Ουσίες CMR (Καρκινογόνες,Μεταλλαξιογόνες, Τοξικές )

 Carcinogenic, mutagenic or toxic for reproduction (CMR)


Τι είναι καρκινογόνες, μεταλλαξιογόνες και τοξικές για την αναπαραγωγή ουσίες;
Καρκινογόνες ουσίες , είναι ουσίες ή μείγματα που  μπορούν να  προκαλέσουν καρκίνο ή να αυξήσουν τη συχνότητά του.
Μεταλλαξιογόνες ουσίες , είναι αυτές που προκαλούν  μεταβολή στην ποσότητα και την δομή του γενετικού υλικού ενός κυττάρου.
Κάποιες μεταλλαξιογόνες ουσίες είναι καρκινογόνες και κάποιες όχι .
Τοξικές για την  αναπαραγωγή ουσίες , είναι ουσίες που προκαλούν δυσμενείς επιδράσεις  στην σεξουαλική λειτουργία και την γονιμότητα και προκαλούν τοξικότητα στο έμβρυο ή στο μωρό μέσω της γαλουχίας  .
Ταξινόμηση  CMR ουσιών με βάση το ευρωπαϊκό πλαίσιο 
Η ταξινόμηση , που επισημαίνεται  στην  συσκευασία  με βάση τον κανονισμό CLP,   βασίζεται στις επικίνδυνες ιδιότητες μιας ουσίας που  θα μπορούσε να έχει στο πλαίσιο της  «χειρότερης περίπτωσης».
Η ταξινόμηση  γίνεται  σε τρεις  κατηγορίες  1Α, 1Β ή 2  που ορίζονται ως  εξής:
Κατηγορία 1Α: Η ουσία  που είναι γνωστό ότι είναι καρκινογόνος / μεταλλαξιογόνος / τοξική  για την αναπαραγωγή  στον άνθρωπο
Κατηγορία 1Β: Η ουσία που είναι πολύ πιθανό  να είναι   καρκινογόνος / μεταλλαξιογόνος / τοξική   για την αναπαραγωγή στον άνθρωπο
Κατηγορία 2: Η ουσία προκαλεί   ανησυχία   πιθανών καρκινογόνων / μεταλλαξιογόνων / τοξικών  επιδράσεων.
Τι προβλέπει ο Κανονισμός Καλλυντικών για CMR ουσίες 

Ουσίες  των  κατηγοριών   1Α και 1Β  απαγορεύονται  στην   χρήση σε καλλυντικά προϊόντα, εκτός εάν μπορούν να πληρούν και τα τέσσερα από τα ακόλουθα κριτήρια:
  • Πληρούν τις ειδικές απαιτήσεις για την ασφάλεια των τροφίμων
  • Δεν υπάρχουν διαθέσιμες κατάλληλες εναλλακτικές ουσίες
  • Η  εφαρμογή γίνεται για συγκεκριμένη χρήση της κατηγορίας του προϊόντος με γνωστή έκθεση
  • Έχουν αξιολογηθεί από την επιστημονική επιτροπή για την ασφάλεια των καταναλωτικών προϊόντων  SCCS  και έχουν βρεθεί ασφαλείς .
Ουσίες της   κατηγορίας 2 απαγορεύονται στην χρήση τους σε  καλλυντικά προϊόντα 
Ωστόσο  μπορεί να χρησιμοποιείται  , εφόσον  έχει αξιολογηθεί από την SCCS  και έχει κριθεί ασφαλής για χρήση σε καλλυντικά προϊόντα.

Για την αποφυγή  κακής χρήσης του καλλυντικού προϊόντος, παρέχεται ειδική επισήμανση η οποία λαμβάνει υπόψη τους πιθανούς κινδύνους που ενέχει η παρουσία επικίνδυνων ουσιών και τις οδούς έκθεσης.
Σε καταστάσεις κατεπείγουσας ανάγκης, η Επιτροπή μπορεί να εφαρμόζει τη διαδικασία κατεπείγοντος που προβλέπεται στο άρθρο 32 παράγραφος 4 του παρόντος κανονισμού.
.Η Επιτροπή αναθέτει στην SCCS την εντολή να επαναξιολογεί τις εν λόγω ουσίες μόλις ανακύπτουν ανησυχίες σχετικά με την ασφάλεια και το αργότερο 5 χρόνια από τη συμπερίληψή τους στα παραρτήματα ΙΙΙ έως VI του παρόντος κανονισμού, και τουλάχιστον κάθε 5 επόμενα χρόνια.
.Όταν υπάρξουν κοινοτικώς  ή διεθνώς συμπεφωνημένα κριτήρια για τον προσδιορισμό των ουσιών με ιδιότητες ενδοκρινικής διαταραχής ή το αργότερο στις 11 Ιανουαρίου 2015, η Επιτροπή προβαίνει σε ανασκόπηση του κανονισμού όσον αφορά τις ουσίες με ιδιότητες ενδοκρινικής διαταραχής.


Δείτε :