ΙΕΡΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ


 

 

 


Ή Ορθόδοξη Εκκλησία αποδίδει λατρεία μόνο στον Ένα και Τριαδικό Θεό. Απορρίπτει τη λατρεία ψευδών θεών, ειδώλων και κτισμάτων. Δεν υπάρχουν άλλοι θεοί. Οποιαδήποτε λατρεία σε «άλλους θεούς» αποδίδεται στον Διάβολο. Τέτοιες εικόνες είναι είδωλα, απαγορεύεται η κατασκευή τους και η οποιαδήποτε τιμή (Έξοδ. κ' 4-5. κγ' 24-25. Λευϊτ. ιθ' 4. κστ' 1. Δευτερ. δ' 15-28. λ' 17-18. λβ' 16-21. Ησ. μδ' 9-20. Ίερεμ. κε' 6. Δαν. ε' 23-25. Ψαλμ. 96/97,7. ριγ' 1216/ριε' 4-8. ρλδ/ρλε' 15-18. Ρωμ. α' 23-24. Άποκ. ιθ' 20).

Ήδη στην Παλαιά Διαθήκη, παράλληλα με την απαγόρευση των ειδώλων, κατασκευάζονται με εντολή τού Θεού διάφορα αντικείμενα για τη θεία λατρεία, η σκηνή, η κιβωτός, η τράπεζα, το θυσιαστήριο των ολοκαυτωμάτων, το θυσιαστήριο τού θυμιάματος, χερουβείμ, λέοντες, βόες και πολλά άλλα (Έξοδ. κε'-λα΄ Γ/Α' Βασιλ στ'-ζ. Έβρ. θ' 1-5).

 

Κανείς δεν διανοήθηκε να αποδώσει σε αυτά τά αντικείμενα λατρευτική προσκύνηση, γιατί αυτόματα θα μεταβάλλονταν σε είδωλα και η λατρεία τού αληθινού Θεού σε ειδωλολατρία. Αυτό φαίνεται καθαρά στο «χωνευτό μόσχο» πού κατασκεύασε ο Ααρών σε στιγμή αποστασίας τού λαού, η οποία ολοκληρώθηκε με τη φράση: «Oύτοι οι θεοί σου, Ισραήλ»! (Έξοδ. λβ' 4).

 

Αυτό είναι το χαρακτηριστικό της ειδωλολατρίας το να λατρεύεις για θεό κάποιο κτίσμα, ή κάποιο ανθρώπινο κατασκεύασμα!

 

Ή Ορθόδοξη Εκκλησία κηρύσσει «Χριστόν τόν άληθινόν Θεόν ήμων καί τούς Αυτού αγίους... τόν μέν ώς Θεόν καί Δεσπότην, προσκυνούντες καί σέβοντες, τούς δέ (αγίους), διά τόν κοινόν Δεσπότην, ώς Αυτού γνησίους θεράποντας τιμωντες καί τήν κατά σχέσιν προσκύνησιν απονέμοντες» (Συνοδικόν της Ορθοδοξίας).

 

Αυτή η τιμή πραγματοποιείται «εν λόγοις, εν συγγραφαίς,... εν ναοίς, εν εικονίσμασι» (Συνοδικόν της Ορθοδοξίας).

ΕΙΚΟΝΕΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΜΑΣ

ΕΙΚΟΝΕΣ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΜΑΣ

ΕΙΚΟΝΕΣ ΑΓΙΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ

ΕΙΚΟΝΕΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΑΓΙΩΝ

ΕΙΚΟΝΕΣ ΑΓΙΩΝ ΛΕΙΨΑΝΩΝ