Μόνιμο μακιγιάζ


Συχνές ερωτήσεις

posted Sep 21, 2017, 1:57 AM by Aesthetics Gr   [ updated Jan 23, 2018, 2:57 AM ]

Χημικές απαιτήσεις (ResAP 2008)

posted Aug 31, 2017, 12:35 AM by Aesthetics Gr   [ updated Feb 8, 2018, 4:51 AM ]


Προϊόντα  τατουάζ και μόνιμου μακιγιάζ   χρησιμοποιούνται μόνο εφόσον πληρούν όλες τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

Α ) Δεν περιέχουν ή να απελευθερώνουν   αρωματικές αμίνες που αναφέρονται στον πίνακα 1

Η παρουσία ή η απελευθέρωση αυτών των αρωματικών αμινών πρέπει να προσδιορίζεται   με τη χρήση κατάλληλων μεθόδων δοκιμών οι  οποίες θα πρέπει να   είναι εναρμονισμένες  σε όλα τα κράτη μέλη, προκειμένου να εξασφαλίσουν συγκρίσιμη   προστασία της υγείας του καταναλωτή και για να αποφευχθεί η αποκλίνουσα    εφαρμογή, αντλώντας από τις υπάρχουσες μεθόδους που μπορεί να χρησιμεύσουν ως πρότυπα

Β ) Δεν περιέχουν τις ουσίες  CRM(καρκινογόνες ,μεταξιολόνες και τοξικές)   που απαριθμούνται στον πίνακα 2 

Δεν περιέχουν CRM  ουσίες   της κατηγορίας 1, 2 ή 3 που ταξινομούνται βάσει της οδηγίας 67/548 / - 

Γ ) Συμμορφώνονται με μέγιστο επιτρεπόμενο όριο  συγκεντρώσεις  προσμίξεων  που  παρατίθενται στον Πίνακα 3
και τις  ελάχιστες  απαιτήσεις για περαιτέρω οργανικές προσμίξεις   για χρωστικές που χρησιμοποιούνται στα τρόφιμα και καλλυντικά προϊόντα, όπως ορίζεται στην οδηγία 95/45  

Δ ) Δεν  περιέχουν ουσίες που περιλαμβάνονται στην οδηγία 76/768 / ΕΟΚ (Παράρτημα ΙΙ και  (Παράρτημα IV  στήλες 2 έως 4)

Ε )Συντηρητικά  θα  πρέπει να  χρησιμοποιούνται   μόνο μετά από αξιολόγηση της ασφάλειας  και στη χαμηλότερη αποτελεσματική συγκέντρωση. για να αποφευχθεί  η μόλυνση  του προϊόντος  μετά το άνοιγμά του  
-Τα  συντηρητικά θα πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο για την εξασφάλιση της διατήρησης του προϊόντος μετά το άνοιγμα και σε καμία περίπτωση  αυτά δεν  πρέπει να   χρησιμοποιούνται  ως  διόρθωση της ανεπαρκούς  μικροβιολογικής  καθαρότητας  κατά τη διάρκεια της κατασκευής  ή  της  ανεπαρκούς υγιεινής   κατά την διάρκεια της πρακτικής  

Αρνητικές λίστες χρωστικών (πίνακας ΙΙΙ)

posted Aug 31, 2017, 12:32 AM by Aesthetics Gr   [ updated Jan 31, 2018, 6:52 AM ]

Ψήφισμα του Συμβουλίου της Ευρώπης (2008)
Μέγιστες επιτρεπόμενες  συγκεντρώσεις  προσμίξεων (πίνακας 3)
Table 3 – Maximum allowed concentrations of impurities in products for tattoos and PMU

Element or compound

ppm

ppb

Arsenic (As)

2

Barium (Ba)

50

Cadmium (Cd)

0.2

Cobalt (Co)

25

Chromium (Cr) (VI)[6]

0.2

Copper (Cu) soluble[7]

25

Mercury (Hg)

0.2

Nickel (Ni)[8]

As low as technically achievable

Lead (Pb)

2

Selenium (Se)

2

Antimony (Sb)

2

Tin (Sn)

50

Zinc (Zn)

50

Policyclic aromatic hydrocarbons (PAH)

0.5

Benzene-a-pyrene (BaP)

5

 Αρνητικές λίστες χρωστικών ΄(πίνακας ΙΙ)

posted Aug 31, 2017, 12:01 AM by Aesthetics Gr   [ updated Aug 31, 2017, 12:04 AM ]

Ψήφισμα Συμβουλίου της Ευρώπης (2008) 
Πίνακας  2  περιέχει ένα μη εξαντλητικό κατάλογο  από   35 χρωστικές  ουσίες με καρκινογενείς ,μεταξιολογόνες ,τοξικές ή ευαισθησίας ιδιότητες 
Table 2  Non-exhaustive list of substances, particularly with regard to their carcinogenic, mutagenic, reprotoxic and/or sensitising properties, which tattoo and PMU products should not contain (BC/CEN/97/29.11)

