YA ESTAN DISPONIBLES LES ALTES PEL CURS 2017 / 2018

PERDONEU LES MOLESTIES!!!! 

NOTES MÉS RELLEVANTS

·      El formulari d'alta només s'ha d'emplenar pels alumnes nous i pels comensals esporàdics.

·      No hi haurà VENTA DE TIQUETS. Els comensals esporàdics han de comunicar-ho a la coordinadora del menjador de 8.20h a 8.50h al menjador de l’escola.

·      S’ha d’avisar abans de les 10h per tal de que no es facturi menú.

·      Tant gratuïts com becats hauran de pagar l’import íntegre del servei fins que l'AFA hagi obtingut la resolució.

·      Si es realitza una activitat extraescolar al migdia cal ser usuari de menjador.

Us informem d’alguns canvis sobre el MENJADOR durant aquest curs 2017/2018:

·           A començament de curs els comensals fixes (mínim 2 cops per setmana i         especificar dies escollits) i els comensals eventuals (1 dia per setmana) dels cursos anteriors seran renovats mitjançant formulari entregat a cada comensal i caldrà comunicar el/s dia/es escollit/s per fer ús del servei de menjador. També s’haurà d’especificar si hi ha algun canvi en les dades personals.

        ·       Els alumnes nous i els comensals esporàdics hauran d’emplenar la fulla d’alta per ser usuaris del menjador.

    Tal com us vam comunicar, no hi haurà venta de tiquets i per tant l’assistència del menjador dels comensals esporàdics d’un dia en concret s’haurà d’avisar directament a SERUNION.

· Caldrà comunicar a SERUNION, mitjançant el mail atcliente@serunion.elior.com o a través del telèfon 872.550.110, abans de les 10h, la no assistència del menjador. En casos de malaltia caldrà avisar el primer dia i l’últim dia de la no assistència.

·       En cas de no avisar de la no assitència del menjador abans de les 10h es cobrarà el preu sencer.

·              Excepcionalment si un comensal es fa mal o es trova molt malament, durant l’horari escolar, i passades les 10h i no pot fer ús del servei del menjador, les famílies hauran d’avisar a SERUNION i no se li cobrarà el preu del menú sencer.

·       Per poder facilitar la dieta per al·lèrgia o intol·lerància, és obligatori entregar a la coordinadora del menjador ( de 8.20h a 8.50h al menjador) el document de sol·licitud omplert amb la foto del nen/a i el certificat mèdic original amb la data actualitzada, referent al tipus d’intol·lerància o al·lèrgia i la dieta que ha de seguir.

        En els casos de dietes astringents o toves també s’haurà de comunicar a la coordinadora del menjador (626.62.28.13 - ceiptaiala.bar@serunion.com) i es subministrarà durant tres dies consecutius.

·       En els casos d’excursions i colònies , no es cobrarà el menú i no cal comunicar-ho.


        ·    Preus curs  2017-2018:

-comensals fixes: 5,45€/dia (a partir de 2 dies/setmana)

-comensals esporàdics o eventuals: 6,25 €/dia

Les famílies nombroses amb els fills al menjador, tindrà un 10% de descompte amb el preu, a partir del tercer fill, sempre que hi hagi un mínim de 3 fent ús del servei.

·       Entre el 5 i el 10 de cada mes es cobrarà el rebut mensual, a mes vençut, per dia lectiu de servei. Es domiciliaran els rebuts per tots els usuaris fixes o eventuals.

·       Els rebuts es cobraran a mes vençut (final de mes). Les famílies que retornin un rebut, s’enviarà un SMS al mòbil, amb un termini per fer la regularització. Si aquesta situació es repeteix, llavors es cobrarà per avançat.

Per poder seguir fent ús del servei de menjador, es lliurarà el justificant de pagament.

Les famílies que tinguin deute amb l'AFA no podran fer ús del servei de menjador ni de cap altra activitat organitzada per l'AFA. 

S'informa a les famílies que fins que l'AFA no tingui la resolució de la gratuïtat o beca de menjador, s'haurà de pagar l'import íntegre del servei. Si la resolució és favorable amb efectes retroactius, s'abonarà l'import que correspongui.

·       La gestió econòmica durant el curs 2017-2018 serà a càrrec de Serunión, per tant, qualsevol dubte o qüestió relativa a facturació caldrà que es faci amb l'empresa SERUNION.

·       Informar-vos  que  els alumnes de P3 poden fer la migdiada des del primer dia que es queden al menjador. Podran gaudir d’aquest servei gratuït les famílies que el seu fill/a sigui usuari/a fixe de menjador, sempre i quan no coincideixi amb una extraescolar a on el nen/a estigui apuntat/da.

·       Amb els usuaris fixes de menjador (a partir de primària) es treballarà l'hàbit de raspallat de dents a partir del 2 d’octubre. El kit dental es proporcionarà sense cost als alumnes.

·       A partir de 3r els usuaris del menjador podran fer ús de la BIBLIOTECA de l’escola, sempre i quan es respectin les normes.

·       Els/les alumnes que vulguin realitzar dins la franja horària de 12 a 15h alguna  activitat extraescolar hauran de ser usuaris del servei de menjador els dies que es realitzi l’activitat.

·       Finalment donar-vos les gràcies per la vostra col·laboració i desitjar-vos un bon curs escolar!

   

SERUNION,S.A.                                                                                                                            Comissió de Menjador