NOTES MÉS RELLEVANTS

  • ·      El formulari d'alta s'ha d'emplenar cada any.
  • ·         S'ha d'avisar abans de les 10h per tal de que no es facturi menú.
  • ·         Els tiquets es compraran amb la coordinadora de menjador de 8.20h a 8.50h
  • ·         Tant gratuïts com becats hauran de pagar l’import íntegre del servei fins que l'AFA hagi obtingut la resolució.
  • ·         Si es realitza una activitat extraescolar al migdia cal ser usuari de menjador. 

 Us informem que SI VOLEU SER USUARIS DEL SERVEI DE MENJADOR CAL QUE EMPLENEU L’IMPRÈS D’ALTA, i el retorneu degudament complimentat a la coordinadora de menjador. El trobareu a la recepció de l’escola i a la pàgina web. Cal que l’ empleneu:

·         A principis de cada curs escolar,  tant si hi han hagut o NO canvis de les dades personals o bancàries (actualització de les dades).

·         Durant el curs, si voleu fer alguna modificació d’aquestes, donar-vos d’alta o baixa del servei; o fer canvis en l'ús del mateix. Les baixes i modificacions  s'han de comunicar amb 5 dies d'antelació perquè siguin efectives. Ocasionalment, si un comensal fixe o eventual canvia de dia per fer ús del menjador, haurà d’avisar a la coordinadora amb antelació, però si és un canvi de dies fixes s’haurà emplenar una altra vegada l’imprès d’alta 

·         Preus curs  2016-2017:

-comensals fixes: 5.40 €/dia (a partir de 2 dies/setmana)

-comensals esporàdics o eventuals: 6.15 €/dia 

Les famílies nombroses amb els fills al menjador, tindrà un 10% de descompte amb el preu, a partir del tercer fill, sempre que hi hagi un mínim de 3 fent ús del servei.

·         Entre el 8 i el 15 de cada mes es cobrarà el rebut mensual, a mes vençut, per dia lectiu de servei. Es podran domiciliar rebuts per tots els usuaris fixes o eventuals, o bé comprar el tiquets a la coordinadora del menjador de  8.20h a 8.50h.

Els tiquets es posaran a la venda a partir del 12 de setembre, al menjador de l'escola (per la porta que dona al carrer).

Per fer ús d’aquest sistema de pagament,  s’ha d’entregar el tiquets corresponent cada vegada que es faci ús abans de les 10h.


·         Els rebuts es cobraran a mes vençut (final de mes). Les famílies que retornin un rebut, s’enviarà un SMS al mòbil, amb un termini per fer la regularització.

Per poder seguir fent ús del servei de menjador, es lliurarà el justificant de pagament.

Les famílies que tinguin deute amb l'AFA no podran fer ús del servei de menjador ni de cap altra activitat organitzada per l'AFA.

 

S'informa a les famílies que fins que l'AFA no tingui la resolució de la gratuïtat o beca de menjador, s'haurà de pagar l'import íntegre del servei. Si la resolució és favorable amb efectes retroactius, s'abonarà l'import que correspongui.

·         La gestió econòmica durant el curs 2016-2017 serà a càrrec de Serunión, per tant, qualsevol dubte o qüestió relativa a facturació caldrà que es faci amb l'empresa a través de la coordinadora de menjador de 9 a 10h , el seu telèfon de contacte és 626.62.28.13, també podeu enviar-li un correu electrònic a  ceiptaiala.bar@serunion.com


·     Absències: El primer dia d'absència justificada i avisada, abans de les 10h, no es cobrarà. Recordar-vos que és molt important que si el vostre fill/a és fix o eventual i no es pot quedar a dinar, ho comuniqueu abans de les 10,00h., trucant per telèfon o via e-mail a la coordinadora. (tel.626.62.28.13 – ceiptaiala.bar@serunion.com). En cas de no avisar es cobrarà preu sencer.

En els casos d’excursions i colònies, no es cobrarà menú i no cal comunicar-ho.

·         En el cas de necessitar una dieta específica per un dia concret, s’ha de comunicar a la coordinadora de menjador, mitjançant nota a l’agenda de l’alumne/a o bé nota en paper (en el cas dels alumnes d’Ed. Infantil)                                                                              

·         Informar-vos  que  els alumnes de P3 poden fer la migdiada des del primer dia que es queden al menjador. Podran gaudir d’aquest servei gratuït les famílies que el seu fill/a sigui usuari/a fixe de menjador, sempre i quan no coincideixi amb una extraescolar a on el nen/a estigui apuntat/da.


Amb els usuaris fixes de menjador (a partir de primària) es treballarà l'hàbit de raspallat de dents a partir del 3 d’octubre. El kit dental es proporcionarà sense cost als alumnes.

Els/les alumnes que vulguin realitzar dins la franja horària de 12 a 15h alguna  activitat extraescolar hauran de ser usuaris del servei de menjador els dies que es realitzi l’activitat.

 Finalment donar-vos les gràcies per la vostra col·laboració i desitjar-vos un bon curs escolar!

      

SERUNION,S.A.            i                      Comissió de Menjador