Benvinguts!

Benvinguts a la web de l'Associació de famílies afectades de SAF
Bienvenidos a la página de la Asociación de afectados de SAF
Welcome to the web page of the Association of families afected by FASD

Aquesta és una associació de pares i mares preocupats per la problemàtica de la Síndrome d'alcoholisme fetal, que afecta els fills i filles de mares que han begut alcohol durant l'embaràs.
Esta es una asociación de padres y madres preocupados por la problemática del Síndrome de alcoholismo fetal, que afecta a los hijos e hijas de madres que han consumido alcohol durante el embarazo.AFASAF.FASD 
Objectius:

Els fins de l’associació són millorar la qualitat de vida de les persones afectades i de les seves famílies i obtenir el reconeixement oficial i social del Síndrome.
Per aconseguir les seves finalitats, l’associació promourà totes aquelles activitats que consideri convenients i, amb caràcter enunciatiu però no limitatiu, realitza les activitats següents:
1. Representar davant l’administració i altres institucions els interessos dels afectats i de les seves famílies.
2. Promoure la necessitat d’una detecció precoç i d’un diagnòstic correcte.
3. Cercar o crear solucions per a la vida adulta dels afectats.
4. Informar i sensibilitzar a la societat.
5. Compartir informació i recursos entre les famílies afectades.
6. Denunciar la falta d’informació o ocultació d’informació durant el procés d’adopció, en el cas de nens afectats provinents de l’adopció. 
En queda exclòs tot ànim de lucre.

Objetivos: 

Los fines de la asociación son mejorar la calidad de vida de las personas afectadas y de sus familias y obtener el reconocimiento oficial y social del Síndrome. 
Para conseguir sus fines, la asociación promoverá todas aquellas actividades que considere convenientes y, con carácter enunciativo pero no limitativo, realiza las siguientes actividades: 
1. Representar ante la administración y otras instituciones los intereses de los afectados y de sus familias. 
2. Promover la necesidad de una detección precoz y un diagnóstico correcto. 
3. Buscar o crear soluciones para la vida adulta de los afectados. 
4. Informar y sensibilizar a la sociedad. 
5. Compartir información y recursos entre las familias afectadas. 
6. Denunciar la falta de información u ocultación de información durante el proceso de adopción, en el caso de niños afectados provenientes de la adopción. 
Queda excluido todo ánimo de lucro.

objectives 

The purposes of the association are to improve the quality of life of those affected and their families and get the official and social recognition of the syndrome. 
To achieve its aims, the association will promote all activities that it considers appropriate, by way of example but not limitation, performs the following activities: 
1. Representing the Administration and other institutions the interests of those affected and their families. 
2. Promote the need for early detection and accurate diagnosis. 
3. Find or create solutions for adult life of those affected. 
4. Inform and sensitize society. 
5. Share information and resources among affected families. 
6. Report lack of information or withholding of information during the adoption process, in the case of children who suffers FASD and they are adopted. 
All profit is excluded.


Us informem de les Jornades TEAF