Καταναλωτικά Θέματα


Συμβάσεις με κέντρα Αισθητικής & Γυμναστήρια

posted Aug 22, 2017, 9:45 PM by Aesthetics Gr   [ updated Aug 22, 2017, 10:12 PM ]

Η μαύρη λιστα των αθέμιτων πρακτικών

posted Jul 20, 2017, 3:01 AM by Aesthetics Gr   [ updated Jul 20, 2017, 7:40 AM ]


Νομοθεσία για τις διαφημίσεις

posted Jul 13, 2017, 9:10 AM by Aesthetics Gr   [ updated Jul 20, 2017, 6:03 AM ] Νομοθετικό πλαίσιο 
Ν. 2251/1994 «Προστασία των καταναλωτών»  άρθρο 9 σε συνδυασμό με τα άρθρα 9δ και 9ε
Με αυτές τις διατάξεις επήλθε η προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας προς την Οδηγία 2006/114/ΕΚ για την παραπλανητική και τη συγκριτική διαφήμιση.


Νομοθετικό πλαίσιο 
Η οδηγία 2005/29/ΕΚ για τις Αθέμιτες Εμπορικές Πρακτικές των 
Η οδηγία  μεταφέρθηκε στην ελληνική έννομη τάξη με τα άρθρα 9α έως 9θ του νόμου 2251/1994 (Α’ 191).


1-3 of 3