ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΔΣ  ΑΕ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
 
 
Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο απαρτίζεται από  φυσικά πρόσωπα ως κάτωθι :


ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ΝΤΑΛΑΓΕΩΡΓΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Α’ : ΕΞΑΡΧΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Β’ : ΚΟΥΠΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ : ΚΑΝΔΥΛΗΣ ΖΩΗΣ   

ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ : ΣΧΙΖΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ : ΒΛΑΧΟΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΤΑΜΙΑΣ : ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΟΥΛΑ

ΕΦΟΡΟΣ : ΖΕΥΚΙΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΑΡΧΗΓΟΣ Α’ : ΣΑΡΑΦΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

ΓΕΝΙΚΟΣ ΑΡΧΗΓΟΣ Β’ : ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ : ΣΩΤΗΡΗΣ ΡΙΖΟΣ
 
   Τα νέα μέλη θα πρέπει να προσκομίσουν, εντός 10 ημερών μία υπέυθυνη Δήλωση, θεωρημένη από δημόσια αρχή για το γνήσιο της υπογραφής, στην οποία θα αναφέρεται :
 
   α) Ότι δεν εμπίπτουν στα κωλύματα - περιορισμούς όπως ορίζονται στις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 2725/99, όπως ισχύει.
 
   β) Τυχόν συμμετοχή τους ως απλά μέλη της Διοίκησης σε άλλα αθλητικά Σωματεία.
 
 
 
Ν.3057/2002 (ΦΕΚ 239/10-10-2002): http://www.yppo.gr/files/g_1947.pdf
(Τροποποιεί πολλά άρθρα του παλαιότερου αθλητικού νόμου 2725/99)

Ν.3262/2004 (ΦΕΚ 173/15-09-2004): http://www.esake.gr/pages/download/N3262.pdf
(Τροποποιεί πολλά άρθρα του παλαιότερου αθλητικού νόμου 2725/99 και των αναθεωρήσεών του)

Ν.3372/2005 (ΦΕΚ 187/02-08-2005): http://www.handball.org.gr/gr/mngrfiles/N3372_2005.pdf
(Τροποποιεί πολλά άρθρα του παλαιότερου αθλητικού νόμου 2725/99 και των αναθεωρήσεών του)

Ν.3479/2006 (ΦΕΚ 152/19-07-2006): http://www.esake.gr/pages/download/20080100210[1].pdf
(Τροποποιεί πολλά άρθρα του παλαιότερου αθλητικού νόμου 2725/99 και των αναθεωρήσεών του)