὸν γλυκὸ
Παράδεισο.
Ὕστερα ἐμεῖς μετὰ χαρᾶς θὰ πᾶμε στὸν
γλυκὸ Παράδεισο, γιατὶ ὁ Χριστὸς καὶ ἡ
Παναγία καὶ οἱ ἅγιοι Πάντες μᾶς
περιμένουν. Μαζὶ μὲ Ἀρχαγγέλους καὶ
Ἀγγέλους, Χερουβεὶμ καὶ Σεραφεὶμ θὰ
δοξολογοῦμε τὴν Ἁγία Τριάδα εἰς τοὺς
αἰῶνες τῶν αἰώνων. Ἀμήν.

ἁμαρτωλὸς Τύχων

(Ἡ προσευχὴ τοῦ Γολγοθᾶ, ἀπὸ
 
χειρόγραφο τοῦ παπα-Τύχωνος.