การเลี้ยงสัตว์ -1

 เรื่องราวต่างๆที่ต้องศึกษา  หลังกลางภาคจ้า

 

  การเลี้ยงสัตว์ ( 2 ชั่วโมง)

     การเลี้ยงสัตว์ (animal husbandry) คือ การบำรุงรักษาเลี้ยงดูสัตว์ให้เจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์และ
เป็นปกติสุขจนได้รับผลตอบแทนจากสัตว์ไม่ว่าจะเป็นผลผลิต ผลิตภัณฑ์หรือผลพลอยได้จากสัตว์
(พานิช ทินนิมิตร, 2535) มนุษย์รู้จักการเลี้ยงสัตว์มาแล้วไม่น้อยกว่า 9,000 ปี (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2537)
จากเดิมที่เคยออกล่าสัตว์แล้วฆ่าให้ตายก่อนนำซากกลับไปบริโภค โดยการนำสัตว์ที่มีชีวิตที่จับได้มาขังรวมกัน
ปล่อยทิ้งไว้สักระยะหนึ่งสัตว์ก็เพิ่มจำนวนขึ้น มนุษย์จึงได้แนวความคิดว่าหากนำสัตว์มีชีวิตที่จับได้มาขังรวมกันแล้ว
นำอาหารมาเลี้ยงสัตว์ที่ขังไว้ก็จะได้สัตว์ตัวใหม่โดยที่ไม่ต้องไปออกล่า มนุษย์จึงรู้จักวิธีการเลี้ยงสัตว์ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

     
    สัตว์เลี้ยง (Domestic animal) คือ สัตว์ต่าง ๆ ที่อยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของมนุษย์ตลอดชีวิต
ต้องพึ่งพาอาศัยมนุษย์ในแง่ของการคุ้มครอง การดูแล และการให้อาหาร  และมนุษย์สามารถควบคุมดูแล
การผสมพันธุ์ของสัตว์เหล่านี้ให้ไปในทิศทางที่มนุษย์ต้องการได้ไม่มากก็น้อยคะ อย่างไรก็ดี เราจะไม่นับว่าสัตว์ต่าง ๆ
 ในสวนสัตว์หรือสัตว์ทดลองในห้องปฏิบัติการ เช่น หนู หรือ ลิง เป็นสัตว์เลี้ยง เพราะสัตว์เหล่านี้ไม่ได้มีส่วนผูกพัน
กับชีวิตและความเป็นอยู่ของมนุษย์โดยตรง
 
 การจำแนกสัตว์เลี้ยง  แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ สัตว์บก   และ สัตว์น้ำ
 
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมจากเว็บไซต์ต่อไปนี้
 
-   http://www.dld.go.th/service/webeggs/mainani.html  กองบำรุงพันธุ์สัตว์
 
-  ดาวน์โหลด powerpoint  เรื่องการเลี้ยงสัตว์
 
 
ปัจจัยสำคัญในการเลี้ยงสัตว์ ( 2 ชั่วโมง)
 
-  ดาวน์โหลด powerpoint  เรื่อง ปัจจัยการเลี้ยงสัตว์
   
 
  
 
ทฤษฎีใหม่และเศรษฐกิจพอเพียง ( 2 ชั่วโมง)
 
 
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ć
ดู ดาวน์โหลด
  1255 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 18 ม.ค. 2554 05:09 Watcharaporn Chanaken
ć
ดู ดาวน์โหลด
  1420 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 21 ม.ค. 2554 10:26 Watcharaporn Chanaken
ć
ดู ดาวน์โหลด
  1724 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 3 ก.พ. 2554 09:03 Watcharaporn Chanaken
Comments