Πρότυπα & Πιστοποιήσεις

Συχνές ερωτήσεις

posted Aug 22, 2017, 11:45 PM by Aesthetics Gr   [ updated Aug 23, 2017, 6:33 AM ]


Φορείς τυποποίησης

posted Aug 22, 2017, 11:01 PM by Aesthetics Gr   [ updated Aug 22, 2017, 11:16 PM ]


Διεθνής Τυποποίηση 
Για την πρωτυποποίηση (standardization) των απαιτήσεων ποιότητας (standard requirements) για τις Ευρωπαϊκές χώρες εντός της κοινής αγοράς και για αυτούς που επιθυμούν να κάνουν δουλειές με αυτές τις χώρες, ιδρύθηκε μια εξειδικευμένη υπηρεσία / οργανισμός για πρωτυποποίηση ο Διεθνής Οργανισμός Πρωτυποποίησης (International Organization for Standardization, ISO) με έδρα τη Γενεύη
Στις  ΗΠΑ, τα πρότυπα αυτά υιοθετήθηκαν από  το American National Standards Institute (ANSI) με την έγκριση και συνεργασία της American Society for Quality (ASQC). 
Τα αμερικανικά πρότυπα ονομάζονται ANSI / ASQC Q90-1987.
ISO  
 Η µεταφορά των ISO-IEC προτύπων στην εθνική συλλογή είναι προαιρετικά και µπορεί να γίνει µερική ή ολική. 
Υπάρχει ακόµη ένα πλήθος διεθνών οργανισµών που είναι σε επαφή µε τις ISO, IEC και µετέχουν στις εργασίες τους σε κάποιο βαθµό. Πολλοί από αυτούς τους οργανισµούς έχουν δική τους δραστηριότητα τυποποίησης στα ειδικά πεδία ενδιαφέροντός τους που αναγνωρίζονται σε διεθνές επίπεδο. 
Ένας αριθµός αυτών των τυποποιήσεων περνά κατευθείαν στις ISO-IEC και εµφανίζονται στα ∆ιεθνή Πρότυπα που εκδίδονται από τις ISO-IEC. 
Τέλος πολλοί από αυτούς τους ∆ιεθνείς Οργανισµούς παράγουν κανονιστική τεκµηρίωση που πρέπει να λαµβάνεται υπόψη σε κάθε σύνταξη και αναθεώρηση τωv διεθνών προτύπων. 

Ευρωπαϊκή Τυποποίηση   
CEN, European Committee for Standardization: 
Ίδρυση 1961, µέλη 18 Ευρωπαϊκά ινστιτούτα προτύπων, έδρα Βρυξέλλες, 250 επιτροπές, έκδοση 2.450 εγγράφων και 2.100 προτύπων, µελετά πάνω από 9.000 έγγραφα. 
• CENELEC, European Committee for Electro technical Standardization: Ίδρυση 1959, έδρα Βρυξέλλες. 

Κύριος στόχος της CEN / CENELEC είναι η δημιουργία ενός ενιαίου συστήματος Τυποποίησης που θα ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες των κρατών - μελών της Ε.Ε. .
Αντικείμενο των δραστηριοτήτων της CEN / CENELEC είναι, κατ΄ αρχήν,  η εκπόνηση των Ευρωπαϊκών Προτύπων ΕΝ τα οποία θα προωθήσουν, αφενός, την ανταγωνιστικότητα της Ευρωπαϊκής βιομηχανίας στην παγκόσμια αγορά και,  αφετέρου, θα συμβάλλουν στη δημιουργία της εσωτερικής   Ευρωπαϊκής  Αγοράς

 Εθνική Τυποποίηση 
Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης  - ΕΛΟΤ
Ο ΕΛΟΤ Α.Ε είναι Δημόσια Επιχείρηση  και τελεί υπό την εποπτεία του Κράτους, η οποία ασκείται δια του Υπουργού Ανάπτυξης.  
Σκοπός του Οργανισμού  είναι η προαγωγή και η εφαρμογή της Τυποποίησης στην Ελλάδα καθώς και των συναφών με αυτή δραστηριοτήτων με κάθε πρόσφορο τρόπο και μέθοδο.
Οι κύριες δραστηριότητες του Οργανισμού   είναι: 
•    η εκπόνηση και η διάδοση των Προτύπων, 
•    η απονομή Σημάτων Συμμόρφωσης (ποιότητας), 
•    η χορήγηση Πιστοποιητικών Συμμόρφωσης (ποιότητας),  
•    η πιστοποίηση συστημάτων ποιότητας επιχειρήσεων και  
•    η διενέργεια εργαστηριακών δοκιμών.
•    Οποιοσδήποτε μπορεί να συμμετέχει στις διαδικασίες τυποποίησης, όχι όμως ως μεμονωμένο πρόσωπο ή εταιρεία, αλλά ως εκπρόσωπος επαγγελματικού κλάδου, επιστημονικής ένωσης, καταναλωτικής οργάνωσης ή του κράτους. Ως εκ τούτου, η συμμετοχή στις διαδικασίες τυποποίησης είναι ανοικτή σε πρόσωπα που εκπροσωπούν τους ανωτέρω ενδιαφερόμενους.
Ο Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης (ΕΛΟΤ) είναι μέλος και συμμετέχει ενεργά στις διοικητικές και τεχνικές δραστηριότητές όλων των ευρωπαϊκών και διεθνών οργανισμών τυποποίησης,  και συγκεκριμένα :
•   Στην  Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης-CEN 
•    Στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ηλεκτροτεχνικής Τυποποίησης-CENELEC 
•   Στο Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Τηλεπικοινωνιακών Προτύπων –ETSI 
•    Στον  Διεθνή Οργανισμό  Τυποποίησης-ISO 
•   Στην   Διεθνή  Ηλεκτροτεχνική Επιτροπή-IEC

1-3 of 3