CI[4] Name

CAS[5] Number

CI Number

Acid Green 16

12768-78-4

44025

Acid Red 26

3761-53-3

16150

Acid Violet 17

4129-84-4

42650

Acid Violet 49

1694-09-3

42640

Acid Yellow 36

587-98-4

13065

Basic Blue 7

2390-60-5

42595

Basic Green 1

633-03-4

42040

Basic Red 1

989-38-8

45160

Basic Red 9

569-61-9

42500

Basic Violet 1

8004-87-3

42535

Basic Violet 10

81-88-9

45170

Basic Violet 3

548-62-9

42555

Disperse Blue 1

2475-45-8

64500

Disperse Blue 106

12223-01-7

Disperse Blue 124

61951-51-7

Disperse Blue 3

2475-46-9

61505

Disperse Blue 35

12222-75-2

Disperse Orange 3

730-40-5

11005

Disperse Orange 37

12223-33-5

Disperse Red 1

2872-52-8

11110

Disperse Red 17

3179-89-3

11210

Disperse Yellow 3

2832-40-8

11855

Disperse Yellow 9

6373-73-5

10375

Pigment Orange 5

3468-63-1

12075

Pigment Red 53

2092-56-0

15585

Pigment Violet 3

1325-82-2

42535:2

Pigment Violet 39

64070-98-0

42555:2

Solvent Blue 35

17354-14-2

61554

Solvent Orange 7

3118-97-6

12140

Solvent Red 24

85-83-6

26105

Solvent Red 49

509-34-2

45170:1


Solvent Violet 9

467-63-0

42555:1

Solvent Yellow 1

60-09-3

11000

Solvent Yellow 2

60-11-7

11020

Solvent Yellow 3

97-56-3

11160

Αρνητικές λίστες χρωστικών (Πινακας Ι)

posted Aug 30, 2017, 11:58 PM by Aesthetics Gr   [ updated Aug 30, 2017, 11:59 PM ]

Αρωματικές Αμίνες (Συμβούλιο της Ευρώπης  (ψήφισμα 2008) 
 Ο  παρακάτω πίνακας  περιέχει  27  αρωματικές  αμίνες 
Με ειδική αναφορά στις ιδιότητες    CMR   και ευαισθητοποίησης   
Αυτές οι αρωματικές αμίνες  δεν  πρέπει να χρησιμοποιούνται στα μελάνια τατουάζ και μόνιμου μακιγιάζ ούτε να απελευθερώνονται από αζωχρώματα 
 σε συγκεντρώσεις που τεχνικά μπορούν να αποφευχθούν  
Η παρουσία τους ή η απέλευθερωσή τους  πρέπει να  καθορίζονται   χρησιμοποιώντας κατάλληλες μεθόδους δοκιμής  οι οποίες θα πρέπει να είναι  
εναρμονισμένες σε όλα τα κράτη μέλη .  

Table 1 – List of aromatic amines, particularly with regard to their carcinogenic, mutagenic, reprotoxic and sensitising properties, which should neither be present in tattoos and PMU products nor released from azo-colorants

AS[3] number

EC-number

Substances

293733-21-8

6-amino-2-ethoxynaphthaline

 

4-amino-3-fluorophenol

60-09-3

4-aminoazobenzene

97-56-3

202-591-2

o-aminoazotoluene

90-04-4

201-963-1

o-anisidine

92-87-5

202-199-1

Benzidine

92-67-1

202-177-1

Biphenyl-4-ylamine

106-47-8

203-401-0

4-chloroaniline

95-69-2

202-411-6

4-chloro-o-toluidine

91-94-1

202-109-0

3,3'-d-dichlorobenzidine

119-90-4

204-355-4

3,3'-dimethoxybenzidine

119-93-7

204-358-0

3,3'-dimethylbenzidine

120-71-8

204-419-1

6-methoxy-m-toluidine

615-05-4

210-406-1

4-methoxy-m-phenylenediamine

101-14-4

202-918-9

4,4'-methylenebis(2-chloroaniline)

101-77-9

202-974-4

4,4'-methylenedianiline

838-88-0

212-658-8

4,4'-methylenedi-o-toluidine

95-80-7

202-453-1

4-methyl-m-phenylenediamine

91-59-8

202-080-4

2-naphtylamine

99-55-8

202-765-8

5-nitro-o-toluidine

  
 Αλλες ουσίες που έχουν ταξινομηθεί στις κατηγορίες  1,2 και 3   CMR (Καρκινογόνες,Μεταλλαξιογόνες, Τοξικές )    

Other substances classified as carcinogens in Categories 1, 2, and 3 by the European Commission and mentioned in the Council Directive 1967/548/EEC of 27 June 1967 on the approximation of laws, regulations and administrative provisions relating to the classification, packaging and labelling of dangerous substances

 

101-80-4

202-977-0

4,4'-oxydianiline

106-50-3

2003-404-7

Para-phenylenediamine

139-65-1

205-370-9

4,4'-thiodianiline

95-53-4

202-429-0

o-toluidine

137-17-7

205-282-0

2,4,5-trimethylaniline

87-62-7

2,6-xylidine

95-68-1

2,4-xylidine

1-7 of 7