SecretariaINFORMACIO DEL CENTRE


CFA Pere Calders
C. Calàbria 66, 1a. planta
08015
Barcelona

Correu electrònic:a8062331@xtec.cat
Telèfon:934246917
Fax:932892052 
 

DOCUMENTACIO PER MATRICULAR-SE CURS 2017-2018

 

DOCUMENTACIÓ PER MATRICULAR-SE AL CENTRE CURS 2017-2018

A) GENERAL

· Documentació identificativa (Fotocòpia de: DNI, Passaport, NIE...).

· Targeta sanitària.

· 1 foto.

 - Certificacions acadèmiques

-Original i fotocòpia o certificat dels estudis anteriors (en el cas del GES).

-Original i fotocòpia de certificat de català, castellà, anglès i informàtica (per als casos que volen fer nivells superiors al 1r. (En cas contrari hauran de matricular-se a un primer nivell o fer prova de nivell en l’horari establert).

- Original i fotocòpia del certificat d'haver superat el curs d'informàtica COMPETIC 2

 

B) GES:

A part de la documentació general per a tot l’alumnat:

     -Documentació acadèmica:

 -Original i fotocòpia del llibre d’escolaritat, o

 -Certificat de notes, o altra documentació acadèmica     acreditativa:

-Graduat Escolar.

-L’antiga Formació Professional.

 

Pagament de l’assegurança escolar

   L’alumnat de 2n de GESO menors de 28 anys hauran  d’abonar 1,12 € en concepte d'assegurança escolar obligatòria.


C) MENORS

    A) Amb caràcter general

       . Autoritzacío d'Inspecció.

       . Fulls d’autorització i de sol·licitud del pare o de la mare o dels tutors legals. (Aquesta  documentació serà lliurada pel centre.).

- Fotocòpia identificativa (DNI, NIE, etc.) pel pare, mare o tutor legal.


 B) Alumnat menor que es vol matricular al curs preparatori per a la prova d'accès al cicles Formatius de Grau Mitjà

. Cal tenir o fer 17 anys durant l'any 2017.


B) Alumnat menor que es vol matricular al curs preparatori per a la prova d'accès al cicles Formatius de Grau Superior

 - Han de tenir 18 anys l'any de la prova si ja tenen un    cicle formatiu de Grau Mitjà.

-Han de tenir 19 anys l'any de la prova si no tenen un
cicle formatiu de Grau Mitjà.

 

  C) Alumnat menor que es vol  matricular a GES que es trobin dins d’algun dels següents supòsits:

        ·Documentació acreditativa de tenir un contracte laboral.

   ·Documentació acreditativa d’estar en procés d’obtenció del Permís de Treball.

      ·Certificat d’haver fet o estar fent un PFI.

    ·Documentació acreditativa d’estar participant en el programa “Joves per a l’Ocupació”.

Cal que porti la corresponent documentació justificativa (certificació).


 


ATENCIÓ AL PÚBLIC


CFA PERE CALDERS         CURS 2017/2018

C. Calàbria 66, 1a. planta        Tel. 934 246 917

DILLUNS

D'11 a 12h.

DILLUNS


DIMARTS


DIMARTS

De 17 a 18h.

DIMECRES

D'11 a 12h.

DIMECRES


DIJOUS


DIJOUS

De 18 a 19h.

DIVENDRES

D ’11 a 12 h.

DIVENDRES

------HORARI ATENCIÓ PUBLIC

ALTRES ENSENYAMENTS

ENSENYAMENT

DIA

HORARI

PREPARACIÓ PROVES D’ACCÉS CICLES FORMATIUS

DILLUNS

De  10'30

a 11'30h.

GES

DIVENDRES

De 12'00 a 13'00h.HORARI VISITES A

L’ EQUIP DIRECTIU

CÀRREC

RESPONSABLE

DIA

HORARI


DIRECTORA


MUNTSA MORAL

DILLUNS

De 17'30h. a 18'30h.

DIMARTS

De 10'00h. a 11'00h.


CAP D’ESTUDISMERCÈ BALDA

DILLUNS

De11'30h.

a 12'30h.

DIMARTS

De 18'00

a 19'00h.


SECRETARI


RAMON PONS

DIMARTS

De 09'30h a 10'30 h.

DIJOUS

De 17’30h a 18’30 h.HORARI PER FER PROVA DE NIVELL D’INFORMÀTICA

DIA

HORARI

MATÍ: DIVENDRES

D'11'00 a 12'00h.

TARDA: DIMARTS

De  14'30 a 15'30 h.    

JUSTIFICANTS ASSISTENCIA

Si no heu pogut assistir a l'escola durant un període determinat podeu descarregar el full de justificació i lliurar-lo al vostre tutor/a.

 
 

SOL.LICITUD BAIXA

Si esteu matriculat/da en el present curs escolar i us voleu donar de baixa, ompliu la sol·licitud adjunta  i porteu-la personalment a la secretaria de l'escola ja que, perquè la baixa sigui oficial cal que estigui signada